Fiction Writersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนเรื่องแต่ง
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 152 รายการ
 • ว่าจ้าง   shafiquesaad6
ว่าจ้าง   shafiquesaad6

  shafiquesaad6 shafiquesaad6

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Business Schemer | ContentStrategist | Ghostwriter
  Pakistan
  5.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to...
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to enhance business performance for small and medium-sized companies. I've been instrumental in facilitating M&As and catapulting startups onto the launchpad of success. But that's just the tip of the iceberg! Ever since I could hold a pen, I've been enamored with the art of writing. I firmly believe that the power of language is the key to shaping your thoughts, manifesting your dreams, and attaining the outcomes you aspire. Throughout my professional journey, I've been committed to working in close collaboration with my clients, delivering nothing short of exceptional customer experiences, irrespective of the industry. My approach is deeply personal, tailoring solutions to each client's unique aspirations. I'm a people-centric professional, passionate about fostering success in others' personal and professional quests, primarily through the magic of writing. Here's a glimpse into the myriad of services I offer: - Crafting compelling Grant Writing - Comprehensive and effective Business Plans - Engaging Pitch Decks - ICO Whitepapers - Ghostwriting enchanting Fictional eBooks - Ghostwriting insightful Nonfictional eBooks - Impactful Business Proposals - Informative Articles & Blogs - Robust Online Course Material - Technical and Legal Content - Engaging Web content - Persuasive Copywriting - Innovative Brand Development - Cutting-edge Online Marketing Strategy Having personal interest and hands-on experience in these fields, you're guaranteed content that is fresh, engaging, informative, and current. What's more, I'm always eager to explore new industries and niches, as I relish the thrill of learning and challenging myself. I'm excited to partner with you and channel your vision through the power of writing. Let's join forces and make your life not just easier, but extraordinary! ย่อ
 • ว่าจ้าง shafiquesaad6
 • ว่าจ้าง   nehanavlani7
ว่าจ้าง   nehanavlani7

  nehanavlani7 nehanavlani7

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Ghostwriter - Screenwriter - Business Writer
  Pakistan
  5.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  Creativity is the brain's invisible muscle -- that when used and excercised routinely -- becomes better and stronger. As a skilled and experienced ghostwriter and creative writer, I offer a wide range of services to help you bring your ideas to life. Whether you're in need of a gripping novel or a thought-provoking...
  Creativity is the brain's invisible muscle -- that when used and excercised routinely -- becomes better and stronger. As a skilled and experienced ghostwriter and creative writer, I offer a wide range of services to help you bring your ideas to life. Whether you're in need of a gripping novel or a thought-provoking article, I'm confident that I can help you achieve your writing goals. My ghostwriting services are perfect for those who need help putting their ideas into words. Whether you're a busy entrepreneur with a message to share or an expert in your field who wants to showcase your knowledge, I can help you craft a piece that reflects your voice and style. With my attention to detail and commitment to quality, you can trust that your content will be informative, engaging, and well-written. If you're in need of creative writing services, look no further. From short stories to screenplays, I specialize in crafting stories that transport readers to new worlds. I'm skilled at creating compelling characters, building suspenseful plots, and describing vivid settings that will keep your readers hooked until the very end. So if you're ready to take your project to the next level, click on "Hire" and let's get started! With my creativity, professionalism, and commitment to customer satisfaction, you can trust that you'll receive content that exceeds your expectations. Let's create something amazing together! ย่อ
 • ว่าจ้าง nehanavlani7
 • ว่าจ้าง   lilliiand
ว่าจ้าง   lilliiand

  lilliiand lilliiand

  United States $15 USD / ชม.
  Expert Business Writer, Researcher and SEO writing
  United States
  4.7
  3 รีวิว 3 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Over 5 years of freelance writing, I have created content for hundreds of blogs across various niches. If you are looking to increase engagement on your website, you’ve come to the right place. I can help you create both short and long-form blog posts that...
  Over 5 years of freelance writing, I have created content for hundreds of blogs across various niches. If you are looking to increase engagement on your website, you’ve come to the right place. I can help you create both short and long-form blog posts that are: •Engaging •Well-researched •SEO-friendly •Keyword-rich •In line with brand voice •Delivered promptly For an additional fee, my services expand to include WordPress publishing, keyword research, and content planning. My writing is clear, concise, meets goals, and is delivered on time. I utilize tools, including Grammarly Premium and Copyscape, to ensure originality and accuracy. ย่อ
 • ว่าจ้าง lilliiand
 • ว่าจ้าง   sedozob1
ว่าจ้าง   sedozob1

  sedozob1 sedozob1

  United States $50 USD / ชม.
  My Success is Precisely a Measure of Your Success
  United States
  5.8
  10 รีวิว 10 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Having worked for 16 years freelance editing/ghostwriting for all genres of storytelling, I have every reason to believe I can help you with your project and bring it to full fruition. I'll work for you, no charge, to demonstrate my skills. Editing/proofreading/ghostwriting novels, dissertations, university...
  Having worked for 16 years freelance editing/ghostwriting for all genres of storytelling, I have every reason to believe I can help you with your project and bring it to full fruition. I'll work for you, no charge, to demonstrate my skills. Editing/proofreading/ghostwriting novels, dissertations, university applications, nonfiction books, eulogies, letters of recommendation, charitable fund requests are all in my domain. I'll let my clients do the talking. "David far exceeded my expectations. His acute attention to detail is uncanny. He worked on my 210,000-word historical fiction manuscript and delivered to me on time, with great skill and professionalism, and offered insights that will help me make this book ready for market. He was in constant communication, keeping me updated on his progress, and to top it off, he was kind and pleasant. I can't recommend him highly enough. I wish I could give him 10 stars." Gary T. @gtoyn “We had the best experience with David, and we will hire him for future projects. He exceeded our expectations. He’s an amazing editor and writer." Jeridoo Universe (jeridoo.com) I promise you my best effort. Thank you. ย่อ
 • ว่าจ้าง sedozob1
 • ว่าจ้าง   QualityHub
ว่าจ้าง   QualityHub

  QualityHub QualityHub

  Pakistan $12 USD / ชม.
  ''PROFESSIONAL AND TECHNICAL PROJECTS EXPERT''
  Pakistan
  1.9
  3 รีวิว 3 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! Welcome to my world of writing. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income for the last three years. With time, I have learned to work with deadlines and stay on task...
  Greetings! Welcome to my world of writing. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income for the last three years. With time, I have learned to work with deadlines and stay on task until objectives are met. I have served more than 2000 clients, With both TECHNICAL and non-technical EXPERTISE, Quality Hub is a place where you get a top-class solution to your problems within a few hours at a very cheap price! ✦︎✦︎My experience and services included✦︎✦︎ --> Accounting & Finance, --> Research writing & Academic writing. --> BUSINESS PLANS, --> BUSINESS ANALYSIS. --> Content writing, --> Article, Blog writing. --> Literature Review & Methodology. --> Case study, --> Reports & Essay writing. --> SPSS & E-view. --> PowerPoint slides. --> Rewriting & Paraphrase. --> Legal writing services --> Resume expert I offer free Turnitin reports to my clients. Click the "Hire Quality Hub" button to place an order. Try me once and be impressed for a lifetime! THANK YOU. ย่อ
 • ว่าจ้าง QualityHub
 • ว่าจ้าง   LynneAnderson
ว่าจ้าง   LynneAnderson

  LynneAnderson LynneAnderson

  Australia $30 USD / ชม.
  Research Analyst, Content And Creative writer
  Australia
  4.2
  5 รีวิว 5 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am a professional writer worked with various Native clients and delivered high-quality work. I am a creative blogger and article writer available to make your project reach its full potential! I have been writing since i was in high school and it is what i love to do more than anything. When you need well-spun...
  I am a professional writer worked with various Native clients and delivered high-quality work. I am a creative blogger and article writer available to make your project reach its full potential! I have been writing since i was in high school and it is what i love to do more than anything. When you need well-spun content that is free from grammatical errors, you can count on me. I'm a capable and professional creative copy writer, website re-writes, eBook and whatever. I have also provided articles for websites. I have 10 years experience in writing and I write words that work for you. I work to create content that fits in with the specific needs that my clients have. I also want to create content that is professional in punctual, and proficient, and have competent work ethic. I'm enthusiastic, easy to work with, eager to learn, eager to please and quick to comply with your requests. ย่อ
 • ว่าจ้าง LynneAnderson
 • ว่าจ้าง   rajansutradhar07
ว่าจ้าง   rajansutradhar07

  rajansutradhar07 rajansutradhar07

  United States $25 USD / ชม.
  Designer, Academic Author, Publisher & Ghostwriter
  United States
  3.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving...
  Hi, there! With an impressive and diverse career spanning over a decade in the realm of the written word, I am excited to embark on a new chapter in my journey as a freelancer on freelancer.com. My passion for crafting compelling narratives, insightful research, and high-quality publications has been the driving force behind my success in the world of academia and publishing. About Me: Academic Author: For eleven years, I have delved into the fascinating world of academia, producing meticulously researched and eloquently written scholarly articles, essays, and papers. My work has been published in esteemed academic journals and has contributed to the intellectual discourse in various fields. I thrive on the challenge of distilling complex concepts into clear, accessible prose. Publisher: My experience as a publisher has allowed me to bring numerous projects to life, from concept to completion. I have a knack for identifying exceptional manuscripts and guiding authors through the publishing process. My keen eye for detail ensures that every publication meets the highest standards of quality and professionalism. Ghostwriter: As a ghostwriter, I have been the invisible hand behind dozens of books, articles, and speeches. I excel at adopting the unique voice and style of my clients, transforming their ideas and vision into polished, reader-friendly content. Confidentiality and client satisfaction are paramount in my ghostwriting endeavors. Why Freelancer.com: I have chosen to expand my horizons on freelancer.com because I am dedicated to providing my expertise to a broader audience. Freelancing allows me to collaborate with a wide array of clients, contributing my skills to a diverse range of projects and industries. Whether you are an academic seeking to enhance your research, an author looking for a professional collaborator, or a business in need of compelling content, I am ready to be your trusted partner. My Promise: Quality: I bring over a decade of experience in crafting meticulously researched, eloquently written content. Expect nothing but the best from me. Timely Delivery: I understand the importance of deadlines. Rest assured, I will meet or exceed your expectations in terms of timely project completion. Confidentiality: As a ghostwriter, I prioritize client confidentiality. Your ideas and work will remain secure and protected. Effective Communication: I value open and clear communication with my clients. I am dedicated to understanding your needs and ensuring that your vision is realized. I look forward to collaborating with you on freelancer.com to create outstanding academic papers, captivating publications, or any written content you may require. Let's embark on this writing journey together and turn your ideas into a reality. ย่อ
 • ว่าจ้าง rajansutradhar07
 • ว่าจ้าง   kasage00
ว่าจ้าง   kasage00

  kasage00 kasage00

  United States $20 USD / ชม.
  Professional Writer ~ Copy editor & VA
  United States
  3.1
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, I am an experienced and professional writer. I write compelling SEO-friendly content for websites, blogs, product descriptions, biographies, and eBooks. As an experienced copywriter, I have been freelancing full-time since 2016. I have double certifications in Digital Marketing. As an Article Writer, I...
  Greetings, I am an experienced and professional writer. I write compelling SEO-friendly content for websites, blogs, product descriptions, biographies, and eBooks. As an experienced copywriter, I have been freelancing full-time since 2016. I have double certifications in Digital Marketing. As an Article Writer, I have extensive experience writing SEO-optimized articles and blog posts, copywriting, and creating content for various niches. I have a strong understanding of on-page and off-page SEO, allowing me to create articles that engage readers and rank high in search engine results. I am also skilled in conducting thorough research to ensure my pieces are informative, well-researched, and high quality. Moreover, I have a keen eye for detail and am highly proficient in editing and proofreading. I ensure that every content I create is error-free, grammatically correct, and meets the client's requirements. As a Virtual Assistant, I am highly proficient in various administrative tasks, such as email management, calendar management, data entry, transcription, and digital marketing. I have done entry-level digital marketing and working on enhancing my marketing skills. I pride myself on being highly organized and detail-oriented, ensuring that my work is always accurate and delivered on time. With my acquired social media marketing skills, I confidently manage an e-commerce site, posting content and placing ads that effectively target the right audience, resulting in increased conversions. I am a skilled user of Canva and Hootsuite, and I am confident in my ability to create compelling social media content. I am eager to put my skills to use and deliver content that will captivate your audience and elevate your social media presence. You can trust in my expertise to help you achieve your online goals. As a Virtual Assistant and Article Writer, I am highly organized, efficient, and a great communicator. I understand the importance of confidentiality and ensure that all sensitive information is handled with the utmost care and professionalism. I am committed to providing my clients the best possible service, ensuring that all projects are completed on time, within budget, and to the highest standard. I am always open to feedback and willing to make any necessary revisions to ensure my clients are satisfied with my work. If you're looking for a reliable and experienced Virtual Assistant and Article Writer, please don't hesitate to contact me. I look forward to hearing from you and discussing how I can help you achieve your goals. ย่อ
 • ว่าจ้าง kasage00
 • ว่าจ้าง   writerLanguage
ว่าจ้าง   writerLanguage

  writerLanguage writerLanguage

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Writer, Storyteller, and Content Strategist
  Bangladesh
  2.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to the Global Text Solutions Hello there, we are qualified and satisfied writers and editors with over five years of experience in different areas of writing. In all that we do, we prioritize ensuring our clients are satisfied in their careers and academic work. In addition, we are well-versed in various...
  Welcome to the Global Text Solutions Hello there, we are qualified and satisfied writers and editors with over five years of experience in different areas of writing. In all that we do, we prioritize ensuring our clients are satisfied in their careers and academic work. In addition, we are well-versed in various style guides, including MLA, Harvard, Chicago, and APA, among others. Working with us in this industry will assure you of 100% timely delivery of orders, plagiarism-free work, and confidentiality in any information you give me as a writer. We have served over 500+ clients, who often come back for another service. We are seen as professional which provide quality service irrespective of the amount. THE SERVICES YOU WILL GET SEO-Content Writing Business Finance writing Technical Writing Proofreading/Editing Resume/CV & Cover Letters, Contents, Articles & Ghost Write Books Business Plan, Business Proposal & Feasibility Study Market Research & Marketing Plan Web Page Content, Product Descriptions/Reviews Blog Writing, eBooks, Press Release, Presentation Data analysis, Data entry etc. Click the 'Hire Me' button and the rest become my responsibility. Your total satisfaction priority. ย่อ
 • ว่าจ้าง writerLanguage
 • ว่าจ้าง   saat3100
ว่าจ้าง   saat3100

  saat3100 saat3100

  Venezuela $10 USD / ชม.
  Translator, Linguist & Proofreader 100%✔
  Venezuela
  1.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! As an applied linguist, proofreader and translator, I am passionate about facilitating effective communication between languages. Fluent in Spanish, English and Italian, I offer translation services that are accurate and faithful to the original context. My approach focuses on quality, attention to...
  Greetings! As an applied linguist, proofreader and translator, I am passionate about facilitating effective communication between languages. Fluent in Spanish, English and Italian, I offer translation services that are accurate and faithful to the original context. My approach focuses on quality, attention to detail and respect for the intent of the original text resulting in a 100% human translation. Services offered: ⭐Language to language translation: English, Spanish and Italian, among others. Editing and Proofreading: I ensure consistency, proper grammar, and fluency in all texts. ⭐Experience and specialization: My experience covers a wide range of fields, including literary, technical, medical, legal, and business translation. As an editor and proofreader, I specialize in ensuring that each text shines with clarity and accuracy. ⭐Focus on client satisfaction: My goal is to exceed my clients' expectations by delivering high-quality work within agreed-upon deadlines. I am committed to open communication and effective collaboration, including flexibility in budgets. Something very important, you will be in direct contact with me, the professional who will be in charge of your needs. If you are looking for a dedicated translator and editor, please contact me to discuss how I can help you achieve your language and communication goals! ⭐Make me part of your team and you will get the best results. Passion for excellence....! Thank you...! ย่อ
 • ว่าจ้าง saat3100

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""