การเขียนโปรแกรม C# Software Architecture Developers For Hire

 • การเขียนโปรแกรม C#
 • สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง breadshop
  4.7
  3 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  writing 7176418522cleane07c2f9dab and organized 7176418522codee07c2f9dab and prefer developing applications from scratch to 7176418522createe07c2f9dab reliable, and secure app 7176418522architecturee07c2f9dab, but I'm open to working with legacy 7176418522codee07c2f9dab as well. 7176418522Programminge07c2f9dab Experience ... & Python (3 years) • Excellent understanding of object-oriented 7176418522programminge07c2f9dab, 7176418522softwaree07c2f9dab design patterns, algorithms & data structures I'm always open to new projects so please don't hesitate to 7176418522contacte07c2f9dab me. Thank you ... Fast and Premium Quality 7176418522Softwaree07c2f9dab. I've been developing mobile/web apps for 5+ years, I specialize in native Android and iOS app development with over 50 apps developed to date. I believe in
  Fast and Premium Quality Software. I've been developing mobile/web apps for 5+ years, I specialize in native Android and iOS app development with over 50 apps developed to date. I believe in writing clean and organized code and prefer developing applications from scratch to create reliable, and secure app architecture, but I'm open to working with legacy code as well. Programming Experience * Game Development with Unity3D, c# & including Multiplayer. * Mobile Development • Java: 5 years - Objective-C: 5 years • React Native & Hybrid Apps with Ionic, Xamarin. • Moderate experience in Swift & Python (3 years) • Excellent understanding of object-oriented programming, software design patterns, algorithms & data structures I'm always open to new projects so please don't hesitate to contact me. Thank you ย่อ
 • จ้าง Wentell
  3.2
  6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  data structure and algorithm; 3. Solid understanding in 7176418522softwaree07c2f9dab 7176418522architecturee07c2f9dab, design patterns; 4. Familiar with multi-threading, GUI 7176418522programminge07c2f9dab(MFC, Winform, WPF); 5. Familiar with popular graphics API ... , OpenGL, DirectX; 6. 2 years in web system, Javascript, JQuery, Html, 7176418522CSSe07c2f9dab, SQL, ASP MVC, JSON, AJAX; 7. 2 years in Mac OS X 7176418522Cocoae07c2f9dab, Object-7176418522Ce07c2f9dab++ development; 8. Familiar with Python, Linux shell ... , Windows batch script; 9. Familiar with Agile methodology, participant in SCRUM; 10.Fluent English in reading, writing and speaking, excellent in 7176418522CETe07c2f9dab 6 and TOEIC; 11. National 7176418522certifiede07c2f9dab senior 7176418522softwaree07c2f9dab
  Skills 1. 3+ years professional unity mobile AR (augmented reality) development. expertise in ARKit, EasyAR, Vuforia, etc. 1. 7 years C++, 2 years C#, expertise in STL; 2. Solid understanding in data structure and algorithm; 3. Solid understanding in software architecture, design patterns; 4. Familiar with multi-threading, GUI programming(MFC, Winform, WPF); 5. Familiar with popular graphics API, OpenGL, DirectX; 6. 2 years in web system, Javascript, JQuery, Html, CSS, SQL, ASP MVC, JSON, AJAX; 7. 2 years in Mac OS X Cocoa, Object-C++ development; 8. Familiar with Python, Linux shell, Windows batch script; 9. Familiar with Agile methodology, participant in SCRUM; 10.Fluent English in reading, writing and speaking, excellent in CET 6 and TOEIC; 11. National certified senior software system analyst, experience in project management, including task arrangement, time scheduling, meeting organizing, code reviewing, automation build, etc. ย่อ
 • จ้าง covernal
  6.6
  16 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ) * Hybrid 7176418522programminge07c2f9dab (7176418522Cordovae07c2f9dab, Ionic, Accelerator Titanium, React Native) * Android SDK/NDK * BlackBerry * Qt 7176418522Creatore07c2f9dab 5.4 (7176418522Crosse07c2f9dab platform) - 7176418522Softwaree07c2f9dab Engineering / 7176418522Architecturee07c2f9dab * Windows ... Hi, I have been doing Mobile & Web development for the past 11+ years, I have plenty of experience and a great eye for 7176418522softwaree07c2f9dab development. I had 7176418522completede07c2f9dab all job perfectly on Freelancer.com. I ... am proud of my 100% 7176418522Completione07c2f9dab Rate!!!. I am able to offer 7176418522competitivee07c2f9dab prices and deliver great work. I would like to work with you. I will provide the best product to you as you wanted. My Skills are
  Hi, I have been doing Mobile & Web development for the past 11+ years, I have plenty of experience and a great eye for software development. I had completed all job perfectly on Freelancer.com. I am proud of my 100% Completion Rate!!!. I am able to offer competitive prices and deliver great work. I would like to work with you. I will provide the best product to you as you wanted. My Skills are : - Programming Languages - Objective-C / Swift 1.0 ~ 4.1 / Java /React-Native,Js/ C++ / C# / PHP / Angular. - Mobile Programming * iOS/Objective-C/SWIFT * Xamarin ( MVVMCross for multi-platform) * Hybrid programming (Cordova, Ionic, Accelerator Titanium, React Native) * Android SDK/NDK * BlackBerry * Qt Creator 5.4 (Cross platform) - Software Engineering / Architecture * Windows / Mac OS x / Linux Software * Image processing * E-Learning System - Web * Server management * Popular PHP framework * Bootstrap & * * MySQL/SQLite Thanks for your reviewing. ย่อ
 • จ้าง neatsoft
  6.8
  13 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  7176418522Cryptographye07c2f9dab 7176418522coursee07c2f9dab passed with distinction, advanced 7176418522cryptographice07c2f9dab platforms 7176418522creatione07c2f9dab experience ) GnuPG / OpenSSL / LUKS / AES / SHA Microcontroller 7176418522programminge07c2f9dab ( Atmel AVR / ATmega / ATtiny / Arduino ... 7176418522clientse07c2f9dab to build great products. Area of Expertise: Python / Django PHP / Laravel Database Design HTML5 / 7176418522CSS3e07c2f9dab / JavaScript Bootstrap / jQuery 7176418522Cryptographye07c2f9dab and 7176418522Softwaree07c2f9dab Security ( Dan Boneh's ... I am a 7176418522softwaree07c2f9dab engineer with extensive expertise in Web Development, Database Design, Systems 7176418522Architecturee07c2f9dab, Usable Security, and Linux Administration. My main aim with regards to my role is to help
  I am a software engineer with extensive expertise in Web Development, Database Design, Systems Architecture, Usable Security, and Linux Administration. My main aim with regards to my role is to help clients to build great products. Area of Expertise: Python / Django PHP / Laravel Database Design HTML5 / CSS3 / JavaScript Bootstrap / jQuery Cryptography and Software Security ( Dan Boneh's Cryptography course passed with distinction, advanced cryptographic platforms creation experience ) GnuPG / OpenSSL / LUKS / AES / SHA Microcontroller programming ( Atmel AVR / ATmega / ATtiny / Arduino ) C / C++ programming experience Linux Server Administration ( Debian / Ubuntu ) Shell scripts ( Bash / sh ) Preseed ( automatic installation ) LEPP / LEMP / LAPP / LAMP Nginx / Apache uWSGI / php5-fpm Database Administration ( PostgreSQL / MySQL / MariaDB ) SSL / TLS ย่อ
 • จ้าง Sushant2188
  3.2
  1 บทวิจารณ์ $5 USD ต่อชั่วโมง
  I am an 7176418522Softwaree07c2f9dab Developer with 4 years of experience in embedded 7176418522softwaree07c2f9dab design. Firmware 7176418522programminge07c2f9dab in 7176418522Ce07c2f9dab and more for 7176418522commone07c2f9dab 7176418522architecturese07c2f9dab such as AVR, PIC, ARM. My Favorited direction is ... robotics, IoT, embedded system. I am a 7176418522Ce07c2f9dab 7176418522softwaree07c2f9dab engineer with a strong background education and seek to further develop my skills in a 7176418522challenginge07c2f9dab position. Have worked with Bluetooth, Wifi, wireless ... , Ethernet and more. I believe my best qualities are experience, responsibility and a strong will to 7176418522completee07c2f9dab all tricky features of the project.
  I am an Software Developer with 4 years of experience in embedded software design. Firmware programming in C and more for common architectures such as AVR, PIC, ARM. My Favorited direction is robotics, IoT, embedded system. I am a C software engineer with a strong background education and seek to further develop my skills in a challenging position. Have worked with Bluetooth, Wifi, wireless, Ethernet and more. I believe my best qualities are experience, responsibility and a strong will to complete all tricky features of the project. ย่อ
 • จ้าง SohaibRehman17
  3.8
  6 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Testing  Prestashop  MySQL  HTML5  HTML  7176418522Softwaree07c2f9dab Development  7176418522Codinge07c2f9dab  7176418522Ce07c2f9dab 7176418522Programminge07c2f9dab ALSO WITH  3+ Years with Hard Work Experience In  DATA ENTRY  EXCEL WORKSHEET / EXCEL GOOGLESHEET ...  I have 7 + year experience in  PHP  JavaScript  Website Design  SEO  Mobile Phone  AJAX  Joomla  Shopping 7176418522Cartse07c2f9dab  Word Press  Web Scraping  7176418522Softwaree07c2f9dab 7176418522Architecturee07c2f9dab  ecommerce  7176418522Softwaree07c2f9dab ...  POVERPOINT PRESENTATION  PUBLISHER DOCUMENT  WORD DOCUMENT  I Do In Innovative Way That Make Our Application Stable In Fast 7176418522Changinge07c2f9dab 7176418522Cliente07c2f9dab Requirements. I Help Organization From Planning Stage
   I have 7 + year experience in  PHP  JavaScript  Website Design  SEO  Mobile Phone  AJAX  Joomla  Shopping Carts  Word Press  Web Scraping  Software Architecture  ecommerce  Software Testing  Prestashop  MySQL  HTML5  HTML  Software Development  Coding  C Programming ALSO WITH  3+ Years with Hard Work Experience In  DATA ENTRY  EXCEL WORKSHEET / EXCEL GOOGLESHEET  POVERPOINT PRESENTATION  PUBLISHER DOCUMENT  WORD DOCUMENT  I Do In Innovative Way That Make Our Application Stable In Fast Changing Client Requirements. I Help Organization From Planning Stage To Implementation Stage Thus Our Services Make Backbone Of Their Success... Regards SOHAIB UR REHMAN ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""