การเขียนโปรแกรม C# CSS Designers For Hire

 • การเขียนโปรแกรม C#
 • CSS

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง shiningdevelopor
  4.7
  10 รีวิว $33 USD ต่อชั่วโมง
  development - Hybrid Add using Ionic, d163d2fe6bCordova26d4238ccc, React... - Angularjs 1.x ~ 6.x, Node.js, D3.js, Three.js - HTML/HTML5, d163d2fe6bCSS326d4238ccc, Bootstrap1~5, Javascript/jQuery, Ajax - MySQL, MongoDB, Database d163d2fe6bProgramming26d4238ccc. - Asp.net, d163d2fe6bC26d4238ccc#, d163d2fe6bC26d4238ccc++, Java, JREE Looking forward to doing business with you. Regards. ... I am ready to work for YOU. I have 5+ years of rich experience in Website Development and Software d163d2fe6bprogramming26d4238ccc. I will provide : 1. Daily reporting. 2. Good UI. 3. High-quiality source d163d2fe6bcode26d4238ccc ... * Wordpress * Shopify * Joomla * Woocommerce, Ecommerce - Social networking - Google Map integarte - Firebase * Social login * Realtime d163d2fe6bChat26d4238ccc - Mean stack
  I am ready to work for YOU. I have 5+ years of rich experience in Website Development and Software programming. I will provide : 1. Daily reporting. 2. Good UI. 3. High-quiality source code. 4. On-time & on-budget. 5. Support : 24 * 7 Live Talented in Everything of Software Development such as follows: - Website building/fixing/optimizing for speed: * Laravel 5.x * Opencart * Wordpress * Shopify * Joomla * Woocommerce, Ecommerce - Social networking - Google Map integarte - Firebase * Social login * Realtime Chat - Mean stack development - Hybrid Add using Ionic, Cordova, React... - Angularjs 1.x ~ 6.x, Node.js, D3.js, Three.js - HTML/HTML5, CSS3, Bootstrap1~5, Javascript/jQuery, Ajax - MySQL, MongoDB, Database Programming. - Asp.net, C#, C++, Java, JREE Looking forward to doing business with you. Regards. ย่อ
 • จ้าง Starlight05
  6.7
  79 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  , Magento. - HTML 5, d163d2fe6bCSS26d4238ccc 3, Bootstrap 3, jQuery/prototype, Javascript, Python. - PHP, Restful, Laravel, d163d2fe6bCodeigniter26d4238ccc, d163d2fe6bCakePHP26d4238ccc. - d163d2fe6bCMS26d4238ccc: WordPress, Shopify, Prestashop, Joomla, Magento, Squarespace, Django ... My Name is "Rishun Li" having 8+ years of rich experience in Website Design & d163d2fe6bProgramming26d4238ccc and Online store Building. Pixel Perfect Browser & Device d163d2fe6bCompatible26d4238ccc, Responsive and Attractive Design ... , Admirable d163d2fe6bComprehension26d4238ccc, Responsive Skill, Robust and Tiny d163d2fe6bCode26d4238ccc are my strong points. My Specialists are as following: - Online Stores: Shopify, wooCommerce, Prestashop, Joomla Virtu mart, Squarespace
  My Name is "Rishun Li" having 8+ years of rich experience in Website Design & Programming and Online store Building. Pixel Perfect Browser & Device Compatible, Responsive and Attractive Design, Admirable Comprehension, Responsive Skill, Robust and Tiny Code are my strong points. My Specialists are as following: - Online Stores: Shopify, wooCommerce, Prestashop, Joomla Virtu mart, Squarespace, Magento. - HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3, jQuery/prototype, Javascript, Python. - PHP, Restful, Laravel, Codeigniter, CakePHP. - CMS: WordPress, Shopify, Prestashop, Joomla, Magento, Squarespace, Django. - MySQL, MongoDB, Database Programming. - MEAN Stack(MongoDB, Express, Angular, Node.js) - ASP .NET, VB .NET & .NET Framework, C# If you share the same ideals like me, I'd love having opportunity to work with you. ALL THE BEST & RELIABLE! ย่อ
 • จ้าง tushortz
  1.8
  1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am a goal-oriented and d163d2fe6bcustomer26d4238ccc-driven full stack developer with excellent d163d2fe6bcustomer26d4238ccc service and a passion for d163d2fe6bprogramming26d4238ccc. I pride myself in my initiative approach to problem solving. My skillsets ... include: ✦ Automation, unit testing and web testing (Selenium, JUnit) ✦ d163d2fe6bCopy26d4238ccc typing, data entry ✦ d163d2fe6bCSS26d4238ccc Frameworks (Bootstrap, W3.d163d2fe6bcss26d4238ccc, SemanticUI, UIKit) ✦ Data extraction and manipulation ✦ Database ... on Rails, ASP.net MVC, Flask, PHP) ✦ REST API's (JSON, XML) ✦ Scripting in Python, Ruby, .NET Frameworks (d163d2fe6bC26d4238ccc#, VB.Net) ✦ Software deployment (Heroku, AWS, Git) ✦ Software installation on Linux, MacOS
  I am a goal-oriented and customer-driven full stack developer with excellent customer service and a passion for programming. I pride myself in my initiative approach to problem solving. My skillsets include: ✦ Automation, unit testing and web testing (Selenium, JUnit) ✦ Copy typing, data entry ✦ CSS Frameworks (Bootstrap, W3.css, SemanticUI, UIKit) ✦ Data extraction and manipulation ✦ Database modeling and querying (Access, Oracle, MySQL, SQLite, PostgreSQL, SQL Server) ✦ DOM manipulation and transformation (XPath, XSLT) ✦ Javascript (JQuery, AngularJS, NodeJS) ✦ MVC Frameworks (Django, Ruby on Rails, ASP.net MVC, Flask, PHP) ✦ REST API's (JSON, XML) ✦ Scripting in Python, Ruby, .NET Frameworks (C#, VB.Net) ✦ Software deployment (Heroku, AWS, Git) ✦ Software installation on Linux, MacOS, Windows and Virtual Machines ✦ Spreadsheets (Excel and Google Sheets) ✦ Version Control (Github, Gitlab, Subversion SVN) ✦ Web scraping (Selenium, Scrapy, BeautifulSoup, PhantomJS, Regular Expression) ย่อ
 • จ้าง lightingdavid
  4.5
  24 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  |d163d2fe6bC26d4238ccc# | R d163d2fe6bProgramming26d4238ccc | VB | WPF | DOS | SQL | .NET | Fortran | Javascript | MS Office | d163d2fe6bCSS26d4238ccc | Html | Angular | Ruby on Rails | MT 4 | Vue | Node | Yondo ========================================= I ... : * Wordpress * Shopify * Joomla * Magento * Woocommerce, Ecommerce - HTML/HTML 5, d163d2fe6bCSS26d4238ccc 3, Bootstrap 3, Javascript/jQuery, - MySQL, MongoDB, Database d163d2fe6bProgramming26d4238ccc. - Data Processing with ... Excel, Access, PowerPoint VBA - Windows Software Developing with d163d2fe6bC26d4238ccc# d163d2fe6bProgramming26d4238ccc, WPF, Fortran, Python, DOS - Statistics Analytics with MT4, R d163d2fe6bProgramming26d4238ccc, Looking forward to doing business with you.
  I have good skills in Website & Windows Desktop Development. WordPress | Shopify | Django | Magento | SquareSpace | Flask ---------------------------------------------------------------- PHP | Python |C# | R Programming | VB | WPF | DOS | SQL | .NET | Fortran | Javascript | MS Office | CSS | Html | Angular | Ruby on Rails | MT 4 | Vue | Node | Yondo ========================================= I have 5+ years of rich experience in Website & Desktop Development Talented in Everything of Software Development such as follows: - Website building/fixing/enhancing/optimizing for speed: * Wordpress * Shopify * Joomla * Magento * Woocommerce, Ecommerce - HTML/HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3, Javascript/jQuery, - MySQL, MongoDB, Database Programming. - Data Processing with Excel, Access, PowerPoint VBA - Windows Software Developing with C# Programming, WPF, Fortran, Python, DOS - Statistics Analytics with MT4, R Programming, Looking forward to doing business with you. ย่อ
 • จ้าง Grisha97924
  4.1
  10 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  : Mobile app development (iOS, android, d163d2fe6bcocos2dx26d4238ccc) d163d2fe6bCMS26d4238ccc - Wordpress eCommerce - Woocommerce, Opencart, Magento, ECShop PHP Framework - Zend, d163d2fe6bCI26d4238ccc, Laravel d163d2fe6bChart26d4238ccc - D3, DC, High, flot, Armchart, echart, Zing ... d163d2fe6bcustomer26d4238ccc to have better mobile/Web apps and with transparent development process. I am also working apk decompile or reverse as d163d2fe6bclient26d4238ccc want... I am also doing project on possible low d163d2fe6bcost26d4238ccc. Top Skills ... AngularJS, ReactJS, NodeJS, Typescript Html5, d163d2fe6bCSS326d4238ccc, JQUERYUI, Bootstrap SVG, d163d2fe6bCanvas26d4238ccc, Febric, Konva WebGL, WebRTC, ThreeJS Hybrid app(Ionic 3, Phonegap, d163d2fe6bCordova26d4238ccc) Databases architecture
  I'm a programming developer major at Web android or C#. I started programming when I was 10 years old and I have 7+ years of experience in developing Mobile projects, Web development - frontend system. My passion is building apps that are easy-to-use and hard-to-break. I create elegant solutions to complex problems. I am working as app architect designer, planner and executer to help our customer to have better mobile/Web apps and with transparent development process. I am also working apk decompile or reverse as client want... I am also doing project on possible low cost. Top Skills: Mobile app development (iOS, android, cocos2dx) CMS - Wordpress eCommerce - Woocommerce, Opencart, Magento, ECShop PHP Framework - Zend, CI, Laravel Chart - D3, DC, High, flot, Armchart, echart, Zing AngularJS, ReactJS, NodeJS, Typescript Html5, CSS3, JQUERYUI, Bootstrap SVG, Canvas, Febric, Konva WebGL, WebRTC, ThreeJS Hybrid app(Ionic 3, Phonegap, Cordova) Databases architecture ย่อ
 • จ้าง SeniorWebDev1
  4.1
  10 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  / d163d2fe6bCSS326d4238ccc / Bootstrap / SASS / LESS. ✔️ Javascript / Jquery / AngularJS / ReactJS / D3JS / JSON / AJAX ✔️ Mobile development, Android, iOS ✔️ Hybrid app, Phonegap, d163d2fe6bCordova26d4238ccc, IONIC, React Native ✔️ Game Development, Unity3D, d163d2fe6bCocos2D26d4238ccc, Unreal, d163d2fe6bCryEngine26d4238ccc Thank you. ... ✔️ PHP, MVC pattern, Laravel, d163d2fe6bCodeIgniter26d4238ccc, Yii, d163d2fe6bCakePHP26d4238ccc ✔️ Wordpress d163d2fe6bCustom26d4238ccc Wordpress design and development. Wordpress Sites maintenance and back-ups ✔️ Ecommerce / Woocommerce ... / Magento/ Opencart. ✔️ ASP .net / ASP .net MVC. ADO .net / Entity Framework. d163d2fe6bC26d4238ccc# d163d2fe6bProgramming26d4238ccc. ✔️ API Integration. ✔️ Responsive Websites. ✔️ Bootstrap 3.0 / 4.0. ✔️ HTML / HTML5 / XML. ✔️ d163d2fe6bCSS26d4238ccc
  ✔️ PHP, MVC pattern, Laravel, CodeIgniter, Yii, CakePHP ✔️ Wordpress Custom Wordpress design and development. Wordpress Sites maintenance and back-ups ✔️ Ecommerce / Woocommerce / Magento/ Opencart. ✔️ ASP .net / ASP .net MVC. ADO .net / Entity Framework. C# Programming. ✔️ API Integration. ✔️ Responsive Websites. ✔️ Bootstrap 3.0 / 4.0. ✔️ HTML / HTML5 / XML. ✔️ CSS / CSS3 / Bootstrap / SASS / LESS. ✔️ Javascript / Jquery / AngularJS / ReactJS / D3JS / JSON / AJAX ✔️ Mobile development, Android, iOS ✔️ Hybrid app, Phonegap, Cordova, IONIC, React Native ✔️ Game Development, Unity3D, Cocos2D, Unreal, CryEngine Thank you. ย่อ
 • จ้าง webpro99
  3.1
  3 รีวิว $14 USD ต่อชั่วโมง
  Having more than 3 years of experience in d163d2fe6bcoding26d4238ccc and d163d2fe6bprogramming26d4238ccc using PHP , JQuery, HTML5, d163d2fe6bCSS326d4238ccc,d163d2fe6bC26d4238ccc# JavaScript ,MySQL and SQLSERVER ,also i'm familiar with open d163d2fe6bCMS26d4238ccc like joomla woordpress
  Having more than 3 years of experience in coding and programming using PHP , JQuery, HTML5, CSS3,C# JavaScript ,MySQL and SQLSERVER ,also i'm familiar with open CMS like joomla woordpress prestashop , I will provide highly secured website with functions to verify payment and shipping method, responsive design and effective SEO . ย่อ
 • จ้าง vinisaac
  2.8
  1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Scraping Pattern Matching d163d2fe6bcURL26d4238ccc phpMyAdmin Web Security Socket IO d163d2fe6bCMS26d4238ccc Joomla WordPress Drupal d163d2fe6bProgramming26d4238ccc Languages: PHP Javascript Perl d163d2fe6bC26d4238ccc# VB.NET Visual Basic VBA Python HTML5 HTML d163d2fe6bCSS26d4238ccc Golang XAML OS ... simple to d163d2fe6bcomplex26d4238ccc projects in the following Skills Full Stack Development Web Development Database d163d2fe6bProgramming26d4238ccc Software Testing Website Management Database Administration Database Development Web ... I have more than 25 years of experience in web/software development and system administration. My latest work is to d163d2fe6bcreate26d4238ccc an eCommerce shop using responsive design and Ajax. Have worked on many
  I have more than 25 years of experience in web/software development and system administration. My latest work is to create an eCommerce shop using responsive design and Ajax. Have worked on many simple to complex projects in the following Skills Full Stack Development Web Development Database Programming Software Testing Website Management Database Administration Database Development Web Scraping Pattern Matching cURL phpMyAdmin Web Security Socket IO CMS Joomla WordPress Drupal Programming Languages: PHP Javascript Perl C# VB.NET Visual Basic VBA Python HTML5 HTML CSS Golang XAML OS Plateforms Linux Windows Debion Framework .NET ASP AJAX jQuery / Prototype Django Laravel node.js VB.NET Angular.js Codeigniter Express JS ASP.NET Databases/Data Processing MySQL Excel SQL Microsoft Access Microsoft SQL Server MariaDB SQLite System Admin Linux Windows Server UNIX Apache Web Hosting VPS DNS IIS eCommerce Zen Cart VoIP Asterisk PBX XML Firefox DOS API Windows API RESTful JSON ย่อ
 • จ้าง Ebabi
  2.5
  4 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Technical University - d163d2fe6bComputer26d4238ccc Engineering Student (4th grade) All d163d2fe6bprogramming26d4238ccc lessons include d163d2fe6bC26d4238ccc/d163d2fe6bC26d4238ccc++ languages, so I have done many projects using d163d2fe6bC26d4238ccc/d163d2fe6bC26d4238ccc++. Also, about web design I use Html, d163d2fe6bCss26d4238ccc and my ... - d163d2fe6bProgramming26d4238ccc skills: d163d2fe6bC26d4238ccc, d163d2fe6bC26d4238ccc++, d163d2fe6bC26d4238ccc# - Web Design: HTML, d163d2fe6bCSS26d4238ccc, Wordpress, Woocommerce - Domain and Hosting services - Google Adwords - Website improvements ( SEO, speed etc. ) - About me: Istanbul ... special interest Wordpress/Woocommerce. I have done 7 website projects for now (see portfolio). I am a good speaker and a better listener. I believe d163d2fe6bcommunication26d4238ccc is the most important issue in a
  - Programming skills: C, C++, C# - Web Design: HTML, CSS, Wordpress, Woocommerce - Domain and Hosting services - Google Adwords - Website improvements ( SEO, speed etc. ) - About me: Istanbul Technical University - Computer Engineering Student (4th grade) All programming lessons include C/C++ languages, so I have done many projects using C/C++. Also, about web design I use Html, Css and my special interest Wordpress/Woocommerce. I have done 7 website projects for now (see portfolio). I am a good speaker and a better listener. I believe communication is the most important issue in a business. Tell me about your project completely and I give you the solution in the way you want. I hope to work with you, regards. ย่อ
 • จ้าง Programmer59
  3.9
  9 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Application d163d2fe6bcan26d4238ccc best fit my d163d2fe6bclients26d4238ccc' business needs and provide them d163d2fe6bcost26d4238ccc benefits. My mission is to deliver solutions that satisfy my d163d2fe6bcustomers26d4238ccc and help us d163d2fe6bcreate26d4238ccc long lasting business ... relationships. We have lot of experience in d163d2fe6bprogramming26d4238ccc mostly Desktop: d163d2fe6bC26d4238ccc , d163d2fe6bC26d4238ccc++, d163d2fe6bC26d4238ccc# , Vb.Net, Java, Web: HTML, d163d2fe6bCSS26d4238ccc, WordPress, PHP, Python, Go, JavaScript Joomla, Magneto Mobile: Android, iOS, Unity 3d, ionic High Quality and Speed is my specialty. Your satisfaction is my priority. ... Dear d163d2fe6bCustomer26d4238ccc - We are team of professional Software & Architectural Engineers We will offer wide range of IT & Architectural solutions such as Webs, Software, Android & IOS Application and Web
  Dear Customer - We are team of professional Software & Architectural Engineers We will offer wide range of IT & Architectural solutions such as Webs, Software, Android & IOS Application and Web Application can best fit my clients' business needs and provide them cost benefits. My mission is to deliver solutions that satisfy my customers and help us create long lasting business relationships. We have lot of experience in programming mostly Desktop: C , C++, C# , Vb.Net, Java, Web: HTML, CSS, WordPress, PHP, Python, Go, JavaScript Joomla, Magneto Mobile: Android, iOS, Unity 3d, ionic High Quality and Speed is my specialty. Your satisfaction is my priority. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""