Property Management Consultantsพร้อมรับจ้าง

 • การจัดการอสังหาริมทรัพย์
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 6 รายการ
 • ว่าจ้าง   ahsan1976
ว่าจ้าง   ahsan1976

  ahsan1976 ahsan1976

  Bangladesh $6 USD / ชม.
  Web Designer, Presentation & Data Entry Expert
  Bangladesh
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $6 USD ต่อชั่วโมง
  Web Designer Services: Develop visually appealing and functional websites tailored to the client's needs. Utilize design principles, coding languages, and graphics tools to create responsive and user-friendly websites. Collaborate with clients to understand their requirements and translate them into effective web...
  Web Designer Services: Develop visually appealing and functional websites tailored to the client's needs. Utilize design principles, coding languages, and graphics tools to create responsive and user-friendly websites. Collaborate with clients to understand their requirements and translate them into effective web designs. Presentation Expert Services: Craft compelling and visually engaging presentations for clients, whether for business meetings, conferences, or educational purposes. Incorporate effective storytelling techniques, visuals, and multimedia elements to enhance the impact of the presentations. Ensure that the presentations are well-organized, easy to understand, and align with the client's objectives. Data Entry Expert Services: Accurately input and manage data into various systems or databases. Maintain a high level of accuracy and attention to detail to prevent errors in data entry. Efficiently handle large volumes of data while adhering to deadlines. Collaboration and Communication: Communicate effectively with clients to understand their specific requirements, providing regular updates on project progress. Collaborate with other freelancers or teams within the company to ensure seamless integration of web design, presentation, and data entry services. Quality Assurance: Implement quality control measures to ensure that the delivered websites, presentations, and data entries meet high standards of accuracy, functionality, and visual appeal. Click the below link to know details of my personal introduction. https://youtu.be/NjbVvSZ2ZY0 ย่อ
 • ว่าจ้าง ahsan1976
 • ว่าจ้าง   schoudhary1553
ว่าจ้าง   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ชม.
  PYTHON|R|SAS|POWER-BI|TABLEAU|EXCEL|R|VBA|Coder
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the lowest possible time span for a project i.e. best speed guaranteed! 2. I bid the fair amounts, so your each penny is worth my work! 3. Pay only & only if you are satisfied with the speed, quality & accuracy of my work! Just pay whatever you feel my work was worth! 4. I assure no vague demands & Employer Oriented approach! I provide free 4 day support in case you face any issues with my work! 5. I emphasis on developing good and long term relationships with my employers. I am providing the following services :  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Data mining and Data analysis  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep Digital Screencast ย่อ
 • ว่าจ้าง schoudhary1553
 • ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi
ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $15 USD / ชม.
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. ย่อ
 • ว่าจ้าง NoelReubenMuturi
 • ว่าจ้าง   dvcontact
ว่าจ้าง   dvcontact

  dvcontact dvcontact

  Nigeria $30 USD / ชม.
  Top 1%- Software Engineer: AI | Automations | Data
  Nigeria
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, With a considerable 15+ years of industry experience in the areas of software development, data analytics, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML), I am a highly driven software engineer. I have efficiently developed and delivered strategic software solutions to various companies by leveraging my...
  Hi, With a considerable 15+ years of industry experience in the areas of software development, data analytics, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML), I am a highly driven software engineer. I have efficiently developed and delivered strategic software solutions to various companies by leveraging my technical background and analytical skills. Key Domains and Skills: • AI/ML Engineer: A deep understanding of technologies like GPT, LangChain, LLAMA, FAISS, PINECONE, SciPY, Python, Pandas, NTLK allows me to build and deploy AI/ML models that can solve real business problems, have developed AI-powered chatbots, ML models predicting customer churn, and natural language processing tools. • FX Bot Developer: Proficient in Meta Trader 4/5, Ninja Trader 7/8, and cTrader, I specialize in coding Expert Advisors (EAs) and custom indicators to automate trading strategies. My skills include MQL4 and MQL5 programming languages for MetaTrader platforms, developing complex algorithms and strategies as per the client's trading styles, and optimizing trading algorithms for superior performance. • Python Web Scraping Pro: An expert in Python programming and web scraping, I create custom scripts for data mining and can handle dynamic web contents using JavaScript. Skilled in web scraping, data mining, data processing, and web search. I use scraping frameworks such as Scrapy, Beautiful Soup, Request and develop Python-based web and desktop applications for data visualization. • Excel VBA/Desktop Apps developer: I carry expertise in Excel VBA, an Excel data analyst, and a developer with a forte in automating complex Office and web tasks. Fluent in Excel, VBA, and C#, I create macros, pivot tables, and dashboard displays to reconcile large data pools effectively. I hold a commitment to delivering value-adding software solutions by continually exploring and learning the latest technological advancements. My approach to project management ensures a free demo as a proof of concept and technical support post-completion. With a customer-centric focus and a proven ability to develop innovative solutions, I am confident in my capacity to overcome challenges and provide invaluable contributions to your team and projects. Let's collaborate to turn your vision into a software solution that provides actual results. ย่อ
 • ว่าจ้าง dvcontact
 • ว่าจ้าง   jmamuaya
ว่าจ้าง   jmamuaya

  jmamuaya jmamuaya

  Indonesia $11 USD / ชม.
  Data Ingestion & Analysis, Web Research, Business Administration
  Indonesia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $11 USD ต่อชั่วโมง
  Over the last 12 years, I have involved in data, research and analysis and recently set up system, standard and procedure operation. My core competency lies in data mining, update and maintaining database and make analysis from that. I also have experienced in finance/accounting and in real-estate property industry. I...
  Over the last 12 years, I have involved in data, research and analysis and recently set up system, standard and procedure operation. My core competency lies in data mining, update and maintaining database and make analysis from that. I also have experienced in finance/accounting and in real-estate property industry. I am seeking opportunities to be a business consultant or analyst in area of my expertise. I also have some experience in the following areas: Linux LAN administrator, Help desk - IT support ย่อ
 • ว่าจ้าง jmamuaya
 • ว่าจ้าง   JerarMarie
ว่าจ้าง   JerarMarie

  JerarMarie JerarMarie

  Philippines $8 USD / ชม.
  Virtual Assistant, Customer Service, Data Entry
  Philippines
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  A decade of navigating diverse BPO landscapes as a Customer Service Representative, tackling accounts from telecommunications giants to intricate financial institutions, has instilled in me a potent blend of expertise and adaptability. This foundation is further fortified by my unwavering commitment to...
  A decade of navigating diverse BPO landscapes as a Customer Service Representative, tackling accounts from telecommunications giants to intricate financial institutions, has instilled in me a potent blend of expertise and adaptability. This foundation is further fortified by my unwavering commitment to self-improvement, evident in my ongoing pursuit of knowledge through research and training. My virtuosity in multitasking ensures seamless juggling of tasks, while my impeccable time management guarantees efficient delivery within deadlines. Communication, both written and verbal, is my forte, allowing me to articulate complex information with clarity and conciseness. My meticulous nature translates into highly organized work, delivered with professional polish and impressive speed. Above all, my customer-centric approach drives me to consistently exceed expectations, anticipating needs and resolving issues with a smile. Now, I embark on a thrilling new chapter, venturing into the dynamic world of Virtual Assistance. My proven track record of success, coupled with my ever-evolving skillset and unwavering dedication to excellence, equips me to excel in this exciting realm. I am confident that my proficiency in project management, data analysis, and social media marketing, combined with my exceptional interpersonal skills and unwavering commitment to client satisfaction, make me an invaluable asset to any team. In essence, I am not just a Virtual Assistant; I am a strategic partner, a problem-solver, and a dedicated professional ready to elevate your business to new heights. ย่อ
 • ว่าจ้าง JerarMarie

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""