Microsoft Azure Expertsพร้อมรับจ้าง

 • Microsoft Azure
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 191 รายการ
 • ว่าจ้าง   Tafsol
ว่าจ้าง   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ชม.
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  6.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $45 USD ต่อชั่วโมง
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! ย่อ
 • ว่าจ้าง Tafsol
 • ว่าจ้าง   tangramua
ว่าจ้าง   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ชม.
  Development, Internet Marketing, Technical Support
  Canada
  3.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript, Node.js, MEAN, MERN, MEVN, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js, jQuery 1.3) BACK-END 1.3.1) LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) including Symfony, Laravel, Yii, Zend, CodeIgniter, CakePHP 1.3.2) Python (Python, Django, Flask, FastAPI) 1.3.3) .NET stack technologies (C#, ASP.NET, .NET Core) 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS 1.4.1) E-commerce Platforms: Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, BigCommerce, Shopware, osCommerce 1.4.2) CMS: WordPress, Drupal, Joomla, TYPO3 etc. 1.4.3) CRM: SuiteCRM, SugarCRM 2) MOBILE DEVELOPMENT 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS, MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... ย่อ
 • ว่าจ้าง tangramua
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  5.6
  3 รีวิว 3 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   kashifnadeem86
ว่าจ้าง   kashifnadeem86

  kashifnadeem86 kashifnadeem86

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Azure Solutions Architect Expert & DevOps Engineer
  Pakistan
  5.6
  12 รีวิว 12 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Graduate in Electrical Engineering. Expertise in computer networking, cloud computing, IT and automation. Certificattions: Passed: AZ-305: Microsoft Certified Microsoft Azure Solutions Architect Expert Passed: AZ-104: Microsoft Certified Microsoft Azure Administrator Associate Passed: Azure DevOps Assessment...
  Graduate in Electrical Engineering. Expertise in computer networking, cloud computing, IT and automation. Certificattions: Passed: AZ-305: Microsoft Certified Microsoft Azure Solutions Architect Expert Passed: AZ-104: Microsoft Certified Microsoft Azure Administrator Associate Passed: Azure DevOps Assessment (18473) I am a certified and an experienced azure cloud achitect and devops engineer. I assist with azure administration, creating azure architecures, azure migrations and azure devops. I have subject matter expertise in designing cloud and hybrid solutions that run on Microsoft Azure, including compute, network, storage, monitoring, and security. Have advanced experience and knowledge across IT operations, including networking, virtualization, identity, security, business continuity, disaster recovery, data platforms, and governance. Azure government cloud, migration from on-premise to azure cloud, from classic to ARM, Azure Virtual Desktop setup on azure and Office365 administration. AWS EC2, Elastic Kubernetes Service (EKS), ECR, RDS, IAM polices, backup, workmail, lambda, Serverless architecture, AWS automation. IaaC using Terraform, ARM templates, cheff/puppet for Azure and AWS. Vultr, OVH and digital ocean cloud resources management. Windows, SQL, MySQL and MariaDB server administration. Expertise with Linux distributions Centos, Ubuntu and Debian Container Management, kubernetes, docker/LXC containers. Web hosting using plesk, cpanel, webmin, apache and nginx. Web automation using selenium and nextcloud administration. Odoo administration and desiging templates for data migration. VPN and Proxy server setup and configurations. IPv6 and IPv4 bulk proxies creation scripts on linux servers. Automation Tools: PowerShell, puppet, chocolatey, ansible, terraform, python, batch and bash scripts. ย่อ
 • ว่าจ้าง kashifnadeem86
 • ว่าจ้าง   arifnafees
ว่าจ้าง   arifnafees

  arifnafees arifnafees

  Pakistan $50 USD / ชม.
  AWS,Azure, CI-CD, Terraform,Docker,K8s, Linux,Win
  Pakistan
  4.1
  3 รีวิว 3 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  After getting nine years of experience in System and IT administration along with multiple certifications, I am confident enough for providing you a perfect solution to your technical issues and projects from starting to the completion. I would be available on daily basis as required and full time available on...
  After getting nine years of experience in System and IT administration along with multiple certifications, I am confident enough for providing you a perfect solution to your technical issues and projects from starting to the completion. I would be available on daily basis as required and full time available on weekends. Having a flexible and friendly nature, you would find me very cooperative and dedicated to your work. I am proficient in the following areas: Cloud Computing ---> AWS (EC2, RDS, VPC, ECS, EKS, S3, EFS, Cloudfront, Elastibeanstalk, etc) Cloud Computing ---> Azure (VM's, Vnet, Scaleset, Function Apps, App Services, CosmosDB, FlexibleDB, AKS, Blob Storage, etc..) Containerization ---> Docker, Docker-compose, Kubernetes DevOps ---> Jenkins, Bitbucket, Github, Terraform, Ansible, Python Virtualization ---> Vmware Vsphere High Availability & Disaster Recovery ---> Veeam Backup & Replication Windows Server ---> Active Directory, File Services, WDS Mail Server, Database Server ---> Exchange, Mdaemon VOIP ---> Elastix, Freepbx Website Development ---> Wordpress, PHP, HTML, CSS, Javascript ย่อ
 • ว่าจ้าง arifnafees
 • ว่าจ้าง   hieuhoang117
ว่าจ้าง   hieuhoang117

  hieuhoang117 hieuhoang117

  Vietnam $50 USD / ชม.
  System | Office 365 | Azure | Intune | IT Support
  Vietnam
  5.0
  14 รีวิว 14 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I have experience about - Network admin, Firewall, VPN SSL, OpenVPN... - Linux: CentOS, NoMachine, FTP, SVN server, Shell script - Windows desktop, PowerShell, Software - MS Office 365: SharePoint, Teams, Exchange, Power Automate, Outlook... - Azure: Azure Information Protection, Conditional Access, SSO, Hybrid Azure...
  I have experience about - Network admin, Firewall, VPN SSL, OpenVPN... - Linux: CentOS, NoMachine, FTP, SVN server, Shell script - Windows desktop, PowerShell, Software - MS Office 365: SharePoint, Teams, Exchange, Power Automate, Outlook... - Azure: Azure Information Protection, Conditional Access, SSO, Hybrid Azure AD, Intune management, Azure VMs.. - Windows server: Active Directory, Domain controller, GPO, DHCP, DNS, SQL server... - VMware, Virtual Desktop, Hyper-V - Programming language: C/C++/PowerShell/Python/C# - Email server, VPS - Helpdesk support: PC, printer, troubleshoot problem... ย่อ
 • ว่าจ้าง hieuhoang117
 • ว่าจ้าง   hsh564cf84accd96
ว่าจ้าง   hsh564cf84accd96

  hsh564cf84accd96 hsh564cf84accd96

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Top 3% in Docker, Top 7% in Electronics
  Pakistan
  3.9
  3 รีวิว 3 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I have done BS honor in computer science. I am DevOps engineer with 10+ years of experience and can work on Python, Game Development, Electric Engineering Task 3D Work, Android, and IOS applications. I have complete know-how about all the latest technologies, PHP, C #, other programming languages and software...
  I have done BS honor in computer science. I am DevOps engineer with 10+ years of experience and can work on Python, Game Development, Electric Engineering Task 3D Work, Android, and IOS applications. I have complete know-how about all the latest technologies, PHP, C #, other programming languages and software programs. I'm available for: - Docker, Docker Compose - Kubernetes - AWS EC2, EBS, Lambda, RDS, S3, EKS, Aurora, Code Pipelines - GCP - CI/CD - Github Actions, GitLab, CircleCI, Tekton, Azure DevOps - IAC - Terraform, Pulumi Linux/Windows Server Management ✔ -MS Visio Diagrams ✔ -Client support ✔ -Web Development ✔ -WP development ✔ - VMware ESXi ✔ - VMware vSphere ✔ - VMware vCenter Server ✔ - VMware NSX ✔ - Microsoft Windows Infrastructure administration and support ✔ - Microsoft Windows Server administration, configuration, and tech support ✔ - Microsoft Azure ✔ - Active Directory Domain Services (AD DS) ✔ - DNS ✔ - DHCP ✔ - Windows Deployment Services (WDS) ✔ - Windows Server Update Services (WSUS) ✔ - Group Policy ✔ - Cloud Migration ✔ - AWS ✔ - VPS ✔ - Networking ✔ - Security ✔ - Veeam Availability Suite ✔ - Vembu BDR Suite ✔ - Nakivo Backup & Replication ✔ - Symantec Endpoint Security ✔ - GFI Endpoint Security• Matlab, Electronics Looking forward ย่อ
 • ว่าจ้าง hsh564cf84accd96
 • ว่าจ้าง   ahmedhassan52
ว่าจ้าง   ahmedhassan52

  ahmedhassan52 ahmedhassan52

  Egypt $99 USD / ชม.
  ❇️?️⃤ PREFERRED ⭐TOP 1% Systems Architect? ❇️
  Egypt
  2.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $99 USD ต่อชั่วโมง
  Software Engineer / Cybersecurity Specialist / Network Security Engineer / Web and Mobile Application Developer with 5+ years of experience and senior computer science student , Certified from Cisco as a "Junior Cybersecurity analyst " and from Altair Rapidminer as "Machine Learning Professional" and "Data Engineering...
  Software Engineer / Cybersecurity Specialist / Network Security Engineer / Web and Mobile Application Developer with 5+ years of experience and senior computer science student , Certified from Cisco as a "Junior Cybersecurity analyst " and from Altair Rapidminer as "Machine Learning Professional" and "Data Engineering Professional" ☑️ Linux system administration "Ubuntu, Debian, Kali and CSI Linux" ☑️ Cloud computing "Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure , Oracle Cloud and DigitalOcean" ☑️ Database Development and Administration "Using SQL , MySQL , Python , PhpMyAdmin and PostgreSQL" ☑️ Website, server, and email migration "Apache and Nginx webservers" ☑️ Various Cybersecurity solutions from most of the security vendors products and services including but not limited to "Cisco Umbrella , Cisco ISE , Cisco Chassis , Cisco Routing and Switching ,Snort IDS/IPS , FortiSIEM ,Fortigates, IBM QRadar , Elasticsearch stack SIEM , Graylog , SPLUNK and LogRhythm" ☑️ Mobile Application Development "Native Using Kotlin or Swift" and Cross platform "Using Flutter and React Native" ☑️ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting "WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more" ย่อ
 • ว่าจ้าง ahmedhassan52
 • ว่าจ้าง   Colaninfotech
ว่าจ้าง   Colaninfotech

  Colaninfotech Colaninfotech

  India $18 USD / ชม.
  Data Science,AI/ML, JAVA,.NET, MERN,MEAN,Mobile
  India
  2.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $18 USD ต่อชั่วโมง
  Colan Infotech is an early adopter of the developing Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Enginnering,Java,.Net.PHP,Testing,Mobility etc. We do Software Development, Website Designing, and Smart-phone apps development. We offer services to large enterprises, Small and Medium-size companies,...
  Colan Infotech is an early adopter of the developing Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Science, Data Enginnering,Java,.Net.PHP,Testing,Mobility etc. We do Software Development, Website Designing, and Smart-phone apps development. We offer services to large enterprises, Small and Medium-size companies, and software product companies. We have a well-experienced team with strong technical background and dedicated team of professionals equipped with all required offshore project development, infrastructure and also we have associated with reputed partners in software products and technology. https://colaninfotech.com/freelancer ย่อ
 • ว่าจ้าง Colaninfotech
 • ว่าจ้าง   sarwarsikder
ว่าจ้าง   sarwarsikder

  sarwarsikder sarwarsikder

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Full Stack Developer | Python | Django | Laravel
  Bangladesh
  1.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, and thank you for exploring my Freelancer profile! I bring over a decade of experience as a Software Engineer, equipped with a diverse skill set to transform your ideas into robust solutions. Whether you're diving into web development, refining applications, or optimizing databases, I'm ready to guide you...
  Greetings, and thank you for exploring my Freelancer profile! I bring over a decade of experience as a Software Engineer, equipped with a diverse skill set to transform your ideas into robust solutions. Whether you're diving into web development, refining applications, or optimizing databases, I'm ready to guide you through each step of the process. Here's what I bring to the table: ✅ Programming Languages: - Python - PHP - JavaScript - Java ✅ Frameworks: - Django - Flask - Laravel - NodeJS - Angular - React ✅ Databases: - MySQL - PostgreSQL - NoSQL (MongoDB) - Graph Database (Neo4j) ✅ Server & Deployment: - AWS - AZURE - Digital Ocean - GoDaddy, Cpanel, VPS Your project deserves the expertise of a seasoned professional, and I'm here to ensure its success. Thank you for considering me for your endeavors, and I am eager to collaborate with you on Freelancer! Excited about the potential collaboration, Sarwar Sikder ย่อ
 • ว่าจ้าง sarwarsikder

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""