อิเล็กทรอนิกส์ Arduino MySQL Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • MySQL

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jartur
  5.8
  82 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power f182aaf27dElectronics85c70e418e Circuits and developed many projects for f182aaf27dArduino85c70e418e in any kind of area like escape rooms or escape ... servers, PHP, f182aaf27dMySQL85c70e418e, Linux --HW PLATFORM: -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion LCD, f182aaf27dArduino85c70e418e, Particle, Pycom --COMMUNICATIONS: -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB, BLE, MQTT
  I'm an Electronic Engineer with more than 10 years experience in embedded system and electronic design, PCB layout design, routing, assembly, and control system fields. I'm designed a lot of prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power Electronics Circuits and developed many projects for Arduino in any kind of area like escape rooms or escape chambers, IOT, robotics and more I've worked with hardware, software, and firmware from multiple platforms: Skills: --Microcontrollers: -PIC ( 12F, 16F, 18F ), ATtiny, ATmega328P, Microchip, Atmel, ST --MCU FIRMWARE: -Mplab XC8, CCS, LUA --HARDWARE CAD: -Eagle, Altium, KiCad, AutoCAD --APP SOFTWARE: -LabVIEW, Matlab, Visual Studio, Python, Java, C#, C++, Https and Embedded Web servers, PHP, MySQL, Linux --HW PLATFORM: -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion LCD, Arduino, Particle, Pycom --COMMUNICATIONS: -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB, BLE, MQTT ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""