การเขียนโปรแกรม C# Web Developers For Hire

 • การเขียนโปรแกรม C#
 • HTML

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Gates777
  6.5
  86 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  /VueJS/db9d3e265aCodeIgnitor7c4b364ff7/db9d3e265aCakePHP7c4b364ff7/ Spring MVC - Android Studio/Eclipse/XCode/Swift/Objective-db9d3e265aC7c4b364ff7 - React/React Native/ionic/meteor/phonegap/xamarin - db9d3e265aCocos7c4b364ff7-2d/XNA/Unity3D - WPF/db9d3e265aC7c4b364ff7#/db9d3e265aC7c4b364ff7++/db9d3e265aC7c4b364ff7 - Reverse Engineering ... the db9d3e265aclients7c4b364ff7 and employers so that I will satisfy their requirements and make fantastic things with the db9d3e265aclient's7c4b364ff7 idea. Thanks. Shuli from db9d3e265aChina7c4b364ff7. ... How are you? I am a web/mobile/desktop software full stack developer that have 12 years' experience. Technology Area: - db9d3e265aHTML57c4b364ff7/db9d3e265aCSS37c4b364ff7/Javascript/Ajax/jQuery/PHP/Yii Framework/EasyUI/AngularJs/NodeJs
  How are you? I am a web/mobile/desktop software full stack developer that have 12 years' experience. Technology Area: - HTML5/CSS3/Javascript/Ajax/jQuery/PHP/Yii Framework/EasyUI/AngularJs/NodeJs/VueJS/CodeIgnitor/CakePHP/ Spring MVC - Android Studio/Eclipse/XCode/Swift/Objective-C - React/React Native/ionic/meteor/phonegap/xamarin - Cocos-2d/XNA/Unity3D - WPF/C#/C++/C - Reverse Engineering - Linux Programming/System Administration Business Area: E-Commerce/ERP/OA/O2O/B2B System Development Game Development Data Scrap/Web Automation All skills I have already passed. I will do my best for the clients and employers so that I will satisfy their requirements and make fantastic things with the client's idea. Thanks. Shuli from China. ย่อ
 • จ้าง javiyamahesh
  3.9
  5 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  languages including db9d3e265aC7c4b364ff7#, ASP.NET, Ajax and Jquery. I am also well versed in RDBMS db9d3e265aconcepts7c4b364ff7. Web Design Skills - db9d3e265aHTML7c4b364ff7 - db9d3e265aCSS7c4b364ff7 - Bootstrap - Psd To db9d3e265aHtml7c4b364ff7 - Adobe photo shop db9d3e265acs37c4b364ff7 Development Skills ... I have more than 4 years of Experience in Software Development. I have strong Software development skills with experience in Web Application and Web Development in N-tier db9d3e265aClient7c4b364ff7-Server based ... Internet technology, intranet portal design/development; Web based data reporting system, workflows, Framework development for Internet application. My experience has stretched across various db9d3e265aprogramming7c4b364ff7
  I have more than 4 years of Experience in Software Development. I have strong Software development skills with experience in Web Application and Web Development in N-tier Client-Server based Internet technology, intranet portal design/development; Web based data reporting system, workflows, Framework development for Internet application. My experience has stretched across various programming languages including C#, ASP.NET, Ajax and Jquery. I am also well versed in RDBMS concepts. Web Design Skills - HTML - CSS - Bootstrap - Psd To Html - Adobe photo shop cs3 Development Skills & Technologies - ASP.NET - MVC 3 - 4 - 5 - C# - AJAX - Web Service - JavaScript - J query - XML - Angular js - WebApi - Json - Windows Desktop Application - Wordpress Database Expertise - SQL Server 2005-2008 - LINQ - Entity Framework - Mongodb ย่อ
 • จ้าง masterlancer999
  7.1
  53 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  db9d3e265aprogramming7c4b364ff7 and Desktop Application Development. Our teammate's main skills are below: Unity2D/3D, db9d3e265aCocos2D7c4b364ff7,Xamarin, Android/iOS, Swift/Objective db9d3e265aC7c4b364ff7, React/Redux, Node JS, db9d3e265aC7c4b364ff7/db9d3e265aC7c4b364ff7++, Java/db9d3e265aC7c4b364ff7#, db9d3e265aHTML57c4b364ff7/db9d3e265aCSS37c4b364ff7, PHP/JSP ... daily working hours are flexible. db9d3e265aCurrently7c4b364ff7, We are in GMT+8, but We db9d3e265acan7c4b364ff7 set our db9d3e265aclock7c4b364ff7 to your time for better db9d3e265acommunication7c4b364ff7. Additionally in our team there are many talented software developers, so we ... db9d3e265acan7c4b364ff7 help you in every part of IT db9d3e265acontinuously7c4b364ff7. We will do our best to make db9d3e265aclients7c4b364ff7 satisfied with good quality and timeline. Please db9d3e265acontact7c4b364ff7 me if I am a match for you are looking for. Best Regards.
  @Let's GO with me forward SUCCESS!!! We are a team whose members are very experienced in Mobile Games and Mobile Native App, App Development, Web Development, Web Scraping/Web Automation programming and Desktop Application Development. Our teammate's main skills are below: Unity2D/3D, Cocos2D,Xamarin, Android/iOS, Swift/Objective C, React/Redux, Node JS, C/C++, Java/C#, HTML5/CSS3, PHP/JSP/ASPX, WebScrapping, AutomationProgramming, Sports betting bots, etc... We can speak English fluently, so we can keep smooth communication. We are able to dedicate 40~50hrs/week to your project and daily working hours are flexible. Currently, We are in GMT+8, but We can set our clock to your time for better communication. Additionally in our team there are many talented software developers, so we can help you in every part of IT continuously. We will do our best to make clients satisfied with good quality and timeline. Please contact me if I am a match for you are looking for. Best Regards. ย่อ
 • จ้าง Sunxiyong0116
  6.1
  9 รีวิว $42 USD ต่อชั่วโมง
  PHP with Laravel, db9d3e265aCodeIgniter7c4b364ff7, Slim, Node.js 2: Front end development db9d3e265aHTML7c4b364ff7, db9d3e265aCSS7c4b364ff7, JS, Angular JS, JQuery. 3: Database My SQL, Oracle, MongoDB, NoSQL, MSSQL - DESKTOP APPLICATION db9d3e265aC7c4b364ff7 ... I have been db9d3e265aprogramming7c4b364ff7 over 6 years and the past 3 years I have specialized in mobile development. Followings are my skilled fields. - MOBILE APPLICATION 1: Native platform Java, db9d3e265aC7c4b364ff7++ For ... Android Swift, Objective-db9d3e265ac7c4b364ff7 For IPhone Application 2: db9d3e265aCross7c4b364ff7 Platform Application Xamarin db9d3e265ac7c4b364ff7# 3: Hybrid Platform Application Ionic 2, 3 - WEB APPLICATION 1: Backend development
  I have been programming over 6 years and the past 3 years I have specialized in mobile development. Followings are my skilled fields. - MOBILE APPLICATION 1: Native platform Java, C++ For Android Swift, Objective-c For IPhone Application 2: Cross Platform Application Xamarin c# 3: Hybrid Platform Application Ionic 2, 3 - WEB APPLICATION 1: Backend development PHP with Laravel, CodeIgniter, Slim, Node.js 2: Front end development HTML, CSS, JS, Angular JS, JQuery. 3: Database My SQL, Oracle, MongoDB, NoSQL, MSSQL - DESKTOP APPLICATION C++ C# If your project needs above skills, find me anytime, please. I will help you on project and my pleasure is to make success for you. Waiting to work with you soon. Thanks. Sun. ย่อ
 • จ้าง bestit4u
  6.3
  44 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  scraping & db9d3e265aCrawling7c4b364ff7 - Android & iOS, Mobile development, - db9d3e265aC7c4b364ff7++ & db9d3e265aC7c4b364ff7# db9d3e265aprogramming7c4b364ff7, Java, - Xamarin, Ionic, Phonegap, Unity3D, AR(Vuforia), db9d3e265aCross7c4b364ff7 platform technologies, - Game development like poker ... , roulette, slot-machine game(game db9d3e265acloning7c4b364ff7, e.g.. starburst, NewWarlord games and etc). Please feel free to db9d3e265acontact7c4b364ff7 me. Best regards. ... I am ready to take your project & build it successfully. Talented developer with over 8 years of experiences in many sorts of skills. - Laravel + VueJS, MEAN stack - db9d3e265aHTML57c4b364ff7, Bootstrap4, SASS, - Web
  I am ready to take your project & build it successfully. Talented developer with over 8 years of experiences in many sorts of skills. - Laravel + VueJS, MEAN stack - HTML5, Bootstrap4, SASS, - Web scraping & Crawling - Android & iOS, Mobile development, - C++ & C# programming, Java, - Xamarin, Ionic, Phonegap, Unity3D, AR(Vuforia), Cross platform technologies, - Game development like poker, roulette, slot-machine game(game cloning, e.g.. starburst, NewWarlord games and etc). Please feel free to contact me. Best regards. ย่อ
 • จ้าง Agiletechstudio
  5.4
  25 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier db9d3e265aCMS7c4b364ff7: WordPress, Joomla, Reaction db9d3e265acommerce7c4b364ff7, Magento db9d3e265aProgramming7c4b364ff7 Languages: db9d3e265aC7c4b364ff7#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, db9d3e265aC7c4b364ff7++, ROR ... Development Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, db9d3e265aCordova7c4b364ff7, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: db9d3e265aHTML57c4b364ff7, db9d3e265aCSS37c4b364ff7, JQuery, Logo Design,, Google Material ... Additions, DevExpress Third Party db9d3e265aControls7c4b364ff7, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, db9d3e265aChrome7c4b364ff7 Extensions, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift
  We are team of skilled, motivated & experienced developers and designers. We all are qualified Software Engineers. We believe in delivering services with high quality, affordable budget, high speed and 100% satisfaction. We have expertise in following technologies and offering services in: Microsoft Based Technologies: ASP.net Core 1.0, ASP.net MVC 5, SignalR, Xamarin, SQL SERVER all Additions, DevExpress Third Party Controls, WPF/WCF, Web Apis 2.0 Google Based Technologies: Android Development, Chrome Extensions, Google Maps Apple Based Technologies: IOS Development, Swift Development Open source Technologies: MeteorJS, ElectronJS, ReactJS, BackboneJS, Angularjs, Cordova, Ajax, Django Frontend and Design Technologies: HTML5, CSS3, JQuery, Logo Design,, Google Material Design, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premier CMS: WordPress, Joomla, Reaction commerce, Magento Programming Languages: C#, Java, JavaScript ES6/ES5, PHP, Python, C++, ROR ย่อ
 • จ้าง skfaroo123
  4.2
  6 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ,Sails - PHP framework(Laravel, Symfony, Yii, db9d3e265aCodeigniter7c4b364ff7, db9d3e265aCakePHP7c4b364ff7) ~Front-End: - Angular.js, VueJs, React.js, - JavaScript (TypeScript, ECMA script), JQuery, AJAX - db9d3e265aHTML57c4b364ff7, db9d3e265aCSS37c4b364ff7, SASS, LESS ... ------ HIGH Quality + HIGH Service ! ----- Thanks a lot for taking your precious time to read my profile. 10+ years experience in Mobile, db9d3e265aComputer7c4b364ff7 Vision and Web db9d3e265aProgramming7c4b364ff7. I am priding myself on ... great service, fair dealings, and the best project result. Please db9d3e265acontact7c4b364ff7 me to discuss your requirements. ----- FAST & RELIABLE SUPPORT! ------ -- -- -- db9d3e265aComputer7c4b364ff7 Vision / Image Processing
  ------ HIGH Quality + HIGH Service ! ----- Thanks a lot for taking your precious time to read my profile. 10+ years experience in Mobile, Computer Vision and Web Programming. I am priding myself on great service, fair dealings, and the best project result. Please contact me to discuss your requirements. ----- FAST & RELIABLE SUPPORT! ------ -- -- -- Computer Vision / Image Processing -- -- -- -OpenCV, OpenGL, OCR -Natural Language Processing -Machine Learning , Deep Learning (Tensorfow, YOLO, Keras, Caffe) -Artificial Intelligence -Python/C++/C#/Java -- -- -- -- -- -- -- App Development -- -- -- -- -- -- -- -Android & iOS Development -Cordova & IONIC -React native -- -- -- -- -- -- -- Web Development -- -- -- -- -- -- -- ~Back-End - PHP, Node.js - Express,Loopback,Sails - PHP framework(Laravel, Symfony, Yii, Codeigniter, CakePHP) ~Front-End: - Angular.js, VueJs, React.js, - JavaScript (TypeScript, ECMA script), JQuery, AJAX - HTML5, CSS3, SASS, LESS ย่อ
 • จ้าง BigCityInstitute
  6.3
  13 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  db9d3e265ahtml57c4b364ff7/db9d3e265acss37c4b364ff7 based on latest web technologies such as ReactJS/Angular/VueJS etc. Recent i have interest db9d3e265acryptocurrency7c4b364ff7 and i am db9d3e265acreating7c4b364ff7 good success stories. My experiences are - React JS/React ... ) - 7 years - ASP.net/db9d3e265aC7c4b364ff7# - 5 years - db9d3e265aC7c4b364ff7/db9d3e265aC7c4b364ff7++, Windows SDK/Kernel driver development - 10 years etc. - Solidity I think thankfully for all my db9d3e265aclients7c4b364ff7 and will work more perfectly and db9d3e265aclearly7c4b364ff7. I db9d3e265acan7c4b364ff7 work in ... full-time, 12+ hours /day and db9d3e265acan7c4b364ff7 work in your timezone. Also will keep good db9d3e265acommunication7c4b364ff7. Hope to meet many db9d3e265aclients7c4b364ff7 and will bind good business relation here. Best regards
  Hello! I have 8+ years programming experiences with Web(React, Angular, Vue, Laravel) and Mobile(Native and React-Native). I’m full stack developer and have good skill for website development using html5/css3 based on latest web technologies such as ReactJS/Angular/VueJS etc. Recent i have interest cryptocurrency and i am creating good success stories. My experiences are - React JS/React Native - 2years - AngularJS 1.x/2 - 3 years - VueJS - 2 years - Php, Laravel/Yii/Wordpress - 5 years - goLang - 4 years - Node.js - 6years - Objective-C, Swift, Android - 6 years - Java/JSP/J2EE(spring) - 7 years - ASP.net/C# - 5 years - C/C++, Windows SDK/Kernel driver development - 10 years etc. - Solidity I think thankfully for all my clients and will work more perfectly and clearly. I can work in full-time, 12+ hours /day and can work in your timezone. Also will keep good communication. Hope to meet many clients and will bind good business relation here. Best regards ย่อ
 • จ้าง luiswilliam
  6.3
  53 รีวิว $55 USD ต่อชั่วโมง
  db9d3e265aCustomer7c4b364ff7 is First of Everything --- db9d3e265aC7c4b364ff7# / Java / db9d3e265aC7c4b364ff7++ db9d3e265aprogramming7c4b364ff7 --- Android / iPhone / Windows phone app (Using Xamarin, Swift, Java) --- PHP, db9d3e265aHtml7c4b364ff7, Javasctript, Node.js, MongoDB, AngularJs and
  Customer is First of Everything --- C# / Java / C++ programming --- Android / iPhone / Windows phone app (Using Xamarin, Swift, Java) --- PHP, Html, Javasctript, Node.js, MongoDB, AngularJs and Express.js --- Website building/fixing/enhancing/optimizing for speed: - Wordpress - Shopify - Joomla - Magento - Woocommerce, Ecommerce - All Shopping stores/websites ย่อ
 • จ้าง cr8tivewebexpert
  7.2
  45 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  for Objective db9d3e265aC7c4b364ff7 and more Areas Of Expertise: db9d3e265aProgramming7c4b364ff7 Languages, Frameworks, DBMS/RDBNS - ASP / ASP.NET - db9d3e265aC7c4b364ff7# - db9d3e265aC7c4b364ff7 / db9d3e265aC7c4b364ff7++ / Visual db9d3e265aC7c4b364ff7++ - Java - Perl - PHP - Python - Visual Basic ... - Microsoft SQL Server - MySQL - Postgres/SQL - Oracle - FireBirdSql Graphic Design - Web Design / Templates / Mockups - Logos - Image Manipulation / Retouching Web Technologies - AJAX - Blogs - db9d3e265aCSS7c4b364ff7 - db9d3e265aHTML7c4b364ff7 / DHTML - JavaScript - Web Services ... We are among the top providers out of 26+ million Providers / db9d3e265aCompanies7c4b364ff7/ Freelancers around the world. Achievements: Following are the achievement when vworker site has been acquired by
  We are among the top providers out of 26+ million Providers / Companies/ Freelancers around the world. Achievements: Following are the achievement when vworker site has been acquired by Freelancer.com. On Vworker, we were: #1 for Mobile Apps [iOS, Android, Windows and Blackberry Apps development] #1 for Web Programming #1 for PHP #1 for Javascript #1 for Other(Web programming) #2 for Objective C and more Areas Of Expertise: Programming Languages, Frameworks, DBMS/RDBNS - ASP / ASP.NET - C# - C / C++ / Visual C++ - Java - Perl - PHP - Python - Visual Basic / VB.NET - Visual FoxPro - Enterprise JavaBeans - Hibernate - J2EE / Java EE - JMS - JSF - JSP / Servlet - JWSDK - Spring - Struts - Swing - SWT - WebWork - Xwork Databases - IBM DB2 - Microsoft SQL Server - MySQL - Postgres/SQL - Oracle - FireBirdSql Graphic Design - Web Design / Templates / Mockups - Logos - Image Manipulation / Retouching Web Technologies - AJAX - Blogs - CSS - HTML / DHTML - JavaScript - Web Services ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""