Circuit Designersพร้อมรับจ้าง

 • การออกแบบวงจร
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 57 รายการ
 • ว่าจ้าง   OleksiiNovak
ว่าจ้าง   OleksiiNovak

  OleksiiNovak OleksiiNovak

  Ukraine $12 USD / ชม.
  PCB designer. Full cycle of device development
  Ukraine
  3.5
  3 รีวิว 3 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Since 2009, I have been developing analog and digital circuits and PCBs for transport, medicine, and the home. - Schematic development - 2/4/6 layer PCB development in Altium. - LVDS, Ethernet, USB3.2, PD design - RF PCB design - Embedded programming for 8 to 32-bit MCUs/MPUs from Microchip, ST, AVR and NXP. - TFT and...
  Since 2009, I have been developing analog and digital circuits and PCBs for transport, medicine, and the home. - Schematic development - 2/4/6 layer PCB development in Altium. - LVDS, Ethernet, USB3.2, PD design - RF PCB design - Embedded programming for 8 to 32-bit MCUs/MPUs from Microchip, ST, AVR and NXP. - TFT and Touch screen project design - Preparation for production (Gerber, BOM) - Complete development cycle. - Experience in Yocto Linux Altium, CubeIDE, Keil, IAR, AVR Studio, MPLAB ย่อ
 • ว่าจ้าง OleksiiNovak
 • ว่าจ้าง   hudex
ว่าจ้าง   hudex

  hudex hudex

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Electrical |SPSS | R | data scientist |Research|py
  Pakistan
  6.0
  113 รีวิว 113 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to our comprehensive tutoring service! We are a team of seasoned professionals with expertise spanning Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. We are dedicated to empowering students and professionals to excel in these...
  Welcome to our comprehensive tutoring service! We are a team of seasoned professionals with expertise spanning Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. We are dedicated to empowering students and professionals to excel in these multifaceted domains. Our Profile Summary: ? Electrical Expertise: Our tutors have a profound understanding of electrical engineering principles, from circuit analysis to power systems, ensuring a solid foundation for your electrical studies. ? Data Science Proficiency: We specialize in data science, machine learning, and data analysis, providing guidance from basic concepts to advanced techniques that are essential in today's data-driven world. ? Computer Science Mastery: Our computer science tutors cover a wide range of programming languages and concepts, including algorithms, software development, and system design, giving you a holistic understanding of the field. ? Statistics and Data Analysis: We excel in statistics and data analysis, helping you make sense of data, conduct meaningful research, and draw insightful conclusions. ? Mathematics Excellence: Our mathematics tutors offer comprehensive support in various mathematical topics, from calculus to linear algebra, enhancing your mathematical reasoning and problem-solving abilities. ? Business Analysis: We bring business analysis expertise to the table, helping you understand business processes, identify opportunities for improvement, and make informed decisions. ? Case Study Proficiency: Our tutors are well-versed in case study analysis, providing guidance on dissecting complex business scenarios, conducting in-depth research, and presenting effective solutions. Our Approach: ? Customized Learning: We tailor our tutoring sessions to your unique requirements, ensuring that you gain a deep understanding of the subjects and their practical applications. ? Practical Application: We emphasize real-world applications in our teaching, allowing you to bridge the gap between theory and practice effectively. ? Results-Oriented: Your success is our primary goal, and we are committed to helping you achieve your academic and professional aspirations. ? Lifelong Learning: We believe in continuous learning and stay updated with the latest developments in our fields to provide you with the most relevant and cutting-edge knowledge. Whether you are a student aiming to excel in coursework, a professional seeking to enhance your skill set, or an individual passionate about learning more about these diverse fields, we are your dedicated guides on this educational journey. Unlock your full potential with our expert tutors and elevate your knowledge and skills across Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. Contact us today to embark on a transformative learning experience with us! ย่อ
 • ว่าจ้าง hudex
 • ว่าจ้าง   AlexandrGergel
ว่าจ้าง   AlexandrGergel

  AlexandrGergel AlexandrGergel

  Ukraine $30 USD / ชม.
  C/C++/Python | RTOS/Embedded Linux & Android
  Ukraine
  4.3
  4 รีวิว 4 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced embedded system engineer with a passion for bringing products to life. With more than 15 years of experience in the industry, has a proven track record in firmware development, hardware integration, and product launches. Driven by a desire to solve problems and create value for customers. ☑️...
  Experienced embedded system engineer with a passion for bringing products to life. With more than 15 years of experience in the industry, has a proven track record in firmware development, hardware integration, and product launches. Driven by a desire to solve problems and create value for customers. ☑️ language Assembly, C Programming, C++, Python, Shell script, Makefile ☑️ System Programming Real-time Operaing systems, Embedded Linux, Linux device driver, Windows device driver ☑️ High level programming Win32, Linux user space, Android NDK, Qt, MFC ☑️ Firmware Programming PIC microcontroller, ATMEL, ATMEGA, STM32, Nordic, ESP32, Arduino, Raspberry PI ☑️ Embedded Communication protocol I2C, Serial Peripheral Interface(SPI), UART, USB, GPIO, Controller Area Network(CAN), Recommended Standard 232(RS232), one-wire, Recommend Standard 485(RS485), Bluetooth ☑️ Hardware design Circuit design, schematic design, PCB design, Multi-layer PCB design, Electronic design, Altium designer ☑️ Debugging JTAG, GDB, Print ☑️ Reversing IDA, OllyDbg, 2-layer PCB reversing ☑️ Security Executable file behavior analyzing, Executable file static analyzing Website security analyzing, Troubleshoot PC security level ย่อ
 • ว่าจ้าง AlexandrGergel
 • ว่าจ้าง   Sajid427628
ว่าจ้าง   Sajid427628

  Sajid427628 Sajid427628

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Ass.E.E.Syed Hasnat Ali Shah
  Pakistan
  4.5
  17 รีวิว 17 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  ------> Professional E.E Developer<------ Home Automation, Industrial Automation, IOT System Design, Embedded System Design Mentor Graphics PADS Power PCB with Simulink and impedance simulation to calculated the microwave guidance, Altium included 365 ,Orcad Cadence Allegro 17x, Design Spark, Eagle 7.0 , Proteus...
  ------> Professional E.E Developer<------ Home Automation, Industrial Automation, IOT System Design, Embedded System Design Mentor Graphics PADS Power PCB with Simulink and impedance simulation to calculated the microwave guidance, Altium included 365 ,Orcad Cadence Allegro 17x, Design Spark, Eagle 7.0 , Proteus Simulation, Vision System Matlab PADS/Altium/Allegro/Xpedition/KiCAD/SDW Expertise in Technologies : ISA/RISC/PSoC/SoC/I2C/LINUX/SQL C./I2A/JTAG/S2C/MCLK/Fsync/ADC/DAC/AVR/PIC/ARM/x86-x64 Architecture/MCU/PIC/CPU/GPU/APU/ARM Based Processors and more hardware designing and development. That can be used in automation, signal processing, security, industry, home, offices and education purposes. Mentor Graphics Pads Power PCB Orcad/Allegero/Capture/PCB Viewer Altium Designer KiCAD Circuit Studio Autodesk Fusion Included Eagle Design Spark Proteus For Demonstration Of Simulation MCAD-ECAD Unification Component Library Management SPICE Simulation PCB Layout PCB Manufacturing (CAM) GERBER, BOM, CPL, Pick and Place, DXF, Assembly Drawing, Active BOM I can give you Fastest turnaround and quote availability through PCBWAY, JLCPCB, ALL PCB and Local Manufacturer in your country. ------> 3D Design<------ Device Enclosure Designing/3D of Parts Creator/DXF to 3D/ Stl to STP/ SLDprt to F3d Alibre-DesignArchi CAD-AutoCAD Electrical-3ds Max-Alias-Inventor-Maya-Revit-123D-BricsCAD-Bentley MicroStation-BlenderCAD-BobCAD-CAMCATIA-DraftSight-Delmia-FreeCAD-Femap-Fusion 360-Geomagic Design-IronCAD-JTKompas-3DKeyCreator-KeyShot-Lagoa Lightwave-Luxology-Mastercam-Moi3DNX-Unigraphics-OBJO-nshape-OpenSCAD-Parasolid-Powermill-Powershape-Pro/Engineer-WildfirePTC-Creo-ParametricPTC-Creo Elements-Rhino-SpaceClaim-SOLIDWORKS-solidThinking-EvolveSurf-CAMSolid-EdgeSolid-FaceSTEP / IGES-SketchUp-STL-TopSolid-TinkerCADT-Flex -CADTurbo-CADVector WorksViaCAD-3DVRML / WRLZW-3DOtherRendering-Zbrush-Houdini-Meshmixer-Ink scapes G-Coding. ย่อ
 • ว่าจ้าง Sajid427628
 • ว่าจ้าง   abidpervaizpk
ว่าจ้าง   abidpervaizpk

  abidpervaizpk abidpervaizpk

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Industrial Automation || Mechanical || CAD/CAM
  Pakistan
  1.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  This is Abid p. for providing the best services such as Industrial Automation (PLC & HMI) and Hardware (PCB design and assembling) ,Mechanical engineering (Product design & Rendering). I'm Professional Mechanical Design Engineer and Expert in Specialized/Complicated Machine Design etc. I can provide following...
  This is Abid p. for providing the best services such as Industrial Automation (PLC & HMI) and Hardware (PCB design and assembling) ,Mechanical engineering (Product design & Rendering). I'm Professional Mechanical Design Engineer and Expert in Specialized/Complicated Machine Design etc. I can provide following services. I have certified Industrial automation engineer having 12 years' experience. -Industrial Automation services: ✅ PLC Programing and HMI Development + Siemens (TiaPortal, WinCC, Step 7), GE, Allen Bradley (Rockwell) + FactoryTalk ME/SE RSLogix 5000, Schneider, Omron, Weintek HMI ✨✨https://www.fiverr.com/share/KbrjNY✨✨ -Mechanical And Electrical Engineering services: ✅ Electrical AutoCAD ✅ CAD/CAM ✅ Mechanical Design & Drawing -Structural Engineering services: ✅ Structural Design & Drawing ✅ AutoCAD Civil ✅ Architecture Design ✅ 3D Modeling and Rendering ✅ 3D/2D Plan -Web/Mobile/System development services: ✅ Full-Stack, MERN-Stack, CMS ✅ Native App Dev also Flutter & React Native. ย่อ
 • ว่าจ้าง abidpervaizpk
 • ว่าจ้าง   andres1216jesus
ว่าจ้าง   andres1216jesus

  andres1216jesus andres1216jesus

  Colombia $25 USD / ชม.
  Embedded System Engineer
  Colombia
  1.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  As an experienced embedded system engineer, I have a strong background in developing and testing firmware for a variety of microcontrollers, including ESP32, STM32, Raspberry Pi, Arduino, PIC, AVR, and ARM. Also I have some experience in developing of web and App program.
  As an experienced embedded system engineer, I have a strong background in developing and testing firmware for a variety of microcontrollers, including ESP32, STM32, Raspberry Pi, Arduino, PIC, AVR, and ARM. Also I have some experience in developing of web and App program. ย่อ
 • ว่าจ้าง andres1216jesus
 • ว่าจ้าง   janniabdullah
ว่าจ้าง   janniabdullah

  janniabdullah janniabdullah

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Embedded System Developer
  Pakistan
  0.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  I have done Bachelors in Electrical Engineering. I am working as embedded system developer in a company. I have hands on experience of working on different STM32 based boards. I have worked with multiple Arduino boards. I have a little bit experience of working Nordic Boards as well.
  I have done Bachelors in Electrical Engineering. I am working as embedded system developer in a company. I have hands on experience of working on different STM32 based boards. I have worked with multiple Arduino boards. I have a little bit experience of working Nordic Boards as well. ย่อ
 • ว่าจ้าง janniabdullah
 • ว่าจ้าง   umg536
ว่าจ้าง   umg536

  umg536 umg536

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Ai/ML | Engineering | Research | Development
  Pakistan
  3.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Modular Solutions® Feeling overwhelmed by dat, programming or project? Modular Solutions has a track record of 100 percent, all 5 stars and a go-to firm for harnessing the latest advancements in engineering and development to propel your business forward. We're a team of passionate professionals with a proven track...
  Modular Solutions® Feeling overwhelmed by dat, programming or project? Modular Solutions has a track record of 100 percent, all 5 stars and a go-to firm for harnessing the latest advancements in engineering and development to propel your business forward. We're a team of passionate professionals with a proven track record, consistently earning over 100 ecstatic 5-star reviews from satisfied clients. Our expertise lies in: Data Analysis: Utilizing industry-leading tools like SPSS, R, Hadoop, and Spark, we extract actionable insights from complex data sets, empowering data-driven decision-making. Software Development: We wield a diverse arsenal of programming languages (Python, Java, C++, etc.) to craft custom software solutions that streamline workflows and meet your specific needs. Engineering Services: Our expertise spans across electrical, mechanical, civil, and software engineering, leveraging industry-standard software like AutoCAD, SolidWorks, and ANSYS to deliver precise and efficient solutions. Machine Learning & AI: We stay at the forefront of technological advancements, integrating machine learning and artificial intelligence into your projects to automate tasks and optimize processes. Development: best on any freelance websites, freelancer platform we offer developers software, hire freelancers from laravel developers to wordpress website developer or freelance digital marketing. Collaboration is paramount. We work closely with you, prioritizing transparency throughout the project lifecycle to ensure your vision becomes reality. Let Modular Solutions be your trusted partner in innovation. By leveraging our expertise in big data, automation, and cutting-edge technologies, we'll craft solutions that unlock your business potential and drive tangible results. Ready to join the ranks of our 100+ satisfied clients? Contact us for a free session today to discuss your project and see how Modular Solutions can help you achieve your goals. ย่อ
 • ว่าจ้าง umg536
 • ว่าจ้าง   ElektroNeo
ว่าจ้าง   ElektroNeo

  ElektroNeo ElektroNeo

  Turkey $30 USD / ชม.
  Embedded System Developer | PCB Designer
  Turkey
  0.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi. I am an Electronics Engineer with +5 years of experience in Embedded Firmware and Embedded Systems. ✔ I know C/C++ programming language, especially for embedded firmware. ✔ I can make PCB designs with KiCAD, Eagle, Proteus, EasyEDA, and Altium Designer. ✔ I can make a project with STM32 (STM32CubeIDE),...
  Hi. I am an Electronics Engineer with +5 years of experience in Embedded Firmware and Embedded Systems. ✔ I know C/C++ programming language, especially for embedded firmware. ✔ I can make PCB designs with KiCAD, Eagle, Proteus, EasyEDA, and Altium Designer. ✔ I can make a project with STM32 (STM32CubeIDE), PIC12/16/18/24 (MPLAB X IDE), ESP32 (ESP-IDF or Arduino), ESP8266 (PlatformIO), RP2040(Python or C SDK) and Atmel Microcontrollers (Microchip Studio), Nuvoton (NuEclipse). ✔ I can make simulations with LTspice, Logisim Evolution, and Proteus. ✔ I can make GUI with a Nextion or .NET Framework, ✔ I can rapidly prototype your embedded system. ✔ I can do Arduino programming. ✔ I used these things in my previous projects: UART, I2C, SPI, DMA, ADC, DAC, PWM, EEPROM, MPU6050, BMP180/280, ADXL345, HC-SR04, Joystick, L86 GPS, 7SD, Nokia 5110 Display, LCD Display, Nextion Display, DS1307+, RS485, PCA9685 PWM Module, BLDC Motor Control, BNO055 MPU, Step Motor Control, Servo Motor Control, NRF24L01, NTC Thermistor, HX711 Load Cell. ย่อ
 • ว่าจ้าง ElektroNeo
 • ว่าจ้าง   LiveExperts
ว่าจ้าง   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Engineers | Full stack Devs | Researchers
  Pakistan
  5.1
  4 รีวิว 4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! ย่อ
 • ว่าจ้าง LiveExperts

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""