Legal Researchersพร้อมรับจ้าง

 • การวิจัยทางกฎหมาย
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 103 รายการ
 • ว่าจ้าง   Quicklancer15
ว่าจ้าง   Quicklancer15

  Quicklancer15 Quicklancer15

  United Kingdom $150 USD / ชม.
  Lawyer, MBA Degree & Writer (Business, Legal).
  United Kingdom
  5.9
  24 รีวิว 24 รีวิว $150 USD ต่อชั่วโมง
  Kenneth is the founder of QL Legal, a legal and business advisory firm. I am UK-based foreign qualified lawyer and have been in the legal profession for over 5 years and I have significant experience in Corporate Law, Contract Law, Commercial Law, Business Law, Intellectual Property Law, Property Law. I have an LLB...
  Kenneth is the founder of QL Legal, a legal and business advisory firm. I am UK-based foreign qualified lawyer and have been in the legal profession for over 5 years and I have significant experience in Corporate Law, Contract Law, Commercial Law, Business Law, Intellectual Property Law, Property Law. I have an LLB and an MBA from the United Kingdom, completed in 2 (two) years and 8 (eight) months, respectively. I've drafted and reviewed agreements for clients in several common law jurisdictions such as the United Kingdom, United States, Australia, South Africa, etc., and the Gulf Region and Asia. My business services cover Market Research, Business Plans, Business Strategies etc. Don't hesitate to contact me if you have any need for legal or business advisory services. ย่อ
 • ว่าจ้าง Quicklancer15
 • ว่าจ้าง   aqsaishrat
ว่าจ้าง   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  4.0
  4 รีวิว 4 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. ย่อ
 • ว่าจ้าง aqsaishrat
 • ว่าจ้าง   lawyerghazalli
ว่าจ้าง   lawyerghazalli

  lawyerghazalli lawyerghazalli

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Attorney, Business Lawyer, Legal Advisor Paralegal
  Pakistan
  7.7
  121 รีวิว 121 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am a law and computer expert simultaneously. I have 16 years of experience as Solicitor and Attorney. I remained Assistant District Public Prosecutor, and Deputy Solicitor to Government of Punjab. I am a certified transcriptionist from COMSATS Institute of Information Technology in Pakistan. I am also certified in...
  I am a law and computer expert simultaneously. I have 16 years of experience as Solicitor and Attorney. I remained Assistant District Public Prosecutor, and Deputy Solicitor to Government of Punjab. I am a certified transcriptionist from COMSATS Institute of Information Technology in Pakistan. I am also certified in Computer Operating by British Council. I am good in English language and translation with Urdu as my native language. I am determined to provide you the desired services with utmost care and excellence. ย่อ
 • ว่าจ้าง lawyerghazalli
 • ว่าจ้าง   Eaa20
ว่าจ้าง   Eaa20

  Eaa20 Eaa20

  Nigeria $50 USD / ชม.
  Lawyer •Privacy Law•Contracts Expert
  Nigeria
  6.7
  80 รีวิว 80 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello. I'm Emmanuel, and I'm a licensed lawyer. I hold a law degree from a leading university and I specialise in legal drafting, legal research and legal word processing. I have assisted a number of clients in drafting, rewriting and proofreading a wide range of legal documents including contracts, trust deeds,...
  Hello. I'm Emmanuel, and I'm a licensed lawyer. I hold a law degree from a leading university and I specialise in legal drafting, legal research and legal word processing. I have assisted a number of clients in drafting, rewriting and proofreading a wide range of legal documents including contracts, trust deeds, affidavits, wills and codicils, and statements of claim. Also, I have been commissioned by law firms, academics and corporations to conduct research on varied legal issues touching on consumer protection law, corporate law, aviation law, international law, contract law, and intellectual property law, among others. Do you require any form of legal help? Please, do not hesitate to send me a message: I am available 24/7. ย่อ
 • ว่าจ้าง Eaa20
 • ว่าจ้าง   addison2002
ว่าจ้าง   addison2002

  addison2002 addison2002

  India $30 USD / ชม.
  I'm your one-stop shop for all your writing needs!
  India
  4.9
  14 รีวิว 14 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise,...
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise, and full of life. With my experience as a ghostwriter, I have had the opportunity to work with a diverse range of clients and topics, from business professionals to researchers in the sciences. I am a master at evoking emotion and creating a captivating narrative. In addition to my expertise in writing and storytelling, I have recently completed a course on PowerBI. This has expanded my skill set and equipped me with the knowledge to effectively analyze and visualize data, providing valuable insights for clients who require data-driven storytelling. When I'm not writing or analyzing data, I'm constantly expanding my knowledge by reading, networking, and attending workshops to stay up to date on the latest trends in the industry. I am an ambitious wordsmith with a passion for storytelling and an ability to make stories come alive. Whether you're writing a memoir, a blog post, or a book, I'm here to help you share your story with the world. Together, we can create a compelling narrative that engages readers and leaves a lasting impact. Ready to captivate your readers? Reach out for flawless writing! ย่อ
 • ว่าจ้าง addison2002
 • ว่าจ้าง   drCelliAriel
ว่าจ้าง   drCelliAriel

  drCelliAriel drCelliAriel

  Argentina $50 USD / ชม.
  ABOGADO INTERNACIONAL
  Argentina
  5.9
  47 รีวิว 47 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am a lawyer with more than 5 years of experience in different branches of law, I provide advice to companies in anticipation of problems that translate into financial savings for my clients; I have the facility to write legal texts and command of English, I have made publications such as "Thesis in Environmental...
  I am a lawyer with more than 5 years of experience in different branches of law, I provide advice to companies in anticipation of problems that translate into financial savings for my clients; I have the facility to write legal texts and command of English, I have made publications such as "Thesis in Environmental Law", also in my office we have a translator. Much of our businesses and clients are located in the United States and European countries. I am waiting for your contact to help you. I am what you need.- _________________________________________________________________________________ Soy un abogado con más de 5 años de experiencia en diferentes ramas del derecho, brindo asesoría a empresas anticipandonos a problemas que se traducen en ahorros económicos para mis clientes; Tengo facilidad para redactar textos legales y dominio del inglés, he realizado publicaciones como "Tesis en Derecho Ambiental", además en mi oficina contamos con un traductor. gran parte de nuestros negocios y clientes se encuentran en los Estados Unidos y países europeos. Estoy esperando tu contacto para poder ayudarte. Soy lo que necesitas.- ย่อ
 • ว่าจ้าง drCelliAriel
 • ว่าจ้าง   IshfaqKhan786
ว่าจ้าง   IshfaqKhan786

  IshfaqKhan786 IshfaqKhan786

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Business Lawyer/Attorney/Writer/researcher
  Pakistan
  5.1
  29 รีวิว 29 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Lawyer/ Attorney/ Legal Researcher/Thinker/Writer Founder and Chief Executive of Ahmed Nawaz Legal Consultancy Service SMC-Private Limited (Regd.). I have 9+ years of experience in different local and international laws relevant drafting, i.e., legal writing, Appeals, appeal brief, Business legal tasks, complaints,...
  Lawyer/ Attorney/ Legal Researcher/Thinker/Writer Founder and Chief Executive of Ahmed Nawaz Legal Consultancy Service SMC-Private Limited (Regd.). I have 9+ years of experience in different local and international laws relevant drafting, i.e., legal writing, Appeals, appeal brief, Business legal tasks, complaints, Contracts drafting, Corporate drafting, Civil case, Criminal cases, Copyrights assignments, company registration, trademarks, environmental, Family, Patents application drafting etc. Miscellaneous cases drafting and conveyancing. Most of my experience is in reviewing and drafting different kinds of agreements and legal assignments, # Agency Agreements # Article of Association and Memorandum of Association # Appeal Briefs # Civil Complaints/Motions/Actions # Criminal Complaints/Motions # Personal Injury case # Small Claims/Large Claims # B2B Agreements # Copyrights # Employment Agreements/ Contracts # Software Development Agreements # Shareholders Agreements # General Service Agreements # Offer letter, Demand letter and response letter etc # Partnership Agreements # Patents application drafting # Merchant Agreements # Gateway Services Agreements # Referral and Agent Agreements # Rental Agreements # Subcontractor Agreements # Trademarks Assignments # Marketing Agreements # Consulting Agreements # Publishing Agreements # NDAs # NNNs Agreements # SLAs and various Service Agreements and, # Various Content Writing # Website Terms & Conditions, Disclaimers, Privacy Policy, Billing Policy, Refund Policy, and other legal documents and forms. As a Lawyer/Advocate/Attorney/Writer, I advise and represent clients in courts, before government agencies, and on private legal matters. ย่อ
 • ว่าจ้าง IshfaqKhan786
 • ว่าจ้าง   QualityHub
ว่าจ้าง   QualityHub

  QualityHub QualityHub

  Pakistan $12 USD / ชม.
  ''PROFESSIONAL AND TECHNICAL PROJECTS EXPERT''
  Pakistan
  2.6
  3 รีวิว 3 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! Welcome to my world of writing. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income for the last three years. With time, I have learned to work with deadlines and stay on task...
  Greetings! Welcome to my world of writing. I am deeply passionate about writing. This is what encourages me and acts as my source of satisfaction. Crafting words gives me new strength. It has also become my source of income for the last three years. With time, I have learned to work with deadlines and stay on task until objectives are met. I have served more than 2000 clients, With both TECHNICAL and non-technical EXPERTISE, Quality Hub is a place where you get a top-class solution to your problems within a few hours at a very cheap price! ✦︎✦︎My experience and services included✦︎✦︎ --> Accounting & Finance, --> Research writing & Academic writing. --> BUSINESS PLANS, --> BUSINESS ANALYSIS. --> Content writing, --> Article, Blog writing. --> Literature Review & Methodology. --> Case study, --> Reports & Essay writing. --> SPSS & E-view. --> PowerPoint slides. --> Rewriting & Paraphrase. --> Legal writing services --> Resume expert I offer free Turnitin reports to my clients. Click the "Hire Quality Hub" button to place an order. Try me once and be impressed for a lifetime! THANK YOU. ย่อ
 • ว่าจ้าง QualityHub
 • ว่าจ้าง   writingmonxter
ว่าจ้าง   writingmonxter

  writingmonxter writingmonxter

  Pakistan $35 USD / ชม.
  ⭕CV/RESUME ⭕PARALEGAL ⭕SEO ⭕DEVELOPER ⭕PITCHDECK⭕
  Pakistan
  4.4
  7 รีวิว 7 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  ✨ MS Word Pro ✨ CV/Resume ✨ Pitchdeck ✨ Blog Writer ✨ Paralegal ✨ Cover Letter ✨ LOGO Designer ✨ Shopify Designer ✨ Web Copywriter ✨ Web Design ✨ Greetings, My name is Muhammad Tabish. Currently, I am doing my PhD from Xi'an, China. I have more than 12+ years of experience in the field of Resume / CV drafting,...
  ✨ MS Word Pro ✨ CV/Resume ✨ Pitchdeck ✨ Blog Writer ✨ Paralegal ✨ Cover Letter ✨ LOGO Designer ✨ Shopify Designer ✨ Web Copywriter ✨ Web Design ✨ Greetings, My name is Muhammad Tabish. Currently, I am doing my PhD from Xi'an, China. I have more than 12+ years of experience in the field of Resume / CV drafting, content writing, SEO, Blog writing, Pitchdeck designing, logo designing, web developing, and graphics designing. I am fully skilled and able to use different software such as Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, WordPress, and Elementor Pro to meet my client's needs and give them 100% original and creative content. Working as a freelancer on this site for all these years, I was lucky enough to be a part of many big companies worldwide. My services include copy writing, Resume / CV Writing, SEO search, web development, and graphic designing. ⭐⭐⭐SERVICES I OFFER⭐⭐⭐ ✅ Content writing services: ⭐ Resumes & Cover Letters ⭐ Articles and blogs ⭐ Social media contents ⭐ Website Copy ⭐ Press releases ⭐ Marketing blogs and contents ✅ SEO: ⭐ On-page and off-page SEO ⭐ Keyword research ⭐ Website speed optimisation ⭐ Niche research ⭐ Schema mark-up ✅ Web development services: ⭐ Custom wordpress design ⭐ Wordpress website development ⭐ Elementor Pro page designing ⭐ Blogging ⭐ Wordpress speed optimisation ⭐ Affiliate marketing ✅ Graphic designs services: ⭐ Logo and label designing ⭐ Brochure, poster and flyer designing ⭐ PPT designing ⭐ Social media kit designs ⭐ CV and business card designing ⭐ Pitch deck designing My top priority has always been client satisfaction, so I provide after services free of cost. I have worked with thousands of happy clients and have always delivered their projects on time. If you want to know more about me and my work and services, please contact me at your convenience. You can ''HIRE ME'' directly by clicking the ''Hire Muhammad T'' button. Have a good day! Thanks & Regards ❗Muhammad Tabish❗ ย่อ
 • ว่าจ้าง writingmonxter
 • ว่าจ้าง   ShaikhAneesa
ว่าจ้าง   ShaikhAneesa

  ShaikhAneesa ShaikhAneesa

  Pakistan $12 USD / ชม.
  Gateway to Premium Content and Design Services!
  Pakistan
  3.8
  7 รีวิว 7 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ...
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ⏩ Content and Copywriting Mastery: Immersed in the world of words, I've honed my skills to craft compelling and strategic content. From SEO-optimized articles to persuasive marketing copy, business / marketing plans, or creative writing I am dedicated to delivering content that resonates with the target audience. Your story deserves to be told with precision and impact, and I ensure it's done seamlessly. ⏩ Graphic Design Wizardry: Beyond the written word, Content360 unleashes visually stunning designs. With a keen eye for aesthetics, I've mastered the art of creating graphics that elevate brand identity. Social media visuals, Logo/Branding items, or presentations - each piece is meticulously designed to leave a lasting impression. Wanna know more about me? Please check my client’s testimonials: ⭐ Very flexible and delivered a good quality business portfolio - Karim A. ⭐ Great creativity and communication. It was easy working with this company - Keith O. ⭐ Very good work In time Efficient Artistic - Soumitra D. ⭐ Excellent work I keep working continuously with Content360 - Fedor T. Ready to elevate your project? HIRE ME, and let's embark on this creative journey! Best Regards, Aneesa Shaikh. ย่อ
 • ว่าจ้าง ShaikhAneesa

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""