ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ Freelancer

สำหรับผู้ว่าจ้าง

โปรเจค

Freelancer ให้บริการฟรีตั้งแต่การสมัครบัญชี โพสต์โปรเจค รับคำเสนอราคาจาก freelancer รีวิวประวัติของ freelancer และพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับสื่งที่ต้องการ ถ้าคุณเลือกที่จะมอบหมายโปรเจค เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจคจำนวนเล็กน้อยโดยคิดจาก มูลค่าของคำเสนอราคาที่คุณเลือกเป็นค่าธรรมเนียมนายหน้า

ค่าธรรมเนียมจำนวนนี้จะมากน้อยเพียงใดและจะเรียกเก็บอย่างไรขึ้นอยู่กับประเภทโปรเจค

สำหรับโปรเจคราคาคงที่ ค่าธรรมเนียมของ 3% หรือ $3.00 USD (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า) ณ เวลาที่คุณมอบหมายโปรเจค ถ้าในเวลาต่อมาคุณได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่ freelancer เป็นจำนวนมากกว่าที่ระบุไว้ในคำเสนอราคาตอนแรก เราจะเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจคจากจำนวนที่เกินมานั้นด้วย

สำหรับโปรเจครายชั่วโมง เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 3% จากจำนวนเงินที่ชำระทุกครั้งที่คุณชำระค่าตอบแทนให้แก่ freelancer

คุณสามารถยกเลิกโปรเจคที่หน้าหลักเมื่อใดก็ได้ภายใน 7 วัน หลังจากตอบโปรเจคได้รับการตอบรับ เพื่อขอค่าธรรมเนียมคืนเต็มจำนวน

คุณสามารถเลือกซื้ออัปเกรดสำหรับโปรเจคได้

การประกวด

เมื่อจัดการประกวด ผู้ว่าจ้างจะต้องมีเงินทุนเท่าจำนวนเงินรางวัลการประกวด เรามีเงื่อนไขรับประกันการคืนเงินสำหรับเงินรางวัลจำนวนนี้

เงื่อนไขรับประกันการคืนเงินจะทำให้คุณมีสิทธิขอรับเงินคืนได้ภายในไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่การประกวดสิ้นสุดลงหากคุณไม่พอใจกับผลงานที่ส่งเข้ามา คุณสามารถขอรับเงินคืนได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

โปรดทราบว่าการขอเงินคืนไม่สามารถใช้ได้กับ 'การประกวดที่มีการันตีผู้ชนะ' และเงื่อนไขการคืนเงินจะไม่ครอบคลุมถึงค่าอัปเกรดใด ๆ ที่คุณได้เลือกใช้ไปกับการประกวด หากคุณได้เลือกผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้เป็นผู้ชนะการประกวดและดำเนินขั้นตอนการรับมอบผลงานส่งประกวดจนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้ชนะการประกวดได้รับอนุมัติชำระเงินรางวัล คุณจะไม่มีสิทธิขอให้คืนเงินอีก

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ว่าจ้างในการโพสต์การประกวดและการเลือกให้ผู้ใดเป็นผู้ชนะการประกวด

การเลือกให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดชิ้นใดเป็นผู้ชนะการประกวดเพิ่มเติมแต่ละชิ้นจะส่งผลให้ผู้ว่าจ้างต้องชำระเงินรางวัลเพิ่มเติมสำหรับผลงานชิ้นดังกล่าวด้วย

คุณสามารถเลือกซื้ออัปเกรดสำหรับการประกวดได้

บริการ

ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อบริการ ผู้ว่าจ้างจะต้องวางเงินเป็นจำนวนเท่ากับค่าบริการทั้งหมด เงินจำนวนนี้จะได้รับการเก็บรักษาไว้ด้วยระบบการชำระเงินไมล์สโตนของ Freelancer คุณสามารถเลือกอนุมัติการชำระเงินต่อเมื่อคุณพอใจกับผลงานที่ได้รับแล้ว 100% ได้

สำหรับ freelancer

Freelancer ให้บริการฟรีทั้งการลงทะเบียน สร้างโปรไฟล์ เลือกทักษะของโปรเจคที่คุณสนใจ อัปโหลดแฟ้มผลงาน รับการแจ้งเตือนโปรเจค ไปจนถึงการพูดคุยกับกับผู้ว่าจ้างในรายละเอียดโปรเจค การเข้าเสนอราคาในโปรเจค (สมาชิกฟรีจะได้รับสิทธิยื่นคำเสนอราคา 6 ครั้งต่อเดือน) และการส่งผลงานเข้าประกวด

คุณสามารถเลือกซื้ออัปเกรดสำหรับคำเสนอราคาเพื่อโปรโมตคำเสนอราคาของคุณได้

โปรเจค

สำหรับโปรเจคราคาคงที่ หากคุณได้รับมอบหมายโปรเจคและคุณตกลงจะทำโปรเจคนั้น เราจะคิดค่าธรรมเนียมโปรเจคเป็นจำนวนเล็กน้อยโดยคำนวณจากคำเสนอราคาที่ได้รับเลือก เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมนายหน้า หากปรากฏว่าภายหลังคุณได้รับชำระเงินสูงกว่าที่ระบุไว้ในคำเสนอราคาตอนแรก เราจะคิดค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมานั้นด้วย

สำหรับโปรเจครายชั่วโมง ค่าธรรมเนียมจะถูกหักจากจำนวนเงินค่าตอบแทนที่คุณได้รับจากผู้ว่าจ้าง ณ เวลาที่มีการชำระค่าตอบแทน

โปรเจคอัตราคงที่จะมีค่าธรรมเนียม 10% หรือ $5.00 USD แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่า ส่วนโปรเจครายชั่วโมงจะมีค่าธรรมเนียม 10%

การประกวด

คุณสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันในการประกวดต่าง ๆ ได้ฟรี จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการประกวดต่อเมื่อคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะและได้รับเงินรางวัล ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินรางวัล ซึ่งเป็นขั้นตอนหลังจากคุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดและได้ดำเนินการส่งมอบผลงานที่ส่งประกวดจนเป็นที่พอใจแก่ผู้จัดการประกวดเรียบร้อยแล้ว

การประกวดมีค่าธรรมเนียม 10% หรือ $5.00 USD แล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่า

บริการ

หากภายหลังคุณได้รับการว่าจ้างให้จัดทำบริการนั้น ๆ ระบบจะเก็บค่าธรรมเนียม 20% ของราคาบริการเมื่อมีการสั่งซื้อบริการ โดยหักเงินจำนวนนี้จากค่าจ้างที่คุณได้รับ

โครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้า

หากคุณอยู่ในโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้า คุณจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจคในอัตรา 15% เมื่อคุณได้รับมอบหมายโปรเจคเจ้าหน้าที่สรรหาและคุณตกลงรับโปรเจคนั้น เงินจำนวนนี้จะไม่ถูกเรียกเก็บก่อนล่วงหน้าเหมือนโปรเจคทั่วไป แต่จะเรียกเก็บเมื่อคุณได้รับชำระค่าตอบแทน

คืนเงินเป็นเครดิตโบนัส

ในบางกรณี เราอาจคืนเงินค่าธรรมเนียมให้คุณในรูปของเครดิตโบนัส คุณสามารถใช้โบนัสนี้ได้เฉพาะบนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และจะไม่สามารถถอนหรือโอนได้ โบนัสจะหมดอายุภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับ

โปรโมชั่นค่าธรรมเนียม 0%

freelancer ที่เชิญชวนผู้ว่าจ้างที่ไม่เคยมีบัญชี Freelancer.com เข้ามาสมัครบัญชีและใช้งานเว็บไซต์ของเราจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมโปรเจค Freelancer จาก 10% เหลือ 0% สำหรับโปรเจคใด ๆ ในอนาคตที่ freelancer ผู้เชิญชวนทำร่วมกับนายจ้างที่ตนเชิญชวนเข้ามา

โปรโมชั่นดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ผู้ว่าจ้างคนใหม่ต้องถูกเชิญชวนเข้ามาโดยใช้ลิงก์โปรโมชั่นโดยเฉพาะจาก https://www.freelancer.com/no-commission เท่านั้น
 • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการพิสูจน์ การลดค่าธรรมเนียมโปรเจคเหลือ 0% จะนำมาใช้เฉพาะในงานใหม่ ๆ ที่ freelancer ผู้ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ทำให้แก่ผู้ว่าจ้างเฉพาะคนที่ได้รับการเชิญชวนเข้ามาตามโปรโมชั่นนี้เท่านั้น โปรเจคใหม่ ๆ ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าจ้างคนดังกล่าวสร้างบัญชีใน Freelancer.com และเริ่มใช้งานเว็บไซต์ด้วยบัญชีนั้น
 • เฉพาะค่าธรรมเนียมโปรเจคของฝ่าย freelancer เท่านั้นที่ได้รับส่วนลดจาก 10% เหลือ 0% ตามโปรโมชั่นนี้ และไม่มีผลไปถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมของฝ่ายผู้ว่าจ้าง และค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
 • โปรโมชั่นนี้ไม่มีผลต่อการประกวด
 • Freelancer สงวนสิทธิที่จะสอบทานสถานะความเป็นผู้ว่าจ้างรายใหม่ตามความมุ่งหมายของโปรโมชั่นนี้ เพื่อให้การใช้งานโปรโมชั่นนี้เป็นไปโดยเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้ว่าจ้างจะต้องเคยทำงานด้วยและเคยชำระเงินให้แก่ freelancer ผู้ขอใช้สิทธิในโปรโมชั่นนี้มาก่อนที่จะมีการเชิญชวนตามโปรโมชั่นนี้ เช่น เคยทำงานด้วยกันบนแพลตฟอร์มอื่นมาก่อน freelancer อาจถูกขอให้แสดงหลักฐานการทำงานครั้งก่อน ๆ และหลักฐานการชำระค่าตอบแทนก่อนจะได้รับสิทธิลดค่าธรรมเนียมโปรเจคตามโปรโมชั่นนี้ได้ การที่จะได้สิทธิตามโปรโมชั่นนี้ ฝ่ายผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เคยมีบัญชีที่ใช้งานอยู่ก่อนบน Freelancer.com ซึ่งเคยชำระเงินจำนวนใด ๆ ด้วยบัญญัติดังกล่าวภายในช่วงเวลา 6 เดือน ล่าสุดก่อนจะสร้างบัญชีใหม่
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อตกลงผู้ใช้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปทุกประการ กรุณาดูเพิ่มเติมที่ https://www.freelancer.com/about/terms
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ในส่วนค่าธรรมเนียมและค่าบริการของข้อกำหนดเพิ่มเติมยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปทุกประการ กรุณาดูเพิ่มเติมที่ https://www.freelancer.com/feesandcharges
 • Freelancer อาจกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายกรอกโปรไฟล์ให้สมบูรณ์ และ/หรือ ดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนจะมีการอนุมัติชำระเงิน
 • Freelancer อาจกำหนดให้โปรเจคใด ๆ ที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมต้องมีรายละเอียดสมบูรณ์ตามสมควร
 • โปรโมชั่นนี้อาจถูกถอนคืนจากผู้ใช้บางราย หากภายหลังพบว่ามีการบอกล้างหรือทำให้เป็นโมฆะ มีการฉ้อโกงหรือหลอกลวง หรือมีการปฏิเสธหรือเพิกถอนการชำระเงิน หาก Freelancer เชื่อว่าการชำระเงินจำนวนใด ๆ มีความเสี่ยงที่จะถูกทำให้เป็นโมฆะ หรือถูกปฏิเสธหรือเพิกถอนกลับ ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างฝ่ายผู้ว่าจ้างกับฝ่าย freelancer หรือด้วยเหตุผลอื่นใด
 • Freelancer สงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้โปรโมชั่นนี้ ด้วยเหตุเกี่ยวข้องกับการใช้โปรโมชั่นอย่างไม่เป็นธรรม และเพื่อป้องกันการกระทำที่สงสัยว่าอาจเป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวง
 • Freelancer สงวนสิทธิที่จะกำหนดให้ผู้ใดต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงหรือหลอกลวง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการนั้น
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้
 • Freelancer สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโปรโมชั่นนี้ในภูมิภาคใด ๆ หากการเสนอโปรโมชั่นนี้แก่ผู้มีที่พำนักในภูมิภาคใด ๆ น่าจะเป็นหรือพบว่าเป็นการผิดกฎหมายในภูมิภาคดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมคำเสนอราคา 3%

 1. “ลูกค้าใหม่” คือลูกค้าที่ไม่เคยสร้างบัญชีบน Freelancer.com มาก่อน
 2. ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้หากลูกค้ามีหลายบัญชีบน Freelancer.com

โปรโมชั่นดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ผู้ว่าจ้างคนใหม่ต้องถูกเชิญชวนเข้ามาผ่านการตอบรับคำเสนอราคาและการลงทะเบียนในขั้นตอนการตอบรับ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการพิสูจน์ การลดค่าธรรมเนียมโปรเจคเหลือ 3% จะนำมาใช้เฉพาะใน งานชิ้นใหม่ที่ freelancer ผู้ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นนี้ทำให้แก่ผู้ว่าจ้างเฉพาะ คนที่ได้รับการเชิญชวนเข้ามาตามโปรโมชั่นนี้เท่านั้น โปรเจคใหม่ดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นหลังจากผู้ว่าจ้างคนดังกล่าวสร้างบัญชีบน Freelancer.com และเริ่มใช้งานเว็บไซต์ด้วยบัญชีนั้น
 • เฉพาะค่าธรรมเนียมโปรเจคของฝ่าย freelancer เท่านั้นที่ลดลงจาก 10% เหลือ 3% หรือ $3 ดอลลาร์สหรัฐ (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า) และค่าคอมมิชชั่นโปรเจคของลูกค้าก็ได้ลดลงจาก 3% เหลือ 0% ตามโปรโมชั่นนี้ และไม่มีผลไปถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ แต่ไม่จำกัดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
 • โปรโมชั่นนี้ไม่มีผลต่อการประกวด
 • Freelancer สงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบสถานะความเป็นผู้ว่าจ้างรายใหม่ตามความมุ่งหมายของ โปรโมชั่นนี้ เพื่อให้การใช้งานโปรโมชั่นนี้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การที่จะได้สิทธิตามโปรโมชั่นนี้ ฝ่ายผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เคยมี บัญชีที่ใช้งานบน Freelancer.com มาก่อน ซึ่งเคยชำระเงินจำนวนใด ๆ ด้วยบัญญัติดังกล่าวภายในช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุดก่อนจะสร้าง บัญชีใหม่
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ในส่วนของข้อตกลงผู้ใช้งานยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปทุกประการ กรุณาดูเพิ่มเติมที่ https://www.freelancer.com/about/terms
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ ในส่วนค่าธรรมเนียมและค่าบริการของข้อกำหนดเพิ่มเติมยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปทุกประการ กรุณาดูเพิ่มเติมที่ https://www.freelancer.com/feesandcharges
 • Freelancer อาจกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายกรอกโปรไฟล์ให้สมบูรณ์ และ/หรือ ดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ก่อนจะมีการอนุมัติชำระเงิน
 • Freelancer อาจกำหนดให้โปรเจคใด ๆ ที่ได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมต้องมี รายละเอียดสมบูรณ์ตามสมควร
 • ผู้ใช้บางรายอาจใช้โปรโมชั่นนี้ไม่ได้อีกต่อไปหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การทุจริตหรือการเรียกเก็บเงินคืนจนเป็นที่สังเกต หาก Freelancer เชื่อว่ามีความเสี่ยงที่เงินจะถูกตีกลับหรือเรียกเก็บเงินคืน ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่าง ฝ่ายผู้ว่าจ้างและฝ่าย freelancer หรือด้วยเหตุผลอื่นใด
 • Freelancer สงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจไม่อนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้โปรโมชั่นนี้ ด้วยเหตุเกี่ยวข้อง กับการใช้โปรโมชั่นนี้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และเพื่อป้องกันการกระทำที่สงสัยว่าอาจเป็นการฉ้อโกงหรือหลอกลวง
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายใดๆก็ตาม ที่ขอสมัครใช้ โปรโมชั่นนี้ สำหรับการตรวจสอบการฉ้อโกงและบริหารจัดการความเสี่ยงและจุดประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้
 • Freelancer สงวนสิทธิที่จะยกเลิกโปรโมชั่นนี้ในทุกภูมิภาค หากการเสนอโปรโมชั่นนี้แก่ผู้มีที่พำนักในภูมิภาคใด ๆ ก็ตาม น่าจะเป็นหรือพบว่าเป็นการผิดกฎหมายในภูมิภาคดังกล่าว

แพ็กเกจสมาชิก

เรามีแพ็กเกจสมาชิกหลากหลายให้คุณเลือกเพื่อดูว่าคุณต้องการชำระค่าบริการเป็นจำนวนเท่าใด คุณสามารถทำงานบนเว็บไซต์ของเราในฐานะผู้ว่าจ้างหรือในฐานะ freelancer ก็ได้โดยที่ยังเป็นสมาชิกแบบใช้งานฟรี หรือคุณจะเลือกรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของแพ็กเกจสมาชิกที่มีค่าบริการก็ได้โดยการอัปเกรดเป็นแพ็กเกจสมาชิกแบบมีค่าบริการ

แพ็กเกจสมาชิกจะต่ออายุเป็นแบบรายเดือนหรือรายปีเมื่อถึงวันครบรอบที่คุณสมัครใช้บริการ เว้นแต่คุณจะได้ยกเลิกก่อนถึงวันดังกล่าว ถ้าบัญชีของคุณมีเงินไม่เพียงพอที่จะต่ออายุแพ็กเกจ เราจะพยายามต่ออายุให้สูงสุดเป็นเวลา 30 วัน จนกว่าบัญชีจะมีเงินเพียงพอ

คุณสามารถยกเลิกแพ็กเกจสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าผู้ใช้ ซึ่งจะหยุดการเรียกเก็บเงินหลังจากแพ็กเกจสมาชิกของคุณหมดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

ดูแพ็กเกจสมาชิกของเรา

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรเจค

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้จะถูกเรียกเก็บในกรณีที่มีการใช้บริการเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามสิทธิประโยชน์ในแพ็กเกจสมาชิกที่มีค่าบริการ:

การโพสต์โปรเจค ฟรี
แนะนำ $9.00 USD
เร่งด่วน $9.00 USD
ส่วนตัว $19.00 USD
เต็มเวลา $199.00 USD
เจ้าหน้าที่สรรหา $9.50 USD
ข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ (NDA) $19.00 USD
ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา $19.00 USD
ปิดผนึก $9.00 USD
สิทธิพิเศษ $5.00 USD
ขยายเวลา $9.00 USD

การประกวด

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้จะถูกเรียกเก็บในกรณีที่มีการใช้บริการเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามสิทธิประโยชน์ในแพ็กเกจสมาชิกที่มีค่าบริการ:

จัดการประกวด ฟรี
การเลือกผู้ชนะการประกวด ฟรี
การมอบรางวัลแก่ freelancer คนอื่นเพิ่มเติม ฟรี
การันตี ฟรี
แนะนำ $30.00 USD
การประกวดชั้นนำ $30.00 USD
เร่งด่วน $35.00 USD
ไฮไลท์ $15.00 USD
ปิดผนึก $30.00 USD
ส่วนตัว $25.00 USD
ข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ (NDA) $20.00 USD
ขยายเวลา ราคา :
3 วัน = 15% ของเงินรางวัล
5 วัน = 20% ของเงินรางวัล
7 วัน = 30% ของเงินรางวัล
14 วัน = 40% ของเงินรางวัล
21 วัน = 50% ของเงินรางวัล
ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายไปจะถูกนำไปเพิ่มในเงินรางวัล (ปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด)

ค่าธรรมเนียมในการเสนอราคา

การเข้าเสนอราคาในโปรเจค ฟรี
คำเสนอราคาที่มีสปอนเซอร์ 0.75% ของจำนวนที่ระบุในคำเสนอราคา (ขั้นต่ำ $5.00 USD สูงสุด $20.00 USD)
คำเสนอราคาที่มีไฮไลท์ $1.00 USD
คำเสนอราคาปิดผนึก $0.10 USD

ค่าธรรมเนียมในการส่งผลงานเข้าประกวด

การส่งผลงานเข้าประกวด ฟรี
ผลงานส่งประกวดที่ปิดผนึก $0.50 USD
ผลงานส่งประกวดที่มีไฮไลท์ $0.50 USD

ค่าธรรมเนียมในการขึ้นไดเรกทอรี

การสปอนเซอร์บนไดเรกทอรี ถูกเลือกในช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุน (ขั้นต่ำ $50.00 USD)

การทดสอบ

การทำแบบทดสอบ ขึ้นอยู่กับแบบทดสอบ ตามที่ระบุไว้ก่อนซื้อ โดยทั่วไปแล้วแบบทดสอบจะมีแบบฟรี แบบ $5.00 USD แบบ $10.00 USD หรือแบบ $15.00 USD

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต PayPal หรือ Skrill* $0.30 USD + 2.3%
การฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารท้องถิ่น ฟรี
การโอนเงินระหว่างประเทศ $15.00 USD
*ผู้ใช้ชาวออสเตรเลียจะมีค่าธรรมเนียม $0.30AUD + 0.99% ในการทำธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต

ค่าธรรมเนียมในการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ข้อพิพาทจากการโต้แย้งไมล์สโตนจะมีค่าธรรมเนียมในการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ $5.00 USD หรือ 5% แล้วแต่ว่าจำนวนใดมากว่า

กระบวนการระงับข้อพิพาทของเราถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถระงับข้อขัดแย้งกันเองในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการชำระเงินไมล์สโตนได้โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

หลังจากเวลาผ่านไป 4 วันนับจากวันที่มีการยื่นคำเสนอข้อพิพาทเข้าระบบ (หรือ 7 วันหากคำเสนอข้อพิพาทยื่นโดยฝ่าย freelancer) คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเลือกยกระดับข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีค่าธรรมเนียมได้ จากนั้นคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งจะมีเวลาอีก 4 วัน ในการตอบตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการสำหรับทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายจะมีโอกาสยื่นพยานหลักฐานเป็นครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลาดังกล่าวนี้ หากคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชำระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว คู่พิพาทฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้ในข้อพิพาท

จากนั้นระบบจะคืนค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการให้แก่คู่พิพาทฝ่ายที่ชนะ

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน

อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการถอนเงินได้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการถอนเงิน และผู้ให้บริการช่องทางถอนเงินภายนอกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้

การถอนเงินเร่งด่วน ฟรี
PayPal ฟรี
Skrill (Moneybookers) ฟรี
บัตรเดบิต Payoneer ฟรี
โอนเงินต่างประเทศ $25.00 USD

เรากำหนดยอดขั้นต่ำที่สามารถถอนได้ไว้ที่ USD $30 ทั้งนี้ หลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้ว

ค่าบำรุงรักษา

บัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าระบบเป็นเวลา 6 เดือน จะมีค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบัญชีสูงสุดไม่เกิน $10.00 USD ต่อเดือน จนกว่าบัญชีดังกล่าวจะถูกระงับหรือกลับมาเปิดใช้งานใหม่ โดยถือเป็นค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แบนด์วิดท์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อจัดให้มีพื้นที่โฮสต์หน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้ พื้นที่จัดเก็บแฟ้มผลงาน การนำรายการต่าง ๆ มาแสดงในไดเรกทอรี บริการ 'จ้างฉันเลย' (HireMe) พื้นที่เก็บไฟล์และพื้นที่เก็บข้อความ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกคืนให้เมื่อผู้ใช้มีคำขอเข้ามาเมื่อกลับมาเปิดใช้งานบัญชีภายหลัง

ภาษี

ภาษีจะถูกหักตามอัตราและตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผู้ใช้งานมีถิ่นพำนักอยู่/ประเทศที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในทะเบียน

ออสเตรเลีย - ภาษีการค้าและบริการ(GST) 10%
ชิลี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 19%
สหภาพยุโรป - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) VAT rates
อินเดีย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(TCS) 1%
อินเดีย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (TDS) 1% / 5%
เม็กซิโก - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% / 20%
เม็กซิโก - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 16%
รัสเซีย - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 20%
สวิตเซอร์แลนด์ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.7%

เงินชดเชยภาษีความเสมอภาคระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ (Equalisation Levy) ของอินเดีย

เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย สนธิสัญญาฉบับดังกล่าวมีผลทำให้ฟรีแลนซ์หลุดพ้นจากภาระผูกพันในการหักเงินไว้สำหรับเงินชดเชยภาษีความเสมอภาคระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บและไม่ต้องจ่ายภาษีส่วนนี้ นี่เป็นสิทธิในการรับเงินคืน

ลูกค้า Freelancer ผู้จ่ายภาษี รายละเอียดภาษี
ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย Freelancer เรียกเก็บ 2% จาก Freelancer จากรายได้รวมทั้งหมด
ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย อื่นๆ ลูกค้า เรียกเก็บ 2% จากฝ่ายลูกค้า จากวงเงินไมล์สโตนรวมทั้งหมด
อื่นๆ ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย Freelancer เรียกเก็บ 2% จาก Freelancer จากรายได้รวมทั้งหมด
อื่นๆ อื่นๆ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล

Client

ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย

Freelancer

ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย

Who Pays Levy

Freelancer

รายละเอียดภาษี

เรียกเก็บ 2% จาก Freelancer จากรายได้รวมทั้งหมด

Client

ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย

Freelancer

อื่นๆ

Who Pays Levy

ลูกค้า

รายละเอียดภาษี

เรียกเก็บ 2% จากฝ่ายลูกค้า จากวงเงินไมล์สโตนรวมทั้งหมด

Client

อื่นๆ

Freelancer

ผู้พำนักอยู่ในประเทศอินเดีย

Who Pays Levy

Freelancer

รายละเอียดภาษี

เรียกเก็บ 2% จาก Freelancer จากรายได้รวมทั้งหมด

Client

อื่นๆ

Freelancer

อื่นๆ

Who Pays Levy

ไม่มีข้อมูล

Levy Details

ไม่มีข้อมูล

* Freelancer และพันธมิตรในเครือธุรกิจไม่ได้เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี ด้านกฎหมาย หรือด้านการบัญชี เนื้อหาส่วนนี้ถูกทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คำแนะนำในด้านภาษี ด้านกฎหมาย หรือด้านการบัญชี และไม่ควรถูกนำไปใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำในด้านดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้อ่านควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านภาษี ด้านกฎหมาย และด้านการบัญชีของตน

ข้อตกลงผู้ใช้

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่นำมารวบรวมไว้ในหน้านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ของ Freelancer และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ข้อตกลงผู้ใช้ยังประกอบด้วยเรื่องสำคัญอื่น ๆ อีกและผู้ใช้ควรอ่านให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 23 แห่งข้อตกลงผู้ใช้ได้กำหนดโทษไว้สำหรับกรณีถูกระงับบัญชีด้วยเหตุฝ่าฝืนข้อตกลงผู้ใช้ โทษที่กำหนดไว้อาจรวมถึงการปรับเงินเพื่อความเสียหายที่ Freelancer ได้รับซึ่งเป็นผลจากการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงผู้ใช้ด้วย