PDF Expertsพร้อมรับจ้าง

 • PDF
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 879 รายการ
 • ว่าจ้าง   graphichands
ว่าจ้าง   graphichands

  graphichands graphichands

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Logo I PowerPoint I Brochure I Packaging EXPERT
  Pakistan
  4.8
  14 รีวิว 14 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Top 1% Design Agency by Freelancer.com GraphicHands is a design studio based on highly creative designers and developers. We are providing digital services around the globe since 2013. Our Squad is not just composed of skilled individuals, but they are leaders in compelling...
  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Top 1% Design Agency by Freelancer.com GraphicHands is a design studio based on highly creative designers and developers. We are providing digital services around the globe since 2013. Our Squad is not just composed of skilled individuals, but they are leaders in compelling effective technology, design as well as development. Why choose us? - We are accountable and disciplined - We consider our skills and abilities - We respect the deadline of our clients - We believe in long term relationships - We assure 100% client satisfaction We have our Hands well versed on: ✔ Graphic Design ✔ Logo design ✔ PPT/Pitch Deck/Presentation Designs ✔ Business card ✔ T-Shirt design ✔ Banner / Brochure / Flyer design ✔ Book Cover Design ✔ Advertising / Print Media ✔ Stationery Design ✔ Magazine / Catalog design ✔ Corporate Identity ✔ Web Design ✔ Application design ย่อ
 • ว่าจ้าง graphichands
 • ว่าจ้าง   sergiuloghin
ว่าจ้าง   sergiuloghin

  sergiuloghin sergiuloghin

  Romania $60 USD / ชม.
  Web Scraping | VBA | Excel | Data Processing
  Romania
  6.4
  31 รีวิว 31 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings! If you're looking for top-quality services, you've come to the right place. I always show my respect for clients through the services I deliver. My work is characterized by precision and speed. My high repeat hire rate and all my reviews are the best indicator to the fact that you are a priority for me. I...
  Greetings! If you're looking for top-quality services, you've come to the right place. I always show my respect for clients through the services I deliver. My work is characterized by precision and speed. My high repeat hire rate and all my reviews are the best indicator to the fact that you are a priority for me. I always respond to my messages in seconds and the communication with me will be very easy. My top skills are: ✎Web scraping ✎Excel (formulas, macros, etc...), Word, PPT ✎VBA automations ✎Data processing ✎Data entry ✎Internet research Looking forward to your projects! Thank you! ย่อ
 • ว่าจ้าง sergiuloghin
 • ว่าจ้าง   talhaahsan
ว่าจ้าง   talhaahsan

  talhaahsan talhaahsan

  Australia $25 USD / ชม.
  Minimalist Logo and Graphic Designer | TOP RATED
  Australia
  4.4
  24 รีวิว 24 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  ?Logo Design, ?Branding, ?Illustrations, ?Print Media, ?Website Design, ?Stationary, ?Invitation Design, ?PPT & Pitch Decks Hello! I’m a graphic design maestro with 7 years of experience under my belt, specializing in logo and branding that stands out. With over 300 successful projects, my designs don’t just speak;...
  ?Logo Design, ?Branding, ?Illustrations, ?Print Media, ?Website Design, ?Stationary, ?Invitation Design, ?PPT & Pitch Decks Hello! I’m a graphic design maestro with 7 years of experience under my belt, specializing in logo and branding that stands out. With over 300 successful projects, my designs don’t just speak; they dazzle. In the realm of visual storytelling, your brand deserves a narrative woven with precision and creativity. That’s why I approach each project with a blend of passion and expertise, ensuring your identity is unforgettable across logo designing, branding, illustrations, and more. Your success is my mission. By uniting Adobe Illustrator, Photoshop, and InDesign prowess with a smooth and transparent workflow, I promise not just results but a partnership aimed at elevating your brand to its pinnacle. Let’s create something remarkable together. ? **Logo Design** Crafting visual identities that tell your brand’s unique story through captivating logos. ? **Branding** Blending innovation with tradition to forge brand identities that resonate and endure. ? **Illustrations** Bringing narratives to life with illustrations that leap off the page and capture imagination. ? **Print Media Design** Designing print materials that grab attention and engage audiences with compelling visuals. ? **Website Design** Creating intuitive websites that provide seamless user experiences, tailored to engage and convert. ? **Stationary** Designing stationery that reflects brand identity and encourages engagement through exquisite detail. ? **Invitation Design** Crafting invitations that captivate and compel, setting the tone for unforgettable events. ? **PPT & Pitch Decks** Developing presentations that captivate investors and clearly communicate value propositions. Excited to turn your vision into a visual masterpiece? ? Let’s elevate your brand together. Click ‘Invite to Job’ and I’ll be thrilled to contribute to your project’s success! ย่อ
 • ว่าจ้าง talhaahsan
 • ว่าจ้าง   zohaab85
ว่าจ้าง   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  3.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of...
  NO ACADEMIC PROJECT WILL BE ENTERTAINED!! Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ ย่อ
 • ว่าจ้าง zohaab85
 • ว่าจ้าง   akritisood94
ว่าจ้าง   akritisood94

  akritisood94 akritisood94

  India $25 USD / ชม.
  G-Sheets/Excel/ VBA/Python/Fillable PDF/Automation
  India
  4.9
  15 รีวิว 15 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative...
  Welcome to my interactive bio! I'm thrilled that you're considering hiring me for your project. Let's dive into what makes me the perfect fit for your needs. G-Sheets Guru: Google Sheets is another area where I excel. I have a strong command of G-Sheets, enabling me to harness its capabilities to build collaborative solutions, interactive dashboards, and automate processes. I'll ensure your data management becomes efficient and seamless. Excel VBA Expertise: With extensive experience and a deep understanding of Excel VBA, I can create customized solutions to automate tasks, streamline workflows, and empower your data analysis. I thrive on complex challenges and can develop advanced macros and user-friendly interfaces to optimize your Excel experience. Automation Enthusiast: Repetitive tasks are the bane of productivity. That's why I specialize in automation. By leveraging my programming and scripting skills, I'll develop intelligent workflows to save you time and effort. From data entry to report generation, I'll create solutions that supercharge your productivity. Web Development Wizardry: I don't just limit myself to spreadsheets and automation. I have a solid foundation in web development, covering both front-end and back-end technologies. Whether you need a visually stunning website or a robust web application, I'll bring your vision to life using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and Python. Innovation and Problem Solving: As a freelancer, I thrive on finding innovative solutions to complex problems. I approach each project with creativity and a keen eye for detail, ensuring that every aspect is meticulously addressed. Your challenges will become my fuel for delivering outstanding results. Client Satisfaction Focus: Building strong client relationships is at the heart of my work philosophy. I value open communication and collaboration, ensuring that I truly understand your needs and expectations. With a track record of delivering projects on time and within budget, your satisfaction is my top priority. So, are you ready to embark on a remarkable journey together? Let's join forces to transform your project into a resounding success. Contact me now, and let's get started on creating something extraordinary! To contact/hire, you can click on Hire Me blue button on the right. Thanks again for visiting, looking forward to work with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง akritisood94
 • ว่าจ้าง   belalihabibullah
ว่าจ้าง   belalihabibullah

  belalihabibullah belalihabibullah

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Web Scraping♛Lead Gen♛Excel VBA♛Data Processing
  Bangladesh
  4.6
  30 รีวิว 30 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  ✅Thank you so much for visiting my profile.✅ I am Professional Web research | Lead Generation | Web Scraping | Data Entry Expert. I have 6 years of experience other Marketplace. My main goal is to gift the client 100% actual work. I love getting every project done properly. I take pride in completing my projects on...
  ✅Thank you so much for visiting my profile.✅ I am Professional Web research | Lead Generation | Web Scraping | Data Entry Expert. I have 6 years of experience other Marketplace. My main goal is to gift the client 100% actual work. I love getting every project done properly. I take pride in completing my projects on schedule and at an elite level. If you would like high quality work and 100% accuracy, you can contact me. ✅ python, JavaScript developer. ✅ Designer * logo design * Photoshop * Illustrator My Top Skills: ✅ python web scraping libraries. ✅ such as Scrapy, Selenium, Requests, Beautiful Soup. ✅ Lead Generation, Email list building. ✅ Editable, fillable and interactive PDF. ✅ Excel (formulas, macros, etc...) ✅ VBA automations. ✅ Manual Email Collection from a different website. ✅ PDF conversion. ✅ Data Entry, Web research, Data Collection, Data mining. ✅ product upload and listing ( Shopify, eBay, Amazon, Magento, E-commerce ). ✅ Yellow page, Yelp, google, Maps. Apple any site all Data Collection. ✅ Microsoft Excel, Word. ✅ Database development. ✅ LinkedIn Sales Navigator, Email Hunter, Email Finder etc. ✅ Image to Excel, Word. ✅ PDF To Excel, Word, CSV. ✅ I hope to have the opportunity to work with you soon!✅ ย่อ
 • ว่าจ้าง belalihabibullah
 • ว่าจ้าง   Arif4000
ว่าจ้าง   Arif4000

  Arif4000 Arif4000

  Bangladesh $10 USD / ชม.
  PHOTOSHOP & GRAPHIC DESIGN EXPERT & DATA ANALYST
  Bangladesh
  5.7
  132 รีวิว 132 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Always do more than is required of you! Managing all tasks nowadays can be difficult for anyone. My goal is to take some of that stress off of you. Whether it’s related to Photoshop, Logo Design, or Data Research, I am willing to help you & try to complete your project within your given deadline. I also have...
  Always do more than is required of you! Managing all tasks nowadays can be difficult for anyone. My goal is to take some of that stress off of you. Whether it’s related to Photoshop, Logo Design, or Data Research, I am willing to help you & try to complete your project within your given deadline. I also have experience in Adobe Acrobat, Microsoft Office, PowerPoint, Transcription, and Product Upload. I can provide solutions to small or large firms and have helped them grow their businesses online. You can check my portfolio to review our services and the quality of my work. You are guaranteed to receive excellent results because: 1) My communication is very good. 2) Respond quickly to my clients' messages. 3) Completed 2432 projects with a 5-star rating 4) Never make fake commitments. 5) Client satisfaction is my main goal. 6) I want long-term business relationships with my clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง Arif4000
 • ว่าจ้าง   Nidagold
ว่าจ้าง   Nidagold

  Nidagold Nidagold

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Graphic Design,PowerBI,PDF,Manual,WordProcessor,IT
  Pakistan
  6.3
  130 รีวิว 130 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I provide you the best SOLUTION for your Business! A multi-skilled Microsoft Certified Professional, Graphic Designer, Project Management Expert and IT Professional with good all-round supervisory and technical expertise. Following Services can be provided with top-notch quality: • Canva • Visio • Moodle • Amazon...
  I provide you the best SOLUTION for your Business! A multi-skilled Microsoft Certified Professional, Graphic Designer, Project Management Expert and IT Professional with good all-round supervisory and technical expertise. Following Services can be provided with top-notch quality: • Canva • Visio • Moodle • Amazon KDP • Data Science • Power Query • Microsoft Forms • Word Processor • Power BI Expert (SQL, DAX) • Bank Reconciliation ( Bank Statements, Income Statements, Credit card Statements and Bill of Quantities (BOQ) with proper Calculations) • Business Analysis & Design (UML / BPMN) • Word/PowerPoint / Excel / Publisher /Access • Dynamic / Fillable Pdfs • Reports / Proposals / Newsletters • Books Publishing / Print Media / inDesign • Brochures / Flyers / Magazines • Memorandum / Manual / Catalog • Bank Statements / Templates • Resume Designing ย่อ
 • ว่าจ้าง Nidagold
 • ว่าจ้าง   nategeshoska
ว่าจ้าง   nategeshoska

  nategeshoska nategeshoska

  Macedonia $5 USD / ชม.
  Data Entry Expert | Web Researcher| UX/UI Designer
  Macedonia
  5.4
  3 รีวิว 3 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Hey there! I'm Natalija, your go-to person for all things Data Entry, Web Research, and UX/UI Design. What I Do: - I'm the wizard behind seamless data entry, the detective on the web for your research needs, and the artist crafting beautiful and user-friendly designs. Why Me: - Precision: I pay attention to the...
  Hey there! I'm Natalija, your go-to person for all things Data Entry, Web Research, and UX/UI Design. What I Do: - I'm the wizard behind seamless data entry, the detective on the web for your research needs, and the artist crafting beautiful and user-friendly designs. Why Me: - Precision: I pay attention to the nitty-gritty details to ensure accuracy. - Research Ninja: I dig deep on the web to uncover the juiciest insights. - Design Passion: I turn ideas into visually appealing and intuitive designs. Let's Work Together: - If you're looking for someone reliable, adaptable, and just easy to work with, you're in the right place. I'm here to make your projects shine! Get in Touch: - Drop me a message, and let's turn your ideas into reality. Can't wait to collaborate! ย่อ
 • ว่าจ้าง nategeshoska
 • ว่าจ้าง   sobujprantor
ว่าจ้าง   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $6 USD / ชม.
  Web-Scraping, Linkedin Lead Generation, Data Entry
  Bangladesh
  5.2
  19 รีวิว 19 รีวิว $6 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web...
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web Scraping Excel Web Search Data Mining Data Processing Web Search Product Upload (eBay, Amazon, WordPress, Shopify, eCommerce) ย่อ
 • ว่าจ้าง sobujprantor

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""