Communications Expertsพร้อมรับจ้าง

 • การสื่อสาร
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 103 รายการ
 • ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi
ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $15 USD / ชม.
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  2.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. ย่อ
 • ว่าจ้าง NoelReubenMuturi
 • ว่าจ้าง   msaqibfreelancer
ว่าจ้าง   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ชม.
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  3.8
  4 รีวิว 4 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! ย่อ
 • ว่าจ้าง msaqibfreelancer
 • ว่าจ้าง   MajaSabra
ว่าจ้าง   MajaSabra

  MajaSabra MajaSabra

  Austria $50 USD / ชม.
  Professional Virtual Assistant
  Austria
  3.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced virtual assistant offering efficient and reliable support. With strong organizational skills and attention to detail, I excel in administrative tasks, project management, social media management and customer support service. Proficient in various tools and software, I handle email management, calendar...
  Experienced virtual assistant offering efficient and reliable support. With strong organizational skills and attention to detail, I excel in administrative tasks, project management, social media management and customer support service. Proficient in various tools and software, I handle email management, calendar scheduling, data entry, and more. Contact me today for reliable virtual assistant services! ย่อ
 • ว่าจ้าง MajaSabra
 • ว่าจ้าง   sergei100j
ว่าจ้าง   sergei100j

  sergei100j sergei100j

  United States $30 USD / ชม.
  Expert: SMM, PPC, SEO, Email, Web-Site/Design, CRM
  United States
  0.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  More than 12 years - professionally engaged in full cycle management and marketing (product marketing, content marketing, influencer marketing, digital marketing, reputation management, brand management, social marketing, paid advertising, offline marketing and all other areas of marketing), and I have worked in large...
  More than 12 years - professionally engaged in full cycle management and marketing (product marketing, content marketing, influencer marketing, digital marketing, reputation management, brand management, social marketing, paid advertising, offline marketing and all other areas of marketing), and I have worked in large companies director of marketing, development and sales. Also, there were more than 100 employees and more than 10 departments under my command. Created educational systems within the company, automated the hiring and quality control system, and scaled business processes. My Achievements: 1. I worked for the company Pozvonim.com - this is a SaaS and under my leadership the website design was developed, I wrote the text for the site myself. I created concepts for new IT products and launched sales. I have managed over 300 advertising companies at the same time.. Marketing is entirely on me in one unit of staff, the ROMI cycle has increased 100 times, customer traffic has increased by 16 times, the cost per lead has decreased by 11 times. In this company, in 2 months, I hired and trained more than 50 sales managers (30 of them worked remotely) and showed 200% better sales results than competitors. Then our company was bought by a corporation. 2. Next job in ITopica.com: This is a startup selling SaaS services for the B2B market. I tested hypotheses, hired staff, and developed lead generation software that reduced the cost per lead in marketing by 66 times! 3. At my last job PRO-BlockChain.com, thanks to my marketing activities: advertising on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Google search, YouTube, advertising on affiliate platforms and blogging advertising, through the development of landing pages, presentations, lead magnets, advertising posts, content creation, managing our of social networks, email newsletters, by creating new products, organizing webinars and auto funnels, I increased the company's turnover 4 times in the first 1.5 months of my work. I reduced Customer Acquisition Cost by 14 times! Written recommendations and gratitude from the employers: https://drive.google.com/drive/folders/1otYZctd2oFFrXGx3TRi3hR5YgzpKFo0S ย่อ
 • ว่าจ้าง sergei100j
 • ว่าจ้าง   SolutionMart
ว่าจ้าง   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ชม.
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  2.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $13 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! ย่อ
 • ว่าจ้าง SolutionMart
 • ว่าจ้าง   tonnyKlein
ว่าจ้าง   tonnyKlein

  tonnyKlein tonnyKlein

  Kenya $10 USD / ชม.
  A Preferred Freelance Writer | Research Analyst
  Kenya
  1.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am available for research writing, report writing, speech writing, essay writing,...
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am available for research writing, report writing, speech writing, essay writing, business writing, research proposal, dissertations, technology, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and humanities based works and academic writing. Clients value my exceptional writing abilities, attention to detail, and ability to meet tight deadlines. With a strong command of the English language, I consistently deliver engaging, informative, and well-researched content that exceeds expectations. Additionally, I have expertise in editing and proofreading, allowing me to identify and rectify grammar, syntax, and spelling errors. I prioritize professionalism and maintain open communication with clients to ensure their needs are fully met. Overall, I am confident that my skills, expertise, and commitment to excellence make me an excellent choice for any writing project. I am dedicated to delivering results that will meet or exceed your expectations. I offer an error free, personal service. You can find me online 6 to 7 days a week, message me or click on "Hire me" to get well-researched and plagiarism-free content with quick turnaround time and unparalleled customer service. I'm easy to chat to and very keen to achieve a 5/5 results. ย่อ
 • ว่าจ้าง tonnyKlein
 • ว่าจ้าง   Enam0309
ว่าจ้าง   Enam0309

  Enam0309 Enam0309

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  CV/Resume Writer & LinkedIn Profile Specialist.
  United Kingdom
  2.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing...
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing resumes in all major industries and professions and at all career levels. We always focus on tailoring and highlighting client's capabilities and achievements to the specific job postings they're applying to. Our approach is geared 100% towards landing more interviews and is meticulously crafted based on keyword visibility and modern design. You don't have to lose chances to ATS algorithms. With our years of experience crafting premium resumes by implementing the best resume-creation practices for various sectors and levels of expertise, you can be assured that you will be hired! We enjoy breaking the barriers to how professional your resume can be! Please get in touch! ย่อ
 • ว่าจ้าง Enam0309
 • ว่าจ้าง   dhirajjha2000
ว่าจ้าง   dhirajjha2000

  dhirajjha2000 dhirajjha2000

  India $25 USD / ชม.
  Logo | Packaging Design | Label Design I Graphics
  India
  2.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Do you need Art Design? Graphic Design? Ad Design? Consultation? As a professional who operated as a full Art Director for 25 years, there aren't many people out there with a more experienced eye or a more sharp mind to help you through. I am professionally capable of creating any number of art and graphic...
  Do you need Art Design? Graphic Design? Ad Design? Consultation? As a professional who operated as a full Art Director for 25 years, there aren't many people out there with a more experienced eye or a more sharp mind to help you through. I am professionally capable of creating any number of art and graphic assets, including Logos, Press Ads, Leaflets, Business Cards, and any other design you could imagine. Really, anything with a height/width dimension, I can create for you. I've worked with so many incredible clients, including Trikaya Gray, THE HINDU Newspaper, Zubi Candy, and Crocodile. I have a portfolio below that does a great job of illustrating just what it is I bring to the table. If you have any questions about any of those pieces, I'm all ears! So what's left to say? I'm a talented, experienced Art Director, and you're in need of design knowledge. Let's meet in the middle, and start something that I'm sure will make your brand stand above the crowd. My areas of expertise are: -professional Logos -Press Ads -Hoardings -Banners -Web Ads and banners -Calendars -Leaflets -Business Cards -Package designing -website design and anything with a height, width dimension Check out my portfolio below. Looking forward to working with you. Cheers! ย่อ
 • ว่าจ้าง dhirajjha2000
 • ว่าจ้าง   CCharles1
ว่าจ้าง   CCharles1

  CCharles1 CCharles1

  United Kingdom $20 USD / ชม.
  Virtual Assistant at your service 24/7
  United Kingdom
  4.9
  15 รีวิว 15 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, My name is Charlene and Thank you for visiting my page. I have been a Freelancer on here for the past 10+ years where I have done a number of projects that have helped to expand my knowledge, skills and experience in Data entry, Admin and a few areas in Sales and Marketing. Before then, I worked 4 years at a...
  Hi there, My name is Charlene and Thank you for visiting my page. I have been a Freelancer on here for the past 10+ years where I have done a number of projects that have helped to expand my knowledge, skills and experience in Data entry, Admin and a few areas in Sales and Marketing. Before then, I worked 4 years at a law firm doing the duties of a Receptionist, Office Attendant, Legal Clerk and Personal Assistant and 2 years at a Cable, Internet and Phone company (Comcast) as a Customer Account Executive. I am always available to discuss projects so feel free to hit the hire me button. Payments are negotiable. Resume will be sent on request! Cheers! ย่อ
 • ว่าจ้าง CCharles1
 • ว่าจ้าง   ProWriterHalDog
ว่าจ้าง   ProWriterHalDog

  ProWriterHalDog ProWriterHalDog

  United Kingdom $35 USD / ชม.
  British Editor, Proofreader and a Published Writer
  United Kingdom
  3.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  With a first class degree in English literature, you can hire me with total confidence for: * PROOFREADING & EDITING - Academic theses and dissertations, commercial text, eBooks, novels and any other English text. Track Changes is used with MS Word documents to clearly indicate any alterations made and to...
  With a first class degree in English literature, you can hire me with total confidence for: * PROOFREADING & EDITING - Academic theses and dissertations, commercial text, eBooks, novels and any other English text. Track Changes is used with MS Word documents to clearly indicate any alterations made and to provide comments in the margin. * WRITING - Effective Google-compliant SEO articles and website copy, engaging blog posts and eBooks, enticing product descriptions, etc. My 'REPEAT HIRE' rate is DOUBLE THE AVERAGE. Here's why: * 100% ORIGINAL WRITING - Perfect UK or American English with no plagiarism * RELIABILITY & QUALITY - 100% on time and on budget, always delivered to a 5* standard * PERSONAL SERVICE - Only I will be working directly with you and only I will be doing the work * FIRST-CLASS COMMUNICATION - Because I don't work as part of a team, I can update you on the progress of your project any time you want to know. ย่อ
 • ว่าจ้าง ProWriterHalDog

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""