อิเล็กทรอนิกส์ Javascript Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Javascript

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง ZhenExpert
  6.8
  25 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  followings: 1. Web App Development - PHP/Laravel/Wordpress - ca274ac350Javascriptd3b42f00d9, MEAN/MERN stack - Python, Django - Ruby on Rails 2. Mobile App Development - Android Studio - Xcode, Swift - React Native, Xamarin ... , Ionic, PhoneGap 3. Blockchain & Cryptocurrency - Solidity, C++, Python, ca274ac350Javascriptd3b42f00d9, Go - Ethereum, Bitcoin, Vegue, Dash, Pivx - PoW & PoS - Erc20, Erc 232, Erc 720, Erc 721 - IPFS - CEX/DEX - 3rd ... Party Apis such as GDX, Binance, Gemini, Changelly, etc 4. ca274ac350Electronicsd3b42f00d9 & Electrical Engineering, IoT Development. - Architecture, Electrical Engineering, Circuit & PCB Design, Micro-controller
  Being a "Expert Developer" I can assure you 101% satisfaction to implement your own idea to real things. I have over 10 years career in software and hardware development. Our skills are like the followings: 1. Web App Development - PHP/Laravel/Wordpress - Javascript, MEAN/MERN stack - Python, Django - Ruby on Rails 2. Mobile App Development - Android Studio - Xcode, Swift - React Native, Xamarin, Ionic, PhoneGap 3. Blockchain & Cryptocurrency - Solidity, C++, Python, Javascript, Go - Ethereum, Bitcoin, Vegue, Dash, Pivx - PoW & PoS - Erc20, Erc 232, Erc 720, Erc 721 - IPFS - CEX/DEX - 3rd Party Apis such as GDX, Binance, Gemini, Changelly, etc 4. Electronics & Electrical Engineering, IoT Development. - Architecture, Electrical Engineering, Circuit & PCB Design, Micro-controller - Firmware & Middleware - Many kinds of IoT, Wearable, Healthcare Device. 5. ERP / CRM Development - Salesforce, Zoho, HubSpot 6. Machine Learning - Python, R, TensorFlow, IBM Watson - Neural Network ย่อ
 • จ้าง rishiajmera
  3.6
  6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  development skills and ca274ac350electronicsd3b42f00d9, we develop a complete solution which reflects customer's vision. Serving in: Wordpress | Magento | PHP | CakePHP | Symfony | Joomla | E-Commerce | Opencart ... | Photoshop | Bootstrap | ca274ac350Javascriptd3b42f00d9 | Code Igniter | SEO & SMO | Laravel | Graphic Design | Logos | iOS | Android | Unity 2D-3D | 3D Modeling & Rendering Devices/Platforms for IOT: Raspberry Pi, Arduino
  We're a team of specialists with a keen interest in the field of Website, Application, Game development and Internet of Things. We have more than 6 years of experience. With the capabilities of web development skills and electronics, we develop a complete solution which reflects customer's vision. Serving in: Wordpress | Magento | PHP | CakePHP | Symfony | Joomla | E-Commerce | Opencart | Photoshop | Bootstrap | Javascript | Code Igniter | SEO & SMO | Laravel | Graphic Design | Logos | iOS | Android | Unity 2D-3D | 3D Modeling & Rendering Devices/Platforms for IOT: Raspberry Pi, Arduino, NodeMCU, Cypress, Microcontrollers (PIC, Atmel..). Hardware: RFID; UART, SPI, I2C, RS232; GSM module, RF communication modules, Sensors (DHT11, BMP085, ultrasonic, IR etc.), Wi-Fi Communication, Zig bee, Bluetooth Low Energy IOT platforms: Xively, Beebotte, Android Things, ThingSpeak, IoT ignite, Ubidots, Algo Trading: Zerodha Kite, Upstox, Stock trading, Trading Strategy Development ย่อ
 • จ้าง MeddahAbdellah
  2.8
  2 รีวิว $9 USD ต่อชั่วโมง
  multi-platform apps using ca274ac350Javascriptd3b42f00d9 C++ and qml and SQLite. I Am an electrical & ca274ac350electronicsd3b42f00d9 engineer , i love programming and designing and also robotics , i've started learning at age 14 , i am a hard worker and a perfectionist , ... understand how it works and i can pretty much do anything you ask within few days,HTML5 and CSS3 along with bootstrap and ca274ac350Javascriptd3b42f00d9 along with Jquery for the frontend , I'm also an app Developer i build
  Now days people are addicted to their phones , tablets , computers , especially internet , which makes of them "The" place to make good business , and every company , restaurant , book store , may need a website or an app to let people get the information which they need without making any effort . I Am a web Developer i master php and mysql for the backend and I study networks so i understand how it works and i can pretty much do anything you ask within few days,HTML5 and CSS3 along with bootstrap and Javascript along with Jquery for the frontend , I'm also an app Developer i build multi-platform apps using Javascript C++ and qml and SQLite. I Am an electrical & electronics engineer , i love programming and designing and also robotics , i've started learning at age 14 , i am a hard worker and a perfectionist , ย่อ
 • จ้าง mos3d
  5.0
  16 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  - development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-ca274ac350electronicsd3b42f00d9 hardware ... implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, ca274ac350JavaScriptd3b42f00d9, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work ย่อ
 • จ้าง developco
  0.0
  1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  Kostyuk Nikolay Nikolaevich Was born 08.08.1976 Has finished University of radio of ca274ac350electronicsd3b42f00d9 in 1998 Projects 2003 http: // www.oriontv.net, http ... , HTML, CSS, BEHAVIOR, ca274ac350JavaScriptd3b42f00d9. VB Script, ASP, SOAP, FLASH (Action script), MSSQl, TSQL, PhotoShop, C ++ (STL, WTL), Delphi, VC ++ STL, WTL ATL
  Kostyuk Nikolay Nikolaevich Was born 08.08.1976 Has finished University of radio of electronics in 1998 Projects 2003 http: // www.oriontv.net, http: // www.oriontv.net/energodar, http: // www.ingredient.ru http: // www.vlad-kharkov.com.ua/ - mysql php 2002-2003 Intra the project. PHP, mysql, Flash for clinic (LDLC). The project big I affairs System of meetings on Flash XML PHP. And many other things.. Earlier this proek did under platform Windows ASP MSQL 2002-10/2003-2 The program for scanning documents, packing in pdf also updated Web a server. Means of development. Delphi 7, SAOP, PHP, Mysql, ActiveX 2002 On the basis of cursor Vshop finished pages and cut her in design (Mysql, Perl, Vshop) http: // www.selectsales.com/http: // www.pacificcomputerproducts.com 2002 Took part isp.direx.org 2002 http: // www.education-exchange.co.uk/index.htm Admin system. 2001-2002 Sterns music. http: // www.sternsmusic.com/(shop/and portal system) Linux, Php, mySqladmin 2001/6-2001/9 Renaissance Day Spa (Shop system base on osCommerce) Modify for clients. See introduction 2001/4-2001/6 Survey system (Not web system), Used Mssql, Ado, VC6, STL.T-SQL./Main point the project fast pdf report generator 2001 www.clik4home.com ASP mssql, Flash man base on Server theology 2001 www.dataconit.com site. Asp, mssql. Flash corporative chat. 2000-1998 Small projects with use Delphi, VC Paradox, DDK, the Assembler For MS 51, PIC, AVR Develop HSBC payme module. Skills PHP (pear, smarty), mysql, perl, HTML, CSS, BEHAVIOR, JavaScript. VB Script, ASP, SOAP, FLASH (Action script), MSSQl, TSQL, PhotoShop, C ++ (STL, WTL), Delphi, VC ++ STL, WTL ATL ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""