Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

How to engage and collaborate with Salesman near you

Discover how to find the best sales representatives in your area with these simple tips.
13 เม.ย. 2023 • ใช้เวลา 17 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 26 เม.ย. 2023 โดย Hector P.
รูปภาพหน้าปก
Hey there! We're excited to hear that you're searching for Sales professional in your area. Looking for a talented salesperson or team to bring your products and services to a wider audience is an important decision, and we're here to help you find the perfect fit. Whether you're after a local salesman or open to leveraging experienced remote talent, we've got you covered.
By searching for a "Salesman Near Me" indicates that you might have a preference for local talent. There certainly are advantages to working with sales professionals who are familiar with your region and have a strong network nearby. Local salespeople are more likely to understand the nuances of the market they operate in, and they can leverage their personal connections within their community to help build your brand's presence.
However, it's essential not to limit your search just based on proximity! While local salesmen can bring plenty of advantages, remote professionals can also provide exceptional expertise depending on your requirements. We live in an increasingly connected world, and an extensive range of top sales talent from across the globe may cater specifically to your niche or industry.
In both cases - whether local or remote - it's always crucial to carefully evaluate each potential candidate's skills, experience, and knowledge within your industry. When identifying the right sales professional or team, be sure to review their past accomplishments, listen to their perspectives on developing a successful strategy for your business, and ensure their communication style aligns with your company culture.
To help streamline your search process even further, consider reaching out to professional networks or utilizing online platforms like LinkedIn. These tools can aid you in identifying potential candidates, recommendations from trusted colleagues, as well as detailed candidate backgrounds.
In conclusion, finding a skilled salesman near you can undoubtedly provide valuable regional expertise, but also remember to keep an open mind and consider the wealth of experience remote professionals can bring to the table. Good luck on your hunt for the perfect sales match, and here's to your business's continued growth and success!

Defining the Wonderful World of Sales!

Ah, sales. The lifeblood of thriving businesses, driving revenue, and essentially making the world go 'round! But what does "sales" actually mean? How can we wrap our heads around this essential concept in the magnificent world of business?
At its core, sales is the process of selling goods or services from a vendor to a customer. Simple and sweet, right? In this fantastic exchange of value, the seller (or "salesperson") persuades potential buyers to part with their hard-earned money in return for something they might want or need. To put it more formally: Sales encompasses all activities and processes aimed at either promoting or persuading individuals to make purchases. This fabulous process can either be done in-person or online.
But wait! There's more! Sales isn't just about transactions; it's an art form that revolves around building strong relationships with prospects and customers alike. After all, happy customers are more likely to come back for more — and who wouldn't want that? Moreover, sales involve understanding customers' needs and desires, helping them find the perfect solution to their problems or requirements. It's about being there for a potential client during their "journey" as they explore their available options.
Now, you'll find that there are many different flavors of sales (please excuse the pun). For instance, industries have varying sales cycles that can range from short (like retail) to considerably long (think real-estate). Furthermore, we have different sales channels such as direct-to-consumer (D2C) or business-to-business (B2B). To add some spice into our sales mix, we even have different sales methodologies like solution selling, SPIN Selling, or challenger selling.
Regardless of these delicious variations on the theme, the central goal of sales remains the same: to create value for both the buyer and the seller. And this value comes in many forms, such as satisfying a customer's needs, solving their problems, or helping them fulfill their aspirations.
So there you have it! A brief (but hopefully insightful) foray into the extensive and awe-inspiring world of sales. Remember that at its core, sales is about creating something extraordinary—relationships and connections that benefit all parties involved through an exchange of goods or services. It's certainly not just about making a quick buck, but genuinely improving people's lives—one sale at a time.

Who are Salesmen?

Drumroll, please! It's time to dive into our topic for the day: Who are Salesmen? If you've ever wondered who these magical beings are and what they do, stick around – we're about to get up close and personal with them. Salesmen are professionals whose primary goal is promoting and selling products or services offered by a company. These highly skilled individuals play a crucial role in helping businesses reach their revenue goals by creating the bridge between customers and companies.
Now, let's pop that hood and take a look at what makes salesmen tick. To excel in sales, these folks need an impressive set of skills. Excellent communication abilities, active listening, vast product knowledge, empathy, and adaptability are just a few of the traits that make an amazing salesman. Are you starting to see why these people can make or break a business?
We live in a fast-paced world where remote work has become more relevant than ever before. So it should come as no surprise that salesmen also come in different flavors - remote, local, freelance or agency-based. Some salesmen prefer the traditional approach of face-to-face interactions while others may focus on phone calls, email marketing, or even social media to reach potential clients. The key lies in finding the right person for your company's needs - be it someone nearby or halfway across the globe!
Let's not forget about various industries out there! Salesmen can specialize in different fields ranging from technology and healthcare to automotive and real estate. This allows them to perfect their craft within a specific niche where they have extensive expertise and knowledge to truly understand their client’s requirements.
In the grand tapestry of business success stories, salesmen play an integral part as one of its core components. They bring passion, dedication, and skill to the table, ensuring that customers make informed decisions and enjoy an exceptional buying experience. These professionals are living proof that relationships indeed build businesses. Stay tuned for the next part of our series as we share in-depth insights on how to engage a salesman!

How to Engage a Salesman: Identifying a Good Salesman

In today's fast-paced business world, a good salesperson can make all the difference in helping your company not only survive but thrive. Salespeople have the important job of interacting with customers, promoting products and services, and ultimately, closing deals. So, how do you engage the right salesperson for your organization? The key lies in identifying a good salesman.
First and foremost, an excellent salesman is knowledgeable about their product or service. They should be able to discuss it confidently and answer any questions potential customers may have with ease. This means not only understanding the key features of a product or service but also being able to communicate its benefits effectively.
Beyond simply knowing what they're selling, a great salesman is skilled at building relationships with potential customers. Relationship-building is crucial for long-term success in sales because clients are more likely to work with someone they trust and who understands their needs. Look for salespeople who can empathize with others, actively listen, ask insightful questions, and help to solve problems.
Success as a salesman requires persistence and resilience as well; following up on leads can often feel like an uphill climb. A good salesperson won’t give up easily but will remain dedicated to finding new leads, making connections, and ultimately closing deals even at the most difficult times. Seeing the bigger picture in this context is essential; understanding that not every potential client will become a paying customer from the start but that some may return down the line.
Furthermore, an ideal salesman should be goal-oriented and self-motivated – always aiming for bigger goals and pushing themselves to improve their skills. They should be able to work independently as well as part of a team when collaborating is necessary: flexibility here is key!
So how do you find this combination of qualities and skills in a salesman? Consider using platforms like Freelancer.com, which allows you to view profiles, see previous work samples, and read reviews from other clients. This way, you have access to a variety of salespeople who can potentially match your company's needs while remaining within your budgetary constraints.
In conclusion, engaging a good salesman requires thorough research and a keen understanding of the traits and skills that define success. Identifying knowledgeable, relationship-focused, persistent, and self-motivated salespeople can ultimately help drive your organization's growth and prosperity.

Understanding the Cost of Sales by a Salesman

When hiring a salesman, it's crucial to understand the different factors that contribute to the overall cost associated with hiring them. In this article, we'll be diving into the cost of sales by a salesman and uncovering what you need to know in order to make an informed decision about who to hire for your sales team.
Let's start by breaking down the two primary costs associated with hiring a salesman: fixed and variable costs. Fixed costs are those that will remain constant regardless of the number of sales made, whereas variable costs will fluctuate depending on the volume of sales achieved. Understanding both of these costs is key to determining the overall cost effectiveness of any potential hire.
Fixed costs include the basic salary and benefits you will provide for your salesman. Whether you're choosing a local or remote candidate, these minimum requirements typically remain consistent across different sales roles. However, it's essential to keep in mind that these amounts can vary depending on factors such as experience level and industry standards for compensation in various regions.
Variable costs revolve around commissions and incentives provided to motivate your salesman. It is crucial to establish clear and measurable benchmarks for success in regards to commissions, which may depend on how many deals are closed, or the revenue generated from these closures. Implementing a tiered commission structure can help drive even greater efforts from your sales staff, by rewarding top performers with higher commission rates.
In addition to salary and commission considerations, there may be other indirect expenses associated with hiring a salesman such as training costs, technology expenses (e.g., phone plans or CRM software), and travel expenses if they regularly meet clients in person or attend workshops/conferences relevant to their role.
Another important factor is whether you opt for an agency-based hire or engage a freelancer directly. Each option has its pros and cons, with agency hires typically providing a higher level of support, but requiring a more substantial commitment in terms of contracts and fees, whereas freelancers can offer greater flexibility while potentially costing less upfront.
Ultimately, the overall cost of a salesman can vary significantly based on the factors mentioned above. It's essential to weigh these costs against the potential ROI (Return On Investment) that a talented sales professional can bring to your organization. By understanding the costs involved in hiring a salesman, you're better equipped to make wise and well-informed decisions for your business.

Deliverables from a Salesman: What to Expect and How to Set Expectations

As a business owner or manager, you know that finding the right talent is critical to achieving success. Among the most important hires you'll make are your salesmen, the individuals responsible for driving revenue and building relationships with your customers. But how can you ensure they're delivering what your company truly needs? Not to worry, we've got you covered! In this article, we'll explore the deliverables you should expect from a salesman, and how to set expectations upfront. So let's dive right in!
First and foremost, you should expect your salesman to generate leads. This is a key responsibility for salespeople; they must consistently identify potential clients and establish contact with them, ultimately filling up the sales pipeline. When hiring a salesman, be sure to discuss the specific lead generation strategies they plan to employ, and set clear targets for lead volume and quality.
Secondly, your salesman should be an expert in relationship development. They must nurture the connections they establish with prospects, ultimately converting them into paying customers. A salesman should always be communicating effectively with potential customers by understanding their needs and preferences while showcasing how your products or services can fulfill those needs.
Another crucial element that a salesman should deliver is meeting or exceeding sales targets. While it may seem obvious that salespeople are expected to close sales successfully, it's essential that business owners carefully consider setting realistic yet ambitious goals during the onboarding process. Some factors to consider when setting these targets include prior performance (both of the individual and industry benchmarks), market conditions, and any pressing deadlines.
A successful salesman should also excel at account management - striving not just for one-off transactions but also nurturing long term clients who can potentially provide recurring revenue opportunities as well as referrals for your business. Delivering excellent customer service and providing timely information about new products or promotions ensures satisfied, loyal customers.
Lastly, a salesman's ability to collaborate productively with their colleagues within your organization is of utmost importance. Salesmen should be comfortable working closely with team members from various departments such as marketing, customer support, and product development, leveraging their expertise to improve sales strategies and drive overall company success.
In conclusion, setting clear expectations for the deliverables of a salesman is a crucial step in securing the right talent for your organization. Whether you're hiring remotely or locally, these fundamental expectations remain the same. So when moving forward with your next hire, remember to look for excellence in lead generation, relationship-building expertise, ambitious yet achievable sales targets, exceptional account management skills, and effective collaboration abilities. Armed with these tips, you're well on your way to finding the perfect salesperson for your business!

Working Remotely with a Salesman: Embracing the New Normal

As the world has shifted to a more digital landscape, businesses are now embracing the new normal by working remotely with salespeople. This new way of connecting and collaborating has proven to have significant advantages for both businesses and sales professionals alike. In this article, we will take a deep dive into some of the key aspects of working remotely with a salesman in order to help you make informed decisions for your business.
First and foremost, it is essential to understand that communication is the backbone of any successful remote working relationship. It is important to establish clear lines of communication from the outset and maintain regular check-ins to track progress, address any concerns, and celebrate achievements. To facilitate efficient communication, be sure to take advantage of the right technology and tools such as video conferencing software, instant messaging platforms, and project management systems.
Setting expectations from the beginning will help ensure that both parties are on the same page when it comes to deliverables, timelines, and levels of responsibility. It is crucial to have a well-defined scope of work so that everyone knows what needs to be accomplished and can work together towards achieving those goals. Additionally, providing the salesperson with access to necessary resources such as training materials, CRM platforms, or marketing collateral will help enable their success while working remotely.
Another point of consideration when working remotely with a salesman is fostering a sense of relationship and trust between both parties. This can be achieved by exhibiting transparency and support while also valuing their autonomy and expertise in their specific sales function. Be mindful about celebrating successes, acknowledging growth areas, and genuinely investing in their professional development.
Monitoring performance closely can encourage accountability while also illuminating opportunities for growth or pivots in strategy. Collaborate with your salesperson in identifying key performance indicators (KPIs) that align with your business objectives and regularly review progress towards these goals. Doing so allows you to identify areas for improvement, celebrate wins, and stay nimble as market conditions change.
Ultimately, working remotely with a salesman can be highly advantageous if you invest in the right strategies and practices that align with your business goals. Remember to prioritize communication, set clear expectations, foster trust and relationships, and monitor performance regularly in order to create an engaging and productive remote work environment.

Pros and Cons of Local vs. Remote Salesmen

As businesses of all shapes and sizes expand their network and clientele, they often look to hire productive sales professionals who can help increase revenue. Now, when it comes to hiring salesmen, companies have two options at their disposal: local or remote. Let's take a closer look at the advantages and disadvantages of each approach.
Local Salesmen:
Proximity is the most significant advantage of local salesmen; they physically present in the same area as the company for which they work. This makes communication super easy, and it allows for more immediate face-to-face interactions. Regular meetings with a local salesman foster stronger relationships between them and your customers, as well as between you and your salesman.However, there are drawbacks when hiring locally. These limitations include restricted access to a smaller talent pool in your area, potentially higher salary expectations due to cost-of-living adjustments, and sometimes even conformity to "business hours," which means that they might not always be available at odd hours.
Remote Salesmen:
With remote salesmen, you gain access to an almost limitless talent pool that you can choose from all around the globe! This global reach enables you to hire the best candidate possible that aligns with your company's culture, vision and objectives. Additionally, remote salesmen often provide a greater level of flexibility both in terms of scheduling and costs, as there are no location-based compensations.However, remote salesmen also have their challenges. The most prominent issues typically involve time zone differences and potential communication barriers. Also, developing a strong working relationship with someone you rarely see face-to-face might mean investing more time in video chats and conference calls.
In conclusion, there are substantial benefits to hiring either local or remote sales professionals. Local salesmen offer the ease of face-to-face interactions and relationship-building, while remote salesmen can present additional flexibility in terms of scheduling, cost-effectiveness and access to global talent. The choice comes down to your specific needs and priorities as an organization. So, evaluate both options carefully to find the perfect salesperson to help grow your business!

Pros and Cons of Freelance vs. Agency Salesmen

If you're looking to engage a salesman to join your team, you have a choice between hiring a freelancer or engaging an agency. But which one should you choose? In this article, we will discuss the pros and cons of each option so you can make an informed decision.

Freelance Salesmen

Freelancers are independent sales representatives who work on a contract basis. Here are some advantages and disadvantages of working with freelance salesmen:

Pros:

You have more flexibility in terms of the projects and working hours as freelancers often have several clients at once.
Freelancers can be cost-effective as they are generally responsible for their expenses, such as office space, equipment, or travel.
Hiring a freelancer can give you access to diverse skill sets and experiences.

Cons:

Freelance sales representatives may not have the same level of commitment as a full-time employee or agency salesperson since they work on multiple projects at once.
You may need to spend more time managing them as they could be managing other projects for different clients simultaneously.

Agency Salesmen

\
Agency sales representatives work for an established sales company that provides services to clients. Here are some pros and cons of enlisting the services of agency salesmen:

Pros:

Agencies usually possess a wide range of skills within their team, allowing you to tap into multiple skills for your project.
As agencies are connected with a reputable brand, their sales representatives may have pre-established connections and networks in their respective industries.
They provide a more structured and reliable approach to your sales endeavors as they are backed by a larger team and resources.

Cons:

Agencies often require long-term contracts and can be more expensive than freelancers due to their overhead costs.
Your project may not receive the same level of attention and priority as it would with a dedicated freelancer.
In conclusion, the choice between hiring a freelancer or engaging an agency should depend on your budget, specific project requirements, and the level of commitment you need from your salesmen. Both options have their pros and cons but, ultimately, the best fit will be the one that aligns closely with your business goals and aspirations. Happy hiring!

Recap of Key Points: Getting the Most Out of Your Salesman

Before we dive deep into the crucial aspects of working with a salesman, let’s take a moment to appreciate just how pivotal their role is. Salespeople are the ones ultimately responsible for moving products and services from businesses to customers, playing a critical role in determining a company's prosperity or struggle. Thus, it’s important to choose wisely and engage the right salesman for your business.
Spotting a greatsalesman might not be the easiest task, especially since they come in various portfolios - local or remote, freelance or agency-based. Irrespective of these distinctions, certain qualities should be present in all successful salesmen. Some vital attributes include a strong motivation and drive, an exceptional level of professionalism, excellent verbal and non-verbal communication skills, and a knack for fostering long-term relationships.
When it comes to cost, you must consider both financial and time investments. Remember that you are not only investing in hiring the salesman but also in theirtraining, onboarding process and other intangible resources like establishing trust and building rapport. These factors make it essential to weigh the pros and cons before deciding between a remote or local talent.
For instance, local salesmen can offer more tangible interaction and quicker response times. Their proximity can translate into stronger personal relationships with customers. Nevertheless, remote salesmen also bring several benefits such as access to diverse expertise or reduced overhead expenses.
A similar deliberation should take place when discussing freelance vs. agency salesmen. Freelance sales professionals often provide greater flexibility while agencies may deliver more extensive resources at their disposal. The choice between the two will ultimately rely on your business needs and priorities.
With this recap of key points in mind, businesses can make an informed decision about incorporating a salesman most suitable for their cause. A meticulous selection process will ensure the perfect match to drive your business towards success and a bright future.

Final Thoughts and Recommendations

As we've explored throughout this article, the world of sales is an exciting and fast-paced environment where the skills of exceptional salesmen can be invaluable to your business. Whether you decide to work with a remote or local salesman, or with a freelancer or an agency, there are several factors that you should consider in selecting the right fit for your business needs.
Firstly, it's essential to take the time to identify a good salesman. Check their professional background, ask for recommendations, and ensure that they have a proven track record of success in their field. Be sure to discuss their approach to sales, their goals and deliverables, and evaluate their communication style to ensure there is a cultural fit with your organization.
When engaging a salesman, take into account the cost of sales by conducting thorough research on industry standards for sales commissions and draw structures — this will enable you to establish a transparent and mutually beneficial payment agreement. Discussing expected deliverables from your chosen salesman is also crucial, as this will enable both parties to set straightforward expectations regarding performance output.
As you evaluate whether to work with a remote or local salesman, weigh the pros and cons of each option. Keep in mind that local salesmen typically offer more face-to-face interaction and opportunities for collaboration, while remote salesmen can provide cost-saving benefits and flexibility in working hours. Similarly, freelance salesmen often offer niche expertise and cost-effective pricing structures compared to agency professionals.'
In conclusion, hiring the right salesman can be a major driving force behind the growth of your business. Take time to carefully assess your options and consider these recommendations as you embark on your journey towards finding the perfect addition to your team. Good luck!

Hire an Expert Salesman on Freelancer.com

Are you on the lookout for an expert salesman to help grow your business? Have you wondered where you can find the perfect blend of skills, efficiency, and affordability in a sales professional? The search can be daunting and time-consuming, but once you find that ideal candidate, it's like adding a supercharger to your business engine. Well, look no further – because Freelancer.com is here to save the day!
Freelancer.com is a global online platform that connects businesses with talented professionals across various industries. With over 25 million registered users, it's a vast pool of potential candidates who are ready to provide their expertise to help your business reach new heights. Among these talented individuals are expert salesmen with a wide variety of backgrounds and skill sets.
So how can you identify and engage that perfect salesman on Freelancer.com for your business? To begin with, it's essential to have a clear idea of your specific requirements and preferences – this includes the expertise needed, the scale of operation, and the level of experience desired. With this information in hand, you can start browsing through the numerous profiles of sales professionals available on the platform.
One remarkable aspect of Freelancer.com is its user-friendly filtering system that allows you to narrow down your search based on factors such as experience, location, hourly rate or project budget, language proficiency, and more. This ensures that you have access to only the most relevant candidates for your sales position!
Moreover, each profile displays a detailed history of previous work completed through the platform alongside feedback from clients – providing valuable insights into their overall performance and track record. Armed with these details, finding that dream salesman becomes a breeze!
In conclusion, finding and engaging an expert salesman doesn't have to be a hassle anymore. Freelancer.com simplifies the task by providing a reliable, easy-to-navigate platform that brings together an extensive array of experienced sales professionals. So don't hesitate – register today and unlock your business's key to success with Freelancer.com!
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ How to build a sales force using freelancers
Learn how a freelance sales team can help you scale quickly, expand your reach and, best of all, only pay for actual sales.
6 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to hire the right freelance telemarketer
Hiring a telemarketer for your sales campaign will amplify you ROI, but only if you hire the best candidate. We show you how to do it efficiently.
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to use freelancers effectively
Hiring freelancers for a project can save you time and money, but it's important to understand how to get the best results
4 min read
รูปขนาดย่อของบทความ A guide for startups: How to manage freelancers
Freelancers can be an incredible asset for startups. Learn how to manage them for maximum effectiveness
6 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง