Call Center Professionalsพร้อมรับจ้าง

 • คอลเซ็นเตอร์
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 105 รายการ
 • ว่าจ้าง   mydul0715
ว่าจ้าง   mydul0715

  mydul0715 mydul0715

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  GRAPHIC DESIGN, LOGO, ILLUSTRATION, PHOTOSHOP
  Bangladesh
  1.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, This is Md. Mydul Islam. I'm a professional Graphic Designer expert in Logo design. I have 3 years experience in this field. >> You can get more changes from me until your 100% satisfaction. >> I provide different file format as you want. >> 100% money back guarantee services. My skilled areas: * Logo Design *...
  Hi, This is Md. Mydul Islam. I'm a professional Graphic Designer expert in Logo design. I have 3 years experience in this field. >> You can get more changes from me until your 100% satisfaction. >> I provide different file format as you want. >> 100% money back guarantee services. My skilled areas: * Logo Design * Business Card * Icon design * Typography * Banner Design * Letterhead Design * T - Shirt Design So do not worry, without any hesitation You can Hire me. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง mydul0715
 • ว่าจ้าง   consultantakash
ว่าจ้าง   consultantakash

  consultantakash consultantakash

  Bangladesh $10 USD / ชม.
  Digital Marketer | Virtual Assistant
  Bangladesh
  1.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my profile! I'm Mahadi Hassan. For almost 10 years now, I have been working with various international businesses and clients. My fields of expertise are namely Digital Marketing and Virtual Assistance, but I have experience working in other fields too. I have worked with some well established names like...
  Welcome to my profile! I'm Mahadi Hassan. For almost 10 years now, I have been working with various international businesses and clients. My fields of expertise are namely Digital Marketing and Virtual Assistance, but I have experience working in other fields too. I have worked with some well established names like Uber Bangladesh, Pathao, Field Nation, Hire IT People and many more. My success over the years has brought me to building my very own company dubbed " ACA IT Solutions". Here I operate with a group of talented handpicked individuals whom I chose personally, and we deliver our services on a global scale. With client satisfaction being our top priority, it is needless to say that we always ensure quality of work in order to make sure that our customers are always happy with what they receive. Services that we offer - Web Development and Full Stack Solutions: Unveil a realm of digital innovation through our prowess in React, PHP, Laravel, JS, JQuery, Bootstrap, Tailwind, and BootstrapVue. From dynamic interfaces to user-centric experiences, we fuse HTML5/CSS3 artistry, while Node.js, MySQL, and MongoDB architect robust databases. Harness Amazon Web Services (AWS) for app deployment, ensuring scalability. Elevate with eCommerce finesse, PayPal/Stripe integration, social login, and REST API expertise. Explore our UI/UX mastery, bug-solving agility, and feature enhancement proficiency, completing a holistic digital odyssey. Telemarketing (Inbound/outbound calls, B2B, B2C) (Some campaigns we have worked on - Air ducts, merchant cash and capital, solar campaign, appointment setting campaign, vending machine campaign, survey calls) Customer support (email/call support, handling queries and issues, assisting customers with services/products, store management, inventory management on facebook, wordpress website, ebay, etsy, amazon, etc.) Social Media creation, management, content and optimization (Setting up accounts, social media SEO, engaging with customers, posting and scheduling content, etc.) Running ad campaigns (Facebook, Instagram, Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest, etc.) Graphics design and video editing (Flyers, brochures, business cards, image editing, Social media/Website infographics, GIFs, stories/reels, etc.) Administrative tasks (overlooking operations, monitoring, handling disputes in the team, managing, teams, etc.) Content Writing (SEO content, website content, affiliate content, copywriting, ghostwriting, social media content writing, script writing, story writing, etc.) and more! You can hire me as an individual or I can scale according to your needs with my team as well, whichever you would prefer. We look forward to working with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง consultantakash
 • ว่าจ้าง   jerrilard10
ว่าจ้าง   jerrilard10

  jerrilard10 jerrilard10

  Philippines $8 USD / ชม.
  Top 1% Freelancer, Link Building, SEO Expert
  Philippines
  1.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  If you’re feeling stuck, overwhelmed, just not sure where to start, or know you need a helping hand when it comes to marketing your business and launching your courses and programs, I can help! Ultimately, my goal is to enable my clients to focus on the important things - actually creating their products or services...
  If you’re feeling stuck, overwhelmed, just not sure where to start, or know you need a helping hand when it comes to marketing your business and launching your courses and programs, I can help! Ultimately, my goal is to enable my clients to focus on the important things - actually creating their products or services - while generating a steady stream of leads and clients through strategic marketing tactics. Here are some of the ways I can help: - launch and marketing strategy - social media marketing - Messenger Bots - Facebook Ads - white hat SEO - building links Benefits of Working with Me: • Attentive to details • Responsible individual approach • 100% accuracy in meeting deadlines • Operative feedback • Service support after the project • Effective communication skills in English I’m available more than 12 hours a day and ready to work in your time zone. Always ready for your offers. ย่อ
 • ว่าจ้าง jerrilard10
 • ว่าจ้าง   abhaysony20
ว่าจ้าง   abhaysony20

  abhaysony20 abhaysony20

  India $4 USD / ชม.
  Data Entry, Web Search, Scrapping & Transcription
  India
  Welcome to my Portfolio... I am "Rakhi"... I have lot of years experience in Data Entry field. I worked for so many companies as freelancer.. Some Points to Choose me: * Available online for 24*7 for any queries and work. * Payment after work or partial. * 100% customer satisfaction. * Best quality and good...
  Welcome to my Portfolio... I am "Rakhi"... I have lot of years experience in Data Entry field. I worked for so many companies as freelancer.. Some Points to Choose me: * Available online for 24*7 for any queries and work. * Payment after work or partial. * 100% customer satisfaction. * Best quality and good efficiency under your timeline. * Understand clients requirements. * Project completion asap apart from committed timeline . My Expert Skills : * Data Entry * Typing * Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker * Microsoft Office (Word, PPT, Excel, Outlook) * PDF to Word * Word to PDF * Ebook Typing * Web Search * Web Scrapping * Video/Audio Transcription into text Looking forward to a single opportunity by which I can prove myself. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง abhaysony20
 • ว่าจ้าง   TechGeek00
ว่าจ้าง   TechGeek00

  TechGeek00 TechGeek00

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Replies Instantly | Top 1% | 100% Success Rate
  Pakistan
  3.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Meet Roy, a unique business and content strategist adept at transforming words into gold and simplifying even the most intricate concepts. I'm not your typical business writer and consultant; rather, I'm a creative dynamo constantly innovating to challenge the norm. Driven by a mind teeming with ideas, I thrive on...
  Meet Roy, a unique business and content strategist adept at transforming words into gold and simplifying even the most intricate concepts. I'm not your typical business writer and consultant; rather, I'm a creative dynamo constantly innovating to challenge the norm. Driven by a mind teeming with ideas, I thrive on helping individuals achieve their boldest aspirations. With an insatiable passion for research, I stay abreast of global trends, armed with credible resources to support my clients' endeavors. My ethos revolves around fostering enduring relationships and contributing to clients' long-term success. Equipped with expertise in business plans, market research, proposals, and more, I offer invaluable collaboration beyond mere projects. But here's the kicker: I'm not confined to business writing—I'm the imaginative force your business craves. In crafting content, I'm your magician, conjuring up captivating taglines, viral blog posts, and compelling sales pitches. My writing is sharp, witty, and irresistibly engaging, tailored to resonate with your audience. From articles to web copies, social media content to brand-focused pieces, I deliver content that sells, incorporating strong, persuasive language and optimized clarity. With me, you'll find a reliable partner committed to meeting deadlines and delivering top-tier quality, illuminating the path to your business's success. ย่อ
 • ว่าจ้าง TechGeek00
 • ว่าจ้าง   akritisood94
ว่าจ้าง   akritisood94

  akritisood94 akritisood94

  India $25 USD / ชม.
  G-Sheets/Excel/ VBA/Python/Fillable PDF/Automation
  India
  0.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative...
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative solutions, interactive dashboards, and automate processes. I'll ensure your data management becomes efficient and seamless. Excel VBA Expertise: With extensive experience and a deep understanding of Excel VBA, I can create customized solutions to automate tasks, streamline workflows, and empower your data analysis. I thrive on complex challenges and can develop advanced macros and user-friendly interfaces to optimize your Excel experience. Automation Enthusiast: Repetitive tasks are the bane of productivity. That's why I specialize in automation. By leveraging my programming and scripting skills, I'll develop intelligent workflows to save you time and effort. From data entry to report generation, I'll create solutions that supercharge your productivity. Web Development Wizardry: I don't just limit myself to spreadsheets and automation. I have a solid foundation in web development, covering both front-end and back-end technologies. Whether you need a visually stunning website or a robust web application, I'll bring your vision to life using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and Python. Innovation and Problem Solving: As a freelancer, I thrive on finding innovative solutions to complex problems. I approach each project with creativity and a keen eye for detail, ensuring that every aspect is meticulously addressed. Your challenges will become my fuel for delivering outstanding results. Client Satisfaction Focus: Building strong client relationships is at the heart of my work philosophy. I value open communication and collaboration, ensuring that I truly understand your needs and expectations. With a track record of delivering projects on time and within budget, your satisfaction is my top priority. So, are you ready to embark on a remarkable journey together? Let's join forces to transform your project into a resounding success. Contact me now, and let's get started on creating something extraordinary! To contact/hire, you can click on Hire Me blue button on the right. Thanks again for visiting, looking forward to work with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง akritisood94
 • ว่าจ้าง   Ameur24
ว่าจ้าง   Ameur24

  Ameur24 Ameur24

  Tunisia $18 USD / ชม.
  Mobile Application Developer
  Tunisia
  3.4
  3 รีวิว 3 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  ***** my Only bad review is from a scammer Experienced mobile app developer who has a track record of success creating apps that are both well-received and commercially viable. Skilled with working as a team and incorporating input into projects. Ability to always look for ways to improve upon an already existing app...
  ***** my Only bad review is from a scammer Experienced mobile app developer who has a track record of success creating apps that are both well-received and commercially viable. Skilled with working as a team and incorporating input into projects. Ability to always look for ways to improve upon an already existing app to keep people downloading it and enjoying it. Strong eye for detail and tenacity to never quit on something until it is absolutely perfect. ย่อ
 • ว่าจ้าง Ameur24
 • ว่าจ้าง   carlosecci71
ว่าจ้าง   carlosecci71

  carlosecci71 carlosecci71

  Italy $10 USD / ชม.
  Virtual assistant, data entry
  Italy
  1.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Good evening. My name is Carlo. I am italian mothertongue with a degree in foreign languages (advanced knowledge of english and french, basic knowledge of german and pre-intermediate knowledge of russian). I do have several years of work experience as a virtual assistant, data entry (content creator, description of...
  Good evening. My name is Carlo. I am italian mothertongue with a degree in foreign languages (advanced knowledge of english and french, basic knowledge of german and pre-intermediate knowledge of russian). I do have several years of work experience as a virtual assistant, data entry (content creator, description of commercial products and working on images on shopify), customer service operator with italian and foreign customer (face to face, by mail and phone). ย่อ
 • ว่าจ้าง carlosecci71
 • ว่าจ้าง   jeicksons94
ว่าจ้าง   jeicksons94

  jeicksons94 jeicksons94

  Venezuela $5 USD / ชม.
  Asistente Virtual | Atención al Cliente | SEO, SEM
  Venezuela
  3.8
  4 รีวิว 4 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a venezuelan graduated as a Professor and Engineering. I'm totally willing to work and learn. I worked for the market of Spain, the United States and Canada in Call Center, Customer Service, Marketing, Junior SEO, SEM, etc., with more than 5 years of experience as a freelancer. Skills and abilities: - Domain of...
  I'm a venezuelan graduated as a Professor and Engineering. I'm totally willing to work and learn. I worked for the market of Spain, the United States and Canada in Call Center, Customer Service, Marketing, Junior SEO, SEM, etc., with more than 5 years of experience as a freelancer. Skills and abilities: - Domain of Google Sheets, Doc, Slides, Forms, Calendar. - Management of CRM programs such as: Zendesk, Kustomer, Livechat, Roundcube Webmail. - Call platforms: Aircall, Masvoz, Toky, Cloudtalk, Ringover. - Communication tools like: Slack, Discord, WhatsApp Business, Workplace. - Data platforms: Looker, Playvox, Klaus. - Knowledge of: WordPress, Odoo, Google Analytics, Search Console, Trends, Tag Manager, Tag Assistant Legacy, Merchant Center. - Managing expert mode campaigns on Google Ads. - Basic knowledge in SQL Language and Apps Script. - Other programs: CE3x, AutoCAD, OneLogin. - Responsible and punctual. - Proactive and dynamic. - Good presence. - Excellent personal interaction and affective communication skills. - Commitment and seriousness to work. - Ability to take on new challenges. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Soy un venezolano graduado en Profesor e Ingeniería. Por otro lado tengo total disposición para trabajar y aprender. He trabajado para el mercado de España, Estados Unidos y Canadá en Call Center, Atención al Cliente, Marketing, SEO Junior, SEM, etc., ya poseo más de 5 años de experiencia como freelancer. Destrezas y habilidades: - Dominio de Google Sheets, Doc, Slides, Forms, Calendar. - Manejo de programas CRM como: Zendesk, Kustomer, Livechat, Roundcube Webmail. - Plataformas de llamadas: Aircall, Masvoz, Toky, Cloudtalk, Ringover. - Herramientas de comunicación como: Slack, Discord, WhatsApp Business, Workplace. - Plataformas de data: Looker, Playvox, Klaus. - Conocimiento de: WordPress, Odoo, Google Analytics, Search Console, Trends, Tag Manager, Tag Assistant Legacy, Merchant Center. - Gestión de campañas en modo experto en Google Ads. - Conocimiento básico en Lenguaje SQL y Apps Script. - Otros programas: CE3x, AutoCAD, OneLogin. - Responsable y puntual. - Proactivo y dinámico. - Buena presencia. - Excelente habilidad de interacción personal y comunicación afectiva. - Compromiso y seriedad para trabajar. - Capacidad de asumir nuevos retos. ย่อ
 • ว่าจ้าง jeicksons94
 • ว่าจ้าง   Jhaaannu426
ว่าจ้าง   Jhaaannu426

  Jhaaannu426 Jhaaannu426

  India $5 USD / ชม.
  Content writer
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a content writer I'm a fresher content writer I need work And work from home I'm from madhya pradesh
  I'm a content writer I'm a fresher content writer I need work And work from home I'm from madhya pradesh ย่อ
 • ว่าจ้าง Jhaaannu426

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""