Form Fillersพร้อมรับจ้าง

 • แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 18 รายการ
 • ว่าจ้าง   Araah
ว่าจ้าง   Araah

  Araah Araah

  Dominican Republic $20 USD / ชม.
  Senior Frontend | CSS | HTML | JS | PHP | MySQL
  Dominican Republic
  3.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Creation of sites of any complexity level and on any CMS. Programming of any complexity in PHP, JavaScript Native/React/jQuery, HTML/Pug, CSS/Sass. Illustrations in different styles.
  Creation of sites of any complexity level and on any CMS. Programming of any complexity in PHP, JavaScript Native/React/jQuery, HTML/Pug, CSS/Sass. Illustrations in different styles. ย่อ
 • ว่าจ้าง Araah
 • ว่าจ้าง   inspirad
ว่าจ้าง   inspirad

  inspirad inspirad

  India $20 USD / ชม.
  Laravel | PHP | Wordpress | Shopify | HTML5 | SEO
  India
  2.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am specialized in web & graphic design solutions for businesses. We offer the full range of services to create and execute a website that puts your business at the vanguard of Internet activity. We provide the insight, direction, and technical expertise to help you make informed decisions and develop a...
  I am specialized in web & graphic design solutions for businesses. We offer the full range of services to create and execute a website that puts your business at the vanguard of Internet activity. We provide the insight, direction, and technical expertise to help you make informed decisions and develop a powerful website to promote your business 24 x 7. We can help you develop a website through which you can create corporate awareness; distribute information, images, technical updates and support; advertise, publicize, and sell your products and services. We professionally dedicate to help clients, create, maintain and maximize their brand by staying within their budget with our realistic web designing prices. Our team of web site designers, web application programmers, graphic designers and search engine marketers can help you to develop a cutting-edge and effective internet strategy with competently built and maintained programs. ย่อ
 • ว่าจ้าง inspirad
 • ว่าจ้าง   danielgrgic123
ว่าจ้าง   danielgrgic123

  danielgrgic123 danielgrgic123

  Croatia $50 USD / ชม.
  Full-Stack Software Engineer
  Croatia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐ Top 3% Overall Ranking & Preferred Freelancer ⭐⭐⭐ Enthusiastic software engineer with 6+ years of experience participating in the complete product development lifecycle of successfully launched applications. Owns strong debugging and troubleshooting skills that allow me to quickly analyze problems and come to a...
  ⭐⭐⭐ Top 3% Overall Ranking & Preferred Freelancer ⭐⭐⭐ Enthusiastic software engineer with 6+ years of experience participating in the complete product development lifecycle of successfully launched applications. Owns strong debugging and troubleshooting skills that allow me to quickly analyze problems and come to a modern solution that extends the life of the application without rewriting everything from scratch. Specialized in web application development such as E-Commerce System, Enterprise App, Single Page Application, Health Care System, Learning Management System. These are my skills: - TypeScript, JavaScript - React.js, Redux, React Hooks, Styled Components - Vue, Vuex, Vuetify - Angular, NgRX, RxJS, Angular Material - Ember.JS - Svelte - Ionic Framework, React Native, Cordova, PhoneGap - Node.js, PHP, Laravel, ExpressJS, Python/Django, ASP.NET, C#, MSSQL - HTML, HTML5, CSS, CSS3, Bootstrap 3/4/5 - WordPress/Shopify - Git, Github, Bitbucket, Gitlab - Firebase | FireStore, AWS, Heroku, Jira, Trello, Asana, Clubhouse - Figma, Zeplin, PSD, Sketch - Mobile (iOS & Android native SDK, Swift, Xamarin, Kotlin) These are my abilities: - 40+ hours work per week, Available to start work immediately - Daily update using Git - Clean and Efficient code - Positive attitude, Hard Working, Quick Learning - 12+ hours online on Freelancer ย่อ
 • ว่าจ้าง danielgrgic123
 • ว่าจ้าง   pofilippov
ว่าจ้าง   pofilippov

  pofilippov pofilippov

  Russian Federation $25 USD / ชม.
  100% complete rate, 5 stars, no prepayments
  Russian Federation
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  About me: — 9+ year of experience. — Any tasks — Improve your ideas My skills: — PHP - Magento, WordPress, Laravel, Yii, Codeigniter, Bitrix, Bitrix 24. — JavaScript - Node.js, jQuery, Chrome extensions. — CSS3 - Bootstrap, SASS, LESS — HTML5 - WebRTC, WebGL, Canvas, WebSQL, WebSockets — APIs - Google Maps API,...
  About me: — 9+ year of experience. — Any tasks — Improve your ideas My skills: — PHP - Magento, WordPress, Laravel, Yii, Codeigniter, Bitrix, Bitrix 24. — JavaScript - Node.js, jQuery, Chrome extensions. — CSS3 - Bootstrap, SASS, LESS — HTML5 - WebRTC, WebGL, Canvas, WebSQL, WebSockets — APIs - Google Maps API, Twitter API, Ebay API — SQL database - MySQL, MSSQL, Oracle — No SQL database - MongoDB, Redis, Memcached — Hightload systems - AMQP, RabbitMQ, Sphinx, WSDL. — Testing - Selenium, PHPUnit — Web server: Linux, AWS, Apache, nginx — Also: Git ย่อ
 • ว่าจ้าง pofilippov
 • ว่าจ้าง   umeryazdani786
ว่าจ้าง   umeryazdani786

  umeryazdani786 umeryazdani786

  United States $2 USD / ชม.
  Full Stack Developer And Designer
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $2 USD ต่อชั่วโมง
  Resume ✅➜ Top Rated and Experienced Full-Stack Web Developer. ✅ ➜ Highly Qualified & Award Winning Designer. ✅ ➜ Over 10 Years of Industry Experience in Freelance. Expertse PHP Laravel React.JS Node.JS Vue.JS Wordpress Shopify Wix Java HTML CSS Hi, I’m Umer Yazdani. A USA-based creative freelancer specializing...
  Resume ✅➜ Top Rated and Experienced Full-Stack Web Developer. ✅ ➜ Highly Qualified & Award Winning Designer. ✅ ➜ Over 10 Years of Industry Experience in Freelance. Expertse PHP Laravel React.JS Node.JS Vue.JS Wordpress Shopify Wix Java HTML CSS Hi, I’m Umer Yazdani. A USA-based creative freelancer specializing in Digital Website Development, Brand, and Graphic design. After years of industry experience, with over 10 years of those being freelance, I’ve managed to vastly improve the visual offerings of countless brands and businesses. With my clients ranging widely from chart-topping to industry-leading retailers, my ability to communicate to ranging audiences is constantly tried and tested visually. After years of perfecting this skill, I now consistently produce creative solutions that engage and elevate on a daily basis Digital I design and build stand-out websites and comprehensive web applications for desktop, mobile, and tablet. The products I design are not just to be looked at, but to be interacted with by millions. My outcomes engage instantly, seamlessly combining design with function. I design creative online experiences, which never fail to impress. Brand I visualize and develop innovative brands and all aspects of surrounding material on which they exist. The brands I craft from the ground up stand out from the competition, effortlessly cutting through the noise of crowded markets. Whether I’m building a brand from scratch or picking up an existing one, my creative outcomes always speak the right language to the correct people. Graphic – My Graphic style is one based upon strong artistic influence. This allows my work to resonate through innovative concepts infused with artistic fundamentals, resulting in unique graphical languages which elevate and stand out. My style is refined and distinctive, whilst also been accurate for the project at hand. My outcomes demand attention while also clearly communicating in the correct tone. To learn more about me, I recommend you take a look at my online portfolio. If you’d like to see how I can help your project, please do get in touch, and let’s set the ball rolling! Regards, Umer Yazdani Read and understand English and communicate well. Ans: Yes. As I am native English speaker 2. Follow instructions and guidelines. Ans: Yes 3. Work collaboratively to support each other and fill-in where ever you are needed. Ans: Yes ย่อ
 • ว่าจ้าง umeryazdani786
 • ว่าจ้าง   catchystyles
ว่าจ้าง   catchystyles

  catchystyles catchystyles

  United States $15 USD / ชม.
  CEO / President. Star Dynasty LLC
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Star Dynasty LLC 5 Businesses which make Star Dynasty 1. Purchasebeats.com 2. Urban.Network 3. PaidVocals 4. Real Local Business - Jewelry Store, Clothing, Music 5. Lyricizm.com
  Star Dynasty LLC 5 Businesses which make Star Dynasty 1. Purchasebeats.com 2. Urban.Network 3. PaidVocals 4. Real Local Business - Jewelry Store, Clothing, Music 5. Lyricizm.com ย่อ
 • ว่าจ้าง catchystyles
 • ว่าจ้าง   shebkhan2007
ว่าจ้าง   shebkhan2007

  shebkhan2007 shebkhan2007

  Qatar $20 USD / ชม.
  Flutter, Ionic, Wordpress, PHP, IOS, Android, Node
  Qatar
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack...
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack Development ➊ Custom Php ➋ Php Frameworks like Laravel and Codeigniter ➌ NodeJs ➍ Angular Js and React JS ย่อ
 • ว่าจ้าง shebkhan2007
 • ว่าจ้าง   potapushkinan
ว่าจ้าง   potapushkinan

  potapushkinan potapushkinan

  Ukraine $40 USD / ชม.
  Laravel & React & Angular & Vue & WP Expert
  Ukraine
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Highly rated and achieving Full Stack Web Developer with 6 year experience in industry. Dedicated to building and optimizing the performance of user-centric, high-impact websites for personal and corporations. Leverage technical, analytical and problem-solving skills to create dynamic, high-speed websites and backend...
  Highly rated and achieving Full Stack Web Developer with 6 year experience in industry. Dedicated to building and optimizing the performance of user-centric, high-impact websites for personal and corporations. Leverage technical, analytical and problem-solving skills to create dynamic, high-speed websites and backend for mobile/web apps. ย่อ
 • ว่าจ้าง potapushkinan
 • ว่าจ้าง   schoudhary1553
ว่าจ้าง   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ชม.
  Full Stack Developer
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the lowest possible time span for a project i.e. best speed guaranteed! 2. I bid the fair amounts, so your each penny is worth my work! 3. Pay only & only if you are satisfied with the speed, quality & accuracy of my work! Just pay whatever you feel my work was worth! 4. I assure no vague demands & Employer Oriented approach! I provide free 4 day support in case you face any issues with my work! 5. I emphasis on developing good and long term relationships with my employers. I am providing the following services :  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Data mining and Data analysis  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep Digital Screencast ย่อ
 • ว่าจ้าง schoudhary1553
 • ว่าจ้าง   Oswaldoz96
ว่าจ้าง   Oswaldoz96

  Oswaldoz96 Oswaldoz96

  Mexico $5 USD / ชม.
  Ingeniero en Electronica y Telecomunicaciones
  Mexico
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Profesional, responsable y respetuoso con la información privada, te ofrezco varias alternativas para resolver tu problema, abierto a sugerencias.
  Profesional, responsable y respetuoso con la información privada, te ofrezco varias alternativas para resolver tu problema, abierto a sugerencias. ย่อ
 • ว่าจ้าง Oswaldoz96

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""