Game Designersพร้อมรับจ้าง

 • ออกแบบเกม
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 175 รายการ
 • ว่าจ้าง   andrijaar2
ว่าจ้าง   andrijaar2

  andrijaar2 andrijaar2

  Serbia $50 USD / ชม.
  Top 1% on the platform | Providing Only Quality
  Serbia
  7.4
  20 รีวิว 20 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS...
  Hello! My name is Andrija and I am a perspective mobile app developer, Unity games developer, web developer, 3D and 2D designer. For me, time is the most valuable thing so I won't waste yours. My motive is to make efficient and clean applications, without bugs. •Mobile Platforms ·Android (Java/Kotlin) ·iOS (Swift) •Databases ·Firebase ·MySQL •Unity game development (C#) ·2D ·3D •Web development ·Javascript ·jQuery ·CSS ·HTML5 •Design ·UI/UX ·2D art ·3D modelling ·Animations »My services -Open for long time relationships -Tolerant to changes relative to primary agreement -Communication every day -Reliable and accurate ย่อ
 • ว่าจ้าง andrijaar2
 • ว่าจ้าง   appmechanic
ว่าจ้าง   appmechanic

  appmechanic appmechanic

  India $25 USD / ชม.
  Unity 3D | Unreal Engine | Flutter | MERN | React
  India
  7.1
  14 รีวิว 14 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Proficient in making attractive AR & VR apps using Unity and Unreal game engine. Having more than 5 years of experiences in creating mobile and pc based apps. Created lots of AR apps using Vuforia, ARCore & ARKit and VR apps for HTC Vive, Gear VR, Oculus Rift. Technical Skills: ============= _ Game Engines :...
  Proficient in making attractive AR & VR apps using Unity and Unreal game engine. Having more than 5 years of experiences in creating mobile and pc based apps. Created lots of AR apps using Vuforia, ARCore & ARKit and VR apps for HTC Vive, Gear VR, Oculus Rift. Technical Skills: ============= _ Game Engines : Unity, Unreal Engine _ 3D Modelling & Art, 3D Rendering, UV Unwrapping, 3D Texturing : 3DS Max, Maya _ Virtual Reality : HTC Vive, Oculus DK2, Gear VR, Google Cardboard, Oculus Go _ Augmented Reality: Vuforia, ARKit, ARCore, Kudan _ Body Sensing : Kinect v2 More Information: =============== - Rank in Top 5 position with keywords "Virtual Reality", "Augmented Reality" & "Kinect" - 100% Rating on Jobs Completion, On Budget and On Time. - Having good percentage of client retention - Rank among Top 25K freelancers on Freelancer Please feel free to contact me for sharing your requirements and getting estimates on your projects. ย่อ
 • ว่าจ้าง appmechanic
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  5.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   Saboor880
ว่าจ้าง   Saboor880

  Saboor880 Saboor880

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Game and Mobile + AI (Python) : Verified by FL
  Pakistan
  4.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hello. I am an expert game and mobile app developer having 7+ years of experience in this field. I am familiar with Unity and Unreal. I also have a strong grip on Flutter, React Native, Python desktop applications as well as Unity game development. I am familiar with mobile game development. I have specialized in...
  Hello. I am an expert game and mobile app developer having 7+ years of experience in this field. I am familiar with Unity and Unreal. I also have a strong grip on Flutter, React Native, Python desktop applications as well as Unity game development. I am familiar with mobile game development. I have specialized in Delivery, POS and eCommerce app development. I know how to develop attractive and robust apps. I care about your time because I know that is important for you. I always get in touch with my clients. If you satisfy with my work, then pay me, other wise do not. Cheers! ย่อ
 • ว่าจ้าง Saboor880
 • ว่าจ้าง   alinorzadd
ว่าจ้าง   alinorzadd

  alinorzadd alinorzadd

  Malaysia $10 USD / ชม.
  Professional Full Game Developer.
  Malaysia
  4.5
  10 รีวิว 10 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an accomplished Unity Game and Mobile Application Developer with over 8 years of industry experience. My journey in this field has been nothing short of incredible, and I'm passionate about turning ideas into reality. Whether you're a game enthusiast with a groundbreaking concept or a business owner seeking a...
  I'm an accomplished Unity Game and Mobile Application Developer with over 8 years of industry experience. My journey in this field has been nothing short of incredible, and I'm passionate about turning ideas into reality. Whether you're a game enthusiast with a groundbreaking concept or a business owner seeking a mobile app solution, I'm here to help you achieve your goals. What Sets Me Apart: Diverse Skill Set: My expertise extends across a broad spectrum. From developing multiplayer games on various platforms to integrating payment gateways like Cashfree, Paytm, PayU, RazorPay, and PayPal, I've got you covered. Efficiency and Quality: I'm committed to delivering projects swiftly without compromising on quality. I understand the importance of a product that's not just functional but also visually appealing. Endless Creativity: Having grown up with computer games, I bring a unique perspective to every project. I'm not just here to execute your ideas; I'm here to elevate them with creative suggestions and innovative solutions. Comprehensive Delivery: Your project will be delivered in the cleanest form, with all the necessary plugins, assets, and any other specific requirements you have. I'm dedicated to ensuring your vision becomes a reality. AI and Artistry: My expertise doesn't stop at development; I excel in AI and 2D/3D art as well. Whether it's breathing life into characters or crafting captivating environments, I've got the artistic skills to make your project stand out. Blockchain and NFT: In an ever-evolving tech landscape, I'm well-versed in NFT and blockchain projects, making me an ideal partner for cutting-edge applications. Get in Touch: Feel free to reach out and discuss your project with me. I'm here to collaborate, innovate, and turn your ideas into exceptional digital experiences. Let's bring your vision to life, swiftly and beautifully. ย่อ
 • ว่าจ้าง alinorzadd
 • ว่าจ้าง   ASRADesigning
ว่าจ้าง   ASRADesigning

  ASRADesigning ASRADesigning

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Unity | Game | AR/VR | Web | UI/UX | 3D Modeling
  Pakistan
  4.3
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! This is Ashar Shaikh I am running a Software house called ASRA-Designing. we have 10 members in our tiny company each member is professional in their own skills we are running our company for 7 years in the offline market we have a professional staff to deal with you, we have a great name in the...
  Hello! This is Ashar Shaikh I am running a Software house called ASRA-Designing. we have 10 members in our tiny company each member is professional in their own skills we are running our company for 7 years in the offline market we have a professional staff to deal with you, we have a great name in the offline market we have graphics designers, web developers, animators, and video editor we are looking forward to providing you with our best services and we will give you quality work in less time that will you 100% satisfied. so choose us to get the best experience. We look forward to working with you for a long time. ย่อ
 • ว่าจ้าง ASRADesigning
 • ว่าจ้าง   alaadel1
ว่าจ้าง   alaadel1

  alaadel1 alaadel1

  Egypt $20 USD / ชม.
  Unity, HTML5, Online, Multiplayer, Game Design, AR
  Egypt
  5.7
  26 รีวิว 26 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am an experienced and passionate game designer and developer with a proven track record of success. I have worked with clients from all corners of the globe on over 200 projects, developing games from the ground up and honing my skills in every aspect of game development, from brainstorming ideas to publishing the...
  I am an experienced and passionate game designer and developer with a proven track record of success. I have worked with clients from all corners of the globe on over 200 projects, developing games from the ground up and honing my skills in every aspect of game development, from brainstorming ideas to publishing the final product. I am dedicated to creating enjoyable and entertaining games that leave a lasting impression. With my expertise and enthusiasm, I'm sure to deliver an unforgettable gaming experience. My expertise include: ✅ Unity 2D/3D games. ✅ Construct3 2D/3D HTML5/Android games. ✅ Uploading to Google Play Store ✅ Game Design Document (GDD). ✅ API Integration. ✅ Game Backends: Playfab, Firebase, PHP, Node.js. ✅ Augmented Reality (AR) ✅ Gamification ✅ Reskining ✅ HTML5 ✅ Multiplayer ✅ Online Games ✅ Casual games. ✅ Educational games. ✅ Simulations. ✅ Interactive Animations. ✅ Game Design Documents. ✅ Level Design. ✅ Figma UI/UX ✅ Creative Writing: Shipped a story-rich adventure for Shadowrun: Hong Kong, with over 6K subscribers on Steam. ✅ Software Development: C#, Java, MySQL, Python, Php, HTML, JS, Node.js. ✅ Source Control: Git, TortoiseSVN. ✅ Multimedia Editing: Image, 3D, Vector, Audio, Video. ย่อ
 • ว่าจ้าง alaadel1
 • ว่าจ้าง   MilosDelic0203
ว่าจ้าง   MilosDelic0203

  MilosDelic0203 MilosDelic0203

  Serbia $40 USD / ชม.
  ⭐ Web & Blockchain & Game Developer⭐
  Serbia
  2.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello everyone! I'm Milos Delic, a senior Web & Blockchain & Game Developer from Serbia. **WEB** React, Flutter, React Native, Node.js, Express.js, MongoDB, TailwindCSS, Laravel, MySQL, The graph, AWS **BLOCKCHAIN** Solidity, Smart Contract, Solana, Near protocol, Algorand, NFT, DeFi, DApp, Web3,...
  Hello everyone! I'm Milos Delic, a senior Web & Blockchain & Game Developer from Serbia. **WEB** React, Flutter, React Native, Node.js, Express.js, MongoDB, TailwindCSS, Laravel, MySQL, The graph, AWS **BLOCKCHAIN** Solidity, Smart Contract, Solana, Near protocol, Algorand, NFT, DeFi, DApp, Web3, Wagmi **GAME** Unity, Unreal Engine, C#, C++, Photon server, Mirror networking, P2E Game development, Ready Me Player, Convai, Metaverse Development, Blockchain Game integration, ย่อ
 • ว่าจ้าง MilosDelic0203
 • ว่าจ้าง   Spectromancer
ว่าจ้าง   Spectromancer

  Spectromancer Spectromancer

  Belarus $15 USD / ชม.
  Games Developer: Delphi, OpenGL, DirectX, C++, ASM
  Belarus
  2.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an independent game developer since 1999. I have a bunch of released PC/mobile games (example: https://store.steampowered.com/app/983450/Astral_Towers/) and my own open-source game engine (https://github.com/Cooler2/ApusGameEngine) made with/for Delphi/ Lazarus. My past professional career include: * C/C++...
  I'm an independent game developer since 1999. I have a bunch of released PC/mobile games (example: https://store.steampowered.com/app/983450/Astral_Towers/) and my own open-source game engine (https://github.com/Cooler2/ApusGameEngine) made with/for Delphi/ Lazarus. My past professional career include: * C/C++ programmer - development of algorithms for 3D geometry data processing; * Java programmer - worked on a famous mobile game. I have a master's degree in computer science and have scored some awards at the ACM ICPC. ย่อ
 • ว่าจ้าง Spectromancer
 • ว่าจ้าง   zulfiqaarhussain
ว่าจ้าง   zulfiqaarhussain

  zulfiqaarhussain zulfiqaarhussain

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Graphic Designer |3D Model & Rendering Expert
  Pakistan
  2.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! I'm Zulfiqar Hussain, a dynamic and versatile creative professional with a passion for transforming imagination into captivating visual experiences. With a unique blend of skills encompassing Graphic Design, 2D/3D Animation, 3D Modeling, and Photorealistic Rendering, I thrive on crafting digital...
  Greetings! I'm Zulfiqar Hussain, a dynamic and versatile creative professional with a passion for transforming imagination into captivating visual experiences. With a unique blend of skills encompassing Graphic Design, 2D/3D Animation, 3D Modeling, and Photorealistic Rendering, I thrive on crafting digital narratives that leave a lasting impact. My Graphic Designing Services: ✔️Logo Design ✔️UI/UX ✔️ WireFrame ✔️Brochure Design ✔️Catalogue Design ✔️Flyer Design ✔️Business Card Design ✔️Menu Card Design ✔️Stationary Design ✔️Book Cover ✔️Map Illustration ✔️Children Book Illustration ✔️character design ✔️Packaging design ✔️Label Design My 3D Modeling Services: ✔️3D Object Modelin ✔️3D Character Modeling ✔️3D Interior/Exterior Modeling ✔️3D Floor Plan ✔️3D Visualization ✔️3D Architectural Design✔️3D Cad Modeler ✔️3D Rendering, Texturing, Lighting, and rigging ✔️3D Product Design ✔️Architectural Design & Building Architecture My 2D/3D Animation Services: ✔️2D/3D Explainer Animation ✔️2D/3D Isometric Animation ✔️2D/3D Motion Graphics Animation ✔️2D/3D Documentary Animation✔️2D/3D Promotion Video ✔️2D/3D Product Animation ✔️Whiteboard Animation TOOLS: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Figma, Adobe Indesign, Autodesk Maya, AutoCAD, 3Ds Max, Blender 3.0, After Effect, and Premium Pro... BENEFITS: ✔️ Customized Guidance: Strategies designed just for you, reflecting your goals. ✔️ Value-Packed Pricing: Premium services that won't break the bank. ✔️ Lasting Partnerships: Committed to fueling your brand's ongoing triumph. ✔️ Always Informed: 24/7 availability, regular updates - no surprises. ✔️ Your Satisfaction, Guaranteed: Pay with confidence, only when delighted. ✔️ Smooth Conversations: Effortless communication, no matter the language. Thanks, Zulfiqar Hussain. ย่อ
 • ว่าจ้าง zulfiqaarhussain

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""