Elasticsearch Professionalsพร้อมรับจ้าง

 • Elasticsearch
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 42 รายการ
 • ว่าจ้าง   senbhavin
ว่าจ้าง   senbhavin

  senbhavin senbhavin

  India $16 USD / ชม.
  Highly Recommended | In TOP 2% FullStack Developer
  India
  5.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $16 USD ต่อชั่วโมง
  ▶ With 8 years of extensive experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively...
  ▶ With 8 years of extensive experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively with client executives and their respective teams. ▶ Advanced analytical skills, in-depth knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC). ▶ Expert in various project management methodologies. Ability to manage large project teams and known for high-quality deliverables that meet or exceed timelines and budgetary targets. ▶ Develop and implement development tracking and quality control systems. Initiating marketer search studies to know the technical know-how and changes in technology and merge the new technology into the existing system. ❖ My Expertise ❖ ✅ JAVA SCRIPT : ReactJS, NextJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, ExpressJS, NestJS, TypeScript ✅ PYTHON : Django, Django Rest Framework, Fast API, Flask ✅ PHP : Laravel, Magento 2.x ✅ MOBILE APP : React Native, Flutter ✅ WEB DESIGN : UI/UX, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, Responsive Design ✅ SERVER LESS : AWS Lambda, EC 2, Firebase Functions ✅ INTEGRATION : APIs for Facebook, Twitter, Google, Stripe, Payment Gateways, Mailchimp, Stripe Connect, etc. ✅ VERSION CONTROL : GitHub, BitBucket, GitLab Feel free to reach out if you have any questions or would like to discuss your project further. Your project's success is my top priority. Let's embark on this journey together. I'm ready to tackle your project head-on and create something we can both be proud of. Thanks for your time. Eagerly awaiting your response. Best regards, Bhavin Sen ย่อ
 • ว่าจ้าง senbhavin
 • ว่าจ้าง   LiveExperts
ว่าจ้าง   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  2.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! ย่อ
 • ว่าจ้าง LiveExperts
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  3.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   asnanbilal
ว่าจ้าง   asnanbilal

  asnanbilal asnanbilal

  Pakistan $25 USD / ชม.
  PHP , Wordpress , codeigniter , Laravel, Shopify
  Pakistan
  3.2
  5 รีวิว 5 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  About 9+ year’s work experience in developing web applications and web Services in PHP technology. Graduation from NCBA in Computer Science. Have good Application analysis and database schema skills. Have the ability to work as a part of a team, independently, or as a team leader. Experience of working...
  About 9+ year’s work experience in developing web applications and web Services in PHP technology. Graduation from NCBA in Computer Science. Have good Application analysis and database schema skills. Have the ability to work as a part of a team, independently, or as a team leader. Experience of working in Languages: PHP, SQL, JavaScript, JQuery, Ajax, HTML, CSS CMS: Word Press,Joomla,concrete5, self-created CMS Framework: CodeIgniter, Zend, Laravel IDEs: Dream Weaver, Net Beans, Eclipse Data Bases: MySQL, Mongodb, Apache Solr Reporting: Self-Created Reports Web Services: JSON, XML, Excel, TXT Payment Gateways: PayPal, 2CO, Whatever you want APIs: Facebook, Twitter, Google Products, YouTube, Amazon. ย่อ
 • ว่าจ้าง asnanbilal
 • ว่าจ้าง   RedLayers
ว่าจ้าง   RedLayers

  RedLayers RedLayers

  Netherlands $50 USD / ชม.
  SaaS & Web App Development — a UK LTD
  Netherlands
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Based in London, UK Innovate Risk-Free, Scale Easily. We specialize in SaaS and web app development, unwaveringly focus on long-term scalability and cost-efficiency, and handle everything from start to finish. Our expertise in successfully delivering 30+ custom projects from start to finish is enriched by our...
  Based in London, UK Innovate Risk-Free, Scale Easily. We specialize in SaaS and web app development, unwaveringly focus on long-term scalability and cost-efficiency, and handle everything from start to finish. Our expertise in successfully delivering 30+ custom projects from start to finish is enriched by our team's background, including experience from companies like Amazon and Monzo. This is well-documented by 53 verified reviews on Freelancer. Visit redlayers.com for more information! ย่อ
 • ว่าจ้าง RedLayers
 • ว่าจ้าง   chrisjcornish
ว่าจ้าง   chrisjcornish

  chrisjcornish chrisjcornish

  United States $40 USD / ชม.
  Top Full-stack Engineer(Laravel, React, AI, .NET)
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! I'm a highly skilled senior full-stack web developer with expertise in Laravel, Node.js, PHP frameworks, and frontend technologies such as React, Vue and Typescript. With over 8 years of experience in the industry, I have successfully delivered numerous projects, ranging from small-scale websites to complex web...
  Hello! I'm a highly skilled senior full-stack web developer with expertise in Laravel, Node.js, PHP frameworks, and frontend technologies such as React, Vue and Typescript. With over 8 years of experience in the industry, I have successfully delivered numerous projects, ranging from small-scale websites to complex web applications. Throughout my career, I have worked closely with clients, understanding their requirements, and delivering tailored solutions that meet their business objectives. I thrive in collaborative environments, communicating effectively with stakeholders and teams to ensure a smooth development process. Here are some key skills that define my expertise: -Node JS – Express JS backend -Functional Programming -Object Oriented Programming -HTML / HTML 5 / DOM -CSS / CSS3 / SCSS / SASS / LESS -Javascript - ES5/ES6/ES7) -React JS React Admin React Router React Web Notification -Angular 4 - 10 / RxJs -Redux / Redux-toolkit -Next JS - Server-Side rendering -Typescript -AJAX JSON -Rest API / Fetch API / Axios -Bootstrap / Material UI / Ant Design / Chakra UI / Tailwind CSS -Jest / Jasmine / Chai / Mocha - Unit testing -Webpack / Babel / Lodash / Moment -Node JS / Express / Nest -MongoDB -ES Lint -SPA / PWA -Git / Github / Bitbucket / GitLab / CI/CD / Jira / Trello -JavaScript / TypeScript / Python I'm passionate about creating clean and maintainable code, following best practices, and staying up to date with the latest web development trends. I take pride in delivering high-quality work on time and exceeding client expectations. If you're looking for a dedicated and experienced web developer to bring your project to life, feel free to reach out. I'm always excited to tackle new challenges and contribute my skills to your success. ย่อ
 • ว่าจ้าง chrisjcornish
 • ว่าจ้าง   andrei12029
ว่าจ้าง   andrei12029

  andrei12029 andrei12029

  United States $25 USD / ชม.
  Sr Full-Stack Developer
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a senior full-stack developer with 10 years of experience. I specialize in transforming my clients' dreams into reality using my technical skills. I have expertise in various web and hybrid app frameworks and have worked with clients from various industries. Whether you need a website, software, or mobile...
  I'm a senior full-stack developer with 10 years of experience. I specialize in transforming my clients' dreams into reality using my technical skills. I have expertise in various web and hybrid app frameworks and have worked with clients from various industries. Whether you need a website, software, or mobile application developed, I have the expertise to get the job done. I take pride in delivering high-quality work that meets my client's needs, and I always ensure that I understand the requirements of a project before starting work. My key skills include Java Spring boot backend and DevOps role. I'm committed to meeting deadlines and open to feedback to make sure the work is satisfactory. If you need a reliable and skilled freelance professional to bring your dream project to life, please reach out to me. I look forward to hearing from you soon! ย่อ
 • ว่าจ้าง andrei12029
 • ว่าจ้าง   sarwarsikder
ว่าจ้าง   sarwarsikder

  sarwarsikder sarwarsikder

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Full Stack Developer | Python | Django | Laravel
  Bangladesh
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, and thank you for exploring my Freelancer profile! I bring over a decade of experience as a Software Engineer, equipped with a diverse skill set to transform your ideas into robust solutions. Whether you're diving into web development, refining applications, or optimizing databases, I'm ready to guide you...
  Greetings, and thank you for exploring my Freelancer profile! I bring over a decade of experience as a Software Engineer, equipped with a diverse skill set to transform your ideas into robust solutions. Whether you're diving into web development, refining applications, or optimizing databases, I'm ready to guide you through each step of the process. Here's what I bring to the table: ✅ Programming Languages: - Python - PHP - JavaScript - Java ✅ Frameworks: - Django - Flask - Laravel - NodeJS - Angular - React ✅ Databases: - MySQL - PostgreSQL - NoSQL (MongoDB) - Graph Database (Neo4j) ✅ Server & Deployment: - AWS - AZURE - Digital Ocean - GoDaddy, Cpanel, VPS Your project deserves the expertise of a seasoned professional, and I'm here to ensure its success. Thank you for considering me for your endeavors, and I am eager to collaborate with you on Freelancer! Excited about the potential collaboration, Sarwar Sikder ย่อ
 • ว่าจ้าง sarwarsikder
 • ว่าจ้าง   odsolsonline
ว่าจ้าง   odsolsonline

  odsolsonline odsolsonline

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Principal Software Engineer - IOT and Mobile Apps
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am Full Stack web and mobile app Developer having 10+ years of experience in following mobile, web and server side technologies: Mobile: 1: Flutter 2: Android IOT: 1: IOT based on Arduino, Raspberry Pi3,4, xero (Developed smart home products) Web: 1: Bootstrap 2: Laravel + Vue.js development and best usage of...
  I am Full Stack web and mobile app Developer having 10+ years of experience in following mobile, web and server side technologies: Mobile: 1: Flutter 2: Android IOT: 1: IOT based on Arduino, Raspberry Pi3,4, xero (Developed smart home products) Web: 1: Bootstrap 2: Laravel + Vue.js development and best usage of Rabbitmq, Bulk SMS/Emails sending Redis, Git and also worked Node.js/Express js 3: Python Django 6: Vue.js 7: Open Cart theme and plugin development 8: Elastic search Server: Linux distributions management Hosting Control panel like Cpanel, Zpanel, Whmcs etc DDOS Script writing Peral Scripting Wifi based Scripting Others: 1: SEO/SMM 2: Creative Graphic Desigin I strive to better understand my customers’ business needs, provide lot of type IT solutions to all sorts of businesses and make partners with them in the long run! Also i have ready make scripts to start different type of business. So you have a glittering project idea in mind? Let collaborate and transform it into a reality. ย่อ
 • ว่าจ้าง odsolsonline
 • ว่าจ้าง   enervell
ว่าจ้าง   enervell

  enervell enervell

  Colombia $50 USD / ชม.
  Full-Stack Developer | Top Rated Expert
  Colombia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building...
  I am a seasoned Full Stack Developer with over 9 years of experience in crafting robust and secure software solutions. I started with traditional languages like C# and Java and have since expanded into various languages like JavaScript, Ruby, and Python. Throughout my career, my primary focus has been on building highly secure platforms and maintaining codebases that are easily testable through unit testing. My extensive knowledge extends to both SQL and NoSQL databases, including Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, and AWS DynamoDB. I have a deep understanding of database design and optimization, which enables me to create efficient and scalable data solutions. In recent years, I've immersed myself in blockchain technology and DeFi, staying at the forefront of this rapidly evolving field. I'm also a proficient user of AWS cloud services for deployment and continuous integration/continuous deployment (CI/CD) pipelines. I've worked with a wide array of AWS services, including but not limited to ECS, EKS, EC2, API Gateway, and Lambda, enabling seamless deployment and scaling of applications. My technology stack is versatile: Frontend: React.js(Next.js and Gatsby.js) and Angular Backend: Java Spring Boot, TypeScript Node.js (Nest.js), PHP Laravel, Ruby on Rails Architecture: Microservices, messaging with Kafka Database: Oracle, PostgreSQL, MongoDB, AWS DynamoDB, Redis DevOps: Docker, Kubernetes, AWS services I'm always eager to learn new technologies and deliver top-notch results. Let's work together to achieve your goals in software development! ย่อ
 • ว่าจ้าง enervell

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""