Grant Writersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนขอระดมทุน
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 116 รายการ
 • ว่าจ้าง   shafiquesaad6
ว่าจ้าง   shafiquesaad6

  shafiquesaad6 shafiquesaad6

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Business Schemer | ContentStrategist | Ghostwriter
  Pakistan
  4.1
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to...
  Unleash your business's true potential with my powerhouse of executive management expertise, spanning over 8 years. I bring a wealth of knowledge in private equity, M&A, company valuation, and acquisitions. My prowess extends to driving strategic management and implementing winning strategies that have proven to enhance business performance for small and medium-sized companies. I've been instrumental in facilitating M&As and catapulting startups onto the launchpad of success. But that's just the tip of the iceberg! Ever since I could hold a pen, I've been enamored with the art of writing. I firmly believe that the power of language is the key to shaping your thoughts, manifesting your dreams, and attaining the outcomes you aspire. Throughout my professional journey, I've been committed to working in close collaboration with my clients, delivering nothing short of exceptional customer experiences, irrespective of the industry. My approach is deeply personal, tailoring solutions to each client's unique aspirations. I'm a people-centric professional, passionate about fostering success in others' personal and professional quests, primarily through the magic of writing. Here's a glimpse into the myriad of services I offer: - Crafting compelling Grant Writing - Comprehensive and effective Business Plans - Engaging Pitch Decks - ICO Whitepapers - Legal Writing - Ghostwriting enchanting Fictional eBooks - Ghostwriting insightful Nonfictional eBooks - Impactful Business Proposals - Informative Articles & Blogs - Robust Online Course Material - Technical and Legal Content - Engaging Web content - Persuasive Copywriting - Innovative Brand Development - Cutting-edge Online Marketing Strategy Having personal interest and hands-on experience in these fields, you're guaranteed content that is fresh, engaging, informative, and current. What's more, I'm always eager to explore new industries and niches, as I relish the thrill of learning and challenging myself. I'm excited to partner with you and channel your vision through the power of writing. Let's join forces and make your life not just easier, but extraordinary! ย่อ
 • ว่าจ้าง shafiquesaad6
 • ว่าจ้าง   moizdzo3l
ว่าจ้าง   moizdzo3l

  moizdzo3l moizdzo3l

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Business Writer & Marketer | Creative Ghostwriter
  Pakistan
  4.6
  4 รีวิว 4 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the...
  Got an idea laid out or a topic selected but, it doesn't click. Somehow, your content doesn't carry the spark of lightning. That's why I want to guide you in shape and tell your story because great content starts with your philosophy and how you present yourself. My job is to help you out with seizing and grabbing the attention of the audience. Whether it's to work on a set purpose or imagination, my copywriting and creative writing skills will make sure to convey the message lying in your mind. Let me be your neuron and bridge the gap between your expertise and your potential audience. Whether you need a polished story or assistance in brushing up on what you've already got. Even if it's the imagined world of fiction, the real-life experiences of a memoir, a business story, a concept to be portrayed, an article, a blog, sales copy, web copy, or the hard-won lessons for a self-help book, there's some sort of story kicking around the confines of your mind. Deciding to get that story down on paper, out into the world, can be daunting. Does the thought of writing create a massive lump in your stomach? Are you hoping someone will come to your aid to help you and take your pain away magically? I possess that power you are looking for in my pen! Since childhood adopting a growth mindset has led me to grow into a purpose-driven individual. Helping and making people achieve what they want, gives me immense pleasure and satisfaction! Writing is my first love and something I have a natural aptitude for, though I am always working on improving my craft and honing my skills. I approach each and every project wholeheartedly and with diligence and eagerness as if it were my own. As a native speaker and versatile creative writer, I have a big heart, a huge imagination, and strong creative writing skills and I will write original, creative content for your project, in any style, for any format, and at a budget point that works for you. I'm not a writer that stays in one specific niche. Versatility is my specialty So if that mix of storytelling, tone, creative writing, and humor sounds like your jam, send me a message! ย่อ
 • ว่าจ้าง moizdzo3l
 • ว่าจ้าง   mikenoelsmith
ว่าจ้าง   mikenoelsmith

  mikenoelsmith mikenoelsmith

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  Content | Resume | Business Plan | No AI
  United Kingdom
  4.1
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Consultant specializing in Senior Management operational matters and human capital, particularly working with business leaders. I’ve worked in business development, planning, strategy, and marketing fields, as well as the banking sector. I will prepare a complete investor-ready business plan for your start-up business...
  Consultant specializing in Senior Management operational matters and human capital, particularly working with business leaders. I’ve worked in business development, planning, strategy, and marketing fields, as well as the banking sector. I will prepare a complete investor-ready business plan for your start-up business and grow your business by developing a realistic business plan in order to raise finance on commercial terms. I will create a start-up pitch deck and an investor pitch deck for aspiring entrepreneurs to secure the necessary funding to see their dream become a reality. I am also a qualified Human Resource professional with more than 30 years of experience. I am a member of various recruitment panels by virtue of my knowledge and experience of the recruitment process in a variety of organizations. I’m an experienced, energetic, and highly adaptable management professional with a proven track record of success within corporate, B2B environments, and International Sports teams. Consultant specializing in Senior Management operational matters and human capital, particularly working with business leaders. Designed and delivered several management/leadership and coaching courses for BP and Halliburton in the Eurasia market including the development of staff and leaders for High Performing Teams. I’ve experience in driving businesses forward, managing risk, and leading diverse teams worldwide. I’m a results-orientated leader and focused on delivering full life cycle projects. An excellent communicator and facilitator, I’m adept at building relationships at all levels both internally and externally, nationally as well as internationally. ย่อ
 • ว่าจ้าง mikenoelsmith
 • ว่าจ้าง   Donnie345
ว่าจ้าง   Donnie345

  Donnie345 Donnie345

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Alpha Scriber | Business Writer | Grant Master
  Pakistan
  4.8
  5 รีวิว 5 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, I am Ali Ahmed, a dedicated professional committed to achieving 100% client satisfaction while never compromising on the quality of my work. With over 7 years of experience in the field, I've worn various hats throughout my career, serving as a Business Writer, Business Analyst, Grant Writer, SEO Content...
  Greetings, I am Ali Ahmed, a dedicated professional committed to achieving 100% client satisfaction while never compromising on the quality of my work. With over 7 years of experience in the field, I've worn various hats throughout my career, serving as a Business Writer, Business Analyst, Grant Writer, SEO Content Writer, Sales Copywriter, Proofreader, and Editor. ☑️SEO CONTENT WRITING ✔️ Blogs - Articles – Website Content ✔️ Keyword Research ☑️COPYWRITING ✔️ Ad Copy – Landing Page Copy - Direct Response Copy ✔️ Email Marketing - Sales Letters ✔️ Social Media Posts - Taglines - Slogans ✔️ Press Releases ☑️ BUSINESS WRITING ✔️ Business Analysis ✔️ Business Plan - Continuity Business Plan ✔️ Market Research ✔️ Financial Projections - Financial Modelling ☑️ GRANT RESEARCH & PROPOSAL WRITING ✔️ Grant Writing - Grant Proposal Writing ✔️ Grant Research ✔️ Budgeting ✔️ Forecasting ✔️ RFP - Bid Writing ☑️ LEGAL & CONTRACT WRITING ✔️ Contract Writing ✔️ Contract Review ☑️ BOOK WRITING - PUBLICATION - MARKETING ✔️ Ghostwriting (Memoir, Autobiography, Self Help, Mystery, Fiction, Non-Fiction etc) ✔️ Editing - Proofreading - Manuscript Critique - Copyediting - Line Editing - Fact Checking ✔️ Formatting (eBook, Paperback, Hardcover & Ready to Print) ✔️ Publishing (Amazon, Barnes & Noble, Apple Books, Scribd, KOBO, Bakers & Tayler and 20+ Platforms) ✔️ Marketing (Amazon Featuring, Amazon Marketing, Author Recognition, Book Sales, Book Ranking, Podcast Interviews etc) ✔️ Author Support & Consultation ☑️ OTHER SERVICES ✔️ Resume Writing (ATS Compliant Resume) ✔️ LinkedIn Optimization ✔️ PR Publishing ✔️ Company Profile If you're seeking top-quality and efficient work, I invite you to connect with me by clicking "Request a Quote" at the top right of my profile. ย่อ
 • ว่าจ้าง Donnie345
 • ว่าจ้าง   josomap
ว่าจ้าง   josomap

  josomap josomap

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  Business Plan | Financial Plan | Feasibility Study
  United Kingdom
  3.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
   Financial Planning, Modelling and Forecasting  Business Plans and Feasibility Studies (Including Strategy & Operations)  Market Research and Analysis  Marketing Plan  Financial Advice, Loans, Equity and Investors.  Startup Mentoring and Coaching I am a Warwick Business School Executive MBA (ranked 6th by...
   Financial Planning, Modelling and Forecasting  Business Plans and Feasibility Studies (Including Strategy & Operations)  Market Research and Analysis  Marketing Plan  Financial Advice, Loans, Equity and Investors.  Startup Mentoring and Coaching I am a Warwick Business School Executive MBA (ranked 6th by The Economist and 20th by the Financial Times) with over 24 years of experience providing management consulting and financial services to SMEs and startups. I have worked on multiple projects and have experience within different industries and countries, from Australia, the Middle East, Europe, the United States, Canada and LATAM, among others. I have done multiple business plans, marketing plans, financial models, and market research for clients looking for funding, loans, or equity. Based on my banking experience, I know how to write comprehensive business plans, do financial models and market analyses to convince banks and investors that your project is second to none. If you need some of my services, I am here to help you. I am a good listener and always keen to give a hand. I think the quality of service is a must and I will ensure you are always happy with my job. Please, contact me to discuss your project, and I will be very glad to work with you. ย่อ
 • ว่าจ้าง josomap
 • ว่าจ้าง   AmberYusuf
ว่าจ้าง   AmberYusuf

  AmberYusuf AmberYusuf

  Canada $10 USD / ชม.
  Word Wizard: Crafting Wonders
  Canada
  3.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting...
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting dissertations to research papers destined for publication. ? My Expertise Spans the Spectrum: From reflective essays to literature reviews, legal writing to business and marketing plans, case studies to pitch deck presentations, and SEO-friendly website content to blogs and 'how-to' articles, I'm a wordsmith extraordinaire. My commitment to originality is unwavering, substantiated by attached TURNITIN PLAGIARISM REPORTS that testify to my authentic work. ? Balancing Act: Research & Content Harmony: Years in the industry have seen me master the delicate dance between research and content writing. This equilibrium enables me to cater seamlessly to clients from diverse backgrounds. ? Research Prowess: In the realm of research writing, my tone is formal, supported by robust research and meticulous referencing in APA, MLA, Chicago, or Harvard styles. I craft bibliographies that impeccably align with in-text citations and document formatting. ✍️ Content Craftsmanship: In the realm of content writing, I adopt a conversational style, adapting to the demands of sales copies, posts, social media captions, and ghostwriting. Basic keyword research underpins my content, optimizing it for broader reach and accessibility. ? Copywriting Mastery: I've honed the art of copywriting, employing proven approaches like PAS, 7C's, and AIDA. Whether it's crafting compelling resumes, persuasive cover letters, or captivating web content, I target niches with precision. ? My Fluent Niches: My expertise extends across English linguistics, literature, social sciences, education, medical, e-commerce, fintech, nursing, and international relations. From Bachelor's to Doctorate level coursework, term papers, essays, assignments, research proposals, and dissertations, I've got you covered. Notably, my Literature Review Writing service, characterized by a gentle yet critical tone and chronological order, has earned glowing recommendations. ? Your Writing Asset Awaits: Hire me, and I'll further polish my writing skills in your service. I pledge to be your dependable asset, delivering high-quality work precisely when you need it. ? Let's Transform Words into Wonders: Ready to embark on a journey where words hold limitless potential? Reach out to me, and together, we'll create literary magic. ย่อ
 • ว่าจ้าง AmberYusuf
 • ว่าจ้าง   zohaab85
ว่าจ้าง   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  4.7
  8 รีวิว 8 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ ย่อ
 • ว่าจ้าง zohaab85
 • ว่าจ้าง   waseemdhatoo
ว่าจ้าง   waseemdhatoo

  waseemdhatoo waseemdhatoo

  United Kingdom $75 USD / ชม.
  TOP 1% PPT & Presentation | PITCHDECK CONNOISSEUR
  United Kingdom
  3.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $75 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective...
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective communication is essential. Whether you are looking for investors, customers or partners, making an impact on your potential customers is a challenge. An impeccable profile, business plan, marketing collateral & pitch deck gets target audience (investors & customers) excited about your idea and engages them in a conversation about your business, and leading to an investment or purchase. I have tons of ideas about how to impressively present your plain data so that your audience will know and see the extracted and exact highlighted points of your business. ย่อ
 • ว่าจ้าง waseemdhatoo
 • ว่าจ้าง   Wiselancer
ว่าจ้าง   Wiselancer

  Wiselancer Wiselancer

  Pakistan $20 USD / ชม.
  The Professional Writer
  Pakistan
  1.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per...
  I'm a professional content and academic writer. Writing is my passion and my profile indicates that too. I have command over different academic referencing styles including Harvard, APA, MLA, Oxford and Chicago. I am able to write and carry out extensive research in different areas and provide quality work as per client’s requirements. My clients range from undergraduate to PHD. I have covered different academic fields including business management, HRM, organizational and business strategy, marketing, medical, nursing and international relation. I am also specialized in social media content, website content, blog, advertising material, and sales pages. Providing unique content consistently is not an easy task, especially on a variety of niches. You can hire me to get unique content writing services for your articles, review, press releases, exam and certification articles, thesis and any other writing work. I already wrote over 10,000 articles, reviews, academic papers including ebooks for different websites and blogs, some through and from several other sources. I have adopted writing as my profession now. I believe that my education, working experience with foreign companies and regular traveling to over 30 countries of the world helped me a lot in this work. I also have experience of power point presentations and their write ups. Moreover, my three daughters are also helping me in providing the quality work in different fields. Our educational back ground helped us a lot. I have Master Degree in MA (Economics) 1st daughter has a Masters Degree (Public Administration - HR) 2nd daughter has a Masters Degree (MBA- Finance) 3rd daughter is a medical student – 4th year I believe that there are several benefits of hiring me: 1. I provide well researched, unique and quality work. 2. Always provide 100% Copyscape passed work 3. Submission within a given time frame 4. Error-free content ย่อ
 • ว่าจ้าง Wiselancer
 • ว่าจ้าง   aqsaishrat
ว่าจ้าง   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  4.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. ย่อ
 • ว่าจ้าง aqsaishrat

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""