C# Programmersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนโปรแกรม C#

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

แสดงผล 528 รายการ
 • ว่าจ้าง   ZhangDa
ว่าจ้าง   ZhangDa

  ZhangDa ZhangDa

  China $45 USD / ชม.
  Web Scraping, Web Crawler, Python, Scrapy, C#
  China
  6.0
  31 รีวิว 31 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Web scraping: * Python - scrapy, requests, lxml, json, jsonpath, selenium pymysql, pymssql, openpyxl, pdfquery * C# - HtmlAgilityPack, Newtownsoft.JSON, ADO.NET * Database: - MySQL, MS SQL Server. * captcha service: - Anticaptcha (recaptcha v2, hcaptcha) * Proxy service: - botproxy - pubproxy - crawlera -...
  Web scraping: * Python - scrapy, requests, lxml, json, jsonpath, selenium pymysql, pymssql, openpyxl, pdfquery * C# - HtmlAgilityPack, Newtownsoft.JSON, ADO.NET * Database: - MySQL, MS SQL Server. * captcha service: - Anticaptcha (recaptcha v2, hcaptcha) * Proxy service: - botproxy - pubproxy - crawlera - scraperapi FULL TIME Freelancer! Expert Web Scraper with .NET Platform and scrapy. ย่อ
 • ว่าจ้าง ZhangDa
 • ว่าจ้าง   enok7128
ว่าจ้าง   enok7128

  enok7128 enok7128

  India $10 USD / ชม.
  shopify | Laravel | Angular | CI | NodeJS Odoo
  India
  4.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! Many Thanks for Analyze my profile. I have 8 years of experience in Shopify, Shopify Template, PHP, Magento, Volusion, Wordpress, Laravel, AngularJS, HTML5, CSS3, JavaScript, SharePoint server. I have also experience in IONIC, Android, iPhone apps development PHP eCommerce : Shopify, Magento,...
  Hi there! Many Thanks for Analyze my profile. I have 8 years of experience in Shopify, Shopify Template, PHP, Magento, Volusion, Wordpress, Laravel, AngularJS, HTML5, CSS3, JavaScript, SharePoint server. I have also experience in IONIC, Android, iPhone apps development PHP eCommerce : Shopify, Magento, Woocommerce, Biocommerce, Volusion CMS : WordPress, Magento, Woocommerce Odoo Development, OpenERP MVC : Laravel ,CodeIgniter, AngularJs, NodeJS HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Json, LESS/SASS Versioning Tools : Git Designing Tools: Photoshop, Dreamweaver .NET, , C#, SharePoint Server 2013/2016, Office365 Ability to carry out a project plan independently. Organized, Responsible, Logical thinker, Dedicated, Quick worker. TOP 3% OF FREELANCERS BASED ON REVIEWS. Ready to start works very fast. Fast Reply with accuracy. No Time waster (Time is Money for both of us) 30 days error free guarantee Clear Communication Continued Support without high fees Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง enok7128
 • ว่าจ้าง   dotnetsqlCoder
ว่าจ้าง   dotnetsqlCoder

  dotnetsqlCoder dotnetsqlCoder

  Egypt $35 USD / ชม.
  C# .NET SQL Server Azure Big Data BI and Security
  Egypt
  7.5
  46 รีวิว 46 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server...
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS SQL Server 7/2000/2005/2008 /2012/2014 SQL Azure SQL Server Integration services (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications , reverse engineering SQL based applications Data Transformation Services (DTS) Database replication Replication using IIS Database mirroring Log Shipping Administration Security Data Migration Data Cleansing, Import ,Export ETL Query optimization , Performance tuning , index optimization Resource Governor Tuning Advisor T-SQL CLR Stored procedures MySQL Server programming and administration Oracle Server programming ODBC OLEDB PLSQL Access FireBird Azure Table Storage Azure Blob Storage Azure AppFabric Azure Event Hubs CouchDB MongoDB Redis HDInsight HBASE DocumentDB Azure Search Lucene Hadoop Cloudera HortonWorks Impala Hive MapReduce Pig Sqoop Programming Languages and tools C#.NET 6.0 WebForms MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Odata Classic ASP Classic web services & SOAP ServiceStack XML , JSON ,SOAP Microsoft enterprise library 5.0 Windows Azure SDK . Web controls and custom controls Parallel Programming Task Parallel Library TPL Concurrent Collections MultiThreading Plinq Dynamic Linq HTTP handlers, modules HTTP Debugging, Fiddler Ionic URL Rewriter Ajax MS Ajaxtoolkit Windows Forms Windows presentation foundation WPF Windows Communication Foundation WCF Windows Workflow Foundation 3.5 WWF Windows phone 7.5 Windows Phone 8.0 Expression Blend Microsoft Sync Framework SDK( Database) Microsoft Ink SDK Virtual Earth SDK Silverlight 5.0 Visual Studio Online Load Testing Xamarin ORM and Db Access Linq To SQL , Linq to Entities , Linq to XML Entity Framework 6.0 Enterprise Library Data Access Application Blocks LLBLgen Dapper ORMLITE Windows Platform Windows SDK Win32 and Com development MMC development Addins and Extensibility SQL DMO , SQL SMO WMI , ASDI , WSH scripting MSMQ ,SQL service broker IIS 7 IIS 7.5 IIS 8.0 management Com , ActiveX ,ADO, VBS VB5 , VB6 Active Server Pages 3.0 Java , Net Beans LAMP Platform Iron Speed PowerShell Web servers and tools IIS 6 IIS 7.5 IIS 8.0 Apache Ionic UrlRewrite Fiddler HTTP profiler. PostMAN Web site security OWASP web site Compliance XSS ,CSRF ,SQL Injection detection and remedy Client Programming Languages HTML CSS Bootstrap JavaScript Ajax Jquery Angular ExtJS Firebug Third party Kits /tools Telerik RAD Studio Infragistics Components DevExpress Studio ComponentOne Studio Syncfusion Studio ExtJS File Servers FileZilla FTP Server FTP 7.5 for Windows 2008 Ecommerce PayPal Integration PayPal Pro Integration LinkPoint Integration ShareIT Integration Installation Install shield MSI Wise Studio Other platforms Linux SSH Apache PHP Testing MStest Visual Studio Load Testing Visual Studio Online Load Testing Project Management and team leading tools SharePoint 2010 Visio 2007 DotProject CamTasia Studio MS PowerPoint Source control and productivity Git tools SourceAnywhere Server SVN , AnkhSvn Visual source safe Winmerge Application Protection /Decompiling Xheo licenser Xeno Code Obfuscation Salamander Decompiler Jungle Creatures Decompiler Telerik Decompiler I do not work with Ruby, Python , ,Android Development . I can help you with Java but it is not one of my primary tools . I do not have any developers working for me , i represent my self only . I can speak English in American accent ( Or British if you prefer ) I adjust my working hours to your time zone. I will be available at your working hours . I guarantee fixed hour price until the end of your project . I don't leave the timer running if i am not working on your project .If i switch to Facebook or Email ill stop the timer . I will not work in 2 projects at the same time . (I like to concentrate) I work without close management , but i will ask you a lot in the business side.I will not ask you on the technical side , i can solve the problems my self. I am online most of the time. I can be available for emergencies by mobile . If you text me i will be online . I am very good in finding easy turnarounds to complex problems . In my free time , i am either teaching my cats how to speak , or reading the next programming book , or doing both at the same time . ย่อ
 • ว่าจ้าง dotnetsqlCoder
 • ว่าจ้าง   sherifamgadnabih
ว่าจ้าง   sherifamgadnabih
  7.3
  108 รีวิว 108 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am a lead developer of ASP.NET Core MVC & CMS & ASP.NET Zero & Boilerplate & Umbraco with over 12 years of experience in software development. I am an expert on windows and web development using C#, VB.NET, ASP.NET, Entity Framework. I work with ASP.NET, Core, MVC, Web API, WebServices, WCFServices, Webform, SQL...
  I am a lead developer of ASP.NET Core MVC & CMS & ASP.NET Zero & Boilerplate & Umbraco with over 12 years of experience in software development. I am an expert on windows and web development using C#, VB.NET, ASP.NET, Entity Framework. I work with ASP.NET, Core, MVC, Web API, WebServices, WCFServices, Webform, SQL Server, PostgreSQL, NoSQL, Firebase, MongoDB, Oracle, MySQL, Crystal Report, RDLC, SSIS, SSRS, HTML, CSS, Javascript, TypeScript, Jquery, AJAX, Angular, React, Redux, TFS, SVN, Github, GitLab, Bitbucket, Azure, AWS, SmarterASP, VPS & Plesk, Angular, Angular2, ReactJS, konckOutJS, Javascript, HTML, CSS, JQUERY Mobile Development XAMARIN FORMS, XAMARIN NATIVE, FLUTTER, IOS AND ANDROID DEVELOPMENT I use the Repository Pattern, Onion Architecture, Domain-Driven Design Architecture & Dependency Injection Design Pattern. I follow the SOLID principle. When working on a project with you, I like to keep in touch so we both have a clear understanding of our needs and vision of the project we are creating together. I deliver a quality product on time and on budget. Client satisfaction is my main goal. Thank you for your time and consideration. ย่อ
 • ว่าจ้าง sherifamgadnabih
 • ว่าจ้าง   iadip
ว่าจ้าง   iadip

  iadip iadip

  Indonesia $50 USD / ชม.
  Professional Programming Specialize on MT4 & MT5
  Indonesia
  5.2
  28 รีวิว 28 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, my name is Irwin. I can help you in your project easily. I'm self trader , Fund Manager (I'm Currently using ea for manage account), and Professional Programmer for personal and Institution specialize at developing MT4 & MT5 EA and Indicators. Your ea will be solely private for you, I will not distribute in any...
  Hello, my name is Irwin. I can help you in your project easily. I'm self trader , Fund Manager (I'm Currently using ea for manage account), and Professional Programmer for personal and Institution specialize at developing MT4 & MT5 EA and Indicators. Your ea will be solely private for you, I will not distribute in any other way, even without coding. U can pm me the details about your project, choose me and we are on the go! :) PS : Some Past Reference that developing their EA / Indicators with me : 1. Khaled (Lebanon) 2. Rheinhold Hull (Germany) 3. David Zer (France) 4. Chenri (Indonesia) 5. John Harris (United States) 6. Kevin (United States) 7. Eddie (United States) 8. Paul Mills (United States) 9. Wayne (United States) 10. Sebastian - Seek86 (Netherlands) 11. Binu (India) 12. "RainDog" (Australia) 13. Brian (United States) 14. Many More that I can't write one by one. Best Regards, Irwin ย่อ
 • ว่าจ้าง iadip
 • ว่าจ้าง   augurstech
ว่าจ้าง   augurstech

  augurstech augurstech

  India $25 USD / ชม.
  Leading Software Solutions Provider at Freelancer
  India
  7.5
  19 รีวิว 19 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 500+ awesome projects delivered in 25+ nations earned us the respect we proudly cherish today. We build websites, Customized Software and Mobile Applications. We design brand identities and connect businesses with their customers. We love what we do and that makes our work as...
  AUGURS Technologies- ISO 9001:2015 500+ awesome projects delivered in 25+ nations earned us the respect we proudly cherish today. We build websites, Customized Software and Mobile Applications. We design brand identities and connect businesses with their customers. We love what we do and that makes our work as diverse as you possibly expect from the best. Experts in Supply Chain Management, Developed and Implemented for China's Largest Construction Company Experts in Point of Sale, Developed for Salequick Inc. Experts in E-Commerce Solution Developed satyajewelry UK Leading Online Jewelry Store. We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com. Our Service Highlights - Open source solutions like Magento, Drupal, Joomla, Wordpress - Languages like Asp.Net, PHP, Java, Javascript, Python - Mobile Apps Android and iOS (Hybrid and Native) - Digital Marketing including SEO/SMO and PPC - Graphics and Animation, Corporate Videos ย่อ
 • ว่าจ้าง augurstech
 • ว่าจ้าง   drozhkov
ว่าจ้าง   drozhkov

  drozhkov drozhkov

  Russian Federation $49 USD / ชม.
  Software architect/developer
  Russian Federation
  4.5
  6 รีวิว 6 รีวิว $49 USD ต่อชั่วโมง
  Software architect/tech lead in a mid-size IT company Developing software for 13+ years Main skills: .NET (C#) C C++ SQL x86 assembler WinAPI
  Software architect/tech lead in a mid-size IT company Developing software for 13+ years Main skills: .NET (C#) C C++ SQL x86 assembler WinAPI ย่อ
 • ว่าจ้าง drozhkov
 • ว่าจ้าง   ElSakr
ว่าจ้าง   ElSakr

  ElSakr ElSakr

  Egypt $50 USD / ชม.
  Software Engineer
  Egypt
  7.3
  32 รีวิว 32 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, my name is Amr Sakr. Through my six years of work experience, I demonstrated the ability to motivate and collaborate with a team of IT professionals to complete project requirements and deadlines. My career history includes many examples of creative solutions using available tools and technologies. I have a...
  Hello, my name is Amr Sakr. Through my six years of work experience, I demonstrated the ability to motivate and collaborate with a team of IT professionals to complete project requirements and deadlines. My career history includes many examples of creative solutions using available tools and technologies. I have a proven record of success in achieving customer satisfaction. I am also enthusiastic, creative, and I have excellent communication skills. I have also been a trader and metatrader programmer for close to 6 years now. I know all the ins and outs of the metratrader platforms, and I can implement a solution for virtually any client request. I have completed hundreds of expert advisors, indicators, and scripts for people all over the world. High quality work, timely delivery, non-disclosure, and unlimited support after project completion are guaranteed so feel free to contact me anytime. ย่อ
 • ว่าจ้าง ElSakr
 • ว่าจ้าง   IvanWOW
ว่าจ้าง   IvanWOW

  IvanWOW IvanWOW

  Kazakhstan $25 USD / ชม.
  professional design team |100% goal achievement!
  Kazakhstan
  3.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Ivan is professionally, an Architect and also a designer. With his years of practice in the field, Ivan brings high-level of standards to the built environment. He is one architect who understands the essence of visualization and doesn’t fail to incorporate it into his works. Ivan has an infectious enthusiasm for what...
  Ivan is professionally, an Architect and also a designer. With his years of practice in the field, Ivan brings high-level of standards to the built environment. He is one architect who understands the essence of visualization and doesn’t fail to incorporate it into his works. Ivan has an infectious enthusiasm for what he does. He is honest, reliable, responsive to all requests and questions, diligent, offers his undivided attention to his clients at all times, and most importantly, he gives a thorough approach to each project. Beyond designing habitable buildings, Ivan is skilled at blueprints, interiors, exteriors, and creating animated videos. He enthusiastically looks forward to exceeding your expectations. Put his skills to the test today and you won’t be disappointed. Click "HIRE ME" and we will discuss your project Our advantages: Perfect English skills, 18 hours a day online. quick response to messages ย่อ
 • ว่าจ้าง IvanWOW
 • ว่าจ้าง   Revazi123
ว่าจ้าง   Revazi123

  Revazi123 Revazi123

  Georgia $50 USD / ชม.
  .NET(C#) Full Stack, LabVIEW & MQL4/MQL5 Developer
  Georgia
  6.7
  138 รีวิว 138 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Personal Summary: • More then 6 years of experience in analysis, design and developing of high-level Software. • Good experience of writing technical documentation. • Effective experience in developing, managing and supporting multiple projects. • Deadline orientated and having the ability to organize and present...
  Personal Summary: • More then 6 years of experience in analysis, design and developing of high-level Software. • Good experience of writing technical documentation. • Effective experience in developing, managing and supporting multiple projects. • Deadline orientated and having the ability to organize and present complex solutions clearly and accurately. • Highly motivated and dedicated to delivering the highest possible standard of work while maintaining a strong customer focus. • Effective in working independently and collaboratively in team. Skill Highlights: • Solution/Software Architect. • Senior Full-stack Software Developer. Professional Skills: Programming Technologies and Platforms: • Microsoft .NET Framework. • Microsoft .NET Core. • Microsoft .NET Web API (REST/RESTful service applications). • Microsoft .NET WinForms (Windows Desktop applications). • Microsoft WCF (Windows Communication Foundation). • Microsoft WPF (Windows Presentation Foundation). • National Instruments LabView. Web Technologies, Scripting and Markup Languages: • Microsoft ASP.NET MVC (Razor). • Microsoft ASP.NET (WebForms). • HTML, CSS. • JavaScript, JQuery, AJAX. Programming Languages: • Microsoft C#. • National Instruments LabView. • METAQUOTES MQL4. • METAQUOTES MQL5. ย่อ
 • ว่าจ้าง Revazi123

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""