Debugging Expertsพร้อมรับจ้าง

 • การตรวจสอบความผิดพลาด
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 47 รายการ
 • ว่าจ้าง   ksd711
ว่าจ้าง   ksd711

  ksd711 ksd711

  India $30 USD / ชม.
  Mobile(IOS, Android, React, Xamarin) & Web Expert
  India
  2.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am a mobile development expert with rich experiences and strong skills at building mobile app development. Experience: -Game Development (Cocos 2d-x, Unity 3D) - Social networking app - Tinder style Dating app - Snapchat style app - Chatting/Messaging app - Shopping app -E-Commerce app -Uber Type app -...
  I am a mobile development expert with rich experiences and strong skills at building mobile app development. Experience: -Game Development (Cocos 2d-x, Unity 3D) - Social networking app - Tinder style Dating app - Snapchat style app - Chatting/Messaging app - Shopping app -E-Commerce app -Uber Type app - Geo-location based app - Traveling app My core skill-set: - iOS, Android -Flutter , R Native ,Kotlin -Ionic, Xamarin Native, Xamarin Forms Expert. - XML/JSON, REST/SOAP, PHP, HTML5, ASP, JSP - ReactJS, AngularJS, NextJs, Express JS, MERN Stack - Facebook, Twitter, Youtube, Dropbox, Bluetooth - Paypal, Stripe integration -MuleSoft & Data Integration Expert ++ Why me? ++ ** 4D product development strategy: Discover, Develop, Demo, Deploy ** Support for all the devices & platforms ** Clear communication between clients and developers ** Secure hosting In short, if you need an app, website, or other software developed, look no further. My coding skills are incredible, my work ethic unparalleled. Let me hear what i can do for you. ย่อ
 • ว่าจ้าง ksd711
 • ว่าจ้าง   BrightSolution2
ว่าจ้าง   BrightSolution2

  BrightSolution2 BrightSolution2

  India $20 USD / ชม.
  PHP/Laravel/CI/Wordpress/Woocommerce/Prestashop
  India
  2.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  As an accomplished and highly skilled website developer with over 8 years of experience, I have been providing exceptional services to clients across various industries. If you are in need of a web development expert, you have come to the right place. My approach to web development revolves around a customer-first...
  As an accomplished and highly skilled website developer with over 8 years of experience, I have been providing exceptional services to clients across various industries. If you are in need of a web development expert, you have come to the right place. My approach to web development revolves around a customer-first philosophy. I take the time to thoroughly understand the specific needs of my clients and offer tailored solutions that align with their unique requirements. Proficient in advanced technologies such as PHP, Laravel, WordPress Plugins/Themes Development & Customization, WooCommerce Addon Building and Customization, CodeIgniter, Shopify, PrestaShop, OsCommerce, Vue.js, CRM platforms like Zoho CRM and Perfex CRM, Rest API & Web Services, ERP, Photoshop, and Adobe, I create high-quality and 100% unique websites that deliver exceptional value to my clients. My services encompass a wide range of expertise, including Software Architecture & Development, MySQL, Web Design (UI & UX), HTML5, CSS3, Bootstrap 4 & 5, JavaScript, jQuery, Ajax, Vue.js, Node.js, Payment Gateway Integration, Third-Party API Integration, Social Media API Integration, Rest API & Web Services, JSON APIs, and more. Whatever your project requirements may be, I can provide a customized solution to meet your specific needs. I have a proven track record of delivering outstanding results for major corporations and marketplaces. If you are interested in discussing your project requirements with me, please do not hesitate to contact me. I am eager to hear about your unique needs and to provide you with the expert guidance and support that you require. My focus is on creating high-performing websites that deliver exceptional value to your business. Regards, Shahnawaz U. ย่อ
 • ว่าจ้าง BrightSolution2
 • ว่าจ้าง   qprotex
ว่าจ้าง   qprotex

  qprotex qprotex

  United States $120 USD / ชม.
  Senior Software Architect
  United States
  6.2
  28 รีวิว 28 รีวิว $120 USD ต่อชั่วโมง
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software...
  I offer comprehensive Software Architecture Services designed to build robust, scalable, and efficient software systems tailored to meet the unique needs of your business. My expertise lies in creating clear, actionable architecture blueprints that serve as a foundation for developing high-performing software solutions. With a focus on modern architectural patterns, microservices, and cloud-native technologies, I ensure that your software architecture is flexible, resilient, and ready for future growth. I work closely with each client to understand their specific challenges and objectives, providing personalized guidance on technology selection, system design, and best practices for implementation. My goal is to empower your development teams with a solid architectural framework that accelerates development, facilitates maintenance, and reduces overall project risk. Partner with me to transform your vision into a software reality that drives business success and technological innovation. My certifications: - Microsoft – Azure Administrator - Microsoft – Azure Fundamentals - Microsoft – Azure AI Fundamentals - Microsoft – Azure Data Fundamentals - CompTIA CASP+ - CompTIA Security+ - EC Council – CEH Certified Ethical Hacker -eLearnSecurity – eCRE Certified Reverse Engineer - IITAC – Certified Reverse Code Engineering Professional - IACRB – Certified Reverse Engineering Analyst -SmartBear – SOAPUI NG Pro ย่อ
 • ว่าจ้าง qprotex
 • ว่าจ้าง   michale21
ว่าจ้าง   michale21

  michale21 michale21

  India $10 USD / ชม.
  PHP/Laravel/WordPress/Shopify/Flutter/Mob apps
  India
  3.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Votive Technologies is powered by Technology Experts in India and across the globe. Core team of Developers and Designers helps quality product for new projects while business analyst helps clients to understand and freeze their requirements. People at Votive believe in help client and feel as they are working with...
  Votive Technologies is powered by Technology Experts in India and across the globe. Core team of Developers and Designers helps quality product for new projects while business analyst helps clients to understand and freeze their requirements. People at Votive believe in help client and feel as they are working with their own virtual Team. ----Why choose us ---- 1. Project Planning and Sprint Development. 2. Unlimited revisions in design. 3. Testing and QA. 4. Responsive for mobile/tablets/desktop and fully compatible for all browser. 5. Error free & clean codes. 6. Fully SEO Friendly. 7. Easy to use and navigate, you will easily add/edit the content. 8. Free of cost Deployment. 9. Support: 24X7. 10. Post Deployment support for 12 months Free of cost (Bug fixing). Votive Technologies believe solely in “Teamwork With End Client Directly". ย่อ
 • ว่าจ้าง michale21
 • ว่าจ้าง   atverdokhlib
ว่าจ้าง   atverdokhlib

  atverdokhlib atverdokhlib

  Ukraine $30 USD / ชม.
  React + Node + Golang + Ruby + .Net + Blockchain
  Ukraine
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Thank you for taking your valuable time! My objective is to serve you better than ever with my maximum devotion. I love helping my customers, and so proudly do my business in delight until your needs are meet by satisfaction. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and...
  Thank you for taking your valuable time! My objective is to serve you better than ever with my maximum devotion. I love helping my customers, and so proudly do my business in delight until your needs are meet by satisfaction. During working as a software developer for 12+ years, I've gained a vast experience and skills in software engineering field. So no worry about software development from A to Z. In a word, I'm an expert problem solver. No matter what the bug you have, what the solution you are looking for. Up to today, I've successfully developed/solved so many projects and problems / bugs with various technologies, tools and languages. My expertise allows me to build robust, clean, stable and reusable components/modules in any programming language scopes but it doesn't allow me to write dirty codes. These are my main skills. -React.js / Next.js, Vue.js, Angular.js, CodeIgniter, Laravel, Django, Symfony, Magento, RoR -Node.js, Express.js, Koa.js, Nest.js -Javascript/Typescript, jQueryHTML, CSS, CSS3, LESS, SASS, TailwindCSS -C/C++, C#, .Net, Go, Java, Python, Solidity -Matierial-UI, Antd-UI, Kendo-UI, Chakra-UI, Bootstrap -MySQL/Oracle/Postgre, MongoDB, DynamoDB, MSSQL, SQLITE -Git, Jira, Bitbucket, Trello, Figma, PSD, XD -AWS, DigitalOcean, Firebase, SendGrid, Twillo, Google could API, Ubuntu -WordPress, Shopify, Bubble -Blockchain Attentiveness, responsibility, technical thinking, poise, concentration, a high degree of self-organization, discipline, focus on achieving results. I always keep in mind that I grow with my customers. Let us make things better. Happy working! ย่อ
 • ว่าจ้าง atverdokhlib
 • ว่าจ้าง   Pawan16081993
ว่าจ้าง   Pawan16081993

  Pawan16081993 Pawan16081993

  India $25 USD / ชม.
  PHP/WordPress/CodeIgniter/Laravel/API/CSS/jQuery
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Roverbit Web Solutions Rich Expertise : PHP/WordPress/WordPress Designing / Elementor Expert /Woocommerce / Dokan / Rest API/API/CodeIgniter/Laravel/HTML/CSS/jQuery/JavaScript Cross browser compatible, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular js, Ajax, Bootstrap, WordPress, PHP, MySQL, Payment gateway, API...
  Roverbit Web Solutions Rich Expertise : PHP/WordPress/WordPress Designing / Elementor Expert /Woocommerce / Dokan / Rest API/API/CodeIgniter/Laravel/HTML/CSS/jQuery/JavaScript Cross browser compatible, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Angular js, Ajax, Bootstrap, WordPress, PHP, MySQL, Payment gateway, API integration, Newsletter, Codeignitor , Laravel I can deliver quality work to tight deadlines. I look forward to be working with you and collaborating more in the future. I Have Worked on more than 192 projects. Specialist in WordPress, Codeignitor , Core Php , Woocomerce Customize, Dokan , Rest api, Elementor , delivery driver api for Woocomerce , auction sites in WordPress ,Coaching and school sites, medical field sites , etc And I have Experience of over 5 years now. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง Pawan16081993
 • ว่าจ้าง   jackvu2612
ว่าจ้าง   jackvu2612

  jackvu2612 jackvu2612

  Vietnam $30 USD / ชม.
  C#, ASP.NET, ASP .NET MVC, CRM, SharePoint, Ionic
  Vietnam
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I have 11+ years of object-oriented architecture designing, programming, and administration experience with success in devising software solutions to meet business requirements. - Full-stack developer with C#.NET and VB.Net - Development of database structures (MS SQL, Access) - Crystal report,...
  Hi, I have 11+ years of object-oriented architecture designing, programming, and administration experience with success in devising software solutions to meet business requirements. - Full-stack developer with C#.NET and VB.Net - Development of database structures (MS SQL, Access) - Crystal report, TelerikReport. - Development of ASP.NET, MVC website. - Development of desktop applications I will be very reasonable as I believe in a long-term relationship. If you want me to do this task please contact me. ย่อ
 • ว่าจ้าง jackvu2612
 • ว่าจ้าง   khushiArt
ว่าจ้าง   khushiArt

  khushiArt khushiArt

  India $12 USD / ชม.
  Graphics Artist
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  I'm Khushbu and I am very creative, motivated, and full of energy professional of Graphics Art work. Graphic Art designing and 3D Animation is my core skills. I can help to design your dream vision in graphics and digital format. We do following activities flawlessly 1. Logo & Gif Designing 2. 2D & 3D Modeling &...
  I'm Khushbu and I am very creative, motivated, and full of energy professional of Graphics Art work. Graphic Art designing and 3D Animation is my core skills. I can help to design your dream vision in graphics and digital format. We do following activities flawlessly 1. Logo & Gif Designing 2. 2D & 3D Modeling & character Designing 3. 2D & 3D Animation 4. Facebook / Instagram Branding Poster 5. Video Editing 6. UI / UX Mobile & Website Designing 7. T-shirt Print Designing 8. Label & Packaging Designing etc. My Aim is that Client satisfaction is Very necessary. Thanks Khushbu ย่อ
 • ว่าจ้าง khushiArt
 • ว่าจ้าง   Sohail748
ว่าจ้าง   Sohail748

  Sohail748 Sohail748

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Senior Software Developer (Mobile & Web App & SEO)
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hello. I am Sohail Jamil and I am a Senior software developer with 7 years of professional experience. I am here to assist you with your project with my skills What do I offer? - Mobile Application Development - Flutter App Development - React native - Native Android - iOS Application - Web...
  Hello. I am Sohail Jamil and I am a Senior software developer with 7 years of professional experience. I am here to assist you with your project with my skills What do I offer? - Mobile Application Development - Flutter App Development - React native - Native Android - iOS Application - Web Development - MERN Stack / MEAN Stack - CMS ( wordpress Shopify durpal etc) - Custom web portal (PHP etc) - APIs development and integration - SEO - SEO /SME/ SMO/ASO - Digital marketing (FB ads/ Google ads) - Google analytics - Desktop software development - .net - asp .net - C# - APIs development and integration - Python development - Flask Web App - Machine learning - Web scraping - Crawling - API and Web Development with Flask/Pyramid/Django - Other Skills - Knowledge of many database technologies many SQL databases as well as NO-SQL - Knowledge of various data storage formats: JSON, XML, CSV, EXCEL - Experience with many popular APIs as Amazon, Discord, Twilio, Slack, Twitter and many more My top qualities as a freelancer are: - Trying to always deliver the project ahead of the deadline - Working until all client's requirements are satisfied - Quick responses and often updates on the project Click the Hire Me button to message me or if you see my bid on your project click on the chat button to get started. king Regards Sohail Jamil ย่อ
 • ว่าจ้าง Sohail748
 • ว่าจ้าง   dataspro
ว่าจ้าง   dataspro

  dataspro dataspro

  Costa Rica $40 USD / ชม.
  Senior Fullstack and Backend Software Engineer
  Costa Rica
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. -...
  My name is Anthony Munoz, Senior Software Engineer What services can i do for you? - Web3 development - APIs development, App development. - Website development and building - Data Scrapping and Mining - Python development - Linux Admin and Bash development - Database development, mysql, postgresql, mongodb, etc. - AWS services, DevOps - Data Scientist - Jupyter and pandas tools. - Java Development - javaScript Development Technologies Solidity, Flask, Rabbit, IBM IoT, Jupyter Notebook, Amazon IoT, Pandas, Amazon Services, Neupy, Machine Learning, Plotly, Different Databases, Docker, Matlab, Bokeh, JSON - XML, Docker-Compose ย่อ
 • ว่าจ้าง dataspro

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""