Legal Writersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนด้านกฎหมาย
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 79 รายการ
 • ว่าจ้าง   kalyanisharmaa
ว่าจ้าง   kalyanisharmaa

  kalyanisharmaa kalyanisharmaa

  India $10 USD / ชม.
  Lawyer I Researcher I Agreements I SEO I T&C's
  India
  3.6
  14 รีวิว 14 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! I'm a passionate wordsmith, an experienced lawyer, and an international paralegal, merging my love for writing with a rich background in the legal domain. With over 6 years of dedicated experience in crafting compelling content and conducting thorough research, I offer a unique blend of legal expertise...
  Greetings! I'm a passionate wordsmith, an experienced lawyer, and an international paralegal, merging my love for writing with a rich background in the legal domain. With over 6 years of dedicated experience in crafting compelling content and conducting thorough research, I offer a unique blend of legal expertise and writing finesse. Services Offered: Legal Writing: -Legal Research & Analysis -Contracts & Agreements -Legal Opinions & Consultations -Case Briefs & Summaries -Legal Blogs & Articles Content Creation: -Articles & Blog Posts -Creative Writing -Website Content -Press Releases -Social Media Content Let's collaborate to create impactful, informative, and eloquent content that resonates with your target audience. Contact me to discuss how we can bring your ideas to life and make your projects stand out. Looking forward to our creative journey together! Regards, Kalyani S. ย่อ
 • ว่าจ้าง kalyanisharmaa
 • ว่าจ้าง   sjobergsimon
ว่าจ้าง   sjobergsimon

  sjobergsimon sjobergsimon

  Sweden $25 USD / ชม.
  Your Legal, Business, and Language Partner
  Sweden
  3.6
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an experienced lawyer and established business consultant, I have a proven track record for drafting, revising, and assessing a diverse array of legal contracts, agreements, privacy policies, terms and conditions, NDAs, Tax and VAT Returns, intellectual property (IP) and Trademark documentation for clients across...
  I'm an experienced lawyer and established business consultant, I have a proven track record for drafting, revising, and assessing a diverse array of legal contracts, agreements, privacy policies, terms and conditions, NDAs, Tax and VAT Returns, intellectual property (IP) and Trademark documentation for clients across the world and in numerous industries. Additionally, I excel in conducting thorough legal research, meticulously reviewing documents, and providing expert litigation support. Serving valued clients for over 15 years, I specialise in legal writing of all kinds, offering a skilled and effective solution for any legal needs. As a qualified lawyer, I have an understanding of legal writing that sets me apart, and ensures your business receives the best advice and support possible for any situation. Multilingual, I can also provide translation of any legal document into Swedish, German, or Norwegian, all delivers with the same attention to detail and commitment to customer satisfaction. Whatever your legal writing needs, talk to me today for a client first, high quality service that exceeds your expectations, every time. ย่อ
 • ว่าจ้าง sjobergsimon
 • ว่าจ้าง   IdealExpert
ว่าจ้าง   IdealExpert

  IdealExpert IdealExpert

  Pakistan $14 USD / ชม.
  ♛ Business Plan ┋ Research Proposal ┋ CV Writer ♛
  Pakistan
  3.1
  3 รีวิว 3 รีวิว $14 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, I am Aisha Mujahid, a Professional & Top-Notch writer who can fulfill all of your writing requirements. I have been providing my services since 2014, specializing in crafting impactful content, I offer a comprehensive array of services tailored to meet your diverse needs. My Services are; ⭐ Article &...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, I am Aisha Mujahid, a Professional & Top-Notch writer who can fulfill all of your writing requirements. I have been providing my services since 2014, specializing in crafting impactful content, I offer a comprehensive array of services tailored to meet your diverse needs. My Services are; ⭐ Article & Blog Writing, ⭐ Website Content, ⭐ Book/eBook Writing ⭐ Product Descriptions, ⭐ Presentations, ⭐ Resume/CVs ⭐ Cover Letters, ⭐ LinkedIn Profiles, ⭐ Business Plans, ⭐ Pitch Deck Presentations, ⭐ Feasibility Reports, ⭐ YouTube Scripts, ⭐ WhitePapers, ⭐ Grants ⇒ I have served more than 2500 clients, and my track record boasts a stellar satisfaction ratio of 100%, a testament to the quality and dedication embedded in my work. Clients consistently rate my services at an impressive 4.9 out of 5, reflecting their contentment with the results achieved. ⇒ By choosing my services, you are not just hiring a writer; you are investing in a partnership dedicated to achieving your communication goals. ⇒ Let's collaborate to bring your ideas to life through the power of words. ย่อ
 • ว่าจ้าง IdealExpert
 • ว่าจ้าง   eldadshericks
ว่าจ้าง   eldadshericks

  eldadshericks eldadshericks

  Kenya $15 USD / ชม.
  ESSAY | REPORT | SPSS | STATA | R | EXCEL | NVIVO
  Kenya
  3.3
  4 รีวิว 4 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative...
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative studies, and even project documentation. I am equally a very well-versed statistician with expertise in the following; - SPSS - STATA - R - EXCEL - PYTHON - EVIEWS - NVIVO - TABLEAU - MATLAB - SAS I give very well-examined scholastics in several writing styles, including; HARVARD, APA, MLA, OSCOLA, IEEE, ACM, Chicago, Oxford, and Vancouver. . I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in Economics & Statistics, which provides me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first-class, and unique assistance to all my clients within their budgets. This aligns with my approach of putting clients' interests first with the point of building a decent relationship. Hire me now. ย่อ
 • ว่าจ้าง eldadshericks
 • ว่าจ้าง   HelpingHut
ว่าจ้าง   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ชม.
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  2.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" ย่อ
 • ว่าจ้าง HelpingHut
 • ว่าจ้าง   QuickMentor
ว่าจ้าง   QuickMentor

  QuickMentor QuickMentor

  Pakistan $8 USD / ชม.
  ''WRITING/ GRAPHICS/ WIKIPEDIA/ RESUME EXPERT''
  Pakistan
  ♥️ (With the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful) ♥️ My name is Abdul Rehman and I am a writing Gem with expertise in APA, MLA, Chicago, Harvard, IEEE, ACM, and OSCOLA styles. I hold a Master's Degree in Business Management and have more than 4 years of Academic Writing experience. ✦︎✦︎My experience...
  ♥️ (With the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful) ♥️ My name is Abdul Rehman and I am a writing Gem with expertise in APA, MLA, Chicago, Harvard, IEEE, ACM, and OSCOLA styles. I hold a Master's Degree in Business Management and have more than 4 years of Academic Writing experience. ✦︎✦︎My experience and services included✦︎✦︎ * Accounting & Finance. *Resume and Cover Letter. * Blogs & Content Writing. *Report Writing. * Human Resources. *Literature and History. * Report Writing. *Essay Writing. * Blogs & Content Writing. *Dissertation & Thesis. * Case Study. *Proofreading/editing. I always deliver my orders well before the deadline to get my client’s satisfaction. My client is the most valuable person on this planet for me I always try to do something EXTRA for my clients such as; ✔️✔️24 Hours Availability ✔️✔️ ✔️✔️Plagiarism FREE Work ✔️✔️ ✔️✔️Revisions ✔️✔️ ✔️✔️Grammatically Corrected Solutions ✔️✔️ ✔️✔️Before Deadline Submissions ✔️✔️ Click the 'Hire Me' button and the rest becomes my responsibility. Your total satisfaction is my FIRST priority. We always give you more than our standards ย่อ
 • ว่าจ้าง QuickMentor
 • ว่าจ้าง   zafarfarooq612
ว่าจ้าง   zafarfarooq612

  zafarfarooq612 zafarfarooq612

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Excel | Data Analyst | G-Sheets | Accounting | VA
  Pakistan
  1.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome! I'm Zafar and I am a highly skilled freelancer with expertise in Excel, data analysis, Google Sheets, accounting, and virtual assistance. With meticulous attention to detail and a passion for delivering accurate and efficient solutions, I excel in transforming raw data into actionable insights, streamlining...
  Welcome! I'm Zafar and I am a highly skilled freelancer with expertise in Excel, data analysis, Google Sheets, accounting, and virtual assistance. With meticulous attention to detail and a passion for delivering accurate and efficient solutions, I excel in transforming raw data into actionable insights, streamlining processes, and providing comprehensive virtual support. Services Offered: ✅ Excel & Google Sheets: Advanced formulas, macros, data visualization, and spreadsheet automation. ✅ Data Analysis: Interpretation, visualization, and reporting to uncover meaningful patterns and trends. ✅ Accounting: Financial statement preparation, bookkeeping, budgeting, and reconciliation. ✅ Virtual Assistance: Administrative tasks, email management, calendar scheduling, and customer support. Why Choose Me? ✅ Experience: 7 Years of hands-on experience in Excel, data analysis, and accounting. ✅ Accuracy: Meticulous attention to detail ensures precise results. ✅ Efficiency: Streamlined processes for timely delivery without compromising quality. ✅ Communication: Clear and prompt communication to ensure project success. ✅ Client Satisfaction: Dedicated to exceeding client expectations and delivering exceptional results. Let's collaborate to achieve your goals efficiently and effectively. Contact me to discuss how I can support your project needs! ย่อ
 • ว่าจ้าง zafarfarooq612
 • ว่าจ้าง   sheak
ว่าจ้าง   sheak

  sheak sheak

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Complete Business Solution
  Pakistan
  1.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most...
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most respectable and trustworthy, their feedback for us has a drastic importance on our performance. We work hard not only to earn but also to maintain a great market reputation and overall upholding the integrity of the field. We loved to be called Professional Integrators because we transform opportunities into success. Please just click on the Hire me button and feel free to take the expert advice. We assure you quality, competitiveness, uniqueness, research and overall professionalism in the output. To-date we have a long list of satisfied clients and you can view their feedback right below ย่อ
 • ว่าจ้าง sheak
 • ว่าจ้าง   semantix19
ว่าจ้าง   semantix19

  semantix19 semantix19

  Bangladesh $30 USD / ชม.
  Nothing gets lost in the Translation
  Bangladesh
  3.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I'm A B M A Yusuf, highly experienced and well trained in this section. I work as freelance translator for law firms, agencies, and corporate clients in Australia and abroad and provide translations for a variety of industry sectors, with special focus on Law, Immigration, Tourism and Property management. In the year...
  I'm A B M A Yusuf, highly experienced and well trained in this section. I work as freelance translator for law firms, agencies, and corporate clients in Australia and abroad and provide translations for a variety of industry sectors, with special focus on Law, Immigration, Tourism and Property management. In the year 2001, I completed a major(+ 300,000 words) project involving the translation of esoteric texts (numerology, astrology etc.), a contract that continued until 2007 and added up to several million words. One of my larger contracts included the translation of web content, CD-ROM files video presentations and brochures documenting sustainable forestry practices in Australia (~ 80,000 words). I enjoy an excellent working relationship with a number of genealogists and Australian immigration consultants. During a typical week, I will frantically work on the translation of one or two contracts, throw in a few personal documents and the odd medical report. I don't like pressure, but I love challenges! ย่อ
 • ว่าจ้าง semantix19
 • ว่าจ้าง   SFtranslationDE
ว่าจ้าง   SFtranslationDE

  SFtranslationDE SFtranslationDE

  Germany $30 USD / ชม.
  ACCURATE, FAST & RELIABLE LANGUAGES SERVICES
  Germany
  1.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, Thanks for visiting our profile! We believe that you are passing a good time with some good moments. Let us introduce ourselves. We are a company with more than 7 years of experience in the Translation, Transcription, Voiceover, Voiceover, Video Editing, and Graphics Design field and we are based in...
  Hi there, Thanks for visiting our profile! We believe that you are passing a good time with some good moments. Let us introduce ourselves. We are a company with more than 7 years of experience in the Translation, Transcription, Voiceover, Voiceover, Video Editing, and Graphics Design field and we are based in Hefersweiler, Germany. At first, we started working in the translation field, but after that, we added other services one by one. We can easily translate into German, French, Dutch, Spanish, Italian, and some other languages as well. Approximately we can handle around 50 languages with the best quality. We can handle any kind of file like DOCX, PDF, JSON, HTML, PHP, PPT, XML, CSV, MP3, WAV, MP4, WMV, AVI, MPEG, MKV, WEBM, etc. Also, we can handle websites and other plugins. Our main focus is not only on translation quality but also on client satisfaction. Let's discuss over the chat and give us a chance so that we can prove our ability. Cheers! ย่อ
 • ว่าจ้าง SFtranslationDE

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""