Less/Sass/SCSS Expertsพร้อมรับจ้าง

 • LESS/Sass/SCSS
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 167 รายการ
 • ว่าจ้าง   Harwinderpal
ว่าจ้าง   Harwinderpal

  Harwinderpal Harwinderpal

  India $25 USD / ชม.
  Top Designer | UI/UX | PHP Developer 13+ yrs exp.
  India
  5.3
  5 รีวิว 5 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome! ⚫ Top Rated Freelancer ⚫ 13+ Years in Design and Development ⚫ 100% Job Success First and foremost, I want to thank you for taking the time to look at my profile on this website. I work as a full-time independent contractor from Chandigarh, a lovely city in northern India. I have more than 13 years of...
  Welcome! ⚫ Top Rated Freelancer ⚫ 13+ Years in Design and Development ⚫ 100% Job Success First and foremost, I want to thank you for taking the time to look at my profile on this website. I work as a full-time independent contractor from Chandigarh, a lovely city in northern India. I have more than 13 years of combined expertise in website development and design.. Here, my brother, my wife, and I are working together as a tiny team of three people. Our abilities don't just stop to: → HTML5/ CSS3 → Adobe Photoshop → Adobe Illustrator → Adobe XD → Adobe InDesign → Affinity → Sketch → Figma → Invision Studio → Wix → Wordpress (Expert in building with Divi, Elementor, Avada, and Genesis..etc) → Woocommerce → Custom WP themes → Magento 1&2 → Shopify → Open Cart → Joomla → Squarespace → Codeigniter → Laravel → Jquery → Vue JS → Responsive websites / RTL → Bootstrap 3&4 → Material Design → Zurb → LESS/SCSS Framework → Email Templates, Email Signature → MailChimp, Litmus → SEO (On-Page) I always prioritize quality and client pleasure. Harry ย่อ
 • ว่าจ้าง Harwinderpal
 • ว่าจ้าง   faizythebest
ว่าจ้าง   faizythebest

  faizythebest faizythebest

  Pakistan $50 USD / ชม.
  WORDPRESS | PHP | LARAVEL | REACT | FULL STACK
  Pakistan
  3.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! Embarking on my freelance journey in 2019, I've been dedicated to crafting exceptional digital experiences through the latest frameworks. Specializing in creating modern and efficient solutions, I bring a unique skill set to the world of web development. Key Areas of Expertise: Front-end...
  Greetings! Embarking on my freelance journey in 2019, I've been dedicated to crafting exceptional digital experiences through the latest frameworks. Specializing in creating modern and efficient solutions, I bring a unique skill set to the world of web development. Key Areas of Expertise: Front-end Development: Expert in HTML and CSS for building sleek and responsive interfaces. Proficient in CSS preprocessors like Less, SCSS, and frameworks such as Tailwind for streamlined styling workflows. Mastery of Bootstrap for crafting visually appealing and mobile-friendly designs. JavaScript is not just a language but a tool I leverage for dynamic and interactive web applications. React JS is my go-to framework for building modern, efficient, and scalable solutions. Backend Development: Expertise in WordPress and WooCommerce for scalable and powerful backend solutions. Custom PHP development for tailored and unique functionalities. Laravel for robust backend frameworks. Mobile Application Development: Specializing in React Native for efficient cross-platform mobile app development. My commitment goes beyond mere completion of tasks; I'm dedicated to ensuring your satisfaction with the final product. Let's collaborate to turn your ideas into digital reality! ย่อ
 • ว่าจ้าง faizythebest
 • ว่าจ้าง   groupdesign111
ว่าจ้าง   groupdesign111

  groupdesign111 groupdesign111

  India $25 USD / ชม.
  HTML/CSS/JS | UI/UX | Graphic | Shopify | WP
  India
  4.1
  11 รีวิว 11 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  ❤️ Group Design is a proficient Web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. At Group Design, we've created...
  ❤️ Group Design is a proficient Web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. At Group Design, we've created exceptional digital experiences for over 7 years. Our team of expert designers and developers is passionate about crafting custom websites that not only look great but also drive business growth. We combine creativity and technology to build intuitive, user-friendly interfaces that engage and delight users. From startups to established enterprises, we've worked with clients of all sizes across a wide range of industries. Our commitment to excellence and attention to detail has earned us a reputation for delivering exceptional results. Let us bring our 8+ years of expertise to your next project and help you achieve your digital goals. ❤️ Coding : ✔️ Email Template for Mailchimp, Campaign Monitor ✔️ Email Signature for Gmail/Outlook/iOS ✔️ PSD/AI/Figma/Sketch/PNG/PDF/JPG to HTML5, Bootstrap, Tailwind, Mobile Responsive ✔️ PHP Development ✔️ WordPress Development ✔️ Shopify, Shopify 2.0 Development ❤️ Designing ✔️ UI/UX for Web and Mobile applications using Figma, Adobe Xd, Adobe Photoshop ✔️ Logo Designing ✔️ Business Cards ✔️ Brochures ✔️ Product Catalogs ✔️ Flyer/Poster design ✔️ Folder design ✔️ T-shirt design ✔️ Label design ✔️ Package design ✔️ Social Banner ❤️ 100% Customer Satisfaction. ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ Contact us today to learn more about how we can bring our 7+ years of experience to your next project. ❤️ Please Feel Free to Hire us ⭐⭐⭐⭐⭐ ย่อ
 • ว่าจ้าง groupdesign111
 • ว่าจ้าง   atifuiux
ว่าจ้าง   atifuiux

  atifuiux atifuiux

  Pakistan $5 USD / ชม.
  Full Stack Website Developer ✅
  Pakistan
  Greeting" ⭐Get your Ideas Turn Into Reality⭐ Hello, I'm Atif, a professional website developer with 7 years of experience in designing and developing websites that deliver results. I specialize in creating custom, responsive websites that are optimized for search engines and designed to provide a seamless user...
  Greeting" ⭐Get your Ideas Turn Into Reality⭐ Hello, I'm Atif, a professional website developer with 7 years of experience in designing and developing websites that deliver results. I specialize in creating custom, responsive websites that are optimized for search engines and designed to provide a seamless user experience. I have a deep understanding of web technologies, including HTML, CSS, JavaScript, PHP, and CMS platforms such as WordPress, Wix and Shopify. I approach every project with a focus on creating a website that is tailored to meet the specific needs and goals of my clients. My goal is to provide a seamless and stress-free experience for my clients, from the initial consultation to the final delivery of the website. Whether you need a new website, a redesign, or ongoing maintenance and support, I am here to help you achieve your online goals. Let's work together to create a website that truly reflects your brand and meets your business needs." Services Offered by my ✅ Wix ✅ WordPress ✅ Landing page design and development. ✅ Shopify ✅ WOO-commerce/ E-commerce ✅ PHP ✅HTML ✅ CSS ✅ BOOTSTRAP ✅ Fixing Bugs/Errors in websites DESIGNS: ✅User Interface ✅User Experience ✅ Logo/banners/Flyers/brochures ✅ Power-point slides ✅SEO ✅ Graphic Design ✅ Copywriting ✅ Content writing * Design 
Problem-solving. At the end of this phase, you’ll have a pixel-perfect design for your app or website. During the transition from wireframes into the final design, I create prototypes simulating final end results before development. * Development
 Bringing designs to life. Since I’m a designer who can code too, I can easily work in close collaboration with developers up until the finish line and beyond. * Quality assurance 
Transparent process. Complete overview of my design process through regular meetings. After the initial design versions, I’m happy to do user testing with your customers to ensure the best possible solutions for their needs. I spend considerable time analyzing current marketing efforts and creating marketing strategy that works. I do SEO, SMM, SEM for both inbound and outbound efforts. Have a Nice Day ย่อ
 • ว่าจ้าง atifuiux
 • ว่าจ้าง   shailendra041090
ว่าจ้าง   shailendra041090

  shailendra041090 shailendra041090

  India $7 USD / ชม.
  We Believe In Long Term Relation With Our Client
  India
  1.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $7 USD ต่อชั่วโมง
  ★★ 9+ Years of Experience in WEB, ANDROID, IOS APP Designing & Development. ★★ We are a team of hard-working, high-class professional designers, and developers. We can provide a strong online presence to your business or profession by designing and coding user-friendly websites. Deep Knowledge of Developing POS,...
  ★★ 9+ Years of Experience in WEB, ANDROID, IOS APP Designing & Development. ★★ We are a team of hard-working, high-class professional designers, and developers. We can provide a strong online presence to your business or profession by designing and coding user-friendly websites. Deep Knowledge of Developing POS, SAAS, CRM, MIS, ERP and Other Customize Software. AREAS OF EXPERTISE:- ★ Web designing.-Unique Design, Creative, User-friendly and Eye-catching design, Fast loading speed, Responsive Design with all device compatible, Fully SEO Friendly Design easily crawled by search engines. *Expertise [ PSD Design, Bootstrap, PSD To Html, PSD To WordPress ] ★ Web App Development [PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JQUERY, ANGULAR and PHP frameworks like - React, Laravel, CodeIgniter, CakePHP, Smarty, Magento, WordPress, etc.] ★ iOS App Development (iPhone & iPad) [Objective-C, X-Code, Swift, iOS-SDK) ★ Android App Development (Android Smartphones & Tablets) [Java, Eclipse, Android Studio] ย่อ
 • ว่าจ้าง shailendra041090
 • ว่าจ้าง   sanjay2004
ว่าจ้าง   sanjay2004

  sanjay2004 sanjay2004

  India $21 USD / ชม.
  Rank #1 ~ 2050++ Reviews~WP~Shopify~Magento~SEO
  India
  3.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $21 USD ต่อชั่วโมง
  Smartinfosys is a leading website development, corporate branding and SEO company that has been on the scene since 2001. Starting with a small set-up, we have gradually consolidated our resources and today have 150+ full-time team members working for you in Five Development Centers in India. We fit in with your...
  Smartinfosys is a leading website development, corporate branding and SEO company that has been on the scene since 2001. Starting with a small set-up, we have gradually consolidated our resources and today have 150+ full-time team members working for you in Five Development Centers in India. We fit in with your aspirations and works with the sole objective of empowering you and your business by providing state-of-the-art website design & development services, android & iOS apps design & development, corporate branding services, graphic design, and SEO services. Our services are: Website Design & Development Android & iPhone Apps Custom PHP Application Development Regular Website Maintenance Ecommerce Website Development CMS Website Development WordPress Websites PHP Open Scripts Customization SEO Corporate Branding / Graphic Design / Print Design We have featured in international publications such as Techgoss, 1mby1m and The Economic Times for our contribution to the web industry. ย่อ
 • ว่าจ้าง sanjay2004
 • ว่าจ้าง   nadeeshancooray
ว่าจ้าง   nadeeshancooray

  nadeeshancooray nadeeshancooray

  Sri Lanka $15 USD / ชม.
  .net developer
  Sri Lanka
  1.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  i am a masters student in CS. have 8 years of c#.net development experience. i have done many projects on other freelance platforms.
  i am a masters student in CS. have 8 years of c#.net development experience. i have done many projects on other freelance platforms. ย่อ
 • ว่าจ้าง nadeeshancooray
 • ว่าจ้าง   sksv
ว่าจ้าง   sksv

  sksv sksv

  Ukraine $15 USD / ชม.
  Web Developer 15+ yrs exp.
  Ukraine
  3.5
  3 รีวิว 3 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I have over 15 years of experience in Web Development: + Front end development: Design to Html 5 / Css 3 / Bootstrap 5 / jQuery + WordPress Development: Custom themes / Theme Installation / Elementor / WP Bakery / Visual composer / ACF / WooCommerce / WPML / Contact form 7 I work alone (not the company). My code...
  I have over 15 years of experience in Web Development: + Front end development: Design to Html 5 / Css 3 / Bootstrap 5 / jQuery + WordPress Development: Custom themes / Theme Installation / Elementor / WP Bakery / Visual composer / ACF / WooCommerce / WPML / Contact form 7 I work alone (not the company). My code is always High Quality, Hand-Coded, W3C Valid, Cross-Browser. I work accurately, very pedantic in my work, respect the deadlines. I am a hard-working, extremely fair and honest. Long-term cooperation is desired. ย่อ
 • ว่าจ้าง sksv
 • ว่าจ้าง   minhhoangduc
ว่าจ้าง   minhhoangduc

  minhhoangduc minhhoangduc

  Vietnam $25 USD / ชม.
  Magento, Drupal, WordPress, Laravel, OOP
  Vietnam
  1.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  ✔ I'm a PHP/Magento/Drupal/WordPress/CI/Laravel EXPERT developer. ✔ https://www.drupal.org/u/hoangd ✔✨? ✔ You can see I have a highest level of "Repeat Hire Rate" by old clients because they have gotten best quality of works when hired me. ? ✔ I can easily fulfill client's requirements within the TIME and...
  ✔ I'm a PHP/Magento/Drupal/WordPress/CI/Laravel EXPERT developer. ✔ https://www.drupal.org/u/hoangd ✔✨? ✔ You can see I have a highest level of "Repeat Hire Rate" by old clients because they have gotten best quality of works when hired me. ? ✔ I can easily fulfill client's requirements within the TIME and BUDGET. My goal is always to get client's application will be OPTIMIZED and RAN QUICKLY, SAFETY and SECURITY. ✔ I can work with all OOP frameworks. ✔ I can work with System admin (Linux) + API integration, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap as well. ❤ Good luck, happy and success to everyone. ย่อ
 • ว่าจ้าง minhhoangduc
 • ว่าจ้าง   baseone
ว่าจ้าง   baseone

  baseone baseone

  Bangladesh $25 USD / ชม.
  Full Stack Team | Among Top 1% Freelancers
  Bangladesh
  4.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Baseonesolutions is a team of Experienced Full Stack Developers in this industry and maintaining a good relationships with clients by providing High Quality results for years. Our Core Expertise Includes: Web Development - FULL-STACK - MERN STACK - CMS (WordPress, Shopify) - Responsive HTML, CSS, JS Our...
  Baseonesolutions is a team of Experienced Full Stack Developers in this industry and maintaining a good relationships with clients by providing High Quality results for years. Our Core Expertise Includes: Web Development - FULL-STACK - MERN STACK - CMS (WordPress, Shopify) - Responsive HTML, CSS, JS Our objective is to work and satisfy my clients by providing them with high quality of work and communication. ย่อ
 • ว่าจ้าง baseone

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""