อิเล็กทรอนิกส์ Mathematics Teachers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • คณิตศาสตร์

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง trutony
  5.3
  22 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  processor for eLinux. -Matlab and ceec761240Mathematics819c96746a -Control Engineering -Power ceec761240Electronics819c96746a -Electrical Engineering -PLC & SCADA -Microcontroller -Embedded Software -Software Development -Algorithm -Artificial Intelligence(GA, IA, NN, Fuzzy Logic, PSO etc.) -C & C++ Programming -ceec761240Electronics819c96746a -Wireless ... Control engineering & Power ceec761240Electronics819c96746a Expert, abundant experience in practical design and development of embedded systems. I controlled step motor, dc motor and different valves etc. with Motorola
  Control engineering & Power Electronics Expert, abundant experience in practical design and development of embedded systems. I controlled step motor, dc motor and different valves etc. with Motorola, Intel and PIC microcontrollers. I developed control system for ship engine and realized communication over CAN bus between different control devices. I developed High speed and High torque control system for IPMSM(Interior Permanent Magnet Synchronous Motor). I have applied drive of LED, LCD and PWM etc. using all peripheral like GPIO, timers, UART, SPI, I2C and others of S3C2440- application processor for eLinux. -Matlab and Mathematics -Control Engineering -Power Electronics -Electrical Engineering -PLC & SCADA -Microcontroller -Embedded Software -Software Development -Algorithm -Artificial Intelligence(GA, IA, NN, Fuzzy Logic, PSO etc.) -C & C++ Programming -Electronics -Wireless ย่อ
 • จ้าง abidraza8
  5.9
  76 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  ceec761240Electronics819c96746a Engineering. My Area of Specialization is Control System & Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and My Major skills are MATLAB, Simulink, ceec761240Mathematics819c96746a, Statistics, Numerical Methods, Numerical
  I am PhD Researcher in Electrical Engineering with specialization in Control Systems (Linear and Nonlinear Control Systems). I have Master's degree in Electrical Engineering and Bachelor's Degree in Electronics Engineering. My Area of Specialization is Control System & Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and My Major skills are MATLAB, Simulink, Mathematics, Statistics, Numerical Methods, Numerical, Logical and Verbal Reasoning, Modeling, Design and Analysis. I have excellent skills in these software: * MATLAB * Simulink * Mathhmatica * Logisim * Ansys Fluent * Pspice * Quite Universal Circuit Simulator (QUCS) * Multisim * LabView * Microsoft Office ย่อ
 • จ้าง Softeria
  6.8
  131 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , ceec761240Electronics819c96746a Engineering,ceec761240Mathematics819c96746a and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio
  100% completion rate with 20% of Repeat Hire rate. I provide the following services. *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM) *Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) *Big Data Analysis(Classification and Prediction ) *Software Development  Wordpress  PHP, HTML , MySQL/SQL  Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers )  Java, C/C++ & C#  DBA (SQL/MySQL/Oracle)  Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark)  Android/ ios and  Cloud Computing. ย่อ
 • จ้าง naveedmazhardz
  3.6
  7 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  I am doing PhD Electrical Engineering with specialization in Control Systems. I can assist larger projects relevant to ceec761240Electronics819c96746a, Control, Circuits, Digital Design, Digital Signal Processing ... , Engineering ceec761240Mathematics819c96746a, Arduino, PIC, C++, Verilog, VHDL, MATLAB and Simulink. I am working as freelancer on different forums since 4 years.
  I am doing PhD Electrical Engineering with specialization in Control Systems. I can assist larger projects relevant to Electronics, Control, Circuits, Digital Design, Digital Signal Processing, Engineering Mathematics, Arduino, PIC, C++, Verilog, VHDL, MATLAB and Simulink. I am working as freelancer on different forums since 4 years. ย่อ
 • จ้าง Haleefreelancer
  1.9
  2 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  also handle multiple tasks with great accuracy. My core expertise include: MS Excel Microwave Engineering ceec761240Mathematics819c96746a Physics Telecommunication Engineering ceec761240Electronics819c96746a Technical Writing Research
  I am an engineer by profession. My career motive is to reach the highest echelons of hard work, dedication constant endeavor to perform better for getting a job that can provide the challenge. I believe that I would be the most effective for employers that trust me with responsibility and provide the opportunity to learn and grow. I have excellent organizational and time management skills. I can also handle multiple tasks with great accuracy. My core expertise include: MS Excel Microwave Engineering Mathematics Physics Telecommunication Engineering Electronics Technical Writing Research Paper Writing Research Proposals Writing eBay & Amazon Product Listings Product Descriptions CV Writing Resume Writing Literature Reviews ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""