Project Managersพร้อมรับจ้าง

 • การบริหารจัดการโปรเจค
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 156 รายการ
 • ว่าจ้าง   SolutionMart
ว่าจ้าง   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ชม.
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  3.7
  3 รีวิว 3 รีวิว $13 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! ย่อ
 • ว่าจ้าง SolutionMart
 • ว่าจ้าง   abdul4857
ว่าจ้าง   abdul4857

  abdul4857 abdul4857

  Pakistan $15 USD / ชม.
  BUSINESS PLAN, FINANCIAL MODEL, POWERPOINT
  Pakistan
  4.2
  5 รีวิว 5 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  We are professional accountants with proficiency in multiple areas including Business Plans, Feasibility Studies, Financial Modeling, Bookkeeping and Accounts Management. In addition, we are experts in writing plagiarism free content and conducting in depth market research. Our team has an outstanding command over...
  We are professional accountants with proficiency in multiple areas including Business Plans, Feasibility Studies, Financial Modeling, Bookkeeping and Accounts Management. In addition, we are experts in writing plagiarism free content and conducting in depth market research. Our team has an outstanding command over numerous software including QuickBooks, Odoo, XERO, MYOB etc. Other than these, we have a commendable grasp on MS Office including MS Excel, MS Word, MS Power-Point, MS Access and MS Publisher. HIRE US to get our professional services for your projects. Thank you for visiting our profile. ย่อ
 • ว่าจ้าง abdul4857
 • ว่าจ้าง   okechukwu1
ว่าจ้าง   okechukwu1

  okechukwu1 okechukwu1

  Nigeria $19 USD / ชม.
  Certified Project Manager | Operations | VA
  Nigeria
  4.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $19 USD ต่อชั่วโมง
  I am available from 8 am to 5 pm EST (Willing to adjust if needed). As a certified project manager with 8+ years of experience managing software development projects and leading teams, I take pride in delivering the right solutions to my clients. My ability to learn quickly and persist when faced with adversity has...
  I am available from 8 am to 5 pm EST (Willing to adjust if needed). As a certified project manager with 8+ years of experience managing software development projects and leading teams, I take pride in delivering the right solutions to my clients. My ability to learn quickly and persist when faced with adversity has enabled me to succeed in completing tasks and projects to the satisfaction of my clients. I have worked with a variety of industries, including e-commerce and software development, and contributed greatly to the success of many businesses. My experience in creating workflows and processes that shape businesses, coupled with my expertise in popular tools like Zendesk Support, Trello, Slack, Monday.com, Notion, ClickUp, Zoho, Asana, G Suite, and others, makes me well-suited to deliver results that exceed your expectations. I specialize in project management, operations management, management consulting, and customer service consulting. My results speak for themselves: I have received several 5-star reviews and have a 16% rehire rate, and I always complete projects on time and on budget. My availability during most business hours (my timezone is UTC+1) means that I can be there for you when you need me. If you're looking for someone who can deliver consistent, high-quality results, click the "HIRE" button and let me know how I can help you today. ย่อ
 • ว่าจ้าง okechukwu1
 • ว่าจ้าง   Asadjutt111
ว่าจ้าง   Asadjutt111

  Asadjutt111 Asadjutt111

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Excel & Sheets | Data Analytics
  Pakistan
  2.8
  5 รีวิว 5 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings and welcome to my data wonderland! ? As a dedicated data maestro, I'm on a mission to transform raw information into a symphony of insights. With a decade of freelancing finesse, I've honed my skills in the art of data analysis, making me your go-to expert for unravelling the hidden stories within the...
  Greetings and welcome to my data wonderland! ? As a dedicated data maestro, I'm on a mission to transform raw information into a symphony of insights. With a decade of freelancing finesse, I've honed my skills in the art of data analysis, making me your go-to expert for unravelling the hidden stories within the numbers. My expertise extends across a spectrum of tools and platforms: MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) G-Suite (Sheets, Docs, Slides, Forms, Calendar, Drive) Adobe Acrobat PDF Forms Power BI Data Entry Web Scraping PPT & PDF Printful & T-shirt Designs Email Lists Data Mining Link Building Data Scraping File Conversion Business and Market Research Shopify & Magento Data Entry WordPress Management Product Uploading Lead Generation Business Reviews Since 2010, I've been crafting success stories for clients worldwide. I'm not just meticulous; I'm a perfectionist who thrives on delivering 100% customer satisfaction. Whether you're navigating the realms of e-commerce, diving into market insights, or orchestrating data-driven decisions, I'm here to elevate your experience. Why make me your data ally? ✅ Quality Work as the Cornerstone ✅ 24/7 Availability via Freelancer Messenger ✅ Samples Provided upfront for Your Confidence ✅ Laser-focused on Timely and Budget-Friendly Delivery Thank you for stepping into the realm of possibilities with me. Drop a message, and let's sculpt your data dreams into reality! ?? ย่อ
 • ว่าจ้าง Asadjutt111
 • ว่าจ้าง   usmanbashir12100
ว่าจ้าง   usmanbashir12100

  usmanbashir12100 usmanbashir12100

  Pakistan $25 USD / ชม.
  ✅ Top Rated ✅ 4+ Years Exp ✅ Verified Freelancer
  Pakistan
  2.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! I’m Usman. I Have 5 Years of Experience In Google Analytics, Goolge Tag Management, Google Ads, Product Description, Amazon Web Services, Python, Algorithm, CRM, Microsoft, Data Processing, Data Entry, Excel, SEO, Amazon, Amazon Listings Optimization, Script Install, Shell Script, Powershell, Microsoft...
  Hello! I’m Usman. I Have 5 Years of Experience In Google Analytics, Goolge Tag Management, Google Ads, Product Description, Amazon Web Services, Python, Algorithm, CRM, Microsoft, Data Processing, Data Entry, Excel, SEO, Amazon, Amazon Listings Optimization, Script Install, Shell Script, Powershell, Microsoft Exchange, Microsoft, Microsoft Outlook, Microsoft Office, Azure, Bash Scripting, Microsoft Azure, Zoho Crm, Zoho Creator, System Admin, Proxmox, Email Handling, Bulk Email, Keyword Resarch, Shopify, DNS, Plesk, Web Hosting, Cloudflare, Microsoft Exchange, Active Directory, Microsoft Outlook, Ecommerce, Aws, Email Marketing, Klaviyo, Mailchimp, Product Sourcing, Facebook Pixel, Click Funnel I'm a versatile freelancer with a diverse skill set that spans the digital landscape. With over 5 Year of hands-on experience, I'm here to help you navigate and conquer the complexities of the online world. My Skillset at a Glance Digital Analytics: As a certified Google Analytics and Google Tag Manager expert, I thrive on turning data into actionable insights to optimize your online strategy. Digital Advertising: I'm well-versed in Google Ads, crafting and managing campaigns that drive targeted traffic and maximize your ROI. Content Wizard: Crafting compelling product descriptions and fine-tuning Amazon listings is my forte, increasing your sales and visibility. Cloud Whisperer (AWS): I can configure, manage, and optimize Amazon Web Services to ensure your digital infrastructure is efficient and cost-effective. Coding & Algorithms: Proficient in Python and algorithm development, I automate tasks, crunch numbers, and solve complex problems. CRM Specialist: Whether it's Salesforce, Zoho CRM, or other CRM systems, I customize and manage them to streamline your customer relationships. Data Maestro: I specialize in data processing and entry, delivering accurate and efficient data solutions. SEO Maestro: Let me boost your online presence! My SEO expertise drives organic traffic and enhances visibility. Ecommerce Expert: From Amazon to Shopify, I navigate the e-commerce terrain, optimizing listings and ensuring your success. Script Magician: Whether it's installing scripts, crafting shell scripts, or automating tasks with PowerShell, I've got the script for you. Email & Messaging Maven: Microsoft Exchange, Outlook, Office Suite – I ensure seamless communication and productivity. Cloud Architect (Azure): I harness the potential of Microsoft Azure to scale your business operations. Zoho : I'll tailor Zoho CRM and Zoho Creator solutions to your unique business needs. Web Security: I safeguard your online presence, utilizing Cloudflare and monitoring for threats. Email Marketing: From Klaviyo to Mailchimp, I execute targeted email marketing campaigns that deliver results. SEO & Keyword Research: I conduct in-depth keyword research to enhance your online visibility. ย่อ
 • ว่าจ้าง usmanbashir12100
 • ว่าจ้าง   HelpingHut
ว่าจ้าง   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ชม.
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  3.1
  5 รีวิว 5 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" ย่อ
 • ว่าจ้าง HelpingHut
 • ว่าจ้าง   OWINOKAMAU
ว่าจ้าง   OWINOKAMAU

  OWINOKAMAU OWINOKAMAU

  Kenya $5 USD / ชม.
  Research Report/Essay, Data Analytics Guru
  Kenya
  5.0
  21 รีวิว 21 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD,...
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD, Normalization, database schema, and Oracle/MySQL/MongoDB/MSSQL/Postgre programming) ✔️ System Analysis and Design (UML diagrams: Use Case, Class diagram, Sequence diagram, flowcharts) ✔️ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ✔️ Research Paper writing ✔️ Case study analysis ✔️ Business Plan Writing ✔️ Finance, Accounts, and Economics Writing and Calculations ✔️ Proposal Writing ✔️ Networking/computer security tasks ✔️ Web/App programming Projects and their Corresponding Reports ✔️ A software requirements specification (SRS) ✔️ Business Requirement Document (BRD) ✔️ Journal Article Writing ✔️ Book and Article Reviews Good at APA, Havard, MLA, and IEEE referencing. Be assured of PLAGIARISM FREE and Grade A work. Also, offer free TURNITIN REPORTS AND UNLIMITED REVISIONS. ย่อ
 • ว่าจ้าง OWINOKAMAU
 • ว่าจ้าง   SIBTEHASSANBUTT
ว่าจ้าง   SIBTEHASSANBUTT

  SIBTEHASSANBUTT SIBTEHASSANBUTT

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Accountant, Writer, Word Press Dev, MS Office, VA
  Pakistan
  3.1
  5 รีวิว 5 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to the profile - your one-stop-shop for all your accounting, writing, and research needs. With over 10 years of experience in the accounting and finance industry, we offer a wide range of services, including financial analysis, bookkeeping, and tax preparation. Here, we are committed to providing our...
  Welcome to the profile - your one-stop-shop for all your accounting, writing, and research needs. With over 10 years of experience in the accounting and finance industry, we offer a wide range of services, including financial analysis, bookkeeping, and tax preparation. Here, we are committed to providing our clients with exceptional customer service and timely delivery of projects. We strive to exceed our clients' expectations and ensure that their needs are met every step of the way. Services: Accounting and bookkeeping Financial analysis and reporting Finance writing and content creation Research and data analysis Virtual assistance and administrative support Thesis and Academic writing Project Managment and Business Plans Please take a look at our completed projects to see the quality of work we can deliver. We are confident that you will be satisfied with our services, and we look forward to working with you. Contact us today to discuss how we can help you achieve your goals. https://www.freelancer.com/service/accounting/professional-accounting-services ย่อ
 • ว่าจ้าง SIBTEHASSANBUTT
 • ว่าจ้าง   mhfsha
ว่าจ้าง   mhfsha

  mhfsha mhfsha

  Sri Lanka $25 USD / ชม.
  Data entry | Transcription | PDF | VBAExcel | Word
  Sri Lanka
  0.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word...
  I am a data entry expertise, adequate in data entry and order supporting with an immense ability in quick typing with 10-Key KPH typing speed and zero errors. I am efficient enough in. *Data Processing *Data Entry *Research *Excel *Power point *Editing *Internet Research *Word *Web Search *Copy Typing *Word Processing *Microsoft Office *Facebook marketing * Tamil Translation *Sewing *Tamil *Virtual assistant *Instagram *travel writing *English (us) *English (uk) *copywriting *internet research *reviews *LinkedIn * Travel writing Again, I have an addiction of keeping clients satisfied. Skilled with 8 years experience with the high rate reviews from the appeased clients. Seek for new experiences with the exquisite will of progressing, learning and gathering knowledge related to this sector. I have possessed a high portfolio with high demands and better understanding in ‘analytically problem solving methods.’ Also, I have proficiency in handling complex situations and shortcomings by generating diplomatic techniques. Thank you for taking a glance at my profile. ย่อ
 • ว่าจ้าง mhfsha
 • ว่าจ้าง   sergioes
ว่าจ้าง   sergioes

  sergioes sergioes

  Spain $60 USD / ชม.
  Agile Project Manager | Lead Developer | Developer
  Spain
  6.1
  71 รีวิว 71 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  ? Roles ? ? Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. ? Current availability ? ? Part-time. ? Current interests ? ? Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. ? Challenging projects and learning new things (any role, including...
  ? Roles ? ? Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. ? Current availability ? ? Part-time. ? Current interests ? ? Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. ? Challenging projects and learning new things (any role, including developer). ? React.js, Angular.js, Nest.js, Express.js, Node.js, MongoDB, cloud (Docker, Kubernetes). ? Web3, DeFi, Blockchain, Fintech, Crypto. ? Experience ? ? July 2005 - current: Freelancer.com and other markets. Freelance developer. More than 400 projects successfully completed, being one of the top-rated developers. ? December 2021 - August 2023: crypto market and modern banking startup. Project manager / engineering manager / technical director directly reporting to the CEO & founders. ? March 2017 - May 2020: Power Software Consulting. Lead developer (MEAN stack) for a complex multimedia CMS. ? August 2011 - August 2014: MockupScreens.com. Project manager. ? Education ? ? 2003-2009 Public University of Spain: Technical Engineer in Telecommunications (B.Sc. Degree equivalent in the USA). ? Languages ? ? English: ? ? ? ? ? Writing: native-like. ? ? ? ? ? Speaking: good. ? Spanish: native. ? Other ? ? I have been using (GNU?/)Linux as my main OS for many years, and I have a preference for open-source software. ย่อ
 • ว่าจ้าง sergioes

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""