Academic Writersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนเชิงวิชาการ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 160 รายการ
 • ว่าจ้าง   widesolutionsw
ว่าจ้าง   widesolutionsw

  widesolutionsw widesolutionsw

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Research Writer|Business&Financial Plan| SPSS
  Pakistan
  6.1
  85 รีวิว 85 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that...
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that not only reads well but also ranks well. - Business-Savvy Web Content: Converting visitors into clients with compelling narratives. - Responsive Web Design: Crafting websites that provide an optimal viewing experience across a wide range of devices. - E-commerce Solutions: Building robust online stores with user-friendly interfaces and secure payment systems. - Custom Logo Creation: Designing unique logos that reflect brand identity and values. - Content Strategy Development: Planning and executing content strategies for improved search engine rankings. - Captivating Product Descriptions: Making every feature and benefit shine. - On-Time Delivery: Your content, right when you need it. - Budget-Friendly Solutions: Quality content that won't break the bank. Why Choose Me? - Expertise & Experience: Years of diving deep into diverse niches and industries. - SEO Mastery: Content that pleases both readers and search engines. - Unique Voice: Every piece is original, resonating with your brand's identity. - Client-Centric Approach: Your vision and goals are paramount to me. - Consistent Excellence: Committed to maintaining high standards for every task. My comprehensive skill set allows me to deliver high-quality, integrated solutions across web development, design, and content creation, ensuring a cohesive and effective online presence for clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง widesolutionsw
 • ว่าจ้าง   HelpingHut
ว่าจ้าง   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ชม.
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  7.0
  433 รีวิว 433 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" ย่อ
 • ว่าจ้าง HelpingHut
 • ว่าจ้าง   janita24
ว่าจ้าง   janita24

  janita24 janita24

  Kenya $20 USD / ชม.
  Data Analyst | Website Developer | Research writer
  Kenya
  2.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R...
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R programming, Python, Excel, VBA, NVivo, Tableau, Power BI ☑️ Analysis reports and presentations. ☑️ Data mining and Customized Workflow Design using Orange, KNIME and Rapid Miner Are you in need of a captivating and functional website? Look no further! I am well-versed in a variety of programming languages including: ☑️ PHP, Java, CSS, and HTML. ☑️ Popular frameworks like Laravel, Angular, and React.js. ☑️ Database development i.e MySQL, SQL, Postgresql etc From sleek and modern designs to seamless user experiences, I'll create a website that leaves a lasting impression on your visitors. But wait, there's more! As a wordsmith extraordinaire, I also offer top-notch report writing services. ☑️ SEO-optimized content, Engaging blogs, Well-researched papers, Persuasive grant writing, Business plan, Technical writing So why choose me? ☑️ Committed to QUALITY ☑️ Flexibility ☑️ Competitive pricing ☑️ Integrity ☑️ Satisfaction Guaranteed ☑️ Timely delivery Let's collaborate and create something truly spectacular! Reach out to me today, and together, we'll elevate your business to new heights. Trust me, you'll be thrilled with the results. ย่อ
 • ว่าจ้าง janita24
 • ว่าจ้าง   DebbieWhite23
ว่าจ้าง   DebbieWhite23

  DebbieWhite23 DebbieWhite23

  India $23 USD / ชม.
  YOU THINK IT AND I INK IT
  India
  3.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $23 USD ต่อชั่วโมง
  Stingy with time yet want quality work? The genie grants your wish with me  If provided adequate details, I will make your pile of information into neatly-processed fine script that will woo even Shakespeare. In mere hours, I will provide you with a document saturated in creativity and brilliance. I would...
  Stingy with time yet want quality work? The genie grants your wish with me  If provided adequate details, I will make your pile of information into neatly-processed fine script that will woo even Shakespeare. In mere hours, I will provide you with a document saturated in creativity and brilliance. I would love to render my services as an Academic writer. I am a keen reader of the following subjects; Article & Blog Writing (Fashion, beauty, fitness) Business Assignments eBook Grant proposal Business plan along with Financial plan Market Research Speech Research for the Projects PowerPoint Presentation Slides Pitch Deck Presentation Hospitality & tourism Leadership management Motivation Mind sciences Social Media posts/Restaurant Menu Guest posting Biographies/autobiographies History Literature Current Affairs Looking forward to starting working with you. Best Regards DEBBIE WHITE ย่อ
 • ว่าจ้าง DebbieWhite23
 • ว่าจ้าง   EngineerTonny
ว่าจ้าง   EngineerTonny

  EngineerTonny EngineerTonny

  Kenya $50 USD / ชม.
  Structural & Software Engineer
  Kenya
  3.8
  7 รีวิว 7 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  As a structural engineer and Python programmer, I bring a unique set of skills and expertise to your project. With over 9 years of experience in both fields, I have a deep understanding of how to apply computational tools and programming techniques to solve complex structural engineering problems. My skills as a...
  As a structural engineer and Python programmer, I bring a unique set of skills and expertise to your project. With over 9 years of experience in both fields, I have a deep understanding of how to apply computational tools and programming techniques to solve complex structural engineering problems. My skills as a Python programmer allow me to develop customized software solutions for your specific needs. I have experience developing software tools for structural analysis, optimization, and design. Whether you need a standalone application or a web-based interface, I can work with you to create a solution that meets your requirements. I also have experience working with data analysis and machine learning tools, which can be useful for structural engineering applications. For example, I can develop predictive models that analyze data from sensors or other sources to help you identify potential structural issues before they become serious problems. As a structural engineer, I have worked on a variety of projects, including the design of buildings, bridges, and other structures. I have experience with both traditional and advanced materials, and I am familiar with a wide range of design codes and standards. Whether you need assistance with structural analysis, design, or optimization, I can help. I have experience using a variety of software tools for structural analysis, including [list of software tools], and I am familiar with industry-standard design codes and standards, including [list of design codes and standards]. I am also comfortable working with a variety of engineering software tools, including finite element analysis (FEA) software, 3D modeling tools, and computer-aided design (CAD) software. I have experience using [list of software tools], and I am always eager to learn new tools and technologies that can help me better serve my clients. In addition to my technical skills, I have strong project management and communication skills. I understand the importance of clear and effective communication, and I am committed to keeping my clients informed throughout the project lifecycle. I am also experienced in project planning, budgeting, and resource management, and I can help you keep your project on track and on budget. Overall, my combination of structural engineering and Python programming skills makes me a valuable asset to any project that requires computational tools and customized software solutions. Whether you need assistance with structural analysis, design, optimization, or software development, I am ready to help you achieve your goals. ย่อ
 • ว่าจ้าง EngineerTonny
 • ว่าจ้าง   doctorkendrick20
ว่าจ้าง   doctorkendrick20

  doctorkendrick20 doctorkendrick20

  Kenya $20 USD / ชม.
  I'm a P.h.D holder and Experienced Academic Writer
  Kenya
  5.4
  26 รีวิว 26 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Academic Writing Expert Hello potential client, I am a versatile freelancer with over fifteen years of academic research, writing, and editing experience. My work has been published in academic journals and books, as well as more popular magazines. I pride myself in providing quality work - no matter the job - to...
  Academic Writing Expert Hello potential client, I am a versatile freelancer with over fifteen years of academic research, writing, and editing experience. My work has been published in academic journals and books, as well as more popular magazines. I pride myself in providing quality work - no matter the job - to all of my clients. I'm Good in SPSS, Statistics, Stata, R Programming, IT, Computer Science, Business, Psychology, Chemistry, English, Biology, Medicine, Nursing, Python, C++, Java, etc Even more than the process of writing, I love researching and gathering knowledge before giving shapeless words form and function. With the ability to adapt to many styles of writing, I am thorough in my research and I am always prepared to do whatever it takes to complete an assignment. Whatever the size of the task, I strive for perfection and deliver exactly what the client wants and needs. ย่อ
 • ว่าจ้าง doctorkendrick20
 • ว่าจ้าง   arafahalaldeen57
ว่าจ้าง   arafahalaldeen57

  arafahalaldeen57 arafahalaldeen57

  Sri Lanka $15 USD / ชม.
  BIOLOGY | CHEMISTRY | VirtualAsst. | Transcription
  Sri Lanka
  3.6
  6 รีวิว 6 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! Thank you for visiting my profile. My name is Fathima Arafa. ➡I'm a plant chemistry enthusiast with a bachelor's degree, always on the lookout for new botanical chemical wonders. ➡As a versatile writer, I bring stories to life in genres like crime thriller, fantasy, sci-fi, and romance. But that's not...
  Hello! Thank you for visiting my profile. My name is Fathima Arafa. ➡I'm a plant chemistry enthusiast with a bachelor's degree, always on the lookout for new botanical chemical wonders. ➡As a versatile writer, I bring stories to life in genres like crime thriller, fantasy, sci-fi, and romance. But that's not all—I'm also a medical writer, diving into topics from basic biology to psychology, neurology, oncology, cardiology, neurology, orthopedics, and more. Plus, my versatility spans a range of topics like technology, history, self-help, botany, and so on. ➡Hailing from Sri Lanka, I'm a native Tamil speaker and an English-Tamil translator, interpreter, and proofreader. ✅ Offering a wide of services : ▶ Creative Essays and Articles ▶ Fictional Stories ▶ Academic Writing (Research Papers, Lab Reports) ▶ Non-Fiction: Biology, Medicine, Technology, Psychology, and more. ▶ Engaging Assignments (Biology, Chemistry, Mathematics) ▶ Mathematical typing including formulas, graphs, and geometric diagrams. ▶ Manual Rewriting for Clarity ▶ Beta Reading for Feedback ▶ Translation (English, Tamil, Sinhalese/Sinhala) ▶ Tamil Language Expertise (Writing, Proofreading, Editing, Interpretation) ▶ Sinhala to English Translation and Interpretation ✅ Why Pick Me? ▶ Impeccable Content Checked with Grammarly Premium (Business). ▶ Originality Guaranteed - Backed by Turnitin Reports. ▶ Swift Turnaround, No Quality Compromises. ▶ Unlimited Revisions until You're Thrilled. ▶ Deep Dive into Research for Excellence. ▶ Budget-Friendly Rates with Room for Negotiation. Ready to make your project shine? Reach out now, and let's turn your goals into reality! ย่อ
 • ว่าจ้าง arafahalaldeen57
 • ว่าจ้าง   professorxwriter
ว่าจ้าง   professorxwriter

  professorxwriter professorxwriter

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Text Me| Get work in few hours| Release
  Pakistan
  2.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free High Quality Work Follow The Given Instructions. -Communicate Well Provide...
  MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free High Quality Work Follow The Given Instructions. -Communicate Well Provide 100% Satisfaction. -Research papers Reports -Business plans Market Researches -Articles Blog posts -Web-content Feasibility Study -SPSS Including all fields Finance, HRM, Marketing, -Supply Chain, Accounting, Statistics. ย่อ
 • ว่าจ้าง professorxwriter
 • ว่าจ้าง   antonyogada88
ว่าจ้าง   antonyogada88

  antonyogada88 antonyogada88

  Kenya $10 USD / ชม.
  Experienced Web Developer/Academic/Article writer/
  Kenya
  2.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  A passionate writer and web developer. I have been writing articles and academic papers and developing websites for different companies and employers for about five years now. Furthermore, I write full-time, and I can deliver about 3000 words in a day. I mainly write project review articles. I provide high-quality...
  A passionate writer and web developer. I have been writing articles and academic papers and developing websites for different companies and employers for about five years now. Furthermore, I write full-time, and I can deliver about 3000 words in a day. I mainly write project review articles. I provide high-quality papers, and I incorporate grammar checkers like Grammarly to polish my grammar. I meet the deadline of my papers, and I am productive under pressure as well, i.e., papers with short deadlines. ย่อ
 • ว่าจ้าง antonyogada88
 • ว่าจ้าง   hassanarshad92
ว่าจ้าง   hassanarshad92

  hassanarshad92 hassanarshad92

  Pakistan $8 USD / ชม.
  A Preferred Freelance Writer | Research Analyst
  Pakistan
  3.5
  5 รีวิว 5 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, Writing is my passion, and I have a vast experience in all writing genres. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver a write-up that speaks your heart and reflects your persona. My clients have...
  Hi there, Writing is my passion, and I have a vast experience in all writing genres. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver a write-up that speaks your heart and reflects your persona. My clients have achieved brilliance in various fields and domains through my creative, academic, and professional writing assistance. Feel free to contact me for any writing tasks, including academic writing, creative writing, business plans, SEO writing, web content, legal write-ups, assignments, a thesis, and publications. I have got all this covered, and I only provide original content. Look no further if you're looking for a professional and academic content writer who can bring your words to life. Contact me today to start the conversation and see how I can help you achieve your goals. Cheers. ย่อ
 • ว่าจ้าง hassanarshad92

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""