Email Marketersพร้อมรับจ้าง

 • การทำการตลาดด้วยอีเมล
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 204 รายการ
 • ว่าจ้าง   Ibrahim185
ว่าจ้าง   Ibrahim185

  Ibrahim185 Ibrahim185

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  ✅❤️✌ TOP CLASS VIRTUAL ASSISTANT SERVICES ✌⭐⭐⭐⭐⭐
  Bangladesh
  5.4
  10 รีวิว 10 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  With well over a decade-worth of experience, I am the "swiss-army" knife of virtual assistants. Your ideal right-hand man to get the job done, and get it done right. I provide data entry, data processing, product researching, product listing, email services, website design, SEO strategy, and anything else you...
  With well over a decade-worth of experience, I am the "swiss-army" knife of virtual assistants. Your ideal right-hand man to get the job done, and get it done right. I provide data entry, data processing, product researching, product listing, email services, website design, SEO strategy, and anything else you need! I have become fluent in Adobe Workshop (Photoshop, Illustrator, Acrobat), and Microsoft Office Suite. I do a majority of my administrative work from these two software platforms, but have the skills to apply them to any platform unique to your company. My timely delivery and accuracy have pushed me to go for the #1 most-requested virtual assistant on Freelancer's platform! I attribute this to my love of working with people and celebrating in their company's success, grateful I was able to provide my full contribution. A final note - it is a surreal sensation to be humbled by accolades and success on an independent platform like Freelancer. On the one hand, I see my work is being well-received, and so I feel I should acknowledge that, and take a healthy measure of confidence in it going forward! On the other hand... it is such a blessing I was given the gift to help at all! To see my professional life grow to such an incredible scale on Freelancer warms my heart, and only makes it more special to me to see the train keep running ahead. Thank you so much your r taking the time to read this, I cannot wait to hear about your next big project! * Zoomla, Magento,3d Cart, WordPress, E-commerce,eBay, Amazon, etc. * Theme installation, customization, plugin development * Facebook Marketing+Twitter Marketing+Youtube Marketing+IG Marketing * Photoshop, Illustrator, Coral draw, banner design, logo design * Data entry, data mining, data processing, data analysis, product listing, excel, word, power-point, pdf editing, VA support, etc. * Search Engine Optimization with high PR, on-page, off-page * Typing, article submission, web research * Translation (Spanish, Dutch, German, Portuguese, Arabic, Bangla, English, French, Italian ) * Email, eBay Template, and so on. ---------------------------------------------------------------------------- ➡️#Timely delivery ➡️#Weekly Work Load 40 hours ➡️#100% dedication ➡️#Unlimited revision before closing the project. ย่อ
 • ว่าจ้าง Ibrahim185
 • ว่าจ้าง   LeadStudio09
ว่าจ้าง   LeadStudio09

  LeadStudio09 LeadStudio09

  Pakistan $25 USD / ชม.
  List Building-Excel-VBA-Leads-Word-PDF-Scrapping
  Pakistan
  4.8
  5 รีวิว 5 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission:...
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to clients worldwide, covering Data Entry, Web Research, Market Research, Product Research, Data Mining, Data Scraping, Lead Generation,List Building,ZoomInfo Leads,Selenium automation,Parsing large numbers of PDF files, Macros (Excel VBA) and Virtual Assistance. These are the lead generation tools to which we have access: ❁Zero bounce❁Never bounce❁Rapportive❁Mailtester❁Clear-bit Connect❁Hunter❁Google ❁Search ContactOut❁LinkedIn Premium (Sales Navigator Account)❁Norbert ❁ Name2Email by replay ❁Connectifier Auto-Search ❁Kendo❁Nymeria❁SalesQL❁Apollo ❁Clear bit ❁Hunter.io ❁Rocket Reach❁Lusha This team is readily available any time you wish in order to accomplish your project as soon as possible. We can work to your time zone as required. We are just a message away. Lead Studio is always here to serve you as and when needed. Thanks for reading. ย่อ
 • ว่าจ้าง LeadStudio09
 • ว่าจ้าง   magesuperltd
ว่าจ้าง   magesuperltd

  magesuperltd magesuperltd

  Jordan $75 USD / ชม.
  ⭐ Full-Stack Developer |⭐ Linux SysAdmin
  Jordan
  6.7
  17 รีวิว 17 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide...
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide serves as a testament to my skills. My foremost rule is to never disappoint a client, a principle I’ve adhered to since the beginning. This commitment has allowed me to establish strong relationships with a multitude of clients over the years. Understanding the dynamic nature of technology, I continually strive for enhancement and professionalism. My service is equally adaptable, with a focus on advanced technology platforms such as Magento and Shopware. If you’re seeking dependable and precise eCommerce development, consider me as your primary resource. ย่อ
 • ว่าจ้าง magesuperltd
 • ว่าจ้าง   farhatwajahat96
ว่าจ้าง   farhatwajahat96

  farhatwajahat96 farhatwajahat96

  Pakistan $25 USD / ชม.
  ⭐ Rising Talent | Graphics & Website Expert ! ⭐
  Pakistan
  2.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, Are you looking for a skilled web developer and graphic designer to bring your digital projects to life? Look no further. I am Farhat Wajahat, with a robust background spanning over 6+ years, I possess a wealth of expertise in both website development and graphic design. Why Choose Me? -Experience Matters: ...
  Hi, Are you looking for a skilled web developer and graphic designer to bring your digital projects to life? Look no further. I am Farhat Wajahat, with a robust background spanning over 6+ years, I possess a wealth of expertise in both website development and graphic design. Why Choose Me? -Experience Matters: With over six years in the industry, I've amassed a wealth of experience that translates into efficient project execution and problem-solving. -Client-Centric Approach: I prioritize open communication, understanding your vision, and delivering results that exceed your expectations. -Tech Savvy: Staying up-to-date with the latest trends and technologies ensures that your projects are always cutting-edge. -Creative Excellence: My passion for design fuels my commitment to delivering visually stunning and engaging content. Website Services that I offer : ☑️. WEBSITE DEVELOPMENT ☑️. E-COMMERCE WEBSITES ☑️. MULTIVENDOR WEBSITES ☑️. FIXING BUGS/ERRORS IN WEBSITES ☑️. WEBSITE SCORE IMPROVEMENT ☑️. WEBSITE RESPONSIVENESS ☑️. WEBSITE SEO Design Services that I offer : ☑️. GRAPHIC ☑️. LOGOS ☑️. BANNERS ☑️. FLYERS ☑️. BROCHURES ☑️. BUSINESS / VISITING CARDS ☑️. UI/UX DESIGN Let's connect and discuss how I can elevate your web development and graphic design projects to new heights. Contact me today to get started! ย่อ
 • ว่าจ้าง farhatwajahat96
 • ว่าจ้าง   datakillers
ว่าจ้าง   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  4.3
  11 รีวิว 11 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง datakillers
 • ว่าจ้าง   tangramua
ว่าจ้าง   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ชม.
  Development, Internet Marketing, Technical Support
  Canada
  2.5
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript, Node.js, MEAN, MERN, MEVN, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js, jQuery 1.3) BACK-END 1.3.1) LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) including Symfony, Laravel, Yii, Zend, CodeIgniter, CakePHP 1.3.2) Python (Python, Django, Flask, FastAPI) 1.3.3) .NET stack technologies (C#, ASP.NET, .NET Core) 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS 1.4.1) E-commerce Platforms: Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, BigCommerce, Shopware, osCommerce 1.4.2) CMS: WordPress, Drupal, Joomla, TYPO3 etc. 1.4.3) CRM: SuiteCRM, SugarCRM 2) MOBILE DEVELOPMENT 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS, MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... ย่อ
 • ว่าจ้าง tangramua
 • ว่าจ้าง   msh598cc826883a7
ว่าจ้าง   msh598cc826883a7

  msh598cc826883a7 msh598cc826883a7

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Preferred & Verified By Freelancer.com
  Pakistan
  2.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, At Marketing For Greatness, we pride ourselves on our 10 years of experience in the industry, and our ability to consistently deliver results for our clients. With a team of experts that specialize in SEO, PPC, social media marketing, and email marketing, we have successfully managed over $5 Million in ad spend...
  Hi, At Marketing For Greatness, we pride ourselves on our 10 years of experience in the industry, and our ability to consistently deliver results for our clients. With a team of experts that specialize in SEO, PPC, social media marketing, and email marketing, we have successfully managed over $5 Million in ad spend to drive conversions and grow our clients' businesses. Our award-winning agency is known for our data-driven approach and our focus on ROI. Our team stays on top of the latest trends and algorithm updates to ensure that our clients' campaigns are always ahead of the curve. Why us? ✔️Award winning Digital Marketing Agency on Meta ✔️Facebook Blueprint Certified Digital Marketing Associate ✔️Google Ads Certified ✔️SEO Certified ✔️Preferred Digital Marketer (top 1% pool of talent on freelancer.com) Our list of services includes: - Search Engine Optimization (SEO) - Google Ads - Pay-Per-Click Advertising (PPC) - Social Media Marketing (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Tiktok) - E-commerce marketing - Email Marketing - Content Marketing - Conversion Rate Optimization - Analytics and Reporting Trust us to elevate your online presence and drive conversions through our proven methods. Let's connect to discuss how we can help your business grow. ย่อ
 • ว่าจ้าง msh598cc826883a7
 • ว่าจ้าง   uumarkhalid31
ว่าจ้าง   uumarkhalid31

  uumarkhalid31 uumarkhalid31

  United Kingdom $20 USD / ชม.
  Web Scraping Veteran | Python Developer | CEO
  United Kingdom
  4.4
  17 รีวิว 17 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Helps businesses by automating their non productive and time consuming tasks with my rock solid 10 years of experience in IT specifically in Web Scraping, Web App developments, Website Developments, Software Development and Desktop Apps. I helped businesses to grow by many folds in ecommerce, consultancy, betting,...
  Helps businesses by automating their non productive and time consuming tasks with my rock solid 10 years of experience in IT specifically in Web Scraping, Web App developments, Website Developments, Software Development and Desktop Apps. I helped businesses to grow by many folds in ecommerce, consultancy, betting, services and marketing. I have complete expertise of python including Flask & Django, Seleium, Plugins developments, backend custom developments and Rest API developments along with front end expertise in PHP and wordpress to cover anything my clients needs at any moment. Major tasks I undertake and accomplish are: 1. Software Development 2. Scripts/codes devevlopment 3. Web Scraping 4. Data mining 5. Shopify Store Development and Management 6. WooCommerce Store Development and Management 7. Bulk Product Scraping and Uploading 8. Compititor's Price analysis 9. Product/inventory Management 10. Business Databases 11. Flask/Django Web Developments 12. API developments and Integrations Apart from the Development skills, I have hands on experience of Digital marketing and Lead generation. I have managing social media targeted ads for organic growth of the businesses and their business has increased by many folds already. Accurate leads for engaging e-mail and telemarketing can also be provided for any demopraghy or any industry/niche with a solid ROI granteed. Don't hesitate to contact me and share your query or idea. ย่อ
 • ว่าจ้าง uumarkhalid31
 • ว่าจ้าง   graphicexpert9
ว่าจ้าง   graphicexpert9

  graphicexpert9 graphicexpert9

  India $20 USD / ชม.
  ⭐LOGO |⭐GRAPHIC DESIGN |⭐ ILLUSTRATION | ⭐WEBSITES
  India
  3.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to "GRAPHICEXPERT" ☑️I HAVE 7+ YEARS EXPERIENCE IN: ✓ Illustrations ✓ Logos, Brochures ✓ Flyers ✓ Posters ✓ Business cards ✓ corporate identity ✓ social media banners ✓ PowerPoint presentations ✓ Info graphics ✓ Template ✓ CD/DVD cover ✓ Line art, anything related to Graphics Designing. ✓ Website design and...
  Welcome to "GRAPHICEXPERT" ☑️I HAVE 7+ YEARS EXPERIENCE IN: ✓ Illustrations ✓ Logos, Brochures ✓ Flyers ✓ Posters ✓ Business cards ✓ corporate identity ✓ social media banners ✓ PowerPoint presentations ✓ Info graphics ✓ Template ✓ CD/DVD cover ✓ Line art, anything related to Graphics Designing. ✓ Website design and development, HTML, CSS, WordPress, WooCommerce, Shopify, Wix, Squarespace. ********Award me Because*********: ✅✓ 100% satisfaction work ✅✓ Clear Communication ✅✓ 24*7 Full Support ✅✓ Revisions ✅✓ Unlimited changes ✅✓ Fast delivery ✅✓ Fair price. ☑️ I'm an expert in Graphics, Website and can also Develop sites in Word press You can also hire me by clicking on the HIRE ME button! AND Thanks for taking the time to Read. ย่อ
 • ว่าจ้าง graphicexpert9
 • ว่าจ้าง   wajali000
ว่าจ้าง   wajali000

  wajali000 wajali000

  Pakistan $15 USD / ชม.
  B2B Sales I Tele-marketing I Lead Generation
  Pakistan
  1.7
  2 รีวิว 2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am an MBA and I have about 8 years of professional core sales experience in reputable companies and projects. I am an expert in relationship management, appointment setting, cold calling, cold emailing, lead generation and getting follow-ups and have vast experience in it including dealing with international clients...
  I am an MBA and I have about 8 years of professional core sales experience in reputable companies and projects. I am an expert in relationship management, appointment setting, cold calling, cold emailing, lead generation and getting follow-ups and have vast experience in it including dealing with international clients particularly in the US and Australia. Sales is like second nature to me and I have the skills to make sales right from prospecting and pitching to closing sales and getting feedback. I have worked in corporate sales, export sales and tele-sales including business development and operations. I have outshined as a professional B2B seller. I have sold building materials, office furniture, used automobiles, FMCG products, tech education, solar installations, cleaning contracts, senior fitness classes and digital marketing. I have worked on Apollo, HubSpot, Pipedrive, Calendly and Keap. I am fluent in English in both verbal and written. I like to take initiatives and I am self-motivated. I work with complete honesty and integrity. I can work comfortably on emails, spreadsheets, Microsoft Office and Google workspace. I have all the prerequisites for remote work. I perform with the best of my abilities and work as per your requirements with accuracy and attention to details until you are fully satisfied with my services. I am ready to do a test task and demonstrate my work. I have a noise-free seperate room for working and a stable 30 mbps internet connection with power back-up, Windows 10, MS Office 2013, SSD and 8GB RAM in my laptop. I look forward to work for you. ย่อ
 • ว่าจ้าง wajali000

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""