Python Developersพร้อมรับจ้าง

 • Python
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 1540 รายการ
 • ว่าจ้าง   sohandas
ว่าจ้าง   sohandas

  sohandas sohandas

  India $9 USD / ชม.
  Web Scraping | Python | Automation
  India
  6.2
  43 รีวิว 43 รีวิว $9 USD ต่อชั่วโมง
  Professional Web Scraper & Python developer with 8 years experience. Advanced expertise in Python, Scrapy, Selenium, Lxml, BeautifulSoup, XPath, Requests, Pandas, Dask. I develop scraper/crawler and automation script using python for Windows | Mac | Linux My services: - Web scraping - Data entry - Web search -...
  Professional Web Scraper & Python developer with 8 years experience. Advanced expertise in Python, Scrapy, Selenium, Lxml, BeautifulSoup, XPath, Requests, Pandas, Dask. I develop scraper/crawler and automation script using python for Windows | Mac | Linux My services: - Web scraping - Data entry - Web search - Product upload - Data processing - Data manipulation - Data cleaning - Data mining - Database administration - SQL & NoSQL - Google Apps Script - Web & Desktop Automation --I look forward to working with you ย่อ
 • ว่าจ้าง sohandas
 • ว่าจ้าง   justmian876
ว่าจ้าง   justmian876

  justmian876 justmian876

  Pakistan $5 USD / ชม.
  Python, Web Scraping and Development
  Pakistan
  5.9
  12 รีวิว 12 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  About BN-Droids Digital Services: Greetings! I'm Sami, a passionate Full-Stack Web Developer hailing from Pakistan. With three years of hands-on experience, I lead a dynamic team at BN-Droids Digital Services, dedicated to delivering cutting-edge digital solutions and ensuring 100% client satisfaction. Services...
  About BN-Droids Digital Services: Greetings! I'm Sami, a passionate Full-Stack Web Developer hailing from Pakistan. With three years of hands-on experience, I lead a dynamic team at BN-Droids Digital Services, dedicated to delivering cutting-edge digital solutions and ensuring 100% client satisfaction. Services Offered: 1). Custom Web Development: Expertise in frontend and backend coding, consistently delivering outstanding results. 2). Expertise in Programming: HTML5: Significant experience as an HTML5 expert. CSS, CSS-Responsive Design: Mastery in crafting responsive CSS designs. JavaScript / jQuery: Proficient in jQuery, bringing designs to life with animations. Bootstrap & Bootstrap-Responsive: Specialization in responsive design across various versions. PHP Back-End: Creating and managing website back-ends with efficient problem-solving. 3). Web Data Scraping: Our dedicated team specializes in web data scraping, extracting over 1 million data entries daily. We maintain a vast database of more than 3 million retail data points from countries like the USA, UAE, and Europe. 4). Data Entry: Excel in handling data entry projects with a track record of successful completion. I'm a friendly and detail-oriented developer, constantly exploring new technologies to enhance user experiences. Organized, dedicated, and positive, I've successfully developed multiple websites for satisfied clients. Join BN-Droids Digital Services for a journey into the future of digital excellence. ย่อ
 • ว่าจ้าง justmian876
 • ว่าจ้าง   LeadStudio09
ว่าจ้าง   LeadStudio09

  LeadStudio09 LeadStudio09

  Pakistan $25 USD / ชม.
  List Building-Excel-VBA-Leads-Word-PDF-Scrapping
  Pakistan
  4.8
  9 รีวิว 9 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission:...
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to clients worldwide, covering Data Entry, Web Research, Market Research, Product Research, Data Mining, Data Scraping, Lead Generation,List Building,ZoomInfo Leads,Selenium automation,Parsing large numbers of PDF files, Macros (Excel VBA) and Virtual Assistance. These are the lead generation tools to which we have access: ❁Zero bounce❁Never bounce❁Rapportive❁Mailtester❁Clear-bit Connect❁Hunter❁Google ❁Search ContactOut❁LinkedIn Premium (Sales Navigator Account)❁Norbert ❁ Name2Email by replay ❁Connectifier Auto-Search ❁Kendo❁Nymeria❁SalesQL❁Apollo ❁Clear bit ❁Hunter.io ❁Rocket Reach❁Lusha This team is readily available any time you wish in order to accomplish your project as soon as possible. We can work to your time zone as required. We are just a message away. Lead Studio is always here to serve you as and when needed. Thanks for reading. ย่อ
 • ว่าจ้าง LeadStudio09
 • ว่าจ้าง   dohuutiepuct
ว่าจ้าง   dohuutiepuct

  dohuutiepuct dohuutiepuct

  Vietnam $20 USD / ชม.
  ML/DL || Computer Vision || Bot || Python/Matlab
  Vietnam
  4.6
  7 รีวิว 7 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hello there, I am an engineer in Vietnam, my name is Tiep. I am focusing to become a professional freelancer with high quality of my service, delivery work on time and good price. *** ANN/CNN/RNN/LSTM/GAN/GNN, SVM/SVR, Baysian, RF, ... 1. Machine learning/Deep learning/Computer...
  Hello there, I am an engineer in Vietnam, my name is Tiep. I am focusing to become a professional freelancer with high quality of my service, delivery work on time and good price. *** ANN/CNN/RNN/LSTM/GAN/GNN, SVM/SVR, Baysian, RF, ... 1. Machine learning/Deep learning/Computer Vision ___________________________________________________ ---- Object detection/recognition in image or video ---- Time Series forecasting(stock price prediction, weather forecasting...) ---- NLP/OCR ---- CHATBOT ---- Trading BOT 2. Strong Matlab skills and mathematical knowledge ___________________________________________________ ---- SIMULINK. ---- Control System ---- Digital Signal Processing ---- Statistical Analysis ---- Optimization ---- PDE(coupled non-linear/linear system) ===== Python || Matlab || C/C++/C# || R ===== __ Tensorflow __ Pytorch __ OpenCV __ ChatGPT, OpenAI __ From SCRATCH ย่อ
 • ว่าจ้าง dohuutiepuct
 • ว่าจ้าง   ctinfotech1
ว่าจ้าง   ctinfotech1

  ctinfotech1 ctinfotech1

  India $40 USD / ชม.
  ✨Top 1% on Freelancer.com | Web | Mobile Apps ✨
  India
  7.2
  10 รีวิว 10 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning...
  ✨Web & Mobile App Development Maestro✨ Hello, Greetings! Are you in search of a tech sorceress who can conjure bespoke web and mobile applications, propelling businesses to extraordinary realms? Your quest ends here! ✨ I specialize in weaving tailor-made solutions across diverse industries, thoughtfully aligning with each client's budget and aspirations. By infusing innovative web design strategies, I ensure our clients shine brightly in the constellation of competition! ✨ Armed with a profound command over a spectrum of programming languages, I hold the enchanted keys to unlock your website's latent potential: ✅ C/C++ - Laying a solid foundation for performance-driven applications. ✅ JavaScript - Crafting interactive and dynamic web elements. ✅ HTML/CSS - Weaving the visual fabric of your digital presence. ✅ Angular JS - Building scalable and feature-rich web applications. ✅ React JS - Creating stunning user interfaces with ease. ✅ Next JS - Delivering lightning-fast, SEO-friendly web experiences. ✅ TypeScript - Empowering scalable and type-safe JavaScript applications. ✅ Node JS - Driving server-side functionalities with efficiency. ✅ Vue JS - Embracing elegant simplicity in web development. ✅ PHP - Creating dynamic and data-rich web applications. ✅ Laravel - Unleashing the power of PHP for robust web solutions. ✅ Python - Embracing versatility in web development. ✅ Firebase - Empowering real-time, cloud-based web experiences. ✅ Solidity - Building smart contracts on Ethereum and BSC. ✨ My expertise also spans across the realm of Mobile incantations, including: ✅ Swift - Developing lightning-fast iOS applications. ✅ Flutter - Crafting beautiful cross-platform apps with ease. ✅ React Native - Building captivating mobile apps for iOS and Android. ✅ Kotlin - Embracing modern Android app development. ✅ Dart - Empowering Flutter apps with speed and flexibility. ✅ Java - Building enterprise-level web solutions. ✨ My alchemical process revolves around deciphering your business alchemy and illuminating the path toward measurable enchantments that nurture brand devotion and digital ascension. ✨ Fostering a strong bond with my patrons is my utmost priority! I'm here to dispel queries, offer mystical guidance, and interlace the threads of destiny, all in anticipation of kindling future collaborations. Let's co-create something truly magical! Thank you, Sneha ย่อ
 • ว่าจ้าง ctinfotech1
 • ว่าจ้าง   MashoodurRehman1
ว่าจ้าง   MashoodurRehman1

  MashoodurRehman1 MashoodurRehman1

  Pakistan $50 USD / ชม.
  ✅Web✅Desktop✅Mobile✅Automation✅ML✅Bots✅Scrapping
  Pakistan
  7.6
  165 รีวิว 165 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering...
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering innovative solutions, I thrive in creating cutting-edge software that not only meets client needs but exceeds their expectations. My passion for technology and dedication to staying at the forefront of industry trends drive my commitment to delivering excellence in every project I undertake. ✅ Frontend (HTML / CSS / JavaScript / Reactjs / Redux / VueJs / Jquery / GraphQL / Material Design / UI&UX) ✅ Backend ( Python (Django, Flask, FASTAPI) NodeJs (Expressjs), C#(.NET / Blazor) , API Integration, REST APIs) ✅ Mobile app development ( Android & IOS / Flutter / Hive / Firebase ) ✅ Database ( MYSQL, MongoDB, PostgreSQL, Elastic Search (ES), ORM ) ✅ GUI development ( QT / WPF / PYQT / Tkinter ) ✅ Web Scrapping ( BeautifulSoup / Selenium / Scrapy ) ✅ Automation ( Selenium webdriver, Zapier ) ✅ Data Analysis & Visualization ( Numpy, Pandas /Matplotlib / Seaborn ) ✅ Data-Driven Web Apps (Dash / Plotly / Streamlit) ✅ Artificial intelligence / Machine learning (Scikit-Learn / Tensorflow ) ✅ Odoo ✅ AWS (Amazon Web Services) ✅ RASA Chat Bots ✅Docker ย่อ
 • ว่าจ้าง MashoodurRehman1
 • ว่าจ้าง   Lightcanon
ว่าจ้าง   Lightcanon

  Lightcanon Lightcanon

  Egypt $40 USD / ชม.
  Software Engineer | Computer Vision | Electronics
  Egypt
  7.8
  187 รีวิว 187 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Digital & Analog Electronics VHDL-Verilog-System verilog Matlab/Simulink Analog and Digital Communications Python C/ C++/C# Micro-controllers Data Structures OOP Qt/ PyQt OpenCV x86 assembly
  Digital & Analog Electronics VHDL-Verilog-System verilog Matlab/Simulink Analog and Digital Communications Python C/ C++/C# Micro-controllers Data Structures OOP Qt/ PyQt OpenCV x86 assembly ย่อ
 • ว่าจ้าง Lightcanon
 • ว่าจ้าง   mak94pk
ว่าจ้าง   mak94pk

  mak94pk mak94pk

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Full Stack Developers | Top 1% Rated Freelancers
  Pakistan
  5.1
  5 รีวิว 5 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are a team with a passion for creating high-quality end results. We have been working as a freelancer team for 8 years. We love collaborating with clients to develop ideas and work through the process for unique creations. Listed below are the fields in which you can consult for our expertise. ⭐ Web Design and...
  We are a team with a passion for creating high-quality end results. We have been working as a freelancer team for 8 years. We love collaborating with clients to develop ideas and work through the process for unique creations. Listed below are the fields in which you can consult for our expertise. ⭐ Web Design and Development: Creating Web Apps, Extensions, and Automation Solutions through Node JS, PHP, Angular, JavaScript, React Native and jQuery. ⭐ Mobile App Development: Constructing a well-structured, scalable mobile applications with Flutter, Android Studio and Firebase. ⭐ WordPress Developer: Developing custom WordPress themes, Customizing and Adding new features and functionality to WordPress sites. ⭐ Illustrator Professionals: Designing icons, Infographics, Character creation and Detailed illustrations ⭐ Graphics Designers: Crafting innovative design solutions including branding, web design, and UI/UX. ⭐ Website Speed Optimization: Efficient in analyzing scripts, spotting bugs and enables websites to work faster. If you're looking for an experienced professional, contact us today so we can get started on your project. Best Regards, Maksof Team. ย่อ
 • ว่าจ้าง mak94pk
 • ว่าจ้าง   neerajdhameliya
ว่าจ้าง   neerajdhameliya

  neerajdhameliya neerajdhameliya

  India $15 USD / ชม.
  REACT | NODE | FLUTTER | PYTHON | BLOCKCHAIN | GPT
  India
  5.3
  5 รีวิว 5 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced Software Engineer with more than 7+ years of extensive Full-stack Website/Mobile/Blockchain/ ChatGPT developer. Daily playground:- ⩥ React.JS | Next.JS |Angular | Express.JS | Node.JS | ReactFlow | Redux | CSS | HTML | Javascript | MongoDB ⩥ Python | Django | Flask | FastAPI | AWS | Selenium |...
  Experienced Software Engineer with more than 7+ years of extensive Full-stack Website/Mobile/Blockchain/ ChatGPT developer. Daily playground:- ⩥ React.JS | Next.JS |Angular | Express.JS | Node.JS | ReactFlow | Redux | CSS | HTML | Javascript | MongoDB ⩥ Python | Django | Flask | FastAPI | AWS | Selenium | RESTAPI ⩥ Flutter/Dart | FlutterFlow | Firebase | AWS | Hybrid\Native | iOS | Android ⩥ Blockchain | Smart Contract | Solidity | YII2 | WEB3 | Ethereum | NFT | Smart Chain | NGNIX | ERC20 | Cryptocurrency | Solana | Rust ⩥ GraphQL | AWS | Azure | DevOps | Firebase | MongoDB | MySQL | Postgres ⩥ Unity | 2D, 3D | C# | Adobe Flash/Action Script | ARKit | ARCore | AR, VR (Vuforia) ⩥ChatGPT3 | ChatGPT API. I pride myself on my ability to offer rapid turnarounds and quality products to my clients. And I would like to do the same for you. Feel free to send me a quick message here on Freelancer.com so we can chat a bit more about you & your business also the project. I’ll be at my computer for the rest of the day. ย่อ
 • ว่าจ้าง neerajdhameliya
 • ว่าจ้าง   junaidlodhi6
ว่าจ้าง   junaidlodhi6

  junaidlodhi6 junaidlodhi6

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Websites-Mobile Apps | Flutter Firebase WordPress
  Pakistan
  7.3
  39 รีวิว 39 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Skills: ✅ Flutter(Android & iOS & Web & macOS & Windows) ✅ Firebase All Services ✅ AWS (S3 EC2 Elastic beanstalk RDS) ✅ NodeJS ✅ Python/Django ✅ MySQL ✅ PostGreSQL Backed By Freelancer.com(Preferred Freelancer) If you are looking for a team with full front/back end knowledge, then you surely...
  Skills: ✅ Flutter(Android & iOS & Web & macOS & Windows) ✅ Firebase All Services ✅ AWS (S3 EC2 Elastic beanstalk RDS) ✅ NodeJS ✅ Python/Django ✅ MySQL ✅ PostGreSQL Backed By Freelancer.com(Preferred Freelancer) If you are looking for a team with full front/back end knowledge, then you surely are at the right place. We have a passion for Web & Mobile Apps development. We have a minimum of 5 years of experience in this field. We are the "hard workers, devoted and passionate about the work" type of development team. We believe in the client's satisfaction and we believe in People. ย่อ
 • ว่าจ้าง junaidlodhi6

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""