Django Developersพร้อมรับจ้าง

 • Django
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 462 รายการ
 • ว่าจ้าง   MashoodurRehman1
ว่าจ้าง   MashoodurRehman1

  MashoodurRehman1 MashoodurRehman1

  Pakistan $50 USD / ชม.
  ✅Web✅Desktop✅Mobile✅Automation✅ML✅Bots✅Scrapping
  Pakistan
  7.4
  80 รีวิว 80 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering...
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering innovative solutions, I thrive in creating cutting-edge software that not only meets client needs but exceeds their expectations. My passion for technology and dedication to staying at the forefront of industry trends drive my commitment to delivering excellence in every project I undertake. ✅ Frontend (HTML / CSS / JavaScript / Reactjs / Redux / VueJs / Jquery / GraphQL / Material Design / UI&UX) ✅ Backend ( Python (Django, Flask, FASTAPI) NodeJs (Expressjs), C#(.NET / Blazor) , API Integration, REST APIs) ✅ Mobile app development ( Android & IOS / Flutter / Hive / Firebase ) ✅ Database ( MYSQL, MongoDB, PostgreSQL, Elastic Search (ES), ORM ) ✅ GUI development ( QT / WPF / PYQT / Tkinter ) ✅ Web Scrapping ( BeautifulSoup / Selenium / Scrapy ) ✅ Automation ( Selenium webdriver, Zapier ) ✅ Data Analysis & Visualization ( Numpy, Pandas /Matplotlib / Seaborn ) ✅ Data-Driven Web Apps (Dash / Plotly / Streamlit) ✅ Artificial intelligence / Machine learning (Scikit-Learn / Tensorflow ) ✅ Odoo ✅ AWS (Amazon Web Services) ✅ RASA Chat Bots ✅Docker ย่อ
 • ว่าจ้าง MashoodurRehman1
 • ว่าจ้าง   codingcow
ว่าจ้าง   codingcow

  codingcow codingcow

  United Kingdom $100 USD / ชม.
  Web | Dev | Systems | Security | Automation
  United Kingdom
  6.8
  4 รีวิว 4 รีวิว $100 USD ต่อชั่วโมง
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the...
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the latest trends. My services include, but are not limited to: * Web and cloud hosting * Development of web apps * Debugging * Code Review * System and Task Automation * Web scraping * Bots * Network performance analysis * Network and System administration (Linux/Windows) * Penetration Testing * Web Security Consultancy * Deployment solutions * Website restoration and recovery * OSINT When accepting your project, I am committed to delivering secure, efficient, and user-friendly solutions that meet your needs exactly. Thank you for taking the time to read through my humble profile. I am looking forward to work with you on your project. ย่อ
 • ว่าจ้าง codingcow
 • ว่าจ้าง   augurstech
ว่าจ้าง   augurstech

  augurstech augurstech

  India $50 USD / ชม.
  Leading Tech Solutions Provider at Freelancer
  India
  7.6
  9 รีวิว 9 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are...
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are into Software consulting services since 2013. We have upcoming products in Retail Segment (Based on AI/ML), Gaming Segment( based on Metaverse, Unity 3D and NFT), Insurance Segment (Based on AR/VR) and Data Security Segment (based on Vulnerability/Ransomware tracking). We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com Experts in Metaverse, Unity 3D, 3D Game Artist. Experts in AR/VR Tech, Game Development, Game Concept Design Experts in AI/ML , Data Sciences Experts in Custom Software Applications Experts in Mobile Applications. We love delivering quality results for our customers, Get connected with most amazing team on freelancer ย่อ
 • ว่าจ้าง augurstech
 • ว่าจ้าง   divumanocha
ว่าจ้าง   divumanocha

  divumanocha divumanocha

  India $15 USD / ชม.
  Experts in | Full Stack | Android | IOS | Shopify.
  India
  5.5
  6 รีวิว 6 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative...
  With over 10 years of experience in the Software Development domain, we bring extensive expertise in various areas of software development. Our commitment is unwavering, ensuring the delivery of high-quality work within stipulated timelines. One of our distinguishing qualities is a constant influx of innovative ideas. Our team consistently generates impactful solutions to enhance your online presence. Proficient in Mean Stack, E-commerce Development, Python, Natural Language Processing (NLP), Artificial Intelligence, Flutterflow, and Training Models, we excel in providing tailored solutions. Our capabilities extend to developing customized plugins for enhanced functionalities, addressing bug fixes, and managing website maintenance. Our specialization lies in Python and its frameworks, along with a deep proficiency in JavaScript and its frameworks. Furthermore, our portfolio includes substantial experience in Android app development using Java/Kotlin, as well as expertise in Ionic, Native, React Native, and Flutter for mobile app development. ย่อ
 • ว่าจ้าง divumanocha
 • ว่าจ้าง   abhichaudharii
ว่าจ้าง   abhichaudharii

  abhichaudharii abhichaudharii

  India $55 USD / ชม.
  Python Dev | API Guru | Web Scraping
  India
  3.5
  3 รีวิว 3 รีวิว $55 USD ต่อชั่วโมง
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that...
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that consistently surpass client expectations. My journey is marked by a diverse portfolio spanning e-commerce platforms, social media landscapes, and data-driven applications. However, where I truly shine is in automation. I'm a virtuoso with Selenium and Appium, effortlessly orchestrating complex workflows across industries as varied as healthcare, finance, and e-commerce. My forte extends to the development of bespoke automation frameworks, test cases, and scripts, serving as a guardian of software quality. Adept in CI/CD pipelines and Git, I navigate version control with finesse. Web scraping is my playground, and I'm a seasoned player. Armed with libraries like BeautifulSoup, Scrapy, and Selenium, I've orchestrated over 140 web scraping triumphs. My expertise encompasses data extraction from e-commerce giants, social media juggernauts, and bustling job portals. My affinity for data structures, algorithms, and databases equips me to transform raw information into gold. My modus operandi is simple yet effective: deliver impeccable Python tools, communicate seamlessly, and embrace deadlines with gusto. My flair for collaboration shines through in both individual feats and team endeavors. My track record is solid - a legacy of delivering top-tier work within unforgiving timelines, all while fostering transparent communication with cherished clients. Intrigued by my skills? Let me present my formidable arsenal: ⭐ Services at a Glance ⭐ ✅ Python FastAPI for lightning-fast APIs ✅ Python GUI for intuitive user experiences ✅ Python Automation, where the mundane meets innovation ✅ Web Scraping and Web Crawling, unearthing data treasures ✅ Algo Trade BOTs, where algorithms meet financial prowess ✅ Telegram and Discord BOTs for seamless communication ✅ Expertise in Bot Detection Bypass and IP Rotations ✅ Google AppScript mastery, a world of automation possibilities ✅ Python Appium for uncharted realms of Android Automation ✅ Shopify API wizardry, the e-commerce realm is my playground ⭐ My Trusted Libraries ⭐ ✔️ PyQt5 ✔️ Selenium ✔️ Scrapy ✔️ Requests ✔️ Django ✔️ Flask ✔️ FastAPI ✔️ Zerodha API ...and beyond! Let's make waves together. Your project, my expertise - a match crafted in the realms of innovation. Connect with me, and let's turn ideas into remarkable realities. ย่อ
 • ว่าจ้าง abhichaudharii
 • ว่าจ้าง   sparkbrains
ว่าจ้าง   sparkbrains

  sparkbrains sparkbrains

  India $25 USD / ชม.
  Igniting the spark in your dream.
  India
  5.9
  7 รีวิว 7 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  SparkBrains Private Limited is a dynamic and innovative technology solutions company headquartered in the vibrant city of Chandigarh, India. Established with a vision to ignite the spark in your dream and transform ideas into reality, we have been at the forefront of delivering cutting-edge services that empower...
  SparkBrains Private Limited is a dynamic and innovative technology solutions company headquartered in the vibrant city of Chandigarh, India. Established with a vision to ignite the spark in your dream and transform ideas into reality, we have been at the forefront of delivering cutting-edge services that empower businesses to thrive in the digital age. At SparkBrains, we pride ourselves on our commitment to excellence, innovation, and client satisfaction. Our dedicated team of professionals is passionate about delivering tailored solutions that address your specific needs and objectives. We believe in forging lasting partnerships and ensuring that your success is our success. Whether you are a startup looking to establish your digital presence or an established enterprise aiming to stay ahead of the competition, SparkBrains Private Limited is your trusted partner for technology solutions that drive results. Join us on the journey to innovation, efficiency, and growth. Experience the SparkBrains advantage today. ย่อ
 • ว่าจ้าง sparkbrains
 • ว่าจ้าง   coredeveloper201
ว่าจ้าง   coredeveloper201

  coredeveloper201 coredeveloper201

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Top Laravel/Django/UI UX/React/Next/MERN/MobileApp
  Bangladesh
  6.0
  4 รีวิว 4 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  ✅ Top 3% at PHP, Laravel ✅ Python, Django ✅ React Native, Flutter ✅ 10+ years of experience ✅ 550+ Projects ✅ 24/7 communication ✅ OUR VISION ✅ ⟶ Deliver top-level services ⟶ Use always the latest technologies and standards ⟶ Be always customer focused ✅ TECHNOLOGY STACK ✅ ⟶ FrontEnd➧ PSD, HTML, CSS, Bootstrap,...
  ✅ Top 3% at PHP, Laravel ✅ Python, Django ✅ React Native, Flutter ✅ 10+ years of experience ✅ 550+ Projects ✅ 24/7 communication ✅ OUR VISION ✅ ⟶ Deliver top-level services ⟶ Use always the latest technologies and standards ⟶ Be always customer focused ✅ TECHNOLOGY STACK ✅ ⟶ FrontEnd➧ PSD, HTML, CSS, Bootstrap, AngularJS, Vue.js, React.JS, Next.JS, Express.js ⟶ BackEnd➧ PHP, NodeJS, Laravel, CakePHP, Codeigniter, Java, Ruby on Rails, MVC ⟶ CMS➧ WordPress, Drupal ⟶ Progressive Web Apps (PWA) ⟶ DB➧ MySQL, MongoDB, SQL ⟶ Mobility➧ iOS & Android, React Native, Ionic, Flutter ⟶ Marketing➧ SEO & Digital Marketing ⟶ Python➧ Django, Scrapping, Flask, Odoo, PyQt, Tkinter, Scripting, Automation / API testing, data analysis, pandas, PineScript/trading script ⟶ Shop➧ Shopify (Liquid), Magento, WooCommerce ⟶ Servers➧ Dedicated, Shared, VPS, Private Servers, Shared ⟶ Games➧ Unity 3D ⟶ Design➧ UX/UI, Graphics, Illustrator, Adobe XD, FIGMA, LOGO, Photo Editing, App screen designing, wireframe ⟶ Version Control➧ GitHub, Gitlab, SVN ⟶ AI ✅ OUR STRENGTHS ✅ ⟶ Regular Communication ⟶ Daily Work Update Report ⟶ 100% Guaranteed Plagiarism Free Work ⟶ Technology/Process Maturity Regards, Shaheen ย่อ
 • ว่าจ้าง coredeveloper201
 • ว่าจ้าง   st3vry
ว่าจ้าง   st3vry

  st3vry st3vry

  Indonesia $15 USD / ชม.
  Software Developer
  Indonesia
  5.2
  8 รีวิว 8 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I specialize in creating innovative solutions for Mobile, Web, and Desktop platforms. With a strong background in both software development and research, I bring a unique perspective to my work. I excel at delivering high-quality projects that exceed client expectations and can handle both part-time and full-time...
  I specialize in creating innovative solutions for Mobile, Web, and Desktop platforms. With a strong background in both software development and research, I bring a unique perspective to my work. I excel at delivering high-quality projects that exceed client expectations and can handle both part-time and full-time assignments. Whether it's developing mobile applications, designing user-friendly websites, or crafting powerful desktop software, I am dedicated to delivering exceptional results that enhance user experiences and drive success for businesses. ย่อ
 • ว่าจ้าง st3vry
 • ว่าจ้าง   XuRui88
ว่าจ้าง   XuRui88

  XuRui88 XuRui88

  China $30 USD / ชม.
  Python | Shopify | PHP | C# | Flutter | React
  China
  2.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings. I'm a professional software developers with extensive experience in various field. I focus on mobile app development for Android and iOS, web development, and cloud services. Throughout my career I have gained experience in many different technologies, from modern cloud, mobile, and web development...
  Greetings. I'm a professional software developers with extensive experience in various field. I focus on mobile app development for Android and iOS, web development, and cloud services. Throughout my career I have gained experience in many different technologies, from modern cloud, mobile, and web development architectures all the way back to mainframe systems. My app development experience includes location services, map integration, user authentication and user profile management, payment functionality, media playback including both audio and video, and in-app purchases. I can work with many services available from Amazon Web Services (AWS) and Google Cloud Platform (GCP). I am committed to producing a quality product. I always stand behind my work and communicate as much as I can. The more my client and I both know about what is being done, the happier everyone is. ย่อ
 • ว่าจ้าง XuRui88
 • ว่าจ้าง   yasirk1979
ว่าจ้าง   yasirk1979

  yasirk1979 yasirk1979

  Pakistan $30 USD / ชม.
  PHP/MySQL, Full Stack, Mobile Apps, Graphic Design
  Pakistan
  4.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  Good day, My name is Muhammad Abrar & I have been serving clients from around the globe for more than 15 years. I love to code because if I can think it, I can make it a reality and that's what my success story. You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want and this...
  Good day, My name is Muhammad Abrar & I have been serving clients from around the globe for more than 15 years. I love to code because if I can think it, I can make it a reality and that's what my success story. You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want and this is my strong belief, so work with me and you will find me your right outsourcing partner. My area of expertise/skills are given below: - CMS Websites designing/development - PHP/MySQL, Laravel framework, CodeIgnitor, Yii framework or any PHP framework - ASP.NET, VB.NET, C#, Azure, Zoho, CRM etc. - WordPress, WooCommerce, Joomla, OpenCart, Prestashop, Magento etc. - Shopify Websites & Apps (Public & Private) - ReactJS, VueJS, ExpressJS, MongoDB, NodeJS, AngularJS - UI/UX, Figma, AdobeXD, HTML, Frontend - Logo Designing, Graphic Design, Banner designing, Social media banners, etc. - Mobile Apps, Native & ReactNative, Flutter, iPhone/iPad Application - Digital Marketing covering Google Ads, Facebook Ads, SEO, On-Page, Off-Page SEO, Social Media Marketing, Contents Writing etc. To find the right outsourcing partner: - We will define a clear scope of work & work closely with you - We will communicate regularly & arrange audio/video call if needed - I will respond you promptly & acknowledge everything - I will use agile methodologies in your design/development process - I will continue showing you progress time to time from my demo server - I will protect your data and intellectual property always - I will be flexible, humble and professional throughout the development phase - I will provide ongoing support after completion of your project With more than 15 years experience in different programming languages, It is my job to stay on top of the ever changing internet environment and provide my clients with a quality Web & Mobile presence that would be impossible for them to achieve alone. Small to mid-size businesses often don't have the time to keep on top of the ever changing Web world, as they often need to dedicate their time and effort into maintaining their core business. At the same time, they also do not have the resources that a large company has to fund an internet technology department and hire expensive IT workers to keep on top of their web presence. This is where I come in, I provide an affordable solution for these small to mid-size businesses. Please contact me directly for further inquiries, as I am available even during the weekends. Thank you, Muhammad Abrar ย่อ
 • ว่าจ้าง yasirk1979

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""