C# Programmersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนโปรแกรม C#
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 477 รายการ
 • ว่าจ้าง   winmaclin
ว่าจ้าง   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ชม.
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  8.0
  63 รีวิว 63 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. ย่อ
 • ว่าจ้าง winmaclin
 • ว่าจ้าง   MilosDelic0203
ว่าจ้าง   MilosDelic0203

  MilosDelic0203 MilosDelic0203

  Serbia $40 USD / ชม.
  ⭐ Web & Blockchain & Game Developer⭐
  Serbia
  4.7
  4 รีวิว 4 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello everyone! I'm Milos Delic, a senior Web & Blockchain & Game Developer from Serbia. **WEB** React, Flutter, React Native, Node.js, Express.js, MongoDB, TailwindCSS, Laravel, MySQL, The graph, AWS **BLOCKCHAIN** Solidity, Smart Contract, Solana, Near protocol, Algorand, NFT, DeFi, DApp, Web3,...
  Hello everyone! I'm Milos Delic, a senior Web & Blockchain & Game Developer from Serbia. **WEB** React, Flutter, React Native, Node.js, Express.js, MongoDB, TailwindCSS, Laravel, MySQL, The graph, AWS **BLOCKCHAIN** Solidity, Smart Contract, Solana, Near protocol, Algorand, NFT, DeFi, DApp, Web3, Wagmi **GAME** Unity, Unreal Engine, C#, C++, Photon server, Mirror networking, P2E Game development, Ready Me Player, Convai, Metaverse Development, Blockchain Game integration, ย่อ
 • ว่าจ้าง MilosDelic0203
 • ว่าจ้าง   Microlent
ว่าจ้าง   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ชม.
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  8.2
  47 รีวิว 47 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. ย่อ
 • ว่าจ้าง Microlent
 • ว่าจ้าง   vladang
ว่าจ้าง   vladang

  vladang vladang

  Serbia $35 USD / ชม.
  Programming, Engineering, Software Architecture
  Serbia
  6.8
  173 รีวิว 173 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! I'm a senior software engineer who has worked in software development and education for over 15 years. Fields of interest Windows, Web, Mobile App, Databases. Skilled in Programming, Research, and Problem-solving. Strong Math and logic background. Mainly worked as a Freelancer and Professor of programming...
  Hello! I'm a senior software engineer who has worked in software development and education for over 15 years. Fields of interest Windows, Web, Mobile App, Databases. Skilled in Programming, Research, and Problem-solving. Strong Math and logic background. Mainly worked as a Freelancer and Professor of programming languages. Also, I had several Contracts with companies as a programmer for various technologies. I'm focusing on Web & Mobile development using React, React Native, Vue, Node, Javascript, Typescript, C#, Java, HTML, CSS and PHP. -Some of these projects were: • Web Application Development: React, Vue, Angular, JS/TS, Node, Python, Django, PHP, Laravel, CI • DNA Manipulation: C++ • Aras connector: C#, SQL Server, WPF • Email service/Projects management collaborative software: MVC, ASP.NET, C#, MSSQL, Gmail • PreviCAD system: C#, ASP.NET MVC, SQL Server • News & Magazines App: Android, Mobile Development, Java • Restaurant Android Application: Java, Android, Mobile Development • Transpotation Management System: Java, Android, Mobile Development • Attribute Manager: C#, MSSQL, Software Architecture • Microsoft Office – Excel Add-On: C#, MSSQL • C++ TCP UDP communication: C++, Linux, Windows • OOP Principles and Design - UML - J2EE – Websrvices: J2EE, Web Services • Spectral analysis of a complex sine wave in the frequency domain: C#, .NETLink: 1. Programming Languages C#, C/C++, Objective-C, Java, Kotlin, Python, PHP, JavaScript. 2. Frameworks/Platforms ✔️Javascript Frameworks ➤ React.js, React Native ➤ Vue.js ➤ Angular.js, Angular2+ ➤ Node.js  ✔️PHP Frameworks ➤ Laravel ➤ CodeIgniter ✔️ Python Frameworks ➤ Django ➤ Flask ✔️C# Frameworks ➤ ASP.NET MVC ➤ ASP.NET Core MVC ✔️Cross Platform ➤ Flutter ➤ Xamarin ✔️Embedded Systems/Software ✔️Cryptography 3. Databases MSSQL, MySQL, NoSQL, PostgreSQL, Google Firebase 4. APIs ➤ Stripe, Paypal ➤ Google Maps API, Google Charts API, Google Vision API, Facebook API, Azure ➤ SendGrid, Mailchimpmp, Sentry, Twilio, Firebase ➤ Elasticsearch, Algolia, Amazon ย่อ
 • ว่าจ้าง vladang
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  8.2
  51 รีวิว 51 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   aistechnolabs
ว่าจ้าง   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ชม.
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  6.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! ย่อ
 • ว่าจ้าง aistechnolabs
 • ว่าจ้าง   designysoft
ว่าจ้าง   designysoft

  designysoft designysoft

  India $25 USD / ชม.
  Top Rated Web & Mobile Application Developer
  India
  7.6
  20 รีวิว 20 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech...
  We are leading Software Development Company Based in India. We have super experienced web programmers and mobile application developers who have successfully completed various huge projects and has proven our skill in many opportunity. Our Vision: Client Satisfaction, Quality Work, Long term relation! Tech Expertise: * .Net Core, ASP.Net MVC, Web and Desktop Apps, C#, VB) - 14 Years * Php, Laravel, Code-Igniter - 4 Years * Node JS, ReactJs, Angular, Vue, TypeScript, JQuery, Ajax - 6+ Years * Azure, AWS, Google Cloud, Devops. - 3+ Years * Design, Bootstrap 3/4/5, HTML, CSS - 4 Years * Mobile (Android, iOS App (iPhone, iPad) , React Native, iOnic) - 6 Years * Database (MS SQL, MySQL,MongoDB, PostGreSQL) - 10+ Years STRENGTHS: * Daily Communication * Daily & Weekly work / progress update report * Privacy & Data Security * Agile Development Methodology * DEDICATED FULLTIME TEAM * Flexible MODEL (Fixed + Hourly) * Many more... -More Flexible Every field of technology and trends ย่อ
 • ว่าจ้าง designysoft
 • ว่าจ้าง   saad6047
ว่าจ้าง   saad6047

  saad6047 saad6047

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Full Stack Developer | Web | Mobile | Desktop
  Pakistan
  6.4
  67 รีวิว 67 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello everyone, I'm Saad, a passionate and versatile full stack developer with a knack for turning ideas. I'm Always ready to help you with your projects. I am a software engineer who is really passionate about giving 100% in every project Whether you're an entrepreneur, a startup, or a business seeking to revamp its...
  Hello everyone, I'm Saad, a passionate and versatile full stack developer with a knack for turning ideas. I'm Always ready to help you with your projects. I am a software engineer who is really passionate about giving 100% in every project Whether you're an entrepreneur, a startup, or a business seeking to revamp its online presence, I'm here to transform your digital dreams into reality. From pixel-perfect design to seamless navigation and airtight functionality, I bring your ideas to life with precision and passion Here is the list of services that we offer: 1️⃣ React JS Development 2️⃣ Next.JS Development 3️⃣ Node JS Development 4️⃣ React Native Development 5️⃣ PHP Development 6️⃣ Python Development 7️⃣ WordPress Development 8️⃣ ASP.NET 9️⃣ Web Scraping, Web Automation & Data Mining Why Me : 1️⃣ We are available for you 24/7 2️⃣ 6 Years Of Professional Experience 3️⃣ Great Reputation And Re-Hire Rate 4️⃣ On Time Delivery ย่อ
 • ว่าจ้าง saad6047
 • ว่าจ้าง   dimkapacha
ว่าจ้าง   dimkapacha

  dimkapacha dimkapacha

  Belarus $30 USD / ชม.
  Web | Mobile | App | Embeded expert, Web Scrapper
  Belarus
  5.4
  4 รีวิว 4 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Personal professional full stack web developer with 6 years of experience specializing in custom website and web application development and design with a focus on customer satisfaction and beauty. Also multi-plateform software development using C++/C#/Python/Qt included 3rd Party & APIs. ☑️ FrontEnd ✔ React.js...
  Personal professional full stack web developer with 6 years of experience specializing in custom website and web application development and design with a focus on customer satisfaction and beauty. Also multi-plateform software development using C++/C#/Python/Qt included 3rd Party & APIs. ☑️ FrontEnd ✔ React.js + React Native (Redux, Material UI, Next.js) -- (SPA) ✔ TypeScript ✔ HTML 5. Jquery, Bootstrap, D3 js ✔ C# ✔ CSS / CSS3 ✔ Preprocessor - (SCSS, SASS) ☑️ BackEnd ✔ Node.js (Express, Nest.js, Adonis.js) ✔ PHP with OOP, Laravel (MVC design pattern) ✔ ASP.Net core Razor,MVC,Blazor ✔ Python, Python Selenium === Databases === ✔ SQL: MySQL, PostgreSQL ✔ noSql: MongoDB ☑️ Extra(Special Top) Skills ✔ Deal with git ✔ Your favorite CSS framework ✔ IoT Data visualation(D3, GOjs, Vega charts) ✔ Ability to create any website from (a to Z) (frontend + backend) ☑️ Unity3D(Special Top) Skills ✔ unity3D app/Game development. ✔ 3D Modeling ย่อ
 • ว่าจ้าง dimkapacha
 • ว่าจ้าง   OTooleSoftware
ว่าจ้าง   OTooleSoftware

  OTooleSoftware OTooleSoftware

  United States $75 USD / ชม.
  Unity 3D Programmer, iOS Developer, Unreal Engine
  United States
  5.3
  19 รีวิว 19 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my...
  ## BIO I am a programmer and engineer at heart. I have a passion for all things computers, especially game development! I have an extremely strong and well versed background in programming. Unity 3d, Unreal Engine, C#, Python, Perl, BASH, PHP, Objective-C, C, C++, anything iOS/Swift/Xcode/Flutter are a few my favorites (simply depends on what I need to do). I have been programming for well over 20 years. During these years, I've developed a number of large, enterprise scale, software applications that have been used through a large ISP in the USA. ## Area of Expertise Unity 3D, Python, Swift, Objective-C, Xcode, iOS, iPhone, iPad, Linux, Unix, Windows, C, C++, C#, Perl, Bash, Java, Javascript, AJAX, PHP, MySQL, Mobile Development (iOS/iPhone/iPad), System Engineering, Server Management ย่อ
 • ว่าจ้าง OTooleSoftware

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""