Freelancersพร้อมรับจ้างในCanada

 • Canada
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 92 รายการ
 • ว่าจ้าง   amirrmusavifr
ว่าจ้าง   amirrmusavifr

  amirrmusavifr amirrmusavifr

  Canada $20 USD / ชม.
  AI | ML | NLP | DL | MATLAB | PYTHON
  Canada
  5.4
  19 รีวิว 19 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I have master in Electrical Engineering, I'm expert with following skills: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Estimation / Detection * Digital Communication Systems * Mathematics * Kalman Filter * Tracking System IMAGE PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Digital Image Processing * Image Classification...
  I have master in Electrical Engineering, I'm expert with following skills: DIGITAL SIGNAL PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Estimation / Detection * Digital Communication Systems * Mathematics * Kalman Filter * Tracking System IMAGE PROCESSING (MATLAB & PYTHON) * Digital Image Processing * Image Classification * Image Segmentation * Machine learning * Neural Network * Deep Learning * Object Detection NATURAL LANGUAGE PROCESSING * Question Answering * Sentiment Classification * Named Entity Recognition (NER) * Part of Speech (POS) tagging * Lemmatization REINFORCEMENT LEARNING * Deep Q-Network * Model-free and Model-based training ย่อ
 • ว่าจ้าง amirrmusavifr
 • ว่าจ้าง   shelinakhoja2
ว่าจ้าง   shelinakhoja2

  shelinakhoja2 shelinakhoja2

  Canada $30 USD / ชม.
  Design | Web & Mobile Development
  Canada
  7.8
  124 รีวิว 124 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  More than 10 years of experience in designing, user-centered meaningful and functional UI and UX and transforming it to life across the web and mobile platform. AREAS OF EXPERTISE: Design: • UX Research • Planning • Low Fidelity Design • High Fidelity Design • Testing • User Interface (UI) Design • Web...
  More than 10 years of experience in designing, user-centered meaningful and functional UI and UX and transforming it to life across the web and mobile platform. AREAS OF EXPERTISE: Design: • UX Research • Planning • Low Fidelity Design • High Fidelity Design • Testing • User Interface (UI) Design • Web Applications Design • Mobile Applications Design • Web Design • Dashboard Design • SaaS Design Development: • Full Stack Web Development ( PHP, Javascript , MEAN Stack , MERN Stack) • Ecommerce Content Management System (WordPress, Magento, Opencart, Prestashop, Zencart, Shopify) • Mobile App Development (React Native, Flutter, iOS, Android, Hybrid Development) Support: Technical Support and Maintenance (DB Back-ups, Cloud/Data migration, Bug Fixing, 24/7 support) - Contact me to discuss your project - ย่อ
 • ว่าจ้าง shelinakhoja2
 • ว่าจ้าง   Irfankaredia
ว่าจ้าง   Irfankaredia

  Irfankaredia Irfankaredia

  Canada $50 USD / ชม.
  LOGO/BRANDING | PPT | MARKETING MATERIAL | WEBSITE
  Canada
  8.9
  1318 รีวิว 1318 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am highly talented and quality Graphic Designer with vast experience in Logos, Banners, Brochures, Flyers/Posters, Website Design/Development. I am highly motivated, creative, and versatile and especially skilled in creating and directing corporate and new business designs. I adapt at innovating user experience for...
  I am highly talented and quality Graphic Designer with vast experience in Logos, Banners, Brochures, Flyers/Posters, Website Design/Development. I am highly motivated, creative, and versatile and especially skilled in creating and directing corporate and new business designs. I adapt at innovating user experience for the web and multimedia applications. Exceptional interpersonal skills and accomplished at incorporating the desires of the client with a superior design solution. I assure clients and companies that demand high-quality design to further business goals and professional image are most welcome to have excellent and outstanding services. Professional Skills: Website Design Corporate branding Logo design Page layout design Banner Design Brochure Design Flyer/Poster Design PowerPoint Template/Deck Software Tools: Photoshop Illustrator Corel Draw InDesign ย่อ
 • ว่าจ้าง Irfankaredia
 • ว่าจ้าง   jeghalef
ว่าจ้าง   jeghalef

  jeghalef jeghalef

  Canada $40 USD / ชม.
  Experienced Web Developer
  Canada
  6.7
  35 รีวิว 35 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I am glad to see you on my page. I am a full-stack programmer. For many years, I have coped with various kinds of platform languages. Here are my preferred skills: ► Web Development: ▣ Front-end : Vue.js and React.js, Angular, WordPress ▣ Back-End : JAVA/Kotlin/C#/PHP/Ruby /Python/...
  Hello, I am glad to see you on my page. I am a full-stack programmer. For many years, I have coped with various kinds of platform languages. Here are my preferred skills: ► Web Development: ▣ Front-end : Vue.js and React.js, Angular, WordPress ▣ Back-End : JAVA/Kotlin/C#/PHP/Ruby /Python/ Node/GO ▣ SAAS: CRM / Invoice Application / Marketing Annotation / Analytics ► Desktop App Development: ▣ Electron JS, C# I am passionate about staying up-to-date with the latest web development trends and technologies, ensuring that my clients receive cutting-edge solutions. I am open to discussing your project requirements and providing a free consultation to explore how we can work together to achieve your goals. Best Regards Imad Jeghalef ย่อ
 • ว่าจ้าง jeghalef
 • ว่าจ้าง   AmberYusuf
ว่าจ้าง   AmberYusuf

  AmberYusuf AmberYusuf

  Canada $10 USD / ชม.
  Word Wizard: Crafting Wonders
  Canada
  3.8
  6 รีวิว 6 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting...
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting dissertations to research papers destined for publication. ? My Expertise Spans the Spectrum: From reflective essays to literature reviews, legal writing to business and marketing plans, case studies to pitch deck presentations, and SEO-friendly website content to blogs and 'how-to' articles, I'm a wordsmith extraordinaire. My commitment to originality is unwavering, substantiated by attached TURNITIN PLAGIARISM REPORTS that testify to my authentic work. ? Balancing Act: Research & Content Harmony: Years in the industry have seen me master the delicate dance between research and content writing. This equilibrium enables me to cater seamlessly to clients from diverse backgrounds. ? Research Prowess: In the realm of research writing, my tone is formal, supported by robust research and meticulous referencing in APA, MLA, Chicago, or Harvard styles. I craft bibliographies that impeccably align with in-text citations and document formatting. ✍️ Content Craftsmanship: In the realm of content writing, I adopt a conversational style, adapting to the demands of sales copies, posts, social media captions, and ghostwriting. Basic keyword research underpins my content, optimizing it for broader reach and accessibility. ? Copywriting Mastery: I've honed the art of copywriting, employing proven approaches like PAS, 7C's, and AIDA. Whether it's crafting compelling resumes, persuasive cover letters, or captivating web content, I target niches with precision. ? My Fluent Niches: My expertise extends across English linguistics, literature, social sciences, education, medical, e-commerce, fintech, nursing, and international relations. From Bachelor's to Doctorate level coursework, term papers, essays, assignments, research proposals, and dissertations, I've got you covered. Notably, my Literature Review Writing service, characterized by a gentle yet critical tone and chronological order, has earned glowing recommendations. ? Your Writing Asset Awaits: Hire me, and I'll further polish my writing skills in your service. I pledge to be your dependable asset, delivering high-quality work precisely when you need it. ? Let's Transform Words into Wonders: Ready to embark on a journey where words hold limitless potential? Reach out to me, and together, we'll create literary magic. ย่อ
 • ว่าจ้าง AmberYusuf
 • ว่าจ้าง   ThomasTracy12
ว่าจ้าง   ThomasTracy12

  ThomasTracy12 ThomasTracy12

  Canada $40 USD / ชม.
  Full stack mobile and web application developer
  Canada
  6.2
  46 รีวิว 46 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 3+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further.
  Expert in MERN stack for website development and hybrid & native frameworks for mobile application development. I have 3+ years of experience developing different applications. Hit me up so we can discuss further. ย่อ
 • ว่าจ้าง ThomasTracy12
 • ว่าจ้าง   PixelAgeShell
ว่าจ้าง   PixelAgeShell

  PixelAgeShell PixelAgeShell

  Canada $20 USD / ชม.
  LogoGraphics-PPT Presentation/Decks-Brochure-Excel
  Canada
  7.8
  398 รีวิว 398 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Services through my Expertise ● ✔ Logo Design ● ✔ Graphic Design ● ✔ Powerpoint Presentations ● ✔ Pitch Deck Design ● ✔ Icons Design ● ✔ Excel Expert ● ✔ Application Design ● ✔ Brochure Design ● ✔ Flyer Design ● ✔ Label Design ● ✔ Website Design ● ✔ Banner Design ● ✔ T-shirt Design ● ✔ Stationary Design ● ✔ Brand...
  Services through my Expertise ● ✔ Logo Design ● ✔ Graphic Design ● ✔ Powerpoint Presentations ● ✔ Pitch Deck Design ● ✔ Icons Design ● ✔ Excel Expert ● ✔ Application Design ● ✔ Brochure Design ● ✔ Flyer Design ● ✔ Label Design ● ✔ Website Design ● ✔ Banner Design ● ✔ T-shirt Design ● ✔ Stationary Design ● ✔ Brand Identity Design ● ✔ Social Media Posts My name is Shelley and i am a professional Award winning graphic designer and illustrator with 11+ years of freelance experience working with a wide variety of clients from all over the world. I am educated to distinction level within Graphic Design and have many years of industry experience picking up high levels of knowledge within the Adobe Creative Suite programs, most notably Illustrator and Photoshop. I specialize in creating modern looking, clean, slick hand-rendered and computer generated graphic design work and my designs are always VECTOR based, which means NO PIXELATION. ย่อ
 • ว่าจ้าง PixelAgeShell
 • ว่าจ้าง   sloker18
ว่าจ้าง   sloker18

  sloker18 sloker18

  Canada $30 USD / ชม.
  MS Office | Data Automation | Google Sheets
  Canada
  7.7
  189 รีวิว 189 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  With over 10+ years solid computer background, proficient in using Microsoft Office and Google Applications to deliver reports and data automation. I am efficient, easy to work with, reliable, and detail oriented. My top priority is to provide a high quality of work, I listen to your needs closely, I am willing to...
  With over 10+ years solid computer background, proficient in using Microsoft Office and Google Applications to deliver reports and data automation. I am efficient, easy to work with, reliable, and detail oriented. My top priority is to provide a high quality of work, I listen to your needs closely, I am willing to fully devote my time and energy to improve the service offered, with timely, accurate and professional results. Building trust and a long term relationship with customer is my main objective. Thank you for visiting my profile, please do not hesitate to contact me, you can click the "Hire Me/Request Quote" button on the right, I will be happy to have open discussion about your needs. ย่อ
 • ว่าจ้าง sloker18
 • ว่าจ้าง   syedaaishshah
ว่าจ้าง   syedaaishshah

  syedaaishshah syedaaishshah

  Canada $20 USD / ชม.
  ⭐⭐Expert Graphic Designer⭐⭐
  Canada
  5.5
  24 รีวิว 24 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am a skilled Graphic Designer based in Canada, ready to offer my expertise and services. With over four years of experience, I am well-versed in various facets of graphic design and website development. My capabilities encompass a wide range of design needs, including but not limited to logo creation, business card...
  I am a skilled Graphic Designer based in Canada, ready to offer my expertise and services. With over four years of experience, I am well-versed in various facets of graphic design and website development. My capabilities encompass a wide range of design needs, including but not limited to logo creation, business card design, character illustration, brochures, flyers, presentations, pitch decks, UI/UX design, and website development using tools like Photoshop, Figma, and Adobe XD. I also specialize in working with platforms like WordPress, WooCommerce, Shopify, and e-commerce websites. My commitment to client satisfaction and my proficiency in delivering high-quality work within specified timelines and budget constraints make me a reliable choice for your project. I offer a comprehensive set of services, including: ⭐Logo Design ⭐Business Card Design ⭐Flyer Design ⭐Brochure Design ⭐Presentation Design ⭐Pitch Deck Creation ⭐Stationery Design ⭐Branding and Corporate Identity ⭐UI/UX Design Website Development (WordPress, Shopify, WooCommerce, and E-commerce) If you're ready to kickstart your project, please feel free to initiate a conversation by clicking on the "Hire Me" tab. Let's collaborate and bring your creative vision to life. ย่อ
 • ว่าจ้าง syedaaishshah
 • ว่าจ้าง   SerenaAnthony
ว่าจ้าง   SerenaAnthony

  SerenaAnthony SerenaAnthony

  Canada $25 USD / ชม.
  Graphics | Branding & Full Stack Web Developer
  Canada
  5.4
  21 รีวิว 21 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Cyber Solutions Canada is a top-notch freelance agency providing a comprehensive range of services including WordPress, SEO, PPC, graphic design, custom illustration, UI/UX design, social media marketing, content writing, and web development. With over 4 years of experience and a team of award-winning developers,...
  Cyber Solutions Canada is a top-notch freelance agency providing a comprehensive range of services including WordPress, SEO, PPC, graphic design, custom illustration, UI/UX design, social media marketing, content writing, and web development. With over 4 years of experience and a team of award-winning developers, designers, and marketers, Cyber Solutions Canada has a proven track record of delivering exceptional results to clients worldwide, including Fortune 500 companies. Headquartered in Ontario, Cyber Solutions Canada prioritizes long-term business relationships and customer retention. Services We Offer: 1) Web Development Services: Full Stack Development, MERN, Content Management System (CMS), Development (WordPress and Shopify) with Plugin and App Customization, HTML, Bootstrap, CSS, and JavaScript Development 2) Web Design Services: Design tools: Figma, Adobe XD, Illustrator, Photoshop 3) 2D Animation Services: 2D Explainer Videos, Whiteboard Animations, Isometric Animations, Motion Graphics, Stock Animations 4) Branding Services: Logo Design and Stationery Design (Business Cards, Brochures, and Flyers) PowerPoint and Pitch Deck Design, Book Cover, etc. 5) Digital Marketing Services: - Search Engine Optimization (SEO) - Social Media Marketing (SMM) - Pay Per Click (PPC) Google AdWords, Bing Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads - Website content, blog writing, product descriptions, e-book writing - Email Marketing, Campaign creation, list building, automation, A/B testing. Choose Cyber Solutions Canada for all your digital marketing needs. I also sub-contract few project to my team of developers on some cases. Let's work together to create something truly special. ย่อ
 • ว่าจ้าง SerenaAnthony

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""

จ้าง Freelancer ที่ดีที่สุดที่มีทักษะคล้ายกัน