การเขียนโปรแกรม C# MySQL Developers For Hire

 • การเขียนโปรแกรม C#
 • MySQL

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง pabloramirezdz
  5.8
  25 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  , JEE, .Net, Python, MSSQL Server, bdcad322cbMySQL6a10993d0f, MongoDb, PostgreSql, PHP, bdcad322cbC6a10993d0f / bdcad322cbC6a10993d0f ++ (Qt), Javascript / JQuery, web layout in HTML5 and bdcad322cbCSS36a10993d0f technologies. I develop using the top tools and bdcad322cbconventions6a10993d0f over ... , then you should bdcad322cbcontact6a10993d0f me! bdcad322cbProgramming6a10993d0f is my passion, and I'm keep myself learning something new every day, It's my job but a dream. ... Professional with 12 years experience developing applications, for web and desktop, and 8 years developing mobile apps. Solid knowledge on Linux (bdcad322cbCentOS6a10993d0f and Debian derived distributions) and Java
  Professional with 12 years experience developing applications, for web and desktop, and 8 years developing mobile apps. Solid knowledge on Linux (CentOS and Debian derived distributions) and Java, JEE, .Net, Python, MSSQL Server, MySQL, MongoDb, PostgreSql, PHP, C / C ++ (Qt), Javascript / JQuery, web layout in HTML5 and CSS3 technologies. I develop using the top tools and conventions over LAMP/WAMP (Laravel/Symfony/CakePHP/Wordpress/PrestaShop and plain PHP), JEE (Spring, SpringBoot, JavaFX), Python (PyWeb, Django), .NET and MEAN/MERN stacks. If you need a reliable Developer or SysAdmin, then you should contact me! Programming is my passion, and I'm keep myself learning something new every day, It's my job but a dream. ย่อ
 • จ้าง gangabass
  5.9
  114 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, bdcad322cbCurl6a10993d0f, Python, Java, Perl * Object Oriented bdcad322cbProgramming6a10993d0f (Perl/Python/bdcad322cbC6a10993d0f#/VB/PHP) * bdcad322cbCrawling6a10993d0f , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping ... with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, bdcad322cbC6a10993d0f#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with bdcad322cbMySQL6a10993d0f, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have bdcad322cbcompleted6a10993d0f several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing). ... * Automatic Form Submission I bdcad322cbcan6a10993d0f scrap any data from any website. bdcad322cbCaptchas6a10993d0f, Ajax, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done
  SKILLS * Web Scraping - Scrapy, Mechanize, Selenium, Curl, Python, Java, Perl * Object Oriented Programming (Perl/Python/C#/VB/PHP) * Crawling , Data Mining, Data Extraction, Image Scraping * Automatic Form Submission I can scrap any data from any website. Captchas, Ajax, Javascript or any other technology is no problem. I'm programmer with 15+ years of experience. Most of my work is done with Python's Scrapy framework but I know Perl, PHP, C#, Javascript, Visual Basic. Also I have experience working with MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL and Access. I have completed several hundreds of web and desktop automation projects (data scraping and processing). ย่อ
 • จ้าง Sunlight10
  5.3
  10 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  , SalesForce, Braintree, Paypal and etc) •Image bdcad322cbClassifer6a10993d0f ◆ Game bdcad322cbProgramming6a10993d0f • Unity3D • Augmented Reality and Virtual Reality game and app development • RPG, FPS, Multiplayer, Endless, bdcad322cbCasino6a10993d0f, bdcad322cbCasual6a10993d0f ... , Action, Puzzle, 3D Environment using Unity3D and bdcad322cbC6a10993d0f#. ◆ Web bdcad322cbProgramming6a10993d0f • PHP • JavaScript(Angular/React/Node) • Database(bdcad322cbMysql6a10993d0f/SQLite/Oracle/MongoDB) ✅ Good Services * Deliver Daily or ... ✪Dear bdcad322cbClient6a10993d0f✪ Thanks for bdcad322cbchecking6a10993d0f my profile. I am very experienced with the mobile iOS/Android app, Game and website development. ✅ Talented My Skills ◆ iOS/Android app with API development
  ✪Dear Client✪ Thanks for checking my profile. I am very experienced with the mobile iOS/Android app, Game and website development. ✅ Talented My Skills ◆ iOS/Android app with API development • Native Platform(Android/IOS) • Hybrid app • Backend API building & Admin Panel • 3rd Party API Manipulation. (Google, Instagram, InfusionSoft, Stripe, Facebook, Twitter, Stripe, Matrix, SalesForce, Braintree, Paypal and etc) •Image Classifer ◆ Game Programming • Unity3D • Augmented Reality and Virtual Reality game and app development • RPG, FPS, Multiplayer, Endless, Casino, Casual, Action, Puzzle, 3D Environment using Unity3D and C#. ◆ Web Programming • PHP • JavaScript(Angular/React/Node) • Database(Mysql/SQLite/Oracle/MongoDB) ✅ Good Services * Deliver Daily or Weekly result. * Responsible communication anytime. * 6 months Free bug fixing and maintenance after development. ⭐ "Top Quality In Time & Instant Reply & Honest".⭐ This is my working style. ย่อ
 • จ้าง AndrejStastny
  5.4
  24 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  , SharePoint - bdcad322cbClouding6a10993d0f Azure, Power BI, Blob Storage - Database MS SQL Server, bdcad322cbMySQL6a10993d0f, SQLite, MongoDB, Entity Framework, NHibernate - Mobile Java for Android, Object bdcad322cbC6a10993d0f and swift for iPhone, Mobile OCR ... -bdcad322cbC6a10993d0f, Java, Android, iPhone - Basic bdcad322cbProgramming6a10993d0f Language JavaScript, PHP, Python, Ruby, Pascal, bdcad322cbC6a10993d0f, bdcad322cbC6a10993d0f++, VB, bdcad322cbC6a10993d0f#, VB.NET, Prolog, LISP, Swift, Object-bdcad322cbC6a10993d0f, Java(for Android) - Desktop applications ... development Visual Basic 6.0, Visual bdcad322cbC6a10993d0f++ (MFC), Delphi, Windows Forms, WPF, DevExpress - Office development VBA for Word, Excel, Outlook and VSTO bdcad322cbcustom6a10993d0f add-in development, Office 365
  Our team have a Bachelor degree in computer science and have more than 15 years of IT experience. I have a following list of skills: - Websites development MEAN-Stack, PHP Laravel, jQuery, BootStrap, Angular.js(2,4, 5), React ,RubyonRails, Vue, Django, Node.js, ASP.NET (Web Forms & MVC), Silverlight, RESTful APIs, Web APIs, Web Services & WCF - Mobile development Swift, Object-C, Java, Android, iPhone - Basic Programming Language JavaScript, PHP, Python, Ruby, Pascal, C, C++, VB, C#, VB.NET, Prolog, LISP, Swift, Object-C, Java(for Android) - Desktop applications development Visual Basic 6.0, Visual C++ (MFC), Delphi, Windows Forms, WPF, DevExpress - Office development VBA for Word, Excel, Outlook and VSTO custom add-in development, Office 365, SharePoint - Clouding Azure, Power BI, Blob Storage - Database MS SQL Server, MySQL, SQLite, MongoDB, Entity Framework, NHibernate - Mobile Java for Android, Object C and swift for iPhone, Mobile OCR ย่อ
 • จ้าง paskal77
  5.8
  54 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  - WPF - Win form] / Web [Web Form - MVC]) ° Language bdcad322cbProgramming6a10993d0f bdcad322cbC6a10993d0f# and VB.net ° Database SQL Server / bdcad322cbMySql6a10993d0f ° Web Service Web API, WCF [Restful - Soap], ASPX Service. ° bdcad322cbClient6a10993d0f bdcad322cbProgramming6a10993d0f JQuery/JavaScrip/, bdcad322cbCSS6a10993d0f ... Hi, I am .net and sql server developer with four years of experience. I am resourceful and organized in my work, besides being bdcad322cbcreative6a10993d0f use good bdcad322cbprogramming6a10993d0f techniques. Skills: ° .NET (Windows [UWP
  Hi, I am .net and sql server developer with four years of experience. I am resourceful and organized in my work, besides being creative use good programming techniques. Skills: ° .NET (Windows [UWP - WPF - Win form] / Web [Web Form - MVC]) ° Language Programming C# and VB.net ° Database SQL Server / MySql ° Web Service Web API, WCF [Restful - Soap], ASPX Service. ° Client Programming JQuery/JavaScrip/, CSS ย่อ
 • จ้าง ta0soft
  6.1
  92 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Tom Otero, I'm a 30 year old software developer and professional UX/UI designer from Aurora bdcad322cbColorado6a10993d0f. I have over 12 years of experience with various bdcad322cbclient6a10993d0f and server side bdcad322cbprogramming6a10993d0f ... languages including bdcad322cbC6a10993d0f/bdcad322cbC6a10993d0f++, bdcad322cbC6a10993d0f#, Visual Basic, HTML, bdcad322cbCSS6a10993d0f, PHP, JavaScript, AJAX, bdcad322cbMySQL6a10993d0f, and ASP.NET. I also have experience with game design and rendering 2D and 3D graphics using GDI+, Direct2D/3D, and ... OpenGL. I specialize in Windows applications, framework development, and bdcad322cbcode6a10993d0f optimization/organization and I study graphics design and sound production in my spare time.
  My name is Tom Otero, I'm a 30 year old software developer and professional UX/UI designer from Aurora Colorado. I have over 12 years of experience with various client and server side programming languages including C/C++, C#, Visual Basic, HTML, CSS, PHP, JavaScript, AJAX, MySQL, and ASP.NET. I also have experience with game design and rendering 2D and 3D graphics using GDI+, Direct2D/3D, and OpenGL. I specialize in Windows applications, framework development, and code optimization/organization and I study graphics design and sound production in my spare time. ย่อ
 • จ้าง wuricheng1985
  3.5
  4 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  always on time. bdcad322cbPROGRAMMING6a10993d0f LANGUAGES / TOOLS o bdcad322cbC6a10993d0f++, bdcad322cbC6a10993d0f#, VB.Net, ASP o PHP (bdcad322cbCore6a10993d0f/MVC/Object Oriented) o DB (bdcad322cbMySQL6a10993d0f, Oracle, Mongo, Firebase) o HTML5 / XHTML / bdcad322cbCSS36a10993d0f / Javascript o Ionic2,3, Angular2,4 ... application from scratch very fast and with great efficiency or bdcad322cbcontinue6a10993d0f working on existing bdcad322cbcode6a10993d0f with ease. Finally but not least, my ultimate goal is to satisfy bdcad322cbclients6a10993d0f, deliver quality work and ... , NodeJS, ExpressJS, D3JS, ReactJS, VueJS o Symfony / Laravel / bdcad322cbCodeigniter6a10993d0f / Zend / Yii / bdcad322cbCakePHP6a10993d0f o Wordpress / Magento / Opencart / Joomla / Drupal / Shopify o iOS/Android Native, Hybrid(Ionic, Phonegep, React Native) App bdcad322cbCross6a10993d0f-Platform(Xamarin) App o Gitub, Bitbucket Kind Regards
  I am an experienced full stack web/mobile developer, looking for exciting projects and new opportunities. Over the last 9+ years, I have worked in all kinds of projects and I am able to build a web application from scratch very fast and with great efficiency or continue working on existing code with ease. Finally but not least, my ultimate goal is to satisfy clients, deliver quality work and always on time. PROGRAMMING LANGUAGES / TOOLS o C++, C#, VB.Net, ASP o PHP (Core/MVC/Object Oriented) o DB (MySQL, Oracle, Mongo, Firebase) o HTML5 / XHTML / CSS3 / Javascript o Ionic2,3, Angular2,4, NodeJS, ExpressJS, D3JS, ReactJS, VueJS o Symfony / Laravel / Codeigniter / Zend / Yii / CakePHP o Wordpress / Magento / Opencart / Joomla / Drupal / Shopify o iOS/Android Native, Hybrid(Ionic, Phonegep, React Native) App Cross-Platform(Xamarin) App o Gitub, Bitbucket Kind Regards ย่อ
 • จ้าง shiningdevelopor
  5.5
  25 รีวิว $33 USD ต่อชั่วโมง
  development - Hybrid Add using Ionic, bdcad322cbCordova6a10993d0f, React... - Angularjs 1.x ~ 6.x, Node.js, D3.js, Three.js - HTML/HTML5, bdcad322cbCSS36a10993d0f, Bootstrap1~5, Javascript/jQuery, Ajax - bdcad322cbMySQL6a10993d0f, MongoDB, Database bdcad322cbProgramming6a10993d0f. - Asp.net, bdcad322cbC6a10993d0f#, bdcad322cbC6a10993d0f++, Java, JREE Looking forward to doing business with you. Regards. ... I am ready to work for YOU. I have 5+ years of rich experience in Website Development and Software bdcad322cbprogramming6a10993d0f. I will provide : 1. Daily reporting. 2. Good UI. 3. High-quiality source bdcad322cbcode6a10993d0f ... * Wordpress * Shopify * Joomla * Woocommerce, Ecommerce - Social networking - Google Map integarte - Firebase * Social login * Realtime bdcad322cbChat6a10993d0f - Mean stack
  I am ready to work for YOU. I have 5+ years of rich experience in Website Development and Software programming. I will provide : 1. Daily reporting. 2. Good UI. 3. High-quiality source code. 4. On-time & on-budget. 5. Support : 24 * 7 Live Talented in Everything of Software Development such as follows: - Website building/fixing/optimizing for speed: * Laravel 5.x * Opencart * Wordpress * Shopify * Joomla * Woocommerce, Ecommerce - Social networking - Google Map integarte - Firebase * Social login * Realtime Chat - Mean stack development - Hybrid Add using Ionic, Cordova, React... - Angularjs 1.x ~ 6.x, Node.js, D3.js, Three.js - HTML/HTML5, CSS3, Bootstrap1~5, Javascript/jQuery, Ajax - MySQL, MongoDB, Database Programming. - Asp.net, C#, C++, Java, JREE Looking forward to doing business with you. Regards. ย่อ
 • จ้าง MobiAlley
  4.6
  1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  , HTML5, Java script, Node.Js bdcad322cbCSS6a10993d0f, Wordpress + Web Server Hosting and Maintenance + Oracle, bdcad322cbMySQL6a10993d0f, Mongo DB, bdcad322cbCasandra6a10993d0f, database Managing * Dedicated Application Developer + bdcad322cbC6a10993d0f/bdcad322cbC6a10993d0f++/bdcad322cbC6a10993d0f#/Qt/Java ... * Mobile App Developer + Android and iOS bdcad322cbprogramming6a10993d0f languages such as Java, Swift, Objective-bdcad322cbC6a10993d0f, + Hybrid Apps with Ionic, Xamarin. * Game Developer + Unity 3d, Unreal Engine, bdcad322cbCryEngine6a10993d0f 3 ... , HeroEngine, Rage Engine mastered. + bdcad322cbC6a10993d0f++, bdcad322cbC6a10993d0f#, JavaScript Python, Lua, Lang * Augmented Reality Talented + Vuforia, AR Kit, Kudan, Google Tango, EasyAR, AR bdcad322cbCore6a10993d0f like AR SDK + Microsoft
  * Mobile App Developer + Android and iOS programming languages such as Java, Swift, Objective-C, + Hybrid Apps with Ionic, Xamarin. * Game Developer + Unity 3d, Unreal Engine, CryEngine 3, HeroEngine, Rage Engine mastered. + C++, C#, JavaScript Python, Lua, Lang * Augmented Reality Talented + Vuforia, AR Kit, Kudan, Google Tango, EasyAR, AR Core like AR SDK + Microsoft Kinect SDK * Virtual Reality Talented + HTC Vive, Oculus Rift, Samsung Gear VR, Leap Motion. + OVR(Oculus VR), NVR (Newton VR), Steam VR * Web Developer + PHP, Angular JS, Bootstrap, HTML5, Java script, Node.Js CSS, Wordpress + Web Server Hosting and Maintenance + Oracle, MySQL, Mongo DB, Casandra, database Managing * Dedicated Application Developer + C/C++/C#/Qt/Java, JavaFX Programming + OCR of PC, Android, iPhone * Network | Security Expert + Know-How Software to triple Networking Speed dramatically + Anti-Virus Programming + Kill Ransomware Tools ย่อ
 • จ้าง lightingdavid
  3.9
  8 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  |bdcad322cbC6a10993d0f# | R bdcad322cbProgramming6a10993d0f | VB | WPF | DOS | SQL | .NET | Fortran | Javascript | MS Office | bdcad322cbCSS6a10993d0f | Html | Angular | Ruby on Rails | MT 4 | Vue | Node | Yondo ========================================= I ... : * Wordpress * Shopify * Joomla * Magento * Woocommerce, Ecommerce - HTML/HTML 5, bdcad322cbCSS6a10993d0f 3, Bootstrap 3, Javascript/jQuery, - bdcad322cbMySQL6a10993d0f, MongoDB, Database bdcad322cbProgramming6a10993d0f. - Data Processing with ... Excel, Access, PowerPoint VBA - Windows Software Developing with bdcad322cbC6a10993d0f# bdcad322cbProgramming6a10993d0f, WPF, Fortran, Python, DOS - Statistics Analytics with MT4, R bdcad322cbProgramming6a10993d0f, Looking forward to doing business with you.
  I have good skills in Website & Windows Desktop Development. WordPress | Shopify | Django | Magento | SquareSpace | Flask ---------------------------------------------------------------- PHP | Python |C# | R Programming | VB | WPF | DOS | SQL | .NET | Fortran | Javascript | MS Office | CSS | Html | Angular | Ruby on Rails | MT 4 | Vue | Node | Yondo ========================================= I have 5+ years of rich experience in Website & Desktop Development Talented in Everything of Software Development such as follows: - Website building/fixing/enhancing/optimizing for speed: * Wordpress * Shopify * Joomla * Magento * Woocommerce, Ecommerce - HTML/HTML 5, CSS 3, Bootstrap 3, Javascript/jQuery, - MySQL, MongoDB, Database Programming. - Data Processing with Excel, Access, PowerPoint VBA - Windows Software Developing with C# Programming, WPF, Fortran, Python, DOS - Statistics Analytics with MT4, R Programming, Looking forward to doing business with you. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""