AJAX Developersพร้อมรับจ้าง

 • AJAX
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 637 รายการ
 • ว่าจ้าง   kchoudhary95
ว่าจ้าง   kchoudhary95

  kchoudhary95 kchoudhary95

  India $25 USD / ชม.
  PHP | Codeigniter | Laravels | JS
  India
  8.7
  62 รีวิว 62 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  5+ years experience in giving solutions for Ecommerce & Custom web applications, CMS/CRM/HRM, Web Portals, Admin GUI, Rest Api/Backend for Mobile apps. SERVICES OFFERING: ✓ Enterprise/Ecommerce website development, customization & maintenance. ✓ Custom software development tailored to client's requirements. ✓ Module...
  5+ years experience in giving solutions for Ecommerce & Custom web applications, CMS/CRM/HRM, Web Portals, Admin GUI, Rest Api/Backend for Mobile apps. SERVICES OFFERING: ✓ Enterprise/Ecommerce website development, customization & maintenance. ✓ Custom software development tailored to client's requirements. ✓ Module additions & changes, Bug/Error fixes. ✓ Code optimization for speed & performance, Version upgrades, Installations/Setup. ✓ Web automation using PHP - Selenium web driver. ✓ Web scraping/Data mining/Web research. SKILLSETS: ✓ Laravel, Codeigniter, WordPress, Woocommerce, Opencart, Magento. ✓ PHP, MySQL, MariaDB, Postgresql, MongoDB ✓ Bootstrap, Material, JQuery ✓ HTML, CSS, Javascript, Ajax, JSON. ย่อ
 • ว่าจ้าง kchoudhary95
 • ว่าจ้าง   senbhavin
ว่าจ้าง   senbhavin

  senbhavin senbhavin

  India $16 USD / ชม.
  Highly Recommended | In TOP 2% FullStack Developer
  India
  7.7
  25 รีวิว 25 รีวิว $16 USD ต่อชั่วโมง
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to...
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively with client executives and their respective teams. ▶ Advanced analytical skills, in-depth knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC). ▶ Expert in various project management methodologies. Ability to manage large project teams and known for high-quality deliverables that meet or exceed timelines and budgetary targets. ▶ Develop and implement development tracking and quality control systems. Initiating marketer search studies to know the technical know-how and changes in technology and merge the new technology into the existing system. ❖ My Expertise ❖ ✅ JAVA SCRIPT : ReactJS, NextJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, ExpressJS, NestJS, TypeScript ✅ PYTHON : Django, Django Rest Framework, Fast API, Flask ✅ PHP : Laravel, Magento 2.x ✅ MOBILE APP : React Native, Flutter ✅ WEB DESIGN : UI/UX, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, Responsive Design ✅ SERVER LESS : AWS Lambda, EC 2, Firebase Functions ✅ INTEGRATION : APIs for Facebook, Twitter, Google, Stripe, Payment Gateways, Mailchimp, Stripe Connect, etc. ✅ VERSION CONTROL : GitHub, BitBucket, GitLab Feel free to reach out if you have any questions or would like to discuss your project further. Your project's success is my top priority. Let's embark on this journey together. I'm ready to tackle your project head-on and create something we can both be proud of. Thanks for your time. Eagerly awaiting your response. Best regards, Bhavin Sen ย่อ
 • ว่าจ้าง senbhavin
 • ว่าจ้าง   adrojamansi
ว่าจ้าง   adrojamansi

  adrojamansi adrojamansi

  India $12 USD / ชม.
  Full Stack Developer | Preferred Freelancer
  India
  6.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $12 USD ต่อชั่วโมง
  Hey, Hiring Manager ! I am software engineer with 9+ years experience. I have a deep system approach and able to solve your needs in the most effective way. Last 9 years my specialization is front-end / full-stack javascript development. Solid back-end experience in php and helps into see the whole picture of any...
  Hey, Hiring Manager ! I am software engineer with 9+ years experience. I have a deep system approach and able to solve your needs in the most effective way. Last 9 years my specialization is front-end / full-stack javascript development. Solid back-end experience in php and helps into see the whole picture of any project. I bring a great value to my clients working on advanced tasks or rapidly making app from scratch. Efficient communication, possibility to look at project from business side and proactive position is my extra power. My awesome expertises: - code versioning system: Git & SVN, - backend frameworks[PHP]: laravel, Yii, Codeigniter - styles: bootstrap and css - database: SQL, MySQL If you are looking for a talented developer with FULL stack development with wordpress, you're in the right place too. I am working into javascript and ui/ux designer. I have strong technical mind, extensive experience in solving challenges and a lot of enthusiasm to work with you. I contribute to open source and teach latest technologies for free both on and offline. Looking forward to a win-win and long-term partnership. Thanks, Mansi ย่อ
 • ว่าจ้าง adrojamansi
 • ว่าจ้าง   rockerstech
ว่าจ้าง   rockerstech

  rockerstech rockerstech

  India $20 USD / ชม.
  Custom Web & Mobile App Development & Designing
  India
  6.8
  19 รีวิว 19 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Web Development Agency with 10+ years of Eminence & Trust by successful International Businesses ★ Mobile Apps ★ Web Apps ★ Laravel ★ Angular ★ Node ★ React ★ iOS ★ Android ★ Cutting edge world class Web and Mobile solutions for your business. Proven expertise and Hundreds of successfully completed projects. We...
  Web Development Agency with 10+ years of Eminence & Trust by successful International Businesses ★ Mobile Apps ★ Web Apps ★ Laravel ★ Angular ★ Node ★ React ★ iOS ★ Android ★ Cutting edge world class Web and Mobile solutions for your business. Proven expertise and Hundreds of successfully completed projects. We have 10+ years of experience in Web Development, Mobile App Development & Custom Software development. We are world's first agency who developed Custom mobile drug testing application. We developed 6 mobile apps and admin panel, which took 14 months for completion. So, we are capable to develop any kind of complex Web and mobile App platforms and believe in long term fruitful relationship. We have experts specializing in PHP clone script. We have major clone of Task rabbit, Airtasker clone, Kickstarter clone, Eventbrite clone. Our Advantages. 1. We have one project manager in Woburn, MA you can connect him if required. 2. We will provide 6 months FREE post launch support for bug fixing (IF ANY) 3. You can contact us for free initial project consultation. Let's connect for successful partnership. ย่อ
 • ว่าจ้าง rockerstech
 • ว่าจ้าง   abhi98041
ว่าจ้าง   abhi98041

  abhi98041 abhi98041

  India $20 USD / ชม.
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  India
  4.0
  6 รีวิว 6 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Among the Top 3% Freelancers ⭐⭐⭐⭐⭐ We are a small but super dedicated team of design and development gurus with an average of 7 years experiences in all following fields: 1. Graphic Design - Branding*, Web & UI/UX 2. Software Development - Python, Nodejs 3. Web Development - WordPress, PHP. Angular,...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Among the Top 3% Freelancers ⭐⭐⭐⭐⭐ We are a small but super dedicated team of design and development gurus with an average of 7 years experiences in all following fields: 1. Graphic Design - Branding*, Web & UI/UX 2. Software Development - Python, Nodejs 3. Web Development - WordPress, PHP. Angular, React 4. Mobile App- React Native, Flutter. We strongly believe in getting in contact with potential customers rather than short-time temporary clients. Tired of communication issues with foreign freelancers? Concerned about the quality of your product after seeing those fake portfolios? Well, you don't have to worry about that anymore with team Abhishek D!! Our motto is "to provide best quality, commitment & communication to our clients!" If you see our bid on your project please click on the chat or award button to get started or hit the 'HIRE ME' on top right of this page to get a quote now! *FREE Consultation ย่อ
 • ว่าจ้าง abhi98041
 • ว่าจ้าง   insystemgrp
ว่าจ้าง   insystemgrp

  insystemgrp insystemgrp

  India $20 USD / ชม.
  Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  6.0
  28 รีวิว 28 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I have been working in this industry for about 7+ years now. , I have experience in ▶ JS Framework:- - React.Js - Next.Js - Vue.JS - Nuxt.Js ▶ MVC Framework:- - Codeigniter - Laravel - Core PHP. ▶ CMS:- - WordPress ▶ Web scraping:- - Using PHP CURL ▶ Mobile:- - Flutter ▶...
  I have been working in this industry for about 7+ years now. , I have experience in ▶ JS Framework:- - React.Js - Next.Js - Vue.JS - Nuxt.Js ▶ MVC Framework:- - Codeigniter - Laravel - Core PHP. ▶ CMS:- - WordPress ▶ Web scraping:- - Using PHP CURL ▶ Mobile:- - Flutter ▶ Python Development: - Django - Django Rest Framework(DRF) - Web Socket - Fast API ▶ Digital Marketing:- - SEO - camping - Social Media Marketing Graphics Design, HTML Design, UI/UX design My top priority is client satisfaction, and I am dedicated to providing professional IT solutions. I work with the goal of providing best-in-class consulting services to help my clients achieve and succeed in business. ย่อ
 • ว่าจ้าง insystemgrp
 • ว่าจ้าง   hashonecreatives
ว่าจ้าง   hashonecreatives

  hashonecreatives hashonecreatives

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Pakistan
  5.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK *...
  HashOne Creatives is a team of Experienced Full Stack Developers & Designers serving in this million dollar industry and maintaining a good relationships with it's clients by providing High Quality results for a decade. Our Core Expertise Includes: 1- Web Development * FULL-STACK * MERN, MEAN, LAMP STACK * CMS (WordPress, Shopify) and Customization of Plugins and Apps * HTML, Bootstrap, CSS, JS 2- Web Designing * Figma, Adobe XD, AI, PSD 3- Hybrid Mobile Application * React Native (Android & IOS) * Flutter (Android & IOS) 4- 2D & 2.5 Animations * 2D Explainer, Whiteboard, Isometric, Motion Graphics, Stock Animations 5- Branding * Logo and Stationary Designs, Business Cards, Brochures and Flyers, PPT and Pitch Deck Design We are having an inhouse team of around 200 people covering the above mentioned areas through their vast experience. It has been a couple of year that we have been listed among the TOP 1% FREELANCERS here in this platform with a badge of Preferred Freelancer. ย่อ
 • ว่าจ้าง hashonecreatives
 • ว่าจ้าง   Microlent
ว่าจ้าง   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ชม.
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  5.9
  8 รีวิว 8 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. ย่อ
 • ว่าจ้าง Microlent
 • ว่าจ้าง   tarekfellah
ว่าจ้าง   tarekfellah

  tarekfellah tarekfellah

  Tunisia $20 USD / ชม.
  Expert Prestashop Developer
  Tunisia
  5.7
  33 รีวิว 33 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I'm PHP Freelance Developer, with more than 8 years experience, specialized on Prestashop, Wordpress, e-commerce, PHP5/7, MySQL, CSS, Bootstrap, AJAX, JS, JQuery, Angular I have created many modules for Prestashop, and all my time is dedicated for creating new ones. I have a small experience creating hybrid mobile...
  I'm PHP Freelance Developer, with more than 8 years experience, specialized on Prestashop, Wordpress, e-commerce, PHP5/7, MySQL, CSS, Bootstrap, AJAX, JS, JQuery, Angular I have created many modules for Prestashop, and all my time is dedicated for creating new ones. I have a small experience creating hybrid mobile apps, (Ionic Frameork, Angular), i'm motivated to return to work with it. I like to learn new Technologies like AngularJS, Symfony, Zend, Laravel. I'm fully client oriented, total client satisfaction is my first priority. ย่อ
 • ว่าจ้าง tarekfellah
 • ว่าจ้าง   techplusintl
ว่าจ้าง   techplusintl

  techplusintl techplusintl

  Pakistan $25 USD / ชม.
  A Team of Professionals Delivering Innovation
  Pakistan
  4.9
  5 รีวิว 5 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups...
  TechPlus is a leading Development professional company providing superior software system, Web, Mobile and creative designing solutions and services to corporations globally. Having a powerful Technology Development and Innovation center in Pakistan and with over 400+ happy customers worldwide, raging from startups - fortune five hundred corporations across numerous industries, TechPlus has created it’s mark as a well established and sound company driven by the industry’s highly skilled and trained people and is definitely headed in turning into a leading organization that facilitates, enhances and provides measurable business value to customers through most effective uses of technology and Resources to organizations globally. Our goal is to exceed our customer’s expectations in the form of value, quality and complete customer satisfaction. ย่อ
 • ว่าจ้าง techplusintl

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""