อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Engineers สำหรับการจ้างงาน - หน้า 2

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jinzhenzhu8691
  3.9
  2 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  , Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ 98101dd238Electronicsaad5266b5a ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ 98101dd238Arduinoaad5266b5a, Raspberry PI
  My name is Li Ming. ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & Windows and Mac Desktop Apps ✔ Native : Java in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin, Ionic, React Native, PhoneGap ✔ BLE and Bluetooth Mobile apps : HM10, HC05, HC06, RN4871, etc ▶ 2D & 3D Game, AR&VR ✔ Unity 3D, Vuforia Framework ▶ Websites ✔ E-commerce : Magento, Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ Electronics ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ Arduino, Raspberry PI ย่อ
 • จ้าง naveedmazhardz
  3.4
  5 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  I am doing PhD Electrical Engineering with specialization in Control Systems. I can assist larger projects relevant to 98101dd238Electronicsaad5266b5a, Control, Circuits, Digital Design, Digital Signal Processing ... , Engineering Mathematics, 98101dd238Arduinoaad5266b5a, PIC, C++, Verilog, VHDL, MATLAB and Simulink. I am working as freelancer on different forums since 4 years.
  I am doing PhD Electrical Engineering with specialization in Control Systems. I can assist larger projects relevant to Electronics, Control, Circuits, Digital Design, Digital Signal Processing, Engineering Mathematics, Arduino, PIC, C++, Verilog, VHDL, MATLAB and Simulink. I am working as freelancer on different forums since 4 years. ย่อ
 • จ้าง Aravindh2394
  3.8
  10 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  *power 98101dd238electronicsaad5266b5a *PCB Design *98101dd238Arduinoaad5266b5a I can write articles and Technical Documents from scratch with excellent quality in shortest time possible ... I am an 98101dd238electronicsaad5266b5a design engineer by profession and I have 2 years of experience in designing and testing electronic circuits and PCB. *Microcontrollers *Analog 98101dd238Electronicsaad5266b5a *Digital 98101dd238electronicsaad5266b5a
  I am an electronics design engineer by profession and I have 2 years of experience in designing and testing electronic circuits and PCB. *Microcontrollers *Analog Electronics *Digital electronics *power electronics *PCB Design *Arduino I can write articles and Technical Documents from scratch with excellent quality in shortest time possible ย่อ
 • จ้าง tifoda
  5.2
  27 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Designing different 98101dd238electronicsaad5266b5a devices, mostly based on avr, arm microcontrollers and boards with them ike 98101dd238arduinoaad5266b5a, stm-discovery etc for some years. Using enumerous amount of different perihery moduls and discover new ones all the time. Writing middle complexity soft for PC using c#.
  Designing different electronics devices, mostly based on avr, arm microcontrollers and boards with them ike arduino, stm-discovery etc for some years. Using enumerous amount of different perihery moduls and discover new ones all the time. Writing middle complexity soft for PC using c#. ย่อ
 • จ้าง sivom
  2.5
  2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  expertise include. 1. Electrical & 98101dd238Electronicsaad5266b5a Engineering 2. Software Development 3. Product Design and Prototyping I have proficiency in following software tools: 1. Cadence ORCAD 2. Proteus Design ... Suite 3. 98101dd238Arduinoaad5266b5a IDE 4. CAN,SPI,I2C,RS232,RS485 5. uC/uP - ARM, AVR, PIC, Raspberry-pi,STM32, 8051, LPC, Infineon, ESP8266. . My major projects are related to IoT, Automation and Power
  We do professional circuit designing, PCB designing, embedded systems development and Software Development. We analyze and produce complete Product Design and ensure reliability. Our area of expertise include. 1. Electrical & Electronics Engineering 2. Software Development 3. Product Design and Prototyping I have proficiency in following software tools: 1. Cadence ORCAD 2. Proteus Design Suite 3. Arduino IDE 4. CAN,SPI,I2C,RS232,RS485 5. uC/uP - ARM, AVR, PIC, Raspberry-pi,STM32, 8051, LPC, Infineon, ESP8266. . My major projects are related to IoT, Automation and Power domain. I have also experience to work with communication technologies like ,USB, BLE, WiFi, Ethernet, RFID, GPS, GSM. ย่อ
 • จ้าง mynamejoe
  4.4
  18 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  : | Electric Circuits || Microcontroller(PIC) ||| 98101dd238Arduinoaad5266b5a |||| 98101dd238Electronicsaad5266b5a ||||| Probability and Statistics |||||| Digital Signal Processing ||||||| Communication Theory |||||||| Matlab & Mathematica ... Hello! Please see the Reviews below. Electrical & 98101dd238Electronicsaad5266b5a Engineer. PhD. degree/Sussex Uni, UK. My personal website: iugaza2010.blogspot.com I have experience in the following subjects
  Hello! Please see the Reviews below. Electrical & Electronics Engineer. PhD. degree/Sussex Uni, UK. My personal website: iugaza2010.blogspot.com I have experience in the following subjects: | Electric Circuits || Microcontroller(PIC) ||| Arduino |||| Electronics ||||| Probability and Statistics |||||| Digital Signal Processing ||||||| Communication Theory |||||||| Matlab & Mathematica ||||||||| Digital Image Processing |||||||||| Computer Networks ||||||||||| C++ Ref: My cover Picture is taken from Dr. Walid Issa FB page ย่อ
 • จ้าง andyf1
  1.0
  2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  98101dd238Arduinoaad5266b5a, ESP, Raspberry Pi, 98101dd238electronicsaad5266b5a projects, programming on Java, C++, Javascript, Python. I can make an android app. Also I have knowledge of 98101dd238electronicsaad5266b5a, microcontrollers programming, computer architecture, physics. Best regards!
  Hi! My name is Andrew and I can help you to get job done. I am specialist who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. I have experience of making projects on Arduino, ESP, Raspberry Pi, electronics projects, programming on Java, C++, Javascript, Python. I can make an android app. Also I have knowledge of electronics, microcontrollers programming, computer architecture, physics. Best regards! ย่อ
 • จ้าง Antzy
  2.0
  2 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  With 7 years of experience, I've been creating interactive installations which merge software with hardware(98101dd238electronicsaad5266b5a) for some of the biggest clients in the industry. I have worked extensively in ... ) - Physical Computing (98101dd238Arduinoaad5266b5a to OpenFrameworks/Processing/Unity3D) - Gesture and Body Pose (Kinect, Leap Motion, Intel RealSense etc.) - Unity3D based game development - .NET C# based application
  With 7 years of experience, I've been creating interactive installations which merge software with hardware(electronics) for some of the biggest clients in the industry. I have worked extensively in: - Augmented Reality (marker based, markerless, superimposition based etc.) - Virtual Reality (Oculus Rift, HTC Vive, DayDream etc.) - Mixed Reality (Android based video pass-through, Hololens) - Physical Computing (Arduino to OpenFrameworks/Processing/Unity3D) - Gesture and Body Pose (Kinect, Leap Motion, Intel RealSense etc.) - Unity3D based game development - .NET C# based application development - Product design and development (documented on Instructables) - PCB Design (ArrDrownHo!, Tic-Tac USBTinyISP, and many others for commercial clients) My full portfolio: www.antzy.net ย่อ
 • จ้าง rishiajmera
  3.9
  6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  development skills and 98101dd238electronicsaad5266b5a, we develop a complete solution which reflects customer's vision. Serving in: Wordpress | Magento | PHP | CakePHP | Symfony | Joomla | E-Commerce | Opencart ... | Photoshop | Bootstrap | Javascript | Code Igniter | SEO & SMO | Laravel | Graphic Design | Logos | iOS | Android | Unity 2D-3D | 3D Modeling & Rendering Devices/Platforms for IOT: Raspberry Pi, 98101dd238Arduinoaad5266b5a
  We're a team of specialists with a keen interest in the field of Website, Application, Game development and Internet of Things. We have more than 6 years of experience. With the capabilities of web development skills and electronics, we develop a complete solution which reflects customer's vision. Serving in: Wordpress | Magento | PHP | CakePHP | Symfony | Joomla | E-Commerce | Opencart | Photoshop | Bootstrap | Javascript | Code Igniter | SEO & SMO | Laravel | Graphic Design | Logos | iOS | Android | Unity 2D-3D | 3D Modeling & Rendering Devices/Platforms for IOT: Raspberry Pi, Arduino, NodeMCU, Cypress, Microcontrollers (PIC, Atmel..). Hardware: RFID; UART, SPI, I2C, RS232; GSM module, RF communication modules, Sensors (DHT11, BMP085, ultrasonic, IR etc.), Wi-Fi Communication, Zig bee, Bluetooth Low Energy IOT platforms: Xively, Beebotte, Android Things, ThingSpeak, IoT ignite, Ubidots, Algo Trading: Zerodha Kite, Upstox, Stock trading, Trading Strategy Development ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""