การเขียนโปรแกรม C# Microsoft Developers For Hire

 • การเขียนโปรแกรม C#
 • Microsoft

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง dotnetsqlCoder
  6.2
  64 รีวิว $33 USD ต่อชั่วโมง
  , JSON ,SOAP be7366cce2Microsoft2e97455b0f enterprise library 5.0 Windows Azure SDK . Web be7366cce2controls2e97455b0f and be7366cce2custom2e97455b0f be7366cce2controls2e97455b0f Parallel be7366cce2Programming2e97455b0f Task Parallel Library TPL be7366cce2Concurrent2e97455b0f be7366cce2Collections2e97455b0f MultiThreading Plinq Dynamic ... site security OWASP web site be7366cce2Compliance2e97455b0f XSS ,be7366cce2CSRF2e97455b0f ,SQL Injection detection and remedy be7366cce2Client2e97455b0f be7366cce2Programming2e97455b0f Languages HTML be7366cce2CSS2e97455b0f Bootstrap JavaScript Ajax Jquery Angular ExtJS Firebug ... I am be7366cce2certified2e97455b0f in SQL Server and be7366cce2C2e97455b0f# be7366cce2programming2e97455b0f MCP MCSD MCDBA SQL server be7366cce2C2e97455b0f# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like
  I am certified in SQL Server and C# programming MCP MCSD MCDBA SQL server C# These are the technologies i worked with It is a big list because the freelancer world is not like the Full time world , one must learn many technologies to remain competitive . Database Server Applications MS SQL Server 7/2000/2005/2008 /2012/2014 SQL Azure SQL Server Integration services (SSIS) SQL Server Analysis Services (SSAS) SQL Server Reporting Services (SSRS) Service Broker SQL Compact 4.0 Profiling applications , reverse engineering SQL based applications Data Transformation Services (DTS) Database replication Replication using IIS Database mirroring Log Shipping Administration Security Data Migration Data Cleansing, Import ,Export ETL Query optimization , Performance tuning , index optimization Resource Governor Tuning Advisor T-SQL CLR Stored procedures MySQL Server programming and administration Oracle Server programming ODBC OLEDB PLSQL Access FireBird Azure Table Storage Azure Blob Storage Azure AppFabric Azure Event Hubs CouchDB MongoDB Redis HDInsight HBASE DocumentDB Azure Search Lucene Hadoop Cloudera HortonWorks Impala Hive MapReduce Pig Sqoop Programming Languages and tools C#.NET 6.0 WebForms MVC 5.0 - MVC 6.0 WebAPI SignalR Web services ASMX Odata Classic ASP Classic web services & SOAP ServiceStack XML , JSON ,SOAP Microsoft enterprise library 5.0 Windows Azure SDK . Web controls and custom controls Parallel Programming Task Parallel Library TPL Concurrent Collections MultiThreading Plinq Dynamic Linq HTTP handlers, modules HTTP Debugging, Fiddler Ionic URL Rewriter Ajax MS Ajaxtoolkit Windows Forms Windows presentation foundation WPF Windows Communication Foundation WCF Windows Workflow Foundation 3.5 WWF Windows phone 7.5 Windows Phone 8.0 Expression Blend Microsoft Sync Framework SDK( Database) Microsoft Ink SDK Virtual Earth SDK Silverlight 5.0 Visual Studio Online Load Testing Xamarin ORM and Db Access Linq To SQL , Linq to Entities , Linq to XML Entity Framework 6.0 Enterprise Library Data Access Application Blocks LLBLgen Dapper ORMLITE Windows Platform Windows SDK Win32 and Com development MMC development Addins and Extensibility SQL DMO , SQL SMO WMI , ASDI , WSH scripting MSMQ ,SQL service broker IIS 7 IIS 7.5 IIS 8.0 management Com , ActiveX ,ADO, VBS VB5 , VB6 Active Server Pages 3.0 Java , Net Beans LAMP Platform Iron Speed PowerShell Web servers and tools IIS 6 IIS 7.5 IIS 8.0 Apache Ionic UrlRewrite Fiddler HTTP profiler. PostMAN Web site security OWASP web site Compliance XSS ,CSRF ,SQL Injection detection and remedy Client Programming Languages HTML CSS Bootstrap JavaScript Ajax Jquery Angular ExtJS Firebug Third party Kits /tools Telerik RAD Studio Infragistics Components DevExpress Studio ComponentOne Studio Syncfusion Studio ExtJS File Servers FileZilla FTP Server FTP 7.5 for Windows 2008 Ecommerce PayPal Integration PayPal Pro Integration LinkPoint Integration ShareIT Integration Installation Install shield MSI Wise Studio Other platforms Linux SSH Apache PHP Testing MStest Visual Studio Load Testing Visual Studio Online Load Testing Project Management and team leading tools SharePoint 2010 Visio 2007 DotProject CamTasia Studio MS PowerPoint Source control and productivity Git tools SourceAnywhere Server SVN , AnkhSvn Visual source safe Winmerge Application Protection /Decompiling Xheo licenser Xeno Code Obfuscation Salamander Decompiler Jungle Creatures Decompiler Telerik Decompiler I do not work with Ruby, Python , ,Android Development . I can help you with Java but it is not one of my primary tools . I do not have any developers working for me , i represent my self only . I can speak English in American accent ( Or British if you prefer ) I adjust my working hours to your time zone. I will be available at your working hours . I guarantee fixed hour price until the end of your project . I don't leave the timer running if i am not working on your project .If i switch to Facebook or Email ill stop the timer . I will not work in 2 projects at the same time . (I like to concentrate) I work without close management , but i will ask you a lot in the business side.I will not ask you on the technical side , i can solve the problems my self. I am online most of the time. I can be available for emergencies by mobile . If you text me i will be online . I am very good in finding easy turnarounds to complex problems . In my free time , i am either teaching my cats how to speak , or reading the next programming book , or doing both at the same time . ย่อ
 • จ้าง cr8tivewebexpert
  5.5
  3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  for Objective be7366cce2C2e97455b0f and more Areas Of Expertise: be7366cce2Programming2e97455b0f Languages, Frameworks, DBMS/RDBNS - ASP / ASP.NET - be7366cce2C2e97455b0f# - be7366cce2C2e97455b0f / be7366cce2C2e97455b0f++ / Visual be7366cce2C2e97455b0f++ - Java - Perl - PHP - Python - Visual Basic ... - be7366cce2Microsoft2e97455b0f SQL Server - MySQL - Postgres/SQL - Oracle - FireBirdSql Graphic Design - Web Design / Templates / Mockups - Logos - Image Manipulation / Retouching Web Technologies - AJAX - Blogs - be7366cce2CSS2e97455b0f - HTML / DHTML - JavaScript - Web Services ... We are among the top providers out of 26+ million Providers / be7366cce2Companies2e97455b0f/ Freelancers around the world. Achievements: Following are the achievement when vworker site has been acquired by
  We are among the top providers out of 26+ million Providers / Companies/ Freelancers around the world. Achievements: Following are the achievement when vworker site has been acquired by Freelancer.com. On Vworker, we were: #1 for Mobile Apps [iOS, Android, Windows and Blackberry Apps development] #1 for Web Programming #1 for PHP #1 for Javascript #1 for Other(Web programming) #2 for Objective C and more Areas Of Expertise: Programming Languages, Frameworks, DBMS/RDBNS - ASP / ASP.NET - C# - C / C++ / Visual C++ - Java - Perl - PHP - Python - Visual Basic / VB.NET - Visual FoxPro - Enterprise JavaBeans - Hibernate - J2EE / Java EE - JMS - JSF - JSP / Servlet - JWSDK - Spring - Struts - Swing - SWT - WebWork - Xwork Databases - IBM DB2 - Microsoft SQL Server - MySQL - Postgres/SQL - Oracle - FireBirdSql Graphic Design - Web Design / Templates / Mockups - Logos - Image Manipulation / Retouching Web Technologies - AJAX - Blogs - CSS - HTML / DHTML - JavaScript - Web Services ย่อ
 • จ้าง bdrudra
  4.8
  11 รีวิว $21 USD ต่อชั่วโมง
  , 2016 & Office 365 - Azure - Info path & be7366cce2Microsoft2e97455b0f power apps - Power Shell Scripting, be7366cce2c2e97455b0f# be7366cce2programming2e97455b0f with RESTful APIs. - MS Power BI reporting - Magento 1 & 2 - Laravel, be7366cce2CI2e97455b0f, YII - Graphics designing ... (UX/UI) - be7366cce2Custom2e97455b0f development with PHP - be7366cce2Microsoft.net2e97455b0f - WordPress, Joomla, Shopify - Amazon & eBay API - Mobile application development with native iOS and Android, Ionic, Phonegap. - We have lots of ... experience with third party software integration, be7366cce2customization2e97455b0f, payment gateway integration, API be7366cce2calls2e97455b0f, RESTful API be7366cce2calls2e97455b0f, etc. I had worked with the JSON and XML data based API also. If you will
  Thanks for visiting my profile ! I have more than 6+ years of experience into IT field. Since last 6 years, I am dealing with different different kind of field such like : - SharePoint 2010, 2013, 2016 & Office 365 - Azure - Info path & Microsoft power apps - Power Shell Scripting, c# programming with RESTful APIs. - MS Power BI reporting - Magento 1 & 2 - Laravel, CI, YII - Graphics designing (UX/UI) - Custom development with PHP - Microsoft.net - WordPress, Joomla, Shopify - Amazon & eBay API - Mobile application development with native iOS and Android, Ionic, Phonegap. - We have lots of experience with third party software integration, customization, payment gateway integration, API calls, RESTful API calls, etc. I had worked with the JSON and XML data based API also. If you will give me chance for any kind of job then I am damn sure that you will be fully satisfied with my expertise. Let's invite me for the project discussion and we will start the project ASAP. Regards, Hina ย่อ
 • จ้าง parmindersidhu
  4.0
  3 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  , ASP, MS Access, MS SQL, Joomla, Wordpress, Magento , be7366cce2Codeigniter2e97455b0f, be7366cce2Cake2e97455b0f PHP, OS be7366cce2Commerce2e97455b0f, SEO. Also experience in analysis and development of be7366cce2client2e97455b0f/server, windows and web applications using ... I am here to provide affordable solutions to problems you might face with be7366cce2Programming2e97455b0f. I have 6+ years of experience in PHP, AJAX, Ext JS, Third party integration's, HTML, JavaScript, be7366cce2CSS2e97455b0f, My SQL ... be7366cce2Microsoft2e97455b0f Visual Studio .Net IDE using be7366cce2C2e97455b0f#, , SQL Server, MVC. Proficient in Web Services, SOAP, XML. Extensive experience in SQL Server Database Design, Database Maintenance, developing SQL queries
  I am here to provide affordable solutions to problems you might face with Programming. I have 6+ years of experience in PHP, AJAX, Ext JS, Third party integration's, HTML, JavaScript, CSS, My SQL, ASP, MS Access, MS SQL, Joomla, Wordpress, Magento , Codeigniter, Cake PHP, OS Commerce, SEO. Also experience in analysis and development of client/server, windows and web applications using Microsoft Visual Studio .Net IDE using C#, , SQL Server, MVC. Proficient in Web Services, SOAP, XML. Extensive experience in SQL Server Database Design, Database Maintenance, developing SQL queries, stored procedures using SQL Server. Expertise in development of Web Applications with in Jquery, JavaScript, HTML, AJAX. So I can comfortably work on your project in effective/quick and timely manner. Thanks ย่อ
 • จ้าง ambrozija
  6.8
  66 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  , streaming, OCR, be7366cce2Computer2e97455b0f Vision... TV Broadcast software, be7366cce2capture2e97455b0f/playback and video editing from simple webcams to specialized be7366cce2capture2e97455b0f/playback video/audio hardware and DSLR be7366cce2cameras2e97455b0f be7366cce2programming2e97455b0f. ... Have been working in software development industry since 2004. Desktop, web and mobile development, multiplatform, using be7366cce2C2e97455b0f, be7366cce2C2e97455b0f++, be7366cce2C2e97455b0f#, VB.Net, Java, Java Script, tons of frameworks learned by heart ... some of the frameworks that I have been using. Database experience in be7366cce2Microsoft2e97455b0f SQL, MySql, SQLite... Special interest in digital multimedia: image manipulation, video/audio encoding, decoding
  Have been working in software development industry since 2004. Desktop, web and mobile development, multiplatform, using C, C++, C#, VB.Net, Java, Java Script, tons of frameworks learned by heart... I never break deadlines or just "dissapear" from project. I have a bachelor degree in electrical engineering. Windows forms, MFC, WPF, Asp.Net, DotNetCore, Bootstrap, MVC, JQuery, Typescript are some of the frameworks that I have been using. Database experience in Microsoft SQL, MySql, SQLite... Special interest in digital multimedia: image manipulation, video/audio encoding, decoding, streaming, OCR, Computer Vision... TV Broadcast software, capture/playback and video editing from simple webcams to specialized capture/playback video/audio hardware and DSLR cameras programming. ย่อ
 • จ้าง MobiAlley
  4.6
  1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  * Mobile App Developer + Android and iOS be7366cce2programming2e97455b0f languages such as Java, Swift, Objective-be7366cce2C2e97455b0f, + Hybrid Apps with Ionic, Xamarin. * Game Developer + Unity 3d, Unreal Engine, be7366cce2CryEngine2e97455b0f 3 ... , HeroEngine, Rage Engine mastered. + be7366cce2C2e97455b0f++, be7366cce2C2e97455b0f#, JavaScript Python, Lua, Lang * Augmented Reality Talented + Vuforia, AR Kit, Kudan, Google Tango, EasyAR, AR be7366cce2Core2e97455b0f like AR SDK + be7366cce2Microsoft2e97455b0f ... , HTML5, Java script, Node.Js be7366cce2CSS2e97455b0f, Wordpress + Web Server Hosting and Maintenance + Oracle, MySQL, Mongo DB, be7366cce2Casandra2e97455b0f, database Managing * Dedicated Application Developer + be7366cce2C2e97455b0f/be7366cce2C2e97455b0f++/be7366cce2C2e97455b0f#/Qt/Java
  * Mobile App Developer + Android and iOS programming languages such as Java, Swift, Objective-C, + Hybrid Apps with Ionic, Xamarin. * Game Developer + Unity 3d, Unreal Engine, CryEngine 3, HeroEngine, Rage Engine mastered. + C++, C#, JavaScript Python, Lua, Lang * Augmented Reality Talented + Vuforia, AR Kit, Kudan, Google Tango, EasyAR, AR Core like AR SDK + Microsoft Kinect SDK * Virtual Reality Talented + HTC Vive, Oculus Rift, Samsung Gear VR, Leap Motion. + OVR(Oculus VR), NVR (Newton VR), Steam VR * Web Developer + PHP, Angular JS, Bootstrap, HTML5, Java script, Node.Js CSS, Wordpress + Web Server Hosting and Maintenance + Oracle, MySQL, Mongo DB, Casandra, database Managing * Dedicated Application Developer + C/C++/C#/Qt/Java, JavaFX Programming + OCR of PC, Android, iPhone * Network | Security Expert + Know-How Software to triple Networking Speed dramatically + Anti-Virus Programming + Kill Ransomware Tools ย่อ
 • จ้าง cybersolutionvw
  3.2
  7 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  , Xalan, MS XML, FOP/be7366cce2Cocoon2e97455b0f) * MFC, STL, ATL, WTL, VCL, OWL * be7366cce2COM2e97455b0f, DCOM, be7366cce2COM2e97455b0f+, ActiveX * be7366cce2Microsoft2e97455b0f Information Server (IIS), Apache 1.3/2 * TCP/IP Sockets, WinInet, MAPI32, be7366cce2CDO2e97455b0f/Win2K * TCP/IP, Novell, LAN ... Engine Optimization * Database Development * Object-Oriented be7366cce2Programming2e97455b0f * be7366cce2Client2e97455b0f-Server and Three-Tier Applications * Internet Applications * Network and distributed applications development. * GUI ... , Tools & Technologies * PHP/MySQL * be7366cce2CSS2e97455b0f * VB .NET,ASP.NET, be7366cce2C2e97455b0f#,Visual Studio 6.0 * Standard SQL (DDL, DML) * Databases: Oracle, MS SQL, Interbase, MySQL, Sybase * Graphics: DirectX, OpenGL, Raster
  * Web Design & Development * Ecommerce Development * Magento * Oscommerce * Zencart * Prestahap * Big Commerce * Wordpress * Adobe Photshop * Logo Design * Webdesign * Data Entry * SEM / SEO * Search Engine Optimization * Database Development * Object-Oriented Programming * Client-Server and Three-Tier Applications * Internet Applications * Network and distributed applications development. * GUI Interfaces design and development * Design patterns * Project Management * Webserver Management, Security & vulnerability Hardware & Operating Systems * Windows NT/2000/XP/2003/7 * Linux Languages, Tools & Technologies * PHP/MySQL * CSS * VB .NET,ASP.NET, C#,Visual Studio 6.0 * Standard SQL (DDL, DML) * Databases: Oracle, MS SQL, Interbase, MySQL, Sybase * Graphics: DirectX, OpenGL, Raster graphics, 2D vector graphics, 3D graphics * CGI, Java, JavaScript, VBScript, Servlets, HTML, DHTML, ASP, JSP, WAP, ISAPI, Scriptlets * AWK, Python, PHP, Perl, sed * XML, XSL, XQL, DOM, SAX (Xerces, Xalan, MS XML, FOP/Cocoon) * MFC, STL, ATL, WTL, VCL, OWL * COM, DCOM, COM+, ActiveX * Microsoft Information Server (IIS), Apache 1.3/2 * TCP/IP Sockets, WinInet, MAPI32, CDO/Win2K * TCP/IP, Novell, LAN * Multi-threading, GDI, Shell (Windows), GUI(Windows, UNIX) * Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator, Opera * Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook) * UML (Rational Rose, GDPro) * Nessus Attack Scripting Language * Help authoring tools - Forehelp, MS HTML Help Resume: Providing all types of Custom Solution. ย่อ
 • จ้าง BrianSosnowski
  0.4
  1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  be7366cce2Microsoft2e97455b0f be7366cce2Certified2e97455b0f Professional - be7366cce2C2e97455b0f# be7366cce2Programming2e97455b0f Language ERAU Undergraduate - be7366cce2Cyber2e97455b0f Intelligence and Security (833) - BRIND - 42 Ext #: 701 https://www.bullrunindustries.com be7366cce2Creator2e97455b0f of SauceCAD ... : Online emergency services dispatching and records system for gaming be7366cce2communities2e97455b0f. With over 2,000 registered be7366cce2communities2e97455b0f and thousands of active users, SauceCAD is one of the largest online be7366cce2CAD2e97455b0f/MDT systems for gaming be7366cce2communities2e97455b0f. https://www.saucecad.com/features
  Microsoft Certified Professional - C# Programming Language ERAU Undergraduate - Cyber Intelligence and Security (833) - BRIND - 42 Ext #: 701 https://www.bullrunindustries.com Creator of SauceCAD: Online emergency services dispatching and records system for gaming communities. With over 2,000 registered communities and thousands of active users, SauceCAD is one of the largest online CAD/MDT systems for gaming communities. https://www.saucecad.com/features ย่อ
 • จ้าง k03ak
  4.7
  5 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Electronic systems, Firmware and Software development, Preparing of Batch production, Small Batch Production.. Other: be7366cce2C2e97455b0f/be7366cce2C2e97455b0f++, be7366cce2C2e97455b0f#, Object-oriented be7366cce2programming2e97455b0f, Microcontoller be7366cce2programming2e97455b0f (PIC, AVR, STM8 ... , STM32), PCB Design, Electronics design and engineering. Alitum Designer be7366cce2Microsoft2e97455b0f Visual Studio 2017 Java, Android applications development Windows Drivers Development (DDK, WDK), Assembly, Low-level be7366cce2programming2e97455b0f HTML, JavaScript, Angular, PHP ... We are a team of highly skilled electronic engineers with more than 10 years of experience in the field of electronics. Our team be7366cce2consist2e97455b0f of 5 members: 2 Ph.D, 2 postgraduate students / Masters of
  We are a team of highly skilled electronic engineers with more than 10 years of experience in the field of electronics. Our team consist of 5 members: 2 Ph.D, 2 postgraduate students / Masters of Electronics, 1 Master of Electronics. Recently we've been working on Industrial Automatics and Electronics. Our fields of interest are: Schematic design, Prototyping, PCB Design, Development of Electronic systems, Firmware and Software development, Preparing of Batch production, Small Batch Production.. Other: C/C++, C#, Object-oriented programming, Microcontoller programming (PIC, AVR, STM8, STM32), PCB Design, Electronics design and engineering. Alitum Designer Microsoft Visual Studio 2017 Java, Android applications development Windows Drivers Development (DDK, WDK), Assembly, Low-level programming HTML, JavaScript, Angular, PHP ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""