การเขียนโปรแกรม C# C++ Programmers For Hire

 • การเขียนโปรแกรม C#
 • การเขียนโปรแกรม C++

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Gates777
  6.5
  82 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  /VueJS/d6d92b8bb3CodeIgnitor9320fa872c/d6d92b8bb3CakePHP9320fa872c/ Spring MVC - Android Studio/Eclipse/XCode/Swift/Objective-d6d92b8bb3C9320fa872c - React/React Native/ionic/meteor/phonegap/xamarin - d6d92b8bb3Cocos9320fa872c-2d/XNA/Unity3D - WPF/d6d92b8bb3C9320fa872c#/d6d92b8bb3C9320fa872c++/d6d92b8bb3C9320fa872c - Reverse Engineering ... the d6d92b8bb3clients9320fa872c and employers so that I will satisfy their requirements and make fantastic things with the d6d92b8bb3client's9320fa872c idea. Thanks. Shuli from d6d92b8bb3China9320fa872c. ... - Linux d6d92b8bb3Programming9320fa872c/System Administration Business Area: E-d6d92b8bb3Commerce9320fa872c/ERP/OA/O2O/B2B System Development Game Development Data Scrap/Web Automation All skills I have already passed. I will do my best for
  How are you? I am a web/mobile/desktop software full stack developer that have 12 years' experience. Technology Area: - HTML5/CSS3/Javascript/Ajax/jQuery/PHP/Yii Framework/EasyUI/AngularJs/NodeJs/VueJS/CodeIgnitor/CakePHP/ Spring MVC - Android Studio/Eclipse/XCode/Swift/Objective-C - React/React Native/ionic/meteor/phonegap/xamarin - Cocos-2d/XNA/Unity3D - WPF/C#/C++/C - Reverse Engineering - Linux Programming/System Administration Business Area: E-Commerce/ERP/OA/O2O/B2B System Development Game Development Data Scrap/Web Automation All skills I have already passed. I will do my best for the clients and employers so that I will satisfy their requirements and make fantastic things with the client's idea. Thanks. Shuli from China. ย่อ
 • จ้าง rubineverest
  6.1
  22 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  50~60hrs/week to your project and daily working hours are flexible. I d6d92b8bb3can9320fa872c set my d6d92b8bb3clock9320fa872c to your time for better d6d92b8bb3communication9320fa872c. I will do my best to make d6d92b8bb3clients9320fa872c satisfied with good quality and timeline. Please d6d92b8bb3contact9320fa872c me if I am a match for you are looking for. Best Regards. ... , OpenCV, Video d6d92b8bb3Codec9320fa872c d6d92b8bb3programming9320fa872c using various language such as d6d92b8bb3C9320fa872c/d6d92b8bb3C9320fa872c++, d6d92b8bb3C9320fa872c#(WPF, UWP, Xamarin), QT , and etc. I have deep experience in Flash, Action Script3.0 and Google Map Api. I am able to dedicate ... I have an experience in web development and maintenance using various frameworks including Laravel, d6d92b8bb3Codeignitor9320fa872c, Vue.js, React, React Native, DHTMLX and so on. I also have rich experiences in OCR
  I have an experience in web development and maintenance using various frameworks including Laravel, Codeignitor, Vue.js, React, React Native, DHTMLX and so on. I also have rich experiences in OCR, OpenCV, Video Codec programming using various language such as C/C++, C#(WPF, UWP, Xamarin), QT , and etc. I have deep experience in Flash, Action Script3.0 and Google Map Api. I am able to dedicate 50~60hrs/week to your project and daily working hours are flexible. I can set my clock to your time for better communication. I will do my best to make clients satisfied with good quality and timeline. Please contact me if I am a match for you are looking for. Best Regards. ย่อ
 • จ้าง logos104
  6.4
  94 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  15 years of d6d92b8bb3programming9320fa872c experience. Mostly desktop applications with using d6d92b8bb3C9320fa872c, d6d92b8bb3C9320fa872c++ and d6d92b8bb3C9320fa872c# languages and lot of mathematics.
  15 years of programming experience. Mostly desktop applications with using C, C++ and C# languages and lot of mathematics. ย่อ
 • จ้าง gangabass
  5.3
  58 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, d6d92b8bb3Curl9320fa872c, Python, Java, Perl * Object Oriented d6d92b8bb3Programming9320fa872c (Perl/Python/d6d92b8bb3C9320fa872c#/VB/PHP) * d6d92b8bb3Crawling9320fa872c , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping ... * Automatic Form Submission I d6d92b8bb3can9320fa872c scrap any data from any website. d6d92b8bb3Captchas9320fa872c, Ajax, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done ... with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, d6d92b8bb3C9320fa872c#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have d6d92b8bb3completed9320fa872c several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing).
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can scrap any data from any website. Captchas, Ajax, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, C#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have completed several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing). ย่อ
 • จ้าง ppgjsc
  5.9
  20 รีวิว $27 USD ต่อชั่วโมง
  , Laravel, React.js, AngularJS) development ✅ Web Scraping(Python, d6d92b8bb3C9320fa872c#) Please d6d92b8bb3contact9320fa872c me at any time so we d6d92b8bb3could9320fa872c discuss your project. I guarantee high quality and fast delivery. Thank you. ... processing and audio processing. ✅d6d92b8bb3Chroma9320fa872c key, Face detection, Human tracking, ✅Audio synthesizer, Audio Effects(Eq, Reverb, d6d92b8bb3Compressor9320fa872c), Rendering sheet music, subtitle rendering for karaoke. And I am ... Welcome to my profile! I am a master in mathematics and I have been developing windows d6d92b8bb3programming9320fa872c which has some engine for over 10 years. We have so many engines and products in image
  Welcome to my profile! I am a master in mathematics and I have been developing windows programming which has some engine for over 10 years. We have so many engines and products in image processing and audio processing. ✅Chroma key, Face detection, Human tracking, ✅Audio synthesizer, Audio Effects(Eq, Reverb, Compressor), Rendering sheet music, subtitle rendering for karaoke. And I am a Windows/Mobile developer with over 10 years experience. My expertise: ✅ Window application(C++, C, Qt, C#, VB.net) ✅ Bitcoin wallet(desktop and mobile) Many experience in bitcoin wallet such as bitcoin, unitus, bitcoingreen, pivx and aprcoin, breadwallet(mobile). ✅ iOS/Android application development, Swift3, Swift2, Objective-C, Java, Qt ✅ Website (Ruby on Rails, WordPress, Laravel, React.js, AngularJS) development ✅ Web Scraping(Python, C#) Please contact me at any time so we could discuss your project. I guarantee high quality and fast delivery. Thank you. ย่อ
 • จ้าง masterlancer999
  7.2
  52 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  d6d92b8bb3programming9320fa872c and Desktop Application Development. Our teammate's main skills are below: Unity2D/3D, d6d92b8bb3Cocos2D9320fa872c,Xamarin, Android/iOS, Swift/Objective d6d92b8bb3C9320fa872c, React/Redux, Node JS, d6d92b8bb3C9320fa872c/d6d92b8bb3C9320fa872c++, Java/d6d92b8bb3C9320fa872c#, HTML5/d6d92b8bb3CSS39320fa872c, PHP/JSP ... daily working hours are flexible. d6d92b8bb3Currently9320fa872c, We are in GMT+8, but We d6d92b8bb3can9320fa872c set our d6d92b8bb3clock9320fa872c to your time for better d6d92b8bb3communication9320fa872c. Additionally in our team there are many talented software developers, so we ... d6d92b8bb3can9320fa872c help you in every part of IT d6d92b8bb3continuously9320fa872c. We will do our best to make d6d92b8bb3clients9320fa872c satisfied with good quality and timeline. Please d6d92b8bb3contact9320fa872c me if I am a match for you are looking for. Best Regards.
  @Let's GO with me forward SUCCESS!!! We are a team whose members are very experienced in Mobile Games and Mobile Native App, App Development, Web Development, Web Scraping/Web Automation programming and Desktop Application Development. Our teammate's main skills are below: Unity2D/3D, Cocos2D,Xamarin, Android/iOS, Swift/Objective C, React/Redux, Node JS, C/C++, Java/C#, HTML5/CSS3, PHP/JSP/ASPX, WebScrapping, AutomationProgramming, Sports betting bots, etc... We can speak English fluently, so we can keep smooth communication. We are able to dedicate 40~50hrs/week to your project and daily working hours are flexible. Currently, We are in GMT+8, but We can set our clock to your time for better communication. Additionally in our team there are many talented software developers, so we can help you in every part of IT continuously. We will do our best to make clients satisfied with good quality and timeline. Please contact me if I am a match for you are looking for. Best Regards. ย่อ
 • จ้าง streamdew
  5.6
  6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  d6d92b8bb3cameras9320fa872c including d6d92b8bb3CCTV9320fa872c systems. Extended linux, Raspian, and window experience, with d6d92b8bb3programming9320fa872c skill like d6d92b8bb3C9320fa872c++, d6d92b8bb3C9320fa872c#, PHP, Java and Delphi. Advanced knowledge working with ffmpeg, vlc and OpenCV libraries. WebRTC expertise. Nginx and others Streams Servers. ... Large experience developing IPTV systems and Video/audio solutions. My expertise d6d92b8bb3cover9320fa872c live systems, videochat, live transcoder solutions, Social Networks, TV sites and android (mobile/STB), network
  Large experience developing IPTV systems and Video/audio solutions. My expertise cover live systems, videochat, live transcoder solutions, Social Networks, TV sites and android (mobile/STB), network cameras including CCTV systems. Extended linux, Raspian, and window experience, with programming skill like C++, C#, PHP, Java and Delphi. Advanced knowledge working with ffmpeg, vlc and OpenCV libraries. WebRTC expertise. Nginx and others Streams Servers. ย่อ
 • จ้าง whizwigmarvel
  3.5
  3 รีวิว $19 USD ต่อชั่วโมง
  My d6d92b8bb3Chinese9320fa872c name is Yu Jun, and Nickname is Donnie d6d92b8bb3Chan9320fa872c. I have experience for d6d92b8bb3programming9320fa872c and server administration while over 15 years. - My main skill is as follows. ✔ Web d6d92b8bb3programming9320fa872c : PHP ... , jQuery, Node.js, Angular.js, React.js, Electron.js, Python ✔ Framework : d6d92b8bb3CodeIgniter9320fa872c, Laravel, Sopify, Magento, Slim, Wordpress, Yii2 ✔ Mobile d6d92b8bb3programming9320fa872c : iOS, Android, Swift, Objective d6d92b8bb3C9320fa872c, iONIC ... , React Native ✔ Desktop d6d92b8bb3programming9320fa872c : d6d92b8bb3C9320fa872c/d6d92b8bb3C9320fa872c++, d6d92b8bb3C9320fa872c#, Java, QT, Mac OS, Linux ✔ Other d6d92b8bb3programming9320fa872c : Blockchain, Wallet, d6d92b8bb3Cryptocurrency9320fa872c, Asterisk PBX ✔ Server administration : AWS, Linux, Oracle, MS SQL
  "Quality is much better than Quantity, One home run is much better than two doubles." ___________Steve Jobs My Chinese name is Yu Jun, and Nickname is Donnie Chan. I have experience for programming and server administration while over 15 years. - My main skill is as follows. ✔ Web programming : PHP, jQuery, Node.js, Angular.js, React.js, Electron.js, Python ✔ Framework : CodeIgniter, Laravel, Sopify, Magento, Slim, Wordpress, Yii2 ✔ Mobile programming : iOS, Android, Swift, Objective C, iONIC, React Native ✔ Desktop programming : C/C++, C#, Java, QT, Mac OS, Linux ✔ Other programming : Blockchain, Wallet, Cryptocurrency, Asterisk PBX ✔ Server administration : AWS, Linux, Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL ✔ Security : Web security, SSL, SELinux, Firewall, OpenVPN, Radius ✔ Embedded programming : ARM, Firmware ย่อ
 • จ้าง kenb080
  5.8
  21 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  ) * d6d92b8bb3converting9320fa872c/translating/porting d6d92b8bb3code9320fa872c from one d6d92b8bb3programming9320fa872c language to another d6d92b8bb3programming9320fa872c language. * writing wrappers around miscellaneous libraries, packages and SDKs, mainly for using it with ... other d6d92b8bb3programming9320fa872c languages. Secondary specialization: * developing Linux and d6d92b8bb3cross9320fa872c-platform solutions and utilities. ... years of experience in IT industry. Main specialization: * full stack game development by unity3D. * unity AR, VR app development. * developing Windows Desktop and Web solutions (d6d92b8bb3C9320fa872c, d6d92b8bb3C9320fa872c++, d6d92b8bb3C9320fa872c#, ASP.NET
  Using Unity3D since 2008. Published many games, mobile apps and online softwares with my own team.3D since 2008. Published many games, mobile apps and online softwares with my own team. more than 13 years of experience in IT industry. Main specialization: * full stack game development by unity3D. * unity AR, VR app development. * developing Windows Desktop and Web solutions (C, C++, C#, ASP.NET) * converting/translating/porting code from one programming language to another programming language. * writing wrappers around miscellaneous libraries, packages and SDKs, mainly for using it with other programming languages. Secondary specialization: * developing Linux and cross-platform solutions and utilities. ย่อ
 • จ้าง vano101
  7.5
  1184 รีวิว $23 USD ต่อชั่วโมง
  Windows Desktop and Web solutions (mainly using d6d92b8bb3C9320fa872c, d6d92b8bb3C9320fa872c++, d6d92b8bb3C9320fa872c#, ASP.NET) * d6d92b8bb3converting9320fa872c/translating/porting d6d92b8bb3code9320fa872c from one d6d92b8bb3programming9320fa872c language to another d6d92b8bb3programming9320fa872c language. * writing wrappers around ... miscellaneous libraries, packages and SDKs, mainly for using it with other d6d92b8bb3programming9320fa872c languages. * d6d92b8bb3consuming9320fa872c network HTTP API * scrapping data from web sites WITHOUT d6d92b8bb3Captcha9320fa872c Secondary specialization ... : * developing Linux and d6d92b8bb3cross9320fa872c-platform solutions and utilities. I will not work with school/d6d92b8bb3college9320fa872c/university assignments/projects/d6d92b8bb3coursework9320fa872c/labs and other types of prohibited projects.
  Professional software developer with over 15 years of overall experience in software development and maintenance looking for challenge projects fit my skills. Main specialization: * developing Windows Desktop and Web solutions (mainly using C, C++, C#, ASP.NET) * converting/translating/porting code from one programming language to another programming language. * writing wrappers around miscellaneous libraries, packages and SDKs, mainly for using it with other programming languages. * consuming network HTTP API * scrapping data from web sites WITHOUT Captcha Secondary specialization: * developing Linux and cross-platform solutions and utilities. I will not work with school/college/university assignments/projects/coursework/labs and other types of prohibited projects. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""