R Programmersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนโปรแกรม R
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 85 รายการ
 • ว่าจ้าง   gowrilakshmi2322
ว่าจ้าง   gowrilakshmi2322

  gowrilakshmi2322 gowrilakshmi2322

  Germany $30 USD / ชม.
  AI/ML/DL/Vision ⭐ Web/API/Bots ⭐ Python/Matlab/R
  Germany
  5.1
  7 รีวิว 7 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am professional in AI, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, chatbot, blockchain and web application. I am very familiar with python, chatGPT, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js,...
  I am professional in AI, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, chatbot, blockchain and web application. I am very familiar with python, chatGPT, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js, node.js, Solididy, Smart Contract, Binance, Ethereum, Web3.js, Matlab, R, SPSS and so on. ⭐ AI, Machine learning , deep learning, computer vision -NLP, chatbot, OCR -Time serious prediction -Speech recognition -Object detection and recognition -CNN, ANN, RNN , LSTM, SVM , GAN, OpenAI, Reinforcement learning, Mediapipe, knn, Random Forest, Decision tree, Pytorch, tensorflow, keras, tesarret ⭐ Web application Back-end: Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Zend, Python/Django, Node etc. Front-end: Vue.js, React.js, AngularJS, HTML5, CSS3, Bootstrap, Material, SASS, LESS, etc. CMS: Wordpress, Drupal, Joomla Ecommerce: Shopify, Magento, Opencart, Woocommerce DB: MySQL , Sqlite, Oracle, PostgreSQL, MongoDB API integration and development: Social media, Payment gateways, Google, E-commerce, Logistics and order management system, Background check, Finance/Banking, Travel (GDS), Affiliate platform, WebRTC, SMS/Messaging, Email marketing, etc. AWS, S3, EC2, Lambda, ECS, Cloud front, AWS elemental media live & Azure, Google cloud ⭐ Algorithm implementation : machine learning, signal processing, signal compression, DCT, FFT, WTF, Optimization, GA, PSO, ACO, Image processing ย่อ
 • ว่าจ้าง gowrilakshmi2322
 • ว่าจ้าง   shivampanchal
ว่าจ้าง   shivampanchal

  shivampanchal shivampanchal

  India $20 USD / ชม.
  Data Scientist | Engineer | Author | Top 1%
  India
  7.2
  89 รีวิว 89 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I am Shivam. Welcome to my profile. Are you seeking a Data Science and Machine Learning professional who can deliver exceptional results? Look no further! With 5+ years of hands-on experience across multiple industries, I have honed my skills in Data Mining, Machine Learning, Deep Learning, Statistical...
  Hello, I am Shivam. Welcome to my profile. Are you seeking a Data Science and Machine Learning professional who can deliver exceptional results? Look no further! With 5+ years of hands-on experience across multiple industries, I have honed my skills in Data Mining, Machine Learning, Deep Learning, Statistical Modelling, Computer Vision, and Natural Language Processing. ✅ Experienced Data Scientist & Machine Learning Expert ✅ Driving Results in Diverse Domains ✅ Committed to Your Success ✨ Why Choose Me? ✨ ✅ Proven Track Record: Successfully served 180+ satisfied clients, earning their trust and delivering outstanding outcomes. ✅ End-to-End Expertise: From ideation to implementation, I excel in managing the complete life cycle of Data Science and Machine Learning projects. ✅ Robust Skill Set: Proficient in Python and R, I possess strong capabilities in web scraping, database management, and developing integrated systems for advanced analytics and AI applications. ✅ Cutting-Edge Solutions: Skilled in Deep Learning, Computer Vision, and Big Data analytics, I can develop high-performance solutions tailored to your unique requirements. ✅ Full-Stack Proficiency: I build seamless pipelines for data manipulation, modeling, deployment, and optimization, ensuring smooth project execution. ✅ Data Visualization Mastery: Expertise in various data visualization tools to create compelling and impactful visual representations of insights. ✅ Algorithmic Prowess: Extensive knowledge of a wide range of machine learning algorithms, including regression, statistical modeling, classification, and clustering. ✅ Deep Neural Networks: Proficient in frameworks such as TensorFlow, Keras, and PyTorch, with hands-on experience in image processing, stock prediction, and predictive modeling. ✅ Business Intelligence Skills: Well-versed in tools like Tableau, QlikView, and QlikSense, enabling effective data-driven decision-making. ✅ Database Management Expertise: Experienced in handling MySQL and MongoDB for efficient data storage and retrieval. Passionate about driving business growth and leveraging data to generate valuable insights, I am committed to delivering exceptional results for your organization. Let's collaborate and unlock the true potential of your data! Contact me today to discuss your project requirements. ย่อ
 • ว่าจ้าง shivampanchal
 • ว่าจ้าง   nkmrao
ว่าจ้าง   nkmrao

  nkmrao nkmrao

  India $25 USD / ชม.
  Trading Bots | Data Science | Business Analytics
  India
  6.1
  33 รีวิว 33 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I like to think of myself as a detective. I find insights hiding in data. I have ~8 years of experience providing variety of analytics services to major pharma, retail and technology clients from all continents. I am proud to say that some of my work has helped top executives of my client organizations to make...
  I like to think of myself as a detective. I find insights hiding in data. I have ~8 years of experience providing variety of analytics services to major pharma, retail and technology clients from all continents. I am proud to say that some of my work has helped top executives of my client organizations to make critical decisions. I am also a derivatives trader with extensive experience trading equity, crypto and commodity derivatives. My specialty is using machine learning, advanced analytics, technical and fundamentals to analyze the markets and devise trading strategies. ย่อ
 • ว่าจ้าง nkmrao
 • ว่าจ้าง   kelvinm094
ว่าจ้าง   kelvinm094

  kelvinm094 kelvinm094

  Kenya $20 USD / ชม.
  BIOSTATISTICIAN, DATA ANALYST, WRITER, WORD EXPERT
  Kenya
  5.2
  27 รีวิว 27 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are...
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are assured of 1. Original work 2. quality work 3. Quick turnaround 4. Fair prices 5. 24/7 customer service ย่อ
 • ว่าจ้าง kelvinm094
 • ว่าจ้าง   WycOj
ว่าจ้าง   WycOj

  WycOj WycOj

  Kenya $35 USD / ชม.
  (PHD)DATA SCIENTIST -SPSS-R-STATA-CHEMIST-EXCEL
  Kenya
  5.4
  50 รีวิว 50 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at...
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 4 years .In chemistry, I provide services on the advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms with advanced formulations of new products (organic and inorganic ). Also good at chemical engineering and handling both research papers and lab reports. Data Science is the field that helps us understand our data from different sources after analysis using different softwares such as R studio, STATA, JAMOVI, ANOVA, EVIEWS, EXCEL, SPSS, NVIVO, and PYTHON language. The great interpretation of the outputs from the software gives a clear understanding of the data. We develop and suggest better ways of improving the performance of a given scenario. Advanced data science gives a clear indication of the world's number advancing technology via Machine learning techniques and algorithms, Deep Learning, and Neural networks. Using different languages such as python, C++, Java, SQL, I can satisfy the needs of my clients  Advanced in the following:  Machine learning (CNN, DNN, and SVN)  PYTHON (pandas, numpy,kaggle, jupyter notebook)  Data visualization and Dashboards (python, Tableau, power BI, R, Excel, ggplot)  Statistical analysis (Anova, STATA, R python, SAS, Jamovi,)  Modelling and Prediction: R, python, SAS, Excel, SPSS)  Descriptive Bayesian, Parametric and Non parametric tests in spss, R  Data mining and web scraping (R, spss,)  Medical analysis and Time series analysis  Qualitative analysis (Nvivo)  Machine learning in R  Cartography and arc GIS  Database designing , cleaning and management  Econometrics, E views, Excel data analysis, survey analysis.  Minitab , SMART PLS, Excel pivot tables, power Query, Dynamic and interactive Dashboards Welcome :AVAILABLE 24/7: QUALITY WORK GUARANTEED WITHIN THE TIME LIMIT ย่อ
 • ว่าจ้าง WycOj
 • ว่าจ้าง   pebambang5
ว่าจ้าง   pebambang5

  pebambang5 pebambang5

  Indonesia $30 USD / ชม.
  Data Science, Statistics, Machine Learning
  Indonesia
  4.6
  26 รีวิว 26 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am expert in making prediction models using R/Python programming with the H2O package. As my background in Mahematic and Statistic,makes it easy for me to analyze and explain what is contained in the data. Experienced in educational projects such as analyzing student grades, creating application models that make it...
  I am expert in making prediction models using R/Python programming with the H2O package. As my background in Mahematic and Statistic,makes it easy for me to analyze and explain what is contained in the data. Experienced in educational projects such as analyzing student grades, creating application models that make it easy to determine variables that affect student grades. Make predictions in the business world using analysis using machine learning models. Make a data fraud analysis using a neural network, predicting the exact results with minimal errors. In the banking world, in addition to analyzing fraud, it also determines client credibility with a variety of variables, including variables in the social media world that will influence the status behavior of the client. Create optimization from the multi linear programming, determine the model to create the minimal cost. ย่อ
 • ว่าจ้าง pebambang5
 • ว่าจ้าง   wairimubredah20
ว่าจ้าง   wairimubredah20

  wairimubredah20 wairimubredah20

  Kenya $10 USD / ชม.
  Data Analyst | V.A | Wiki | Non-Profits | Legal
  Kenya
  2.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Below are my skills for the services I can comfortably provide: 1. Data Analysis: Unearthing insights from complex datasets, I transform raw information into actionable knowledge. Numbers, visualizations, and trends—my playground. 2. Virtual Assistance: Your digital companion, ready to tackle tasks, answer queries,...
  Below are my skills for the services I can comfortably provide: 1. Data Analysis: Unearthing insights from complex datasets, I transform raw information into actionable knowledge. Numbers, visualizations, and trends—my playground. 2. Virtual Assistance: Your digital companion, ready to tackle tasks, answer queries, and streamline your digital life. From scheduling to organizing, I've got you covered. 3. Customer Service: Adept at understanding needs, resolving issues, and ensuring satisfaction. Every interaction is an opportunity for excellence. 4. Report Writing: Crafting compelling narratives, I turn data into impactful reports. Whether it's research findings or business insights, I've got the words. 5. Academic Writing: Scholarly prose is my forte. From literature reviews to research papers, I weave knowledge into eloquent compositions. 6. Wikipedia: Curating knowledge, one edit at a time. From fact-checking to expanding articles, I contribute to the world's largest collaborative encyclopedia. 7. Grants & Funding: Crafting compelling proposals that secure funding. From researching opportunities to articulating impact, I turn ideas into grants. 8. Business Plans: Architecting roadmaps for success. Whether it's a startup or an established venture, I outline strategies and financial projections. 9. Airbnb Management: Navigating the hospitality landscape. From optimizing listings to ensuring guest satisfaction, I orchestrate seamless stays. Feel free to message me for your business needs! ย่อ
 • ว่าจ้าง wairimubredah20
 • ว่าจ้าง   schoudhary1553
ว่าจ้าง   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ชม.
  PYTHON|R|SAS|POWER-BI|TABLEAU|EXCEL|R|VBA|Coder
  India
  6.0
  32 รีวิว 32 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the...
  THANK YOU FOR VISITING MY PROFILE My name's Sandeep. I've been a Full stack developer for 7 years specializing in Web Scraping, Web Automation, and coding useful scripts. Worked with top companies Metlife GOSC, DXC technologies and Elite Services. I guarantee 100% EMPLOYER SATISFACTION because - 1. I provide the lowest possible time span for a project i.e. best speed guaranteed! 2. I bid the fair amounts, so your each penny is worth my work! 3. Pay only & only if you are satisfied with the speed, quality & accuracy of my work! Just pay whatever you feel my work was worth! 4. I assure no vague demands & Employer Oriented approach! I provide free 4 day support in case you face any issues with my work! 5. I emphasis on developing good and long term relationships with my employers. I am providing the following services :  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Data mining and Data analysis  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. I Guarantee you high Quality work with 100% accuracy. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep Digital Screencast ย่อ
 • ว่าจ้าง schoudhary1553
 • ว่าจ้าง   Joz254
ว่าจ้าง   Joz254

  Joz254 Joz254

  Kenya $15 USD / ชม.
  Analyst (Excel SPSS STATA R Python) & Tech Writer
  Kenya
  2.6
  4 รีวิว 4 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Are you seeking a proficient data analytics and visualisation expert? I specialise in transforming complex data into clear, visually compelling insights. Proficient in Excel, STATA, SPSS, R, Python, EViews, SAS, ATLAS, etc., I adeptly convey complex datasets for informed decision-making. My expertise spans a spectrum...
  Are you seeking a proficient data analytics and visualisation expert? I specialise in transforming complex data into clear, visually compelling insights. Proficient in Excel, STATA, SPSS, R, Python, EViews, SAS, ATLAS, etc., I adeptly convey complex datasets for informed decision-making. My expertise spans a spectrum of data tasks, including: - Conducting Data Cleaning and Preprocessing - Performing Data Analysis (including regression, correlation, test statistics, predictive, and time-series analysis) - Crafting Engaging Data Visualizations - Building Data Models - Generating Comprehensive Reports Backed by a Bachelor's degree in Economics & Statistics and a Master's in Applied Statistics, my over 8 years of analytical experience guarantee quality, accuracy, and professionalism. I'm well-versed in diverse sciences, ensuring diligent data handling across various domains. As a skilled writer, my swift adaptability and thorough research enable me to comprehend multifaceted topics, providing precise interpretations and well-structured reports. Let's collaborate to turn your data into actionable insights! I provide live support in case you would want to understand any solution process/steps. ย่อ
 • ว่าจ้าง Joz254
 • ว่าจ้าง   tkmaina868
ว่าจ้าง   tkmaina868

  tkmaina868 tkmaina868

  Kenya $50 USD / ชม.
  THESIS | SPSS| R | EXCEL| PYTHON| MS OFFICE | WIKI
  Kenya
  2.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello Freelancer.com Community! I'm an experienced Researcher & Data Scientist passionate about using data and analytics to make effective decisions. I hold a Masters degree in Data science and Analytics and am experienced in using Python, SQL, Excel, R studio, Tableau and SPSS to manipulate and analyze data. Three...
  Hello Freelancer.com Community! I'm an experienced Researcher & Data Scientist passionate about using data and analytics to make effective decisions. I hold a Masters degree in Data science and Analytics and am experienced in using Python, SQL, Excel, R studio, Tableau and SPSS to manipulate and analyze data. Three of my biggest STRENGTHS are; ⚡ Quick Typing Skills ⚡ Dedication to Work ⚡ Accurate Work Performer The Skills, I have MASTERED: ⚡ Wikipedia editing and Publishing ⚡ Thesis and Dissertation writing ⚡ Research, Reports, and Essays ⚡ Advance excel formula, function & VBA ⚡ Database Design (ERD, EERD, Normalization, database schema/MySQL/MongoDB/MSSQL/Postgre ⚡ Python, R Studio, Tableau, Stata, SPSS, and SAS Programming ⚡ Machine Learning and Deep Learning Projects (Classification, Regression, Clustering) ⚡ Artificial Intelligence Projects (Reinforcement Learning, Q-Learning, Deep RL) ⚡ Python (Scraping, Automation) ⚡ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ⚡ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ⚡ A software requirements specification (SRS) ⚡ Data Entry ⚡ Lead Generation ⚡ Virtual Assistance ⚡ Email List Building ⚡ Prospect List Building ⚡ Data/Web Research ⚡ LinkedIn Lead Generation ⚡ Copy Paste / Copy Typing ⚡ Image/PDF to Excel ⚡ Spreadsheets ⚡ B2B Lead Generation ⚡ Data Mining ⚡ Editable PDF Forms Creation ⚡ Online Research ⚡ PDF to MS Word/Excel Why Hire Me? ✅Quick Turnover. ✅Detail Oriented. ✅Logical Thinker. ✅Self Double-Check before submitting the work. ✅Extremely Organized. ✅Trustworthy. Never disclose your data to any other person (NDA). Many thanks for reviewing my profile. I look forward to working with you soon! ย่อ
 • ว่าจ้าง tkmaina868

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""