Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

Hiring Facebook Ads Experts Near You: A How-To Guide

If you're looking to boost your Facebook advertising game, here's a handy guide for finding local experts to help.
13 เม.ย. 2023 • ใช้เวลา 16 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 26 เม.ย. 2023 โดย Hector P.
รูปภาพหน้าปก
Hey there! If you're searching for "Facebook Ads Experts Near Me," you've come to the right place. Facebook is an excellent platform to grow your business and connect with potential customers, and with the help of a Facebook Ads expert, you can optimize your advertising strategy and achieve your marketing goals. Whether you're looking to develop a brand new campaign from scratch or enhance an existing one, expert assistance will provide value and ensure success.
In our digital age, location is less of a concern as most Facebook Ads experts are versatile and able to communicate effectively online. However, if you prefer collaborating with local experts, it's essential to find the right person for the job by researching their experience, qualifications, and client reviews.
Begin your search by asking fellow entrepreneurs or industry peers for references. They may have excellent recommendations to share or may know someone who does. Additionally, consider attending networking events or online forums where professionals gather to discuss Facebook marketing strategies. These settings can offer valuable connections that may lead you to the perfect Facebook Ads Expert.
Another effective way to find an expert in your area is by using online platforms like Upwork or LinkedIn, narrowing your search results by location. Look for professionals with substantial experience in the industry who showcase rave reviews from their clients. Don't hesitate to reach out, ask questions, and even request a portfolio showcasing their previous work.
When interviewing potential Facebook Ads experts, it's essential to ask about their specific strategies, growth hacking tactics, and effectiveness in various industries. If possible, arrange an in-person meeting to build rapport and discuss your project’s details. Remote communication is perfectly acceptable; however, face-to-face interactions may provide added benefits regarding collaboration.
Above all else, make sure that the Facebook Ads expert you hire aligns with your company's values, targets, and long-term goals. Cost is a crucial factor to consider, but sometimes you need to invest in quality services to ensure your advertising strategy's success. Happy searching, and here's to finding the perfect Facebook Ads Expert near you!

A Comprehensive Look at Facebook Ads: What They Are and Why They Matter

Let's dive deep into the world of Facebook Ads, a marketing strategy that has proven to be a game-changer for businesses everywhere. When it comes to promoting your brand, product, or service to a targeted audience efficiently and effectively, Facebook Ads has become the go-to tool for businesses big and small.
So, what exactly are Facebook Ads? These are paid advertisements that appear on the social media platform, Facebook. Utilizing this advertising channel allows businesses to target their audience based on demography, interests, and behavior. This means your advertisements will be seen primarily by those who are likely to be interested in your product or service.
One of the reasons Facebook Ads have become increasingly popular among businesses is due to their potential for high return on investment (ROI). Compared to traditional advertising methods such as print media or billboards, Facebook Ads tend to be less expensive while yielding increased results. This innovative form of marketing is incredibly efficient in terms of resources used to reach the desired outcome.
To make the most of your investment in Facebook Ads, you don't have to be an expert yourself. Enter the world of Facebook Ads Experts - professionals who specialize in navigating the complexities of this advertising platform. Armed with knowledge on how to optimize campaigns, target audiences effectively, and create captivating ads, these experts help your business get more bang for its buck, ensuring you get maximum results with minimal investment.
In conclusion, Facebook Ads have undoubtedly revolutionized digital marketing strategies across all industries. With precise targeting capabilities and cost-efficiency being key features of this advertising platform, it's no wonder that businesses worldwide are turning their attention toward hiring specialized experts who can lead them through the ever-growing world of Facebook Advertisements. Stay tuned as we delve deeper into who these experts are and how you can collaborate to achieve success in your marketing endeavors!

Who are Facebook Ads Experts?

As digital marketing continues to evolve, the importance of specialized professionals in the advertising ecosystem becomes undeniable. One such group of specialized experts is Facebook Ads Experts. So, let's dive into understanding who they are and what makes them essential for businesses aiming to maximize their ad campaign's success on Facebook.
Facebook Ads Experts are proficient professionals who have mastered the ins and outs of creating, managing, and optimizing Facebook advertising campaigns. They possess deep knowledge of the platform's algorithm, targeting options, and ad placements. Furthermore, they stay up-to-date with the latest trends, tools, and best practices to ensure consistent growth for their clients.
Due to their extensive experience, these experts can create a wide range of ad types such as image ads, video ads, carousel ads or even dynamic ads according to your business needs. Additionally, they can also work with various ad objectives like lead generation or brand awareness. While working with a Facebook Ads Expert, you can expect real-time monitoring and adjustments of your campaign for optimal performance.
Their skillset also includes data analysis abilities that can help you identify high-performing audiences, creatives, and strategies throughout your campaign. Consequently, these findings result in better decision-making as well as an increase in Return on Ad Spend (ROAS).
A significant advantage of engaging a Facebook Ads Expert is staying ahead of fierce competition on this massive platform. With more than 2.8 billion active users globally as of September 2021 [source: Statista], there is immense potential for businesses to reach their target audience effectively using Facebook ads.
In conclusion, choosing a competent Facebook Ads Expert not only maximizes the success of your advertising campaigns but also frees your valuable time to focus on other aspects of your business. Essentially, hiring a Facebook Ads Expert directly translates to enhancing your brand's presence on the world's largest social media platform and generating more revenue for your business.

How to Engage a Facebook Ads Expert?

Hey there! Are you looking for a Facebook Ads expert to help skyrocket your business to success? Look no further! In this article, we'll be giving you the lowdown on how to spot the perfect candidate and engage them effectively for your marketing campaign.
First up, let's discuss how to identify an outstanding Facebook Ads expert. There are various factors you should consider before you make your decision:
Experience: Have they worked on projects similar to yours in terms of scale and target audience? Check their portfolio and client testimonials to get an idea of their past work and performance.
Skillset: Do they possess the right blend of technical know-how, creativity, and marketing strategy? This could include expertise in ad targeting, graphic design, copywriting, and data analysis.
Certifications: Are they certified by Facebook in Blueprint courses? These certifications ensure that they're up-to-date with the platform's tools and best practices.
Communication: Is it easy to converse with them and share your vision? A smooth working relationship is key when entrusting someone with your marketing budget.
Now that you've got a good grasp on what to look for in a Facebook Ads expert, it's time for some real talk – money matters. The cost of hiring a professional can vary drastically based on factors like experience level, location, and scope of work. Be sure to discuss your budget upfront so both parties have clear expectations. Don't forget that a higher fee doesn't always guarantee better results – but consider it as an investment in growing your business in the long run.
Moving on to deliverables: what exactly can you expect from a Facebook Ads expert? Apart from stellar ads and targeting strategies, many experts will also provide continuous performance monitoring, ad testing, and data-driven optimization. This means you'll have someone who relentlessly refines your ads, maximizing your ROI and ensuring that your business objectives are met.
In conclusion, finding the ideal Facebook Ads expert can greatly benefit your marketing efforts, but it's essential to consider factors like experience, skillset, certifications, and communication. Keep these in mind during your search, and you'll soon be welcoming a valuable team member that takes your business to new heights!

Cost of Facebook Ads by a Facebook Ads Expert

Business owners nowadays are aware of the importance of social media marketing, especially with Facebook's global reach. Thus, it is essential to engage with a Facebook Ads expert to effectively create and manage your ad campaigns. However, one might wonder – how much does hiring a Facebook Ads expert cost?
Fees for a Facebook Ads expert might vary significantly based on factors like experience, skills, services offered, location, and project duration. Some experts may charge an hourly rate or a flat fee per project. Others may opt for a commission-based or performance-based pricing structure where you pay based on the results they generate for your business.
The hourly rate for most Facebook Ads experts can range from $50 up to $200 per hour or more, depending on their level of expertise and experience in the field. Some might offer monthly retainer packages that include all services related to Facebook ads campaigns, like ad creation, monitoring the performance and optimizing ads based on insights.
When it comes to hiring local vs. remote talent for your Facebook Ads needs, it is crucial to consider the pros and cons. The cost associated with local experts may be higher due to limited availability and higher living expenses in their region. However, they often have better understanding of the local market dynamics and language capabilities. Remote experts from all around the world can provide a versatile skill set at competitive prices but may have limitations like communication barriers and time zone differences.
Ultimately, determining the right budget for your Facebook Ads campaign depends on your unique business objectives and resources available. It is crucial to choose an expert who not only fits your budget but also has the required skills and experience needed to achieve your goals within a specific timeframe. Keep in mind that investing in a professional Facebook Ads expert will give you more value for money as they can bring better results and lift your business to new heights!

Deliverables from a Facebook Ads Expert

So you've decided to hire a Facebook Ads expert to help grow your business and leverage the power of social media advertising. Congratulations! An experienced professional can bring tons of value to your company and contribute significantly to your marketing efforts. But what do deliverables from a Facebook Ads expert look like? What can you expect once you hire someone? In this article, we'll outline some typical outputs that you might receive while working with an expert in this field.
First and foremost, a Facebook Ads expert should be able to create and manage campaigns on your behalf. This includes setting up, targeting, budgeting, bidding, and designing ad creatives. They will also be responsible for tracking your ads' performance, making necessary adjustments, and providing insights on how to optimize your advertising strategy.
Additionally, they should offer services like audience analysis and segmentation. By understanding who your target customers are and how to reach them effectively, they can create Facebook ads specifically tailored to engage those users.
A good Facebook Ads expert will also make sure that the ads themselves are of high quality. They should provide eye-catching ad creatives and copywriting that drives clicks and conversions, including images or videos suited for different placements on Facebook's platform.
In terms of reporting, a Facebook Ads expert should provide detailed analytics about the performance of your campaigns. These reports may include metrics such as click-through rates (CTR), conversion rates, cost per click (CPC), cost per acquisition (CPA), and return on ad spend (ROAS). They should also be able to deliver regular updates with recommendations for improving results moving forward.
In some cases, a Facebook Ads expert might also offer additional marketing services as part of their offerings or collaborate closely with other team members. For example, they could assist with email marketing campaigns, Google Ads, or content marketing efforts to create a more comprehensive digital marketing strategy.
In conclusion, hiring a Facebook Ads expert can uplift your social media advertising outcomes in many ways. From designing engaging ads that capture attention to providing valuable insights and analytics on their performance, these professionals bring a wealth of knowledge and expertise to the table. As you work together to achieve your business goals, expect nothing but the best results from their deliverables!

Working Remotely with a Facebook Ads Expert

In today's digitally-driven world, more and more businesses are choosing to work remotely with professionals, and for good reason too! Embracing this trend of remote collaboration presents numerous benefits to your company, especially when it comes to seeking an experienced and reliable Facebook Ads Expert. With a global pool of talented individuals, you get the opportunity to connect with highly skilled professionals who can bring top-notch strategies to drive outstanding results for your marketing campaigns - even from the comfort of their homes.
But how do you effectively establish a productive relationship in this fast-paced virtual environment? Here are some tips to make working remotely with a Facebook Ads Expert a success:
1. Clear communication: Emphasizing clear and consistent communication is essential. Make sure you effectively convey your expectations, goals, budget, and any other vital information necessary for the smooth execution of your projects. Keep the lines of communication open and maintain regular check-ins through emails, video calls, or messaging apps like Skype or Slack.
2. Establish a timeline: Collaborate with your Facebook Ads Expert in setting achievable timelines for tasks and deliverables. This will ensure that both parties are on the same page from day one, avoiding miscommunications or missed deadlines.
3. Use technology to your advantage: The wealth of tools available today simplifies project management and helps streamline processes. Use applications like Asana or Trello alongside file-sharing platforms like Google Drive or Dropbox for smooth collaboration, ultimately creating an efficient virtual workspace.
4. Cultivate trust: Trust is an integral aspect when working remotely with professionals. Show confidence in their skills while providing continuous support and feedback as they navigate through developing tailored Facebook advertising campaigns for your business.
5. Stay flexible: Be ready to adapt and address challenges as they arise while working remotely. Stay open to suggestions and recommendations from your Facebook Ads Expert who may have valuable insights based on their expertise.
Indeed, working remotely with a seasoned Facebook Ads Expert is a convenient, efficient, and cost-effective solution that can pave the way for impressive marketing results. By following these guidelines and exhibiting proactive engagement, your business will enjoy fruitful partnerships and elevate its Facebook advertising strategies to new heights!

Pros and Cons of Local vs. Remote Facebook Ads Experts

When it comes to choosing between local and remote Facebook Ads experts, there are a variety of factors to consider in order to determine the right fit for your business. Both options come with their own unique set of advantages and disadvantages, so let's dive into the pros and cons!
Pros of Hiring a Local Facebook Ads Expert:
Face-to-face communication: Meeting in person can help create a strong working relationship with your ads expert, allowing you to directly communicate your needs and expectations for your ad campaigns.
Local market knowledge: A local expert may have a better understanding of your target audience, regional trends, competitors, and overall market dynamics due to their proximity and personal experience within the community.
Supporting local businesses: By opting for local talent, you are investing back into your community and helping to foster a more vibrant local economy.
Cons of Hiring a Local Facebook Ads Expert:
Potentially higher cost: Depending on where you are located, hiring a local expert might come with a higher price tag than hiring someone remotely.
Limited availability: Local candidates may not be as plentiful as those who work remotely. This could limit the number of potential experts available to work on your ad campaigns.
Pros of Hiring a Remote Facebook Ads Expert:
Access to global talent pool: The internet knows no bounds. By searching online for an expert, you have access to a wider range of candidates from around the globe that possess diverse skillsets and experiences.
Cost-effective: Working with someone remotely may prove more affordable, as you can take advantage of global pricing differences, especially with experts based in countries where costs are generally lower.
Flexible working hours: Remote workers often have more flexible schedules, which could potentially allow for faster turnarounds and real-time monitoring of your ad campaigns.
Cons of Hiring a Remote Facebook Ads Expert:
Less personal interaction: Communication with a remote expert largely relies on emails, phone calls or video conferences, which may not feel as personal or effective as in-person meetings.
Potential language or timezone barriers: Working with experts across the globe could lead to linguistic misunderstandings or difficulties in scheduling meetings due to vastly different time zones.
In summary, the decision between local vs. remote Facebook Ads experts ultimately depends on your specific needs, resources, and preferences. By weighing the pros and cons listed above, you will be better equipped to make a well-informed decision that best suits your business's goals and objectives.

Pros and Cons of Freelance vs. Agency Facebook Ads Experts

Choosing the right Facebook Ads Expert can be quite tricky! With several options to pick from, the two main categories everyone ponders on are - freelancers and agencies. But how do you decide what's best for your business? Let’s dive into the pros and cons of using a freelance Facebook Ads Expert versus an agency.
The Freelancer:
Focusing on the advantages of working with freelancers, the first thing that comes to mind is usually their cost-effectiveness. With lesser overhead costs, freelancers often charge less compared to their agency counterparts. They also tend to have complete control over their schedules and priorities, which can translate into quicker responses to your requests and better adaptability to tight deadlines.
On the other hand, a freelancer might experience limitations in capacity or resources. They may have their hands full with multiple projects, leading to potential delays in delivering on your project requirements. Additionally, hiring a freelancer may mean having to handle certain aspects of project management yourself (such as monitoring progress, coordinating with other parts of your marketing team, etc.).
The Agency:
Taking a look at agencies - they come with their own set of unique advantages. One such advantage is their vast knowledge base as agencies employ experienced professionals that specialize in various aspects of digital marketing. They can provide you with insights on audience targeting strategies, creative content development, and strategic ad placement.
Agencies usually also have access to advanced tools and resources unavailable to freelancers, essential in facilitating performance tracking and staying ahead of competitors. Employing a team means that agencies are less likely to experience delays due to resource limitations or being overwhelmed with work.
However, an agency might come at a higher cost than a freelancer as their overhead expenses are generally higher. Agencies may also face challenges with managing multiple clients, ultimately leading to them not providing your business with the personal attention you may desire.
While there is no definitive right answer to determining which is better - a freelance or agency Facebook Ads Expert, being well-informed about the pros and cons of both will help you make an educated decision based on your advertising needs, overall marketing strategy, and budget. Rest assured, with either choice, your business's digital marketing efforts will be in good hands!

Wrapping It Up: Key Points to Choosing the Ideal Facebook Ads Expert

So you've made it through our comprehensive journey into the world of Facebook Ads Experts, and now it's time for a quick recap to help you lock in all that valuable information. Making the right choice is critical for your business and its success on this widely popular social media platform.
First off, a good Facebook Ads Expert must have a demonstrated ability to produce effective campaigns that generate positive returns on investment. Look for certifications in Facebook Advertising and testimonials from satisfied clients as compelling evidence of their expertise. Remember that the cost of their services should be within your budget, transparent, and clearly communicated in order to avoid any surprises or disappointments.
When deciding whether to work remotely with a Freelance Expert or engage a local one, it's crucial to weigh the pros and cons of each option. Local expertise might provide better access to region-specific knowledge, while remote professionals offer a wider range of skills and potentially more competitive pricing. Furthermore, when considering whether to collaborate with an individual freelancer or an agency with multiple experts, consider the unique needs of your project—freelancers may afford more flexible terms whereas agencies can guarantee access to diverse professionals with complementary skills.
In conclusion, by following our handy guide, hiring a Facebook Ads Expert doesn't have to be an overwhelming experience! All you need is a clear understanding of what makes an ideal candidate and awareness of the various aspects involved in making this crucial decision, such as cost transparency and remote versus local talent. With these essential insights, you'll be well-equipped to select an expert who will help propel your brand toward new heights on Facebook. So go ahead and confidently make that all-important decision—your business' success depends on it!

Final Thoughts and Recommendations

After a comprehensive journey exploring the world of Facebook Ads Experts, it's time for some reflection and recommendations. Whether you're a seasoned marketer or just starting, working with a skilled professional in Facebook advertising can make all the difference in developing and executing successful ad campaigns. But finding the right expert is no easy feat, so let's recap some key takeaways from our discussion.
When looking for a Facebook Ads Expert, do thorough research and assess their skills, experience, and portfolio before settling on the perfect fit for your needs. While fully grasping the fees associated with hiring an expert can be challenging, it's essential to strike the perfect balance between cost and expertise in order to maximize your return on investment.
As you embark on your journey with a Facebook Ads Expert, be prepared to consider both local and remote talent. While working with someone locally may ease communication and build trust, remote collaboration can open you up to a world of top-notch advertising professionals from across the globe. Furthermore, don't be afraid to explore freelance or agency options based on your specific needs and budget constraints.
Above all else, remember that flexibility is key! Be open to adjusting your approach as you learn more about your chosen expert's work style, communication preferences, or additional support options that may benefit your collaboration. This will ensure a seamless working relationship that ultimately leads to successful Facebook advertising campaigns—an essential element of any effective digital marketing strategy.
In conclusion, finding and partnering with a skilled Facebook Ads Expert can be an exciting adventure that elevates your marketing efforts to new heights. By understanding the ins and outs of this niche profession, investing in top talent tailored to your unique needs, and embracing collaboration through various working arrangements, you'll set yourself up for success in Facebook advertising—and beyond!
Ready to take the plunge? Explore your options and hire an expert Facebook Ads Expert on Freelancer.com—your go-to platform for connecting with the world's top digital marketing professionals. Good luck, and happy ad-venturing!

Hire an Expert Facebook Ads Expert on Freelancer.com

With the increasing importance of social media marketing, particularly on platforms like Facebook, it's essential to find the right person to manage your company's online presence. This is where hiring a Facebook Ads expert from Freelancer.com comes in! In this article, we'll focus on why hiring an expert Facebook Ads specialist from Freelancer.com is an excellent move for any business wanting to expand its reach and drive sales.
First and foremost, Freelancer.com offers a user-friendly platform where you can easily post a job and find skilled professionals who specialize in Facebook advertising. With thousands of experts to choose from, you can be confident that you'll find the right person for your business needs.
One of the key benefits of working with a Facebook Ads expert from Freelancer.com is their specialization in the field. These professionals have extensive knowledge and experience in creating and optimizing Facebook ad campaigns, which is crucial for maximizing your return on investment (ROI). They know how to analyze performance data, identify areas for improvement, and make necessary adjustments to achieve your desired results.
Moreover, they are well-versed in various targeting options and audience selection strategies that ensure your ads reach the right people at the right time. From demographic targeting to interest-based targeting and Custom Audiences, a Facebook Ads expert knows how to leverage these options to craft effective ad campaigns tailored specifically to your target audience.
Maintaining an ongoing relationship with a professional from Freelancer.com also allows for better collaboration and communication. You'll have direct access to your Facebook Ads expert, which provides significant opportunities for transparency and trust-building. Plus, timely correspondence can help prevent misunderstandings or delays in making required changes or optimizations.
In conclusion, hiring an expert Facebook Ads specialist from Freelancer.com is an ideal way to ensure your business's Facebook advertising efforts yield maximum results. With their expertise, you can create and optimize effective ad campaigns that reach the right people and drive increased sales. So, why not give Freelancer.com a try and discover the many benefits of working with a professional Facebook Ads expert today?
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ Larry Kim's top 5 Facebook Ads targeting tricks for entrepreneurs
MobileMonkey chief executive Larry Kim is one of the world's foremost experts on Facebook ads. In this article, we share his marketing secrets.
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ 20 killer tips for Facebook marketing
Thousands of your potential customers are on Facebook. Learn how to get more engagement, better leads and increased sales from your marketing efforts.
8 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to interview a freelance social media marketer
To use social media effectively, you need to work with an expert who knows the best way to target campaigns and which platforms to use
4 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to install Facebook Pixel tracking on your website
Facebook Pixel lets you run incredibly targeted Facebook marketing campaigns based on the behavior of your website visitors. Here's how to set it up.
5 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง