Newsletter Writersพร้อมรับจ้าง

 • จดหมายข่าว
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 59 รายการ
 • ว่าจ้าง   groupdesign111
ว่าจ้าง   groupdesign111

  groupdesign111 groupdesign111

  India $25 USD / ชม.
  HTML/CSS/JS | UI/UX | Graphic | Shopify | WP
  India
  3.6
  7 รีวิว 7 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  ❤️ Group Design is a proficient Web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. At Group Design, we've created...
  ❤️ Group Design is a proficient Web designing and Web development Company based in Surat (Gujarat), the Diamond City of India. We offer an extensive range of services to reach your targeted spectators and carve up your valuable information focusing on retaining your customers. At Group Design, we've created exceptional digital experiences for over 7 years. Our team of expert designers and developers is passionate about crafting custom websites that not only look great but also drive business growth. We combine creativity and technology to build intuitive, user-friendly interfaces that engage and delight users. From startups to established enterprises, we've worked with clients of all sizes across a wide range of industries. Our commitment to excellence and attention to detail has earned us a reputation for delivering exceptional results. Let us bring our 8+ years of expertise to your next project and help you achieve your digital goals. ❤️ Coding : ✔️ Email Template for Mailchimp, Campaign Monitor ✔️ Email Signature for Gmail/Outlook/iOS ✔️ PSD/AI/Figma/Sketch/PNG/PDF/JPG to HTML5, Bootstrap, Tailwind, Mobile Responsive ✔️ PHP Development ✔️ WordPress Development ✔️ Shopify, Shopify 2.0 Development ❤️ Designing ✔️ UI/UX for Web and Mobile applications using Figma, Adobe Xd, Adobe Photoshop ✔️ Logo Designing ✔️ Business Cards ✔️ Brochures ✔️ Product Catalogs ✔️ Flyer/Poster design ✔️ Folder design ✔️ T-shirt design ✔️ Label design ✔️ Package design ✔️ Social Banner ❤️ 100% Customer Satisfaction. ⭐⭐⭐⭐⭐ ✔️ Contact us today to learn more about how we can bring our 7+ years of experience to your next project. ❤️ Please Feel Free to Hire us ⭐⭐⭐⭐⭐ ย่อ
 • ว่าจ้าง groupdesign111
 • ว่าจ้าง   Harwinderpal
ว่าจ้าง   Harwinderpal

  Harwinderpal Harwinderpal

  India $25 USD / ชม.
  Top Designer | UI/UX | PHP Developer 13+ yrs exp.
  India
  3.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome! ⚫ Top Rated Freelancer ⚫ 13+ Years in Design and Development ⚫ 100% Job Success First and foremost, I want to thank you for taking the time to look at my profile on this website. I work as a full-time independent contractor from Chandigarh, a lovely city in northern India. I have more than 13 years of...
  Welcome! ⚫ Top Rated Freelancer ⚫ 13+ Years in Design and Development ⚫ 100% Job Success First and foremost, I want to thank you for taking the time to look at my profile on this website. I work as a full-time independent contractor from Chandigarh, a lovely city in northern India. I have more than 13 years of combined expertise in website development and design.. Here, my brother, my wife, and I are working together as a tiny team of three people. Our abilities don't just stop to: → HTML5/ CSS3 → Adobe Photoshop → Adobe Illustrator → Adobe XD → Adobe InDesign → Affinity → Sketch → Figma → Invision Studio → Wix → Wordpress (Expert in building with Divi, Elementor, Avada, and Genesis..etc) → Woocommerce → Custom WP themes → Magento 1&2 → Shopify → Open Cart → Joomla → Squarespace → Codeigniter → Laravel → Jquery → Vue JS → Responsive websites / RTL → Bootstrap 3&4 → Material Design → Zurb → LESS/SCSS Framework → Email Templates, Email Signature → MailChimp, Litmus → SEO (On-Page) I always prioritize quality and client pleasure. Harry ย่อ
 • ว่าจ้าง Harwinderpal
 • ว่าจ้าง   sheak
ว่าจ้าง   sheak

  sheak sheak

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Complete Business Solution
  Pakistan
  1.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most...
  [MASHA ALLAH] A team of dynamic Writers, Business Consultants, Accountants and Engineers who work tirelessly to bring out the best in each project. We strive for high quality with profound knowledge and research. Provide us a congenial working environment and we will deliver our best. Our clients are most respectable and trustworthy, their feedback for us has a drastic importance on our performance. We work hard not only to earn but also to maintain a great market reputation and overall upholding the integrity of the field. We loved to be called Professional Integrators because we transform opportunities into success. Please just click on the Hire me button and feel free to take the expert advice. We assure you quality, competitiveness, uniqueness, research and overall professionalism in the output. To-date we have a long list of satisfied clients and you can view their feedback right below ย่อ
 • ว่าจ้าง sheak
 • ว่าจ้าง   ewebzeal
ว่าจ้าง   ewebzeal

  ewebzeal ewebzeal

  India $15 USD / ชม.
  Google Ads, SEO, SMO, Branding & Digital Marketing
  India
  2.5
  2 รีวิว 2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Astha Technology Solutions Pvt Ltd is a Google Partner company and holds unbelievable craftsmanship when it comes to Digital Marketing. Our Online Marketing Campaigns are a sure shot to your best engagement, website traffic, increased conversion, and positive growth. We're a pioneer in the ever-changing field of...
  Astha Technology Solutions Pvt Ltd is a Google Partner company and holds unbelievable craftsmanship when it comes to Digital Marketing. Our Online Marketing Campaigns are a sure shot to your best engagement, website traffic, increased conversion, and positive growth. We're a pioneer in the ever-changing field of Digital Marketing. We've been building brands through our expertise in Internet Marketing and providing them with the exposure of phenomenal growth they needed. Alongside spellbind experience of 15 years, we have delivered multiple successful Google Ad Campaigns & a glamorous Portfolio. We are your one-stop address for all your Branding and Digital Marketing Needs. We offer you a result-driven output through these services. • Google Ads Management • Facebook Ads Management • Search Engine Optimization (SEO) • Digital Marketing • Social Media Marketing (SMM) • Pay Per Click (PPC) • Web Designing & Development • Content Writing & Graphics Designing ย่อ
 • ว่าจ้าง ewebzeal
 • ว่าจ้าง   IdealExpert
ว่าจ้าง   IdealExpert

  IdealExpert IdealExpert

  Pakistan $19 USD / ชม.
  ♛Articles | Blogs | Resume | Presentation Writer♛
  Pakistan
  1.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $19 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, I am Aisha Mujahid, a Professional & Top-Notch writer who can fulfill all of your writing requirements. I have been providing my services since 2014, specializing in crafting impactful content, I offer a comprehensive array of services tailored to meet your diverse needs. My Services are; ⭐ Article &...
  ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi, I am Aisha Mujahid, a Professional & Top-Notch writer who can fulfill all of your writing requirements. I have been providing my services since 2014, specializing in crafting impactful content, I offer a comprehensive array of services tailored to meet your diverse needs. My Services are; ⭐ Article & Blog Writing, ⭐ Website Content, ⭐ Book/eBook Writing ⭐ Product Descriptions, ⭐ Presentations, ⭐ Resume/CVs ⭐ Cover Letters, ⭐ LinkedIn Profiles, ⭐ Business Plans, ⭐ Pitch Deck Presentations, ⭐ Feasibility Reports, ⭐ YouTube Scripts, ⭐ WhitePapers, ⭐ Grants ⇒ I have served more than 2500 clients, and my track record boasts a stellar satisfaction ratio of 100%, a testament to the quality and dedication embedded in my work. Clients consistently rate my services at an impressive 4.9 out of 5, reflecting their contentment with the results achieved. ⇒ By choosing my services, you are not just hiring a writer; you are investing in a partnership dedicated to achieving your communication goals. ⇒ Let's collaborate to bring your ideas to life through the power of words. ย่อ
 • ว่าจ้าง IdealExpert
 • ว่าจ้าง   datakillers
ว่าจ้าง   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง datakillers
 • ว่าจ้าง   saadan55
ว่าจ้าง   saadan55

  saadan55 saadan55

  Pakistan $30 USD / ชม.
  WEB DESIGN| ILLUSTRATOR| GRAPHIC DESIGNING
  Pakistan
  1.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  ? About Me, Since 2014 Hello! I'm a highly skilled Graphic Designer with a passion for turning creative ideas into captivating visuals. With proficiency in Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, and Acrobat, I specialize in a wide range of design services, including 2D illustration, web design, cards, catalogs,...
  ? About Me, Since 2014 Hello! I'm a highly skilled Graphic Designer with a passion for turning creative ideas into captivating visuals. With proficiency in Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, and Acrobat, I specialize in a wide range of design services, including 2D illustration, web design, cards, catalogs, brochures, icons, children's books, presentations, fillable forms, photo retouching, and package designing. ?️ My Expertise Adobe Illustrator: I create intricate vector graphics, logos, icons, and illustrations that come to life with precision and detail. Adobe Photoshop: Photo retouching, enhancement, and manipulation are my forte, ensuring your images look impeccable. Adobe InDesign: I design layouts for catalogs, brochures, and magazines, producing visually appealing and well-structured documents. Adobe Acrobat: I am adept at making PDFs interactive with fillable forms and enhanced functionalities. ?️ Web Design: Crafting visually stunning and user-friendly websites is my strength, ensuring a lasting online impression. ?️ My WordPress Mastery I bring proficiency in WordPress to the table, allowing me to create tailored websites that cater to your specific needs. Whether it's a portfolio site, a business website, an e-commerce platform, or a blog, I've got you covered. ? Cards & Icons: I design business cards, greeting cards, and icons that reflect your brand identity effectively. ? Children's Books: Bringing stories to life with engaging illustrations that captivate young readers. ? Presentation Design: I excel in creating impactful presentations that keep your audience engaged. ? Package Designing: Eye-catching packaging that stands out on the shelf and communicates your product's uniqueness. ? Catalogs & Brochures: Professional and informative materials that showcase your products or services effectively. ? Children's Books: Creating vibrant and imaginative illustrations that make learning and reading a joy for young minds. ? Fillable Forms: Streamlining data collection with user-friendly, fillable PDFs. ? Photo Retouching: Enhancing photos to achieve the desired visual effect. ?️ PPT Presentation Design: Designing PowerPoint presentations that convey your message effectively. ? Why Choose Me? I'm not just a designer; I'm a creative problem solver. I take the time to understand your unique needs and objectives, ensuring that every design I create is tailored to your vision and goals. With a keen eye for detail and a commitment to excellence, I deliver high-quality work on time and within budget. Let's collaborate and turn your ideas into visually stunning reality. Whether you need a new logo, an engaging presentation, a beautiful illustration, or any other design project, I'm here to help. Contact me today, and let's embark on a creative journey together! Feel free to discuss your project and how I can help you achieve your design goals. Let's create something amazing together! ย่อ
 • ว่าจ้าง saadan55
 • ว่าจ้าง   perthuniversity
ว่าจ้าง   perthuniversity

  perthuniversity perthuniversity

  Australia $30 USD / ชม.
  HR Consultant, Editor, International Paralegal
  Australia
  6.2
  143 รีวิว 143 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi! My name is Mark Harrington, a 44 year old living in Perth, and a HR consultant, editor, research/writer and international paralegal by trade. I've completed a Juris Doctor of Law at Murdoch University, Perth, Australia graduating with a 5.5 GPA. I have also completed a Masters from Curtin University, achieving a...
  Hi! My name is Mark Harrington, a 44 year old living in Perth, and a HR consultant, editor, research/writer and international paralegal by trade. I've completed a Juris Doctor of Law at Murdoch University, Perth, Australia graduating with a 5.5 GPA. I have also completed a Masters from Curtin University, achieving a 5.8 GPA. I have access to WestLaw, LexisNexis, Bloomberg, and top electronic databases. I have been researching, writing, and editing professionally since 2003, have produced award winning published works. My strong areas are business plans, grant applications, formal business communications, legal documents for international customers, as well as biomedical, and humanities based works. I also complete award winning marketing and commercial works. I offer an error free, personal service. You can find me online 6 to 7 days a week, message me or click on "hire me" to say hello I'm easy to chat to and very very keen to achieve a 5/5 result for both sides, get in touch. :) ย่อ
 • ว่าจ้าง perthuniversity
 • ว่าจ้าง   Webcont247365
ว่าจ้าง   Webcont247365

  Webcont247365 Webcont247365

  India $50 USD / ชม.
  Copywriting & Translation Services
  India
  3.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  We at US Language Solutions, we specialize in creating engaging content and overcoming language barriers with finesse. With a deep love for languages and a keen eye for detail, we are here to help you convey your message effectively and authentically. ⭐Services Offered: ✅Copywriting: From catchy headlines to...
  We at US Language Solutions, we specialize in creating engaging content and overcoming language barriers with finesse. With a deep love for languages and a keen eye for detail, we are here to help you convey your message effectively and authentically. ⭐Services Offered: ✅Copywriting: From catchy headlines to engaging blog posts, we create content that captures attention and leaves a lasting impression. Let's turn ideas into words that resonate. ✅Translation: Breaking language barriers is our specialty. We offer precise and culturally sensitive translations that ensure your message maintains its impact, no matter the target audience. ✅Interpretation: We excel in both Consecutive and Simultaneous interpretation, seamlessly connecting languages. We are skilled interpreters promoting comprehension and teamwork through clear cross-lingual communication.. ✅Pitch Deck Creation: We understand the importance of a captivating presentation to secure investments or partnerships. We craft a compelling narrative for your business with our expertly designed pitch decks. Let us help you tell your story visually, making a lasting impression on your audience. ✅CV Resume Writing: We delve into your unique strengths, experiences, and achievements to create a professional document that reflects your career aspirations. Whether you're a seasoned professional or entering the workforce, we tailor your CV to make you stand out in the competitive job market. ✅LinkedIn Profile Writing: Your LinkedIn profile is often the first impression you make in the professional digital landscape. Our experts specialize in optimizing LinkedIn profiles to enhance your online presence. From engaging summaries to strategically placed keywords, we ensure your profile reflects your expertise and attracts the right opportunities. ⭐Why Choose Us: ✅Tailored Approach: Your unique needs are at the heart of our services. We work closely with you to understand your goals and deliver content that aligns perfectly. ✅Quality Assurance: Every word matters. We are committed to delivering polished, plagiarism-free and error-free content that meets the highest standards of accuracy and professionalism. ✅Timely Delivery: Deadlines are sacred. You can count on us to deliver on time, every time, without compromising on quality. ✅Multilingual Expertise: With fluency in all major Asian and European Languages, we bring a comprehensive understanding of diverse cultures, ensuring translations and content are contextually precise. ✅Tailored Approach: Every service is customized to your individual needs, ensuring a personalized and impactful result. ✅Industry Experts: Our team comprises experienced professionals well-versed in pitch creation, CV/resume writing, and LinkedIn profile optimization. ✅Client-Centric Focus: Your satisfaction is our priority. We work closely with you to understand your goals and deliver services that exceed your expectations. ย่อ
 • ว่าจ้าง Webcont247365
 • ว่าจ้าง   Saadsadfy
ว่าจ้าง   Saadsadfy

  Saadsadfy Saadsadfy

  United States $35 USD / ชม.
  Masterful Pen, Marketing Zen - Rising Star ⭐️
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure...
  Introducing Saad Sadfy, the dynamic force of writing and marketing prowess that will revolutionize your business. With a pen as mighty as a sword and a mind as sharp as a diamond, Saad is the secret ingredient you've been craving. In the vast realm of business writing, Saad reigns supreme. Armed with a treasure trove of skills, he fearlessly navigates the intricacies of business plans, proposals, market research, grants, and presentations. He'll weave the perfect tapestry of words, ensuring your business plan captivates investors and your proposals leave clients begging for more. Need market research that uncovers hidden gems? Saad has you covered. Grants and pitch decks? He'll transform them into works of art that secure your success. In the kingdom of business writing, Saad Sadfy is the undefeated champion. But don't let his business prowess fool you; Saad is also a master of creative writing. He'll pen mesmerizing eBooks that transport readers to otherworldly realms, autobiographies that chronicle lives in extraordinary ways, and whitepapers that distill complex ideas into easy-to-understand brilliance. And if you're in need of a script or screenplay, Saad will spin a tale that takes audiences on an unforgettable journey. Creativity flows through his veins like a never-ending river. When it comes to content writing, Saad is the virtuoso who can turn ordinary words into extraordinary experiences. He'll craft web content that magnetizes visitors, articles and blogs that educate and entertain, and press releases that generate buzz. His words will dance across presentations, leaving audiences spellbound. With Saad Sadfy at the helm, your content will shine brighter than a thousand suns. Now, let's dive into the world of marketing, where Saad truly shines. He'll orchestrate content marketing campaigns that leave a lasting impact, harnessing the power of user-generated content and social media engagement to propel your brand to new heights. With a strategic mind and a creative soul, he'll concoct a content strategy and marketing plan that sets you apart from the competition. When Saad enters the marketing arena, your brand becomes an unstoppable force. So, take a leap into the extraordinary. Embrace the magic that Saad weaves with his words. He'll guide you through the realms of business, creativity, and marketing, transforming your dreams into reality. With Saad by your side, your business will flourish, your stories will inspire, and your brand will resonate with the hearts and minds of your audience. Saad Sadfy – the creative catalyst your business has been searching for. Let the magic begin. ย่อ
 • ว่าจ้าง Saadsadfy

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""