Research Analystsพร้อมรับจ้าง

 • วิจัย
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 508 รายการ
 • ว่าจ้าง   mhafujmahmud
ว่าจ้าง   mhafujmahmud

  mhafujmahmud mhafujmahmud

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Data Entry/Excel/Web Research/Product Lisitng/VA
  Bangladesh
  10.0
  171 รีวิว 171 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients....
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients. I look forward to exceeding your expectations in every way. My expertise encompasses the following areas: # Data Entry # CRM Data Entry # Data Scraping # Web Research # LinkedIn Lead Generation # Data Collection # Extracting Contact Details from Websites # Navigating Google Maps for Information Gathering # Utilizing Google Docs and Google Spreadsheets # Proficiency in Microsoft Word and Excel # Converting PDFs to MS Excel or Word formats # Virtual Assistance # Administrative Support # Email Discovery and List Compilation # Email Management # Scheduling and Calendar Management # E-commerce Product Listing # Wordpress Data Entry # Image and Video Annotation utilizing tools such as CVAT, Labelme, Labelbox, LabelImg, Supervisely, and SuperAnnotate ย่อ
 • ว่าจ้าง mhafujmahmud
 • ว่าจ้าง   widesolutionsw
ว่าจ้าง   widesolutionsw

  widesolutionsw widesolutionsw

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Research Writer|Business&Financial Plan| SPSS
  Pakistan
  6.1
  94 รีวิว 94 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that...
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that not only reads well but also ranks well. - Business-Savvy Web Content: Converting visitors into clients with compelling narratives. - Responsive Web Design: Crafting websites that provide an optimal viewing experience across a wide range of devices. - E-commerce Solutions: Building robust online stores with user-friendly interfaces and secure payment systems. - Custom Logo Creation: Designing unique logos that reflect brand identity and values. - Content Strategy Development: Planning and executing content strategies for improved search engine rankings. - Captivating Product Descriptions: Making every feature and benefit shine. - On-Time Delivery: Your content, right when you need it. - Budget-Friendly Solutions: Quality content that won't break the bank. Why Choose Me? - Expertise & Experience: Years of diving deep into diverse niches and industries. - SEO Mastery: Content that pleases both readers and search engines. - Unique Voice: Every piece is original, resonating with your brand's identity. - Client-Centric Approach: Your vision and goals are paramount to me. - Consistent Excellence: Committed to maintaining high standards for every task. My comprehensive skill set allows me to deliver high-quality, integrated solutions across web development, design, and content creation, ensuring a cohesive and effective online presence for clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง widesolutionsw
 • ว่าจ้าง   FouziaDr1
ว่าจ้าง   FouziaDr1

  FouziaDr1 FouziaDr1

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Senior Wikipedia Publisher and Editor.
  Pakistan
  5.2
  17 รีวิว 17 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Good morning/afternoon/evening from top rated#1 Wikipedia Freelancer! I have more than over a decade of experience in Writing and Research on various Wikipedia and Business projects. My expertise includes; 1) Wikipedia related services includes : * Wikipedia Page Editing * Wikipedia Page Creation * Wikipedia...
  Good morning/afternoon/evening from top rated#1 Wikipedia Freelancer! I have more than over a decade of experience in Writing and Research on various Wikipedia and Business projects. My expertise includes; 1) Wikipedia related services includes : * Wikipedia Page Editing * Wikipedia Page Creation * Wikipedia Page Publishing * Wikipedia Page Maintenance * Wikipedia Page Deletion Prevention * Any sort of problem with the Wikipedia Page will be handled. 2)Business Plans & Proposals 3) Auditing 4) Marketing Plans 5) Accounting Assignments at all levels 6) Financial Reporting 7) Financial Projections 8) Financial Statements including Analysis 9) Projections Analysis 10) Book keeping 11) Essay Writings 12) Articles Publications I assure you for the best quality within the estimated deadlines! ย่อ
 • ว่าจ้าง FouziaDr1
 • ว่าจ้าง   LeadStudio09
ว่าจ้าง   LeadStudio09

  LeadStudio09 LeadStudio09

  Pakistan $25 USD / ชม.
  List Building-Excel-VBA-Leads-Word-PDF-Scrapping
  Pakistan
  4.9
  13 รีวิว 13 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission:...
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to clients worldwide, covering Data Entry, Web Research, Market Research, Product Research, Data Mining, Data Scraping, Lead Generation,List Building,ZoomInfo Leads,Selenium automation,Parsing large numbers of PDF files, Macros (Excel VBA) and Virtual Assistance. These are the lead generation tools to which we have access: ❁Zero bounce❁Never bounce❁Rapportive❁Mailtester❁Clear-bit Connect❁Hunter❁Google ❁Search ContactOut❁LinkedIn Premium (Sales Navigator Account)❁Norbert ❁ Name2Email by replay ❁Connectifier Auto-Search ❁Kendo❁Nymeria❁SalesQL❁Apollo ❁Clear bit ❁Hunter.io ❁Rocket Reach❁Lusha This team is readily available any time you wish in order to accomplish your project as soon as possible. We can work to your time zone as required. We are just a message away. Lead Studio is always here to serve you as and when needed. Thanks for reading. ย่อ
 • ว่าจ้าง LeadStudio09
 • ว่าจ้าง   SolutionMart
ว่าจ้าง   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ชม.
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  4.3
  16 รีวิว 16 รีวิว $13 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! ย่อ
 • ว่าจ้าง SolutionMart
 • ว่าจ้าง   sobujprantor
ว่าจ้าง   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $6 USD / ชม.
  Web-Scraping, Linkedin Lead Generation, Data Entry
  Bangladesh
  6.1
  43 รีวิว 43 รีวิว $6 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web...
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web Scraping Excel Web Search Data Mining Data Processing Web Search Product Upload (eBay, Amazon, WordPress, Shopify, eCommerce) ย่อ
 • ว่าจ้าง sobujprantor
 • ว่าจ้าง   kasage00
ว่าจ้าง   kasage00

  kasage00 kasage00

  United States $20 USD / ชม.
  Professional Writer ~ Copy editor & VA
  United States
  4.6
  4 รีวิว 4 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, I am an experienced and professional writer with a talent for breathing new life into stories. With my expertise in ghostwriting and editing, I have extensive experience in creating engaging content for various formats, such as biographies, memoirs, e-books, fiction and non-fiction, websites, blogs,...
  Greetings, I am an experienced and professional writer with a talent for breathing new life into stories. With my expertise in ghostwriting and editing, I have extensive experience in creating engaging content for various formats, such as biographies, memoirs, e-books, fiction and non-fiction, websites, blogs, product descriptions, etc. Since 2016, I have been a full-time freelance copywriter and have acquired double Digital Marketing certifications. As an Article Writer, I have extensive experience writing SEO-optimized articles and blog posts, copywriting, and creating content for various niches. I have a strong understanding of on-page and off-page SEO, allowing me to create articles that engage readers and rank high in search engine results. I am also skilled in conducting thorough research to ensure my pieces are informative, well-researched, and high quality. Moreover, I have a keen eye for detail and am highly proficient in editing and proofreading. I ensure that every content I create is error-free, grammatically correct, and meets the client's requirements. As a Virtual Assistant, I am highly proficient in various administrative tasks, such as email management, calendar management, data entry, transcription, and digital marketing. I have done entry-level digital marketing and working on enhancing my marketing skills. I pride myself on being highly organized and detail-oriented, ensuring that my work is always accurate and delivered on time. With my acquired social media marketing skills, I confidently manage an e-commerce site, posting content and placing ads that effectively target the right audience, resulting in increased conversions. I am a skilled user of Canva and Hootsuite, and I am confident in my ability to create compelling social media content. I am eager to put my skills to use and deliver content that will captivate your audience and elevate your social media presence. You can trust in my expertise to help you achieve your online goals. As a Virtual Assistant and Article Writer, I am highly organized, efficient, and a great communicator. I understand the importance of confidentiality and ensure that all sensitive information is handled with the utmost care and professionalism. I am committed to providing my clients the best possible service, ensuring that all projects are completed on time, within budget, and to the highest standard. I am always open to feedback and willing to make any necessary revisions to ensure my clients are satisfied with my work. If you're looking for a reliable and experienced Virtual Assistant and Article Writer, please don't hesitate to contact me. I look forward to hearing from you and discussing how I can help you achieve your goals. ย่อ
 • ว่าจ้าง kasage00
 • ว่าจ้าง   rashidm1982
ว่าจ้าง   rashidm1982

  rashidm1982 rashidm1982

  Pakistan $12 USD / ชม.
  Web Scraping, Research, Products Data Entry, PDF
  Pakistan
  7.5
  191 รีวิว 191 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the...
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the Priority ☑️ Available 24X7 via Freelancer Messenger ☑️ Samples are Provided before Starting any Work ☑️ Focused to deliver the Project on time and budget I am experienced in the following fields: - >> PPT >> PDF >> Excel >> Printful >> Data Entry >> Email Lists >> Data Mining >> Link Building >> Data Scraping >> File Conversion >> T-shirt Designs >> Lead Generation >> Business Reviews >> Shopify Data Entry >> Business Research >> Products Uploading >> Magento Data Entry >> WordPress Data Entry >> Market/Web Research This is not a complete list, so feel free to check out my skill set or reach out and ask about any services you may need. Thank you for visiting my profile. Feel free to drop a message to initiate a chat. ย่อ
 • ว่าจ้าง rashidm1982
 • ว่าจ้าง   dominictutor16
ว่าจ้าง   dominictutor16

  dominictutor16 dominictutor16

  Kenya $20 USD / ชม.
  Academic| Essay Writer| SEO | Data Analyst
  Kenya
  3.8
  15 รีวิว 15 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I’m a professional writer with more than 7 years of experience in academic writing and project management. I am certain to deliver top notch work, free from grammatical errors, zero plagiarism and the instructions duty followed. This work is provided within your budget and short deadlines. I help students with; -...
  I’m a professional writer with more than 7 years of experience in academic writing and project management. I am certain to deliver top notch work, free from grammatical errors, zero plagiarism and the instructions duty followed. This work is provided within your budget and short deadlines. I help students with; - Research Writing, Essay Writing, Dissertation/Thesis, Report Writing, Literature, Review, Case Studies, Projects, Excel Work and more fields. Contact me for top grade services in your research paper, assignments and essays on the following courses; - Nursing, Online class, Sociology, Literature, Philosophy, Business, Law, History, Psychology, English. I believe I can offer the best when challenged. Thank you in advance. ย่อ
 • ว่าจ้าง dominictutor16
 • ว่าจ้าง   OWINOKAMAU
ว่าจ้าง   OWINOKAMAU

  OWINOKAMAU OWINOKAMAU

  Kenya $5 USD / ชม.
  Research Report/Essay, Data Analytics Guru
  Kenya
  4.8
  33 รีวิว 33 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD,...
  Master's degree graduate with over five years of experience in writing and Machine Learning. A resourceful and skilled writer on the following: ✔️ Report and Essay writing ✔️ Big Data, Data Analytics, Data Visualization, and Data Science ✔️ Python, R, Tableau, and SAS Programming ✔️ Database Design (ERD, EERD, Normalization, database schema, and Oracle/MySQL/MongoDB/MSSQL/Postgre programming) ✔️ System Analysis and Design (UML diagrams: Use Case, Class diagram, Sequence diagram, flowcharts) ✔️ Project management (WBS, Gantt charts, charter, scope, project cost estimation, scheduling) ✔️ Research Paper writing ✔️ Case study analysis ✔️ Business Plan Writing ✔️ Finance, Accounts, and Economics Writing and Calculations ✔️ Proposal Writing ✔️ Networking/computer security tasks ✔️ Web/App programming Projects and their Corresponding Reports ✔️ A software requirements specification (SRS) ✔️ Business Requirement Document (BRD) ✔️ Journal Article Writing ✔️ Book and Article Reviews Good at APA, Havard, MLA, and IEEE referencing. Be assured of PLAGIARISM FREE and Grade A work. Also, offer free TURNITIN REPORTS AND UNLIMITED REVISIONS. ย่อ
 • ว่าจ้าง OWINOKAMAU

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""