Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

Find Your Perfect Fit: How to Hire a Brochure Designer Near You

Looking for a professional brochure designer in your local area?
13 เม.ย. 2023 • ใช้เวลา 17 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 26 เม.ย. 2023 โดย Hector P.
รูปภาพหน้าปก
Hey there, design enthusiast! It sounds like you're on a mission to find top-notch Brochure Designers near you. Well, buckle up because we're about to embark on a fantastic journey to connect you with talented professionals who can bring your promotional vision to life! Whether it's for your business, organization, or event, high-quality brochure design can make a lasting impression on your target audience. So let's dive right in and help you find the perfect designer for the job!
When it comes to finding that ideal Brochure Designer, the good news is that there are oodles of talented professionals out there just waiting for a chance to put their creative skills to work. The key is knowing where to look and what specific traits you should have in mind that match the call of your project. Don't worry; we'll guide you through this exciting adventure with valuable tips and insights.
Your search should begin by narrowing down your preferences – do you want someone local who can meet face-to-face or are you comfortable collaborating remotely? There are pros and cons for both options, but it truly depends on your own working style and project requirements.
If a local designer is of utmost importance, then start by exploring their online presence. You can research local design agencies, check social media channels for freelancers in your area, or even search on professional platforms like Dribbble and Behance. Keep an eye out for portfolios that showcase superb brochure design work and align with your brand style.
On the other hand, if collaborating remotely works for you, this broadens your pool of potential candidates offering even more fabulous options. Browsing freelance platforms such as Upwork or Fiverr can help narrow down suitable brochure designers from around the globe. Remote teamwork is made easy these days with project management tools and video conferencing applications that facilitate seamless communication.
No matter which route you choose, the vital aspect remains: finding a designer with a portfolio that wows you and aligns with your brand vision. Take your time to evaluate each candidate's experience, design expertise, and most importantly, feedback from previous clients. This will help paint a picture of their working style, creativity, and reliability.
So there you have it! A handy roadmap to find the perfect Brochure Designer – be it near you or in another corner of the globe. With careful planning, scouting, and selection, it won't be long before you create that show-stopping brochure that leaves your audience in awe. Good luck!

Unlock the Power of Effective Brochure Design

In today's fast-paced digital era, a well-designed brochure remains a powerful marketing tool for any business. But what exactly is brochure design and why is it so essential? Let's explore the definition of brochure design and discover how it can supercharge your brand's success!
Brochure design refers to the process of creating visually appealing and informative print materials that communicate your brand's message to the target audience. These materials provide a concise overview of your products or services, showcase your business expertise, and convey your unique selling proposition. Brochures can come in various formats, including single sheets, bi-folds, tri-folds, and booklets. The choice of format depends on the amount of information you want to present, your budget, and the desired impact on the reader.
Having an eye-catching brochure with compelling content can boost brand recognition, trustworthiness, and professionalism. It demonstrates that you care about your customers and invest in their experience with your business. Moreover, a well-designed brochure can also act as a sales tool – persuading potential clients to try out your offerings or reinforcing their buying decision.
With thousands of corporations competing for attention daily through digital marketing channels, a physical brochure can stand out from this noise by providing a tangible reminder of your brand. In fact, studies show that print marketing tends to leave a lasting impression because it engages more senses than digital media does. Furthermore, brochures are easily shareable with friends or colleagues – they allow word-of-mouth promotion to flourish organically.
Effective brochure design strikes a perfect balance between visual appeal and readability. It incorporates high-quality images, enticing headlines, engaging copywriting and testimonials for credibility. A good designer will also utilize typography, color schemes, space management and other graphic design principles to ensure that your brochure is not only aesthetically pleasing but also easy to read and navigate. Additionally, a successful brochure design should be in harmony with your overall brand identity to maintain consistency across all marketing materials.
In conclusion, investing in professional brochure design can be a game-changer for your marketing efforts. An exceptional brochure will help you stand out from the competition and build valuable connections with your audience. So why not seize the opportunity and make your brand shine with an unforgettable brochure?

Who are Brochure Designers?

Have you ever picked up a nicely folded, glossy paper containing all the relevant and enticing information about a product or service? Yep, that's a brochure, and the creative minds behind those stunning layouts are known as brochure designers! To put it simply, brochure designers are professionals who specialize in crafting visually appealing, informative, and engaging promotional materials. They combine their design skills with marketing strategies to create brochures that are not only eye-catching but also encourage potential customers to take action.
So who can become a brochure designer? Well, anyone with a flair for creativity and graphic design can venture into this field. However, successful brochure designers possess a unique blend of skill sets. This includes technical knowledge of design software like Adobe InDesign, Illustrator, or Photoshop; artistic proficiency in visualizing layouts and illustrations; and marketing know-how to ensure the final product aligns with branding strategy and speaks to the target audience.
Brochure designers come from various walks of life – some might be self-taught enthusiasts while others may hold degrees in fine arts or graphic design. Irrespective of their educational background or experience, one common trait among them is their passion for expressing ideas through graphics, typography, and colors. They continually learn and evolve their craft by staying updated with the latest design trends so they can deliver brochures that meet the ever-changing expectations of clients.
You’ll come across both freelance brochure designers as well as those employed by design agencies. Each comes with its own set of advantages depending on your needs for a particular project. Freelance designers usually offer more flexibility and often charge less for their services as they have lower overheads than agencies. On the other hand, dealing with large teams at an agency can give you access to a diverse pool of creative talent who can potentially deliver more complex projects.
So the next time you marvel at a brilliantly designed brochure, take a moment to appreciate the brochure designers behind it. These unsung heroes work relentlessly to create visually impactful designs that grab attention, convey information effectively, and truly make a difference in representing a brand's identity and helping businesses succeed.

How to Engage a Brochure Designer

So, you've got a fantastic business or event, and you want to share it with the world? A well-designed brochure is an excellent way to do just that! But how do you go about finding and engaging the perfect brochure designer? Let's dive right in!
First things first, you'll want to identify a good brochure designer. But what makes a brochure designer "good"? Well, a few key factors can help you determine this. Experience is crucial – a designer who has worked on multiple brochure projects will have a stronger understanding of what works and what doesn't. Check out their portfolio, testimonials, and references to gauge their success with previous clients.
In addition, make sure the designer's style aligns with your vision. Browse through their previous work and see if their design aesthetic matches the look and feel you're going for. Communication is essential too; setting clear expectations from the get-go will ensure both parties are on the same page throughout the project, so make sure to ask questions and share your ideas openly when discussing your project's goals.
Now let's talk about cost. Remember that your brochure is an investment in your business or event – skimping on quality design may not produce the results you're hoping for. However, that doesn't mean breaking the bank either! To get a better idea of what fees should look like, request quotes from various designers based on their experience level and ensure they outline any additional costs involved—such as printing, images or specialized fonts—so that both parties have transparency.
It's crucial to establish the deliverables before starting the project so that there are no surprises at the end. Most commonly, these include high-resolution files of your final design in various formats (such as PDF, EPS, or JPEG), any necessary source files, and a list of fonts used. Some designers may also offer additional services like printing or marketing support, so be sure to clarify these upfront if necessary.
Ultimately, engaging a brochure designer requires thorough research, open communication, and understanding of your project's goals. Whether you choose a local or remote designer, it's crucial to establish clear expectations and guidelines from the start. With the right person on your side, you'll be well on your way to creating a stunning brochure that showcases your business or event beautifully!

Cost of Brochure Design by a Brochure Designer

Let's talk about one of the most important aspects when it comes to engaging a brochure designer: the cost. As with anything else in life, you get what you pay for, and brochure design is no exception. But worry not; we will guide you through the factors that impact this cost, so you don't experience any unexpected surprises while collaborating with your designer.
First and foremost, it's essential to understand that different designers offer different ranges of prices based on factors such as experience, location, specialization, and project complexity. To efficiently make your choice, start by defining your budget and requirements as precisely as possible. Doing so provides potential designers with clear expectations which helps them deliver their best work within your budget constraints.
Keep in mind that hiring a local designer versus a remote freelancer might incur different costs due to varying living expenses, office space rentals, or other business-related expenditures. Yet regardless of whether you choose local or remote talent for your project, ensure getting comprehensive proposals that detail design costs; thus, offering total transparency and minimal confusion.
Also note that flexibility plays a critical role in determining the cost of brochure design. While fixed-rate pricing is more straightforward and less risky in certain cases, an hourly rate might be more appropriate when frequent changes are involved throughout the project or if additional revisions are requested after standard proposals.
If budget constraints are a significant factor for your business or organization, consider collaborating with a design agency instead of individual freelancers. While agencies might charge slightly higher fees due to overhead costs, their diverse team of designers can offer broader skill sets and may be more efficient overall.
In conclusion, understanding the factors influencing the cost of brochure design allows you to make informed decisions while engaging a talented designer. Keep in mind: setting clear expectations, researching different pricing structures, and maintaining an open dialogue with your chosen designer are essential steps to ensure both parties remain satisfied throughout the project's progress. Your perfect brochure is just around the corner, and soon enough, driving your business towards great success.

Crucial Expectations: What to Receive from Your Brochure Designer

Great job! So, you've selected a stellar brochure designer and are excited to embark on this creative journey together. Now, it's important to clarify what deliverables you should expect from your chosen design expert. Understanding the essential components forming an impeccable and effective brochure ensures a smoother collaboration and, ultimately, a fantastic end result.
First and foremost, your designer should produce customized visual concepts that bring your brand to life. The true mark of a skilled designer is their ability to create original visuals that embody your business's ethos and allure your target audience. Preparatory drafts are crucial for refining the design direction, making it pivotal that your designer provides mockups or sketches illustrating their ideas prior to actual execution.
Another vital element is typography and font selection. Although often overlooked, typography massively impacts any design's overall appeal. Your brochure designer should provide you with the appropriate font options complementing your brand’s identity while maintaining readability throughout the print material.
An essential aspect of brochure design is striking photographs and images. Visual stimuli can captivate potential clients, making it crucial that your designer supplies high-quality, engaging images though this may be contingent upon whether you’ve provided relevant photos or if your designer outsources from stock libraries.
The next vital deliverable is a print-ready master file. Having reached a consensus about the final design, it's time for printing! However, ensuring proper file formats can be tricky: the key is receiving print-ready PDF files with all text converted to outlines while maintaining high resolution in graphics for utmost clarity on all final prints.
Last but certainly not least: responsive communication. Your brochure designer should be readily available to discuss the project, provide updates, and review feedback. A successful collaboration hinges on open channels of communication!
In conclusion, you should expect customized visual concepts, appropriate typography, high-quality images, print-ready files and responsive communication from your brochure designer. With these deliverables in place, your journey to an attention-grabbing brochure is already half-accomplished. Good luck and happy designing!

Working Remotely with a Brochure Designer

In today's fast-paced and technologically advanced world, the luxury of working remotely with professionals in various fields has become more common than ever before. The art of brochure design is no exception. Remote collaboration with a brochure designer can be a seamless, productive experience if approached properly, ultimately providing you with an eye-catching and effective end product.
One of the first steps in successfully working remotely with a brochure designer is establishing clear lines of communication regarding your expectations, the project's objectives, and any specific guidelines or deadlines. This is crucial in ensuring that everyone stays on the same page and that your vision for the brochure is translated to a completed design productively.
Thanks to advancements in communication platforms such as Zoom, Skype, and Slack, staying connected with a remote brochure designer is no longer as challenging as it may have been in the past. These platforms allow real-time collaboration, screen-sharing features, and easy file transfers between parties without having to worry about time zones or distances.
Another important aspect to consider when working remotely with a brochure designer is setting achievable milestones and deadlines throughout the project's lifespan. This allows both parties to track progress and adjust expectations accordingly when necessary. Additionally, having scheduled check-ins can provide an excellent opportunity to receive feedback from the designer on any potential updates or modifications needed on prospective designs.
Incorporating project management software such as Trello, Asana or Basecamp can also greatly facilitate project tracking and organization when working remotely. These platforms enable you to assign tasks, share files, collaborate on designs, manage deadlines and keep a record of all relevant project information in one centralized location.
Overall, collaborating remotely with a brochure designer can be an incredibly rewarding experience that offers convenience, flexibility and access to top-notch talent from around the world. By taking the necessary steps to establish efficient communication and project management strategies, working remotely with a brochure designer can result in a successful, polished final product that meets or exceeds expectations.

Pros and Cons of Local vs. Remote Brochure Designers

When it comes to choosing a brochure designer for your project, one of the key decisions you'll need to make is whether to go with a local designer or explore remote talent. Both options have their own advantages and drawbacks which could impact your project's success. Let's take a closer look at these pros and cons to help you make an informed choice!
Local Brochure Designers
Working with a local brochure designer allows for easier communication as you can schedule face-to-face meetings to discuss ideas, revisions, or simply get to know each other better. This personal touch can be quite valuable in bringing your vision to life! Additionally, local designers are more likely to be familiar with the regional market, local customs and preferences, which can be useful when creating a targeted brochure design.
However, one downside of opting for local services is the limitation in terms of talent pool diversity. You may not have as many top-notch designers nearby as you would when searching in the global market, which could affect your project’s outcome.
Remote Brochure Designers
The world's top talent could be at your fingertips when you decide to hire a remote brochure designer! This wider pool of specialists means that you're more likely to find the perfect fit in terms of skillset, style, and experience. Plus, collaborating online has become simpler than ever with the plethora of project management tools and various communication platforms available today.
On the flip side, working with remote designers may pose some challenges such as coordinating across different time zones or dealing with language barriers. Moreover, it may not offer the same level of personal interaction as collaborating with someone from your local area.
In conclusion, your decision between a local and a remote brochure designer will depend on your specific needs and priorities. While local designers might offer more personalized service and knowledge about the local market, remote designers can grant you access to a more diverse roster of professionals. Take the time to carefully evaluate both options before embarking on your project, and don't forget - in this connected age, expert brochure designers are just a click away on Freelancer.com!

Pros and Cons of Freelance vs. Agency Brochure Designers

When it comes to creating captivating brochures for your business or organization, it is essential to work with talented brochure designers who can bring your vision to life. One important decision you'll need to make is whether to engage the services of a freelance brochure designer or a brochure design agency. Each approach has its unique advantages and disadvantages, which we are going to explore in this article.
Freelance Brochure Designers
Freelance designers are individuals who offer their expertise independently rather than working within a company setting. They can provide a more personalized experience and be more collaborative in the development process as they typically handle fewer projects simultaneously.
Pros of hiring a freelance brochure designer:
More affordable rates compared to agencies
Flexible work hours leading to faster turnaround times
Better opportunity for direct communication and collaboration between you and the designer
Cons of hiring a freelance brochure designer:
Potential inconsistencies in quality due to limited resources
The responsibility of management falls on you, which requires more involvement in the project
Possibility of limited skills and experience as opposed to working with a team of specialists
Agency Brochure Designers
A design agency typically has a dedicated team comprising multiple designers and other professional experts. They work together to create impressive brochures according to your requirements while following an established workflow.
Pros of hiring an agency brochure designer:
A diverse pool of talent promises greater creativity in design solution
Consistent quality due to well-established processes and resources
Ability to handle large-scale projects and more complex design needs
Cons of hiring an agency brochure designer:
Higher cost compared to freelancers, due to overhead for maintaining the agency
Communication may not be as direct, and feedback may take longer to reach the designer as it passes through different levels within the organization
Less flexibility in terms of work hours or project scope changes
To make the best choice between freelance brochure designers and design agencies, it is crucial to consider your requirements, timeline, budget, and personal preferences. Remember that the right fit will ensure a smooth working relationship and produce a brochure design that will resonate with your target audience.

Recapping the Brochure Design Journey: Celebrating Key Points

Hey there, amazing readers! As we've navigated the world of brochure design together, it's clear that the process involves a rich and delightful blend of both art and science. As you prepare to embark on your brochure design journey, let's take a moment to recap some of the most important nuggets we've uncovered together.
Before diving in, remember that a brochure is a powerful marketing tool designed to effectively communicate information about your product or service in a visually appealing way. Naturally, putting together an impactful brochure calls for the expertise of a skilled Brochure Designer who can artfully fuse form with function.
When searching for the perfect match, don't hesitate to review portfolios, seek recommendations, and consider ratings before zeroing in on "the one." Equipped with your vision and some creative brainstorming, your chosen designer will create magic for your brand while balancing cost and time constraints.
In today's globalized world, you have a treasure trove of choice! You can collaborate with local designers or talented professionals across oceans - just be mindful of possible challenges like time differences that may impact deadlines or communication. Making a thoughtful decision between freelance designers and agency teams is critical too; we learned there are perks and drawbacks to both routes!
Ultimately, the path to an appealing and effective brochure requires teamwork between you and your designer. Whoever you choose to work with - local talent, remote freelancers, or design agencies - it's best to establish strong communication channels from day one for smooth sailing through the design process.
So go ahead and kick-start your exciting brochure design adventure! May it be filled with meaningful connections, thriving collaborations, and stunning insights. Don't forget that platforms like Freelance.com are always at your disposal to find your ideal Brochure Designer. Happy designing!

Final Thoughts and Recommendations on Hiring Brochure Designers

So, you've made it through our discussion of various aspects of hiring a brochure designer. You are now in a much better position to make informed decisions about who to work with, whether they should be local or remote, and if you should go for a freelancer or an agency. But before you take the plunge, here are some final thoughts and recommendations to make sure you get the best outcome for your project.
Firstly, don't underestimate the power of clear communication. Developing a strong working relationship with your brochure designer from the beginning can make all the difference in creating an effective brochure design that effectively communicates your brand's message. Make sure you clearly state your objectives and expectations for the project so that your designer can grasp your vision.
Next, always invest time in making a shortlist of potential brochure designers, regardless of whether they are local or remote. Carefully reviewing their portfolios will give you insights into their approach towards design and aesthetics. This way, you ensure that the designer's style aligns with what you have in mind for your brand.
In addition to browsing their portfolios, reading testimonials or reviews from their past clients can offer valuable insights into the brochure designer's professionalism, responsiveness, and dedication to their work. Nowadays, it's easy to find reviews online or reach out to their previous clients for personal recommendations.
When choosing between a freelancer or an agency for your brochure design needs, keep in mind that this decision should primarily rely on your project's scope and unique requirements. Freelancers tend to be more cost-effective but might have limited resources for larger projects. On the other hand, agencies usually offer a team of designers with diverse skillsets but come at a premium cost.
Moreover, keep an open mind when selecting between local and remote brochure designers. There are talented designers worldwide that can meet your design requirements with no issues. However, if you feel more comfortable having face-to-face interactions, hiring a local designer might be the better choice for you.
Finally, remember to maintain continuous contact with your brochure designer throughout the process, and promptly provide feedback when necessary. This will allow you to make adjustments as needed and ensure you end up with a high-quality brochure design that satisfies your brand's objectives.

Hire an Expert Brochure Designer on Freelancer.com

As we wrap up our discussion on engaging, working with, and getting the best out of brochure designers, it's time to focus on where you can find the right professional to bring your project to life. One excellent platform worth considering is Freelancer.com.
Freelancer.com allows you to access a vast talent pool of expert brochure designers from all over the world. The beauty of this platform is that it enables you to choose a professional who meets your specific requirements, aligns with your budget, and understands your vision.
Whether you have a clear idea of what you want or need a seasoned designer to guide you through the creative process, Freelancer.com is the place where you can find the right fit for your project. The platform also allows you to review designer portfolios and feedback from previous clients before committing. This ensures that the designer you choose not only has the skills but also has a proven track record of delivering high-quality work.
Working with a brochure designer from Freelancer.com offers numerous advantages. First and foremost, it provides easy communication tools ensuring seamless collaboration throughout the project. Additionally, Freelancer.com offers secure payment options along with releasing funds only when you are 100% satisfied with the completed work. This ensures that both parties involved are protected, making it a win-win situation for everyone.
Geographical barriers no longer confine businesses when hiring top-notch talent. By choosing a virtual freelancer from Freelancer.com, companies can tap into an international pool of skilled designers in various time zones, making it easier than ever to meet deadlines and achieve desired outcomes.
In conclusion, finding the right brochure designer for your project is vital in ensuring that your business' message is communicated effectively and professionally. Freelancer.com is an excellent platform to source and collaborate with talented professionals capable of bringing your ideas to fruition. Embrace the benefits of working with a freelance designer, and be sure to explore the vast community on Freelancer.com today!
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ How to interview a freelance graphic designer
Finding the right freelance graphic designer for your project can be easy if you know the right questions to ask and the skills to look for.
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Why hiring a graphic designer is vital for your business in 2023
Great graphic design will solidify your brand identity and drive revenue. Find out how to hire a great designer and what you should expect to pay.
9 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to use freelancers effectively
Hiring freelancers for a project can save you time and money, but it's important to understand how to get the best results
4 min read
รูปขนาดย่อของบทความ The 7 steps to finding the best freelancer.
Your search for the right freelancer doesn't have to be a mythical quest. Here are 7 steps to finding the best freelance worker for your needs.
10 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง