อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Java Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • Java

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jinzhenzhu8691
  6.2
  10 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  , Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, 4b09c2fcd3JavaScript7a53dd1934 ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ 4b09c2fcd3Electronics7a53dd1934 ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ 4b09c2fcd3Arduino7a53dd1934, Raspberry PI ... My name is Li Ming. ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & Windows and Mac Desktop Apps ✔ Native : 4b09c2fcd3Java7a53dd1934 in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin
  My name is Li Ming. ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & Windows and Mac Desktop Apps ✔ Native : Java in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin, Ionic, React Native, PhoneGap ✔ BLE and Bluetooth Mobile apps : HM10, HC05, HC06, RN4871, etc ▶ 2D & 3D Game, AR&VR ✔ Unity 3D, Vuforia Framework ▶ Websites ✔ E-commerce : Magento, Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ Electronics ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ Arduino, Raspberry PI ย่อ
 • จ้าง mos3d
  4.7
  22 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  - development kits (4b09c2fcd3Arduino7a53dd1934, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-4b09c2fcd3electronics7a53dd1934 hardware ... implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, 4b09c2fcd3JavaScript7a53dd1934, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee ... ) sensor managements with Raspberry Pi/4b09c2fcd3Arduino7a53dd1934. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work ย่อ
 • จ้าง jartur
  5.8
  82 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power 4b09c2fcd3Electronics7a53dd1934 Circuits and developed many projects for 4b09c2fcd3Arduino7a53dd1934 in any kind of area like escape rooms or escape ... , ST --MCU FIRMWARE: -Mplab XC8, CCS, LUA --HARDWARE CAD: -Eagle, Altium, KiCad, AutoCAD --APP SOFTWARE: -LabVIEW, Matlab, Visual Studio, Python, 4b09c2fcd3Java7a53dd1934, C#, C++, Https and Embedded Web ... servers, PHP, MySQL, Linux --HW PLATFORM: -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion LCD, 4b09c2fcd3Arduino7a53dd1934, Particle, Pycom --COMMUNICATIONS: -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB, BLE, MQTT
  I'm an Electronic Engineer with more than 10 years experience in embedded system and electronic design, PCB layout design, routing, assembly, and control system fields. I'm designed a lot of prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power Electronics Circuits and developed many projects for Arduino in any kind of area like escape rooms or escape chambers, IOT, robotics and more I've worked with hardware, software, and firmware from multiple platforms: Skills: --Microcontrollers: -PIC ( 12F, 16F, 18F ), ATtiny, ATmega328P, Microchip, Atmel, ST --MCU FIRMWARE: -Mplab XC8, CCS, LUA --HARDWARE CAD: -Eagle, Altium, KiCad, AutoCAD --APP SOFTWARE: -LabVIEW, Matlab, Visual Studio, Python, Java, C#, C++, Https and Embedded Web servers, PHP, MySQL, Linux --HW PLATFORM: -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion LCD, Arduino, Particle, Pycom --COMMUNICATIONS: -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB, BLE, MQTT ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""