Research Analystsพร้อมรับจ้าง

 • วิจัย
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 465 รายการ
 • ว่าจ้าง   mhafujmahmud
ว่าจ้าง   mhafujmahmud

  mhafujmahmud mhafujmahmud

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  Data Entry/Excel/Web Research/Product Lisitng/VA
  Bangladesh
  10.0
  171 รีวิว 171 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients....
  I am a professional freelancer committed to delivering reliable work with 100% accuracy according to my clients' needs. I am detail-oriented and work diligently to meet deadlines. My goal is to offer flexibility, enabling me to explore a variety of jobs that will enhance my skills and share them with future clients. I look forward to exceeding your expectations in every way. My expertise encompasses the following areas: # Data Entry # CRM Data Entry # Data Scraping # Web Research # LinkedIn Lead Generation # Data Collection # Extracting Contact Details from Websites # Navigating Google Maps for Information Gathering # Utilizing Google Docs and Google Spreadsheets # Proficiency in Microsoft Word and Excel # Converting PDFs to MS Excel or Word formats # Virtual Assistance # Administrative Support # Email Discovery and List Compilation # Email Management # Scheduling and Calendar Management # E-commerce Product Listing # Wordpress Data Entry # Image and Video Annotation utilizing tools such as CVAT, Labelme, Labelbox, LabelImg, Supervisely, and SuperAnnotate ย่อ
 • ว่าจ้าง mhafujmahmud
 • ว่าจ้าง   widesolutionsw
ว่าจ้าง   widesolutionsw

  widesolutionsw widesolutionsw

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Research Writer|Business&Financial Plan| SPSS
  Pakistan
  6.1
  96 รีวิว 96 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that...
  Passionate Wordsmith & SEO Maverick With a diverse skill set in web development, logo design, and SEO writing, I offer a comprehensive range of services to meet various digital needs. My expertise includes: - Engaging Articles: Well-researched, impactful, and tailored to your audience. - SEO Blog Posts: Content that not only reads well but also ranks well. - Business-Savvy Web Content: Converting visitors into clients with compelling narratives. - Responsive Web Design: Crafting websites that provide an optimal viewing experience across a wide range of devices. - E-commerce Solutions: Building robust online stores with user-friendly interfaces and secure payment systems. - Custom Logo Creation: Designing unique logos that reflect brand identity and values. - Content Strategy Development: Planning and executing content strategies for improved search engine rankings. - Captivating Product Descriptions: Making every feature and benefit shine. - On-Time Delivery: Your content, right when you need it. - Budget-Friendly Solutions: Quality content that won't break the bank. Why Choose Me? - Expertise & Experience: Years of diving deep into diverse niches and industries. - SEO Mastery: Content that pleases both readers and search engines. - Unique Voice: Every piece is original, resonating with your brand's identity. - Client-Centric Approach: Your vision and goals are paramount to me. - Consistent Excellence: Committed to maintaining high standards for every task. My comprehensive skill set allows me to deliver high-quality, integrated solutions across web development, design, and content creation, ensuring a cohesive and effective online presence for clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง widesolutionsw
 • ว่าจ้าง   SamarAltaf16
ว่าจ้าง   SamarAltaf16

  SamarAltaf16 SamarAltaf16

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Academic writer | Content Writer | Designer
  Pakistan
  5.1
  26 รีวิว 26 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐Welcome to my world of words! ⭐ Are you searching for a passionate and skilled content writer who can breathe life into your ideas and boost your online presence? Look no further! I am your go-to expert for all things content, and I'm here to transform your vision into engaging, SEO-optimized, and visually appealing...
  ⭐Welcome to my world of words! ⭐ Are you searching for a passionate and skilled content writer who can breathe life into your ideas and boost your online presence? Look no further! I am your go-to expert for all things content, and I'm here to transform your vision into engaging, SEO-optimized, and visually appealing prose. ✔️ As a Researcher: I possess a deep understanding of various reference and academic formats, ensuring that my work meets the highest scholarly standards. My commitment to producing 100% original content is unwavering, and I take pride in consistently delivering work of exceptional quality. When you collaborate with me, you can expect timely submissions and the inclusion of Turnitin documentation to guarantee the authenticity of my work. ✔️ Versatile Writing Styles: Whether you need persuasive sales copy, informative blog posts, or captivating storytelling, I have the versatility to deliver content that resonates with your target audience. ✔️ Business Writing: My writing combines expertise with a flair for storytelling, making complex topics accessible to a wide audience. I specialize in topics such as Business plan, marketing plan, market research, feasibility report, company profile, business proposal, Grant, pitch deck, marketing strategies, financial report. ⭐ Content Services: →Blog Posts → Website Copy → Product Descriptions → SEO Articles → Social Media Posts → Press Releases → Financial Articles → Ghostwriting Short Stories →Research Papers → Academic Papers →Thesis → Dissertations → Presentations (PPT) → Financial Modeling → Financial Writing → Financial Statement Analysis → Case Study Analysis → Marketing Papers → Resume/Cover Letters → Admission Essays → and Personal Statements. ⭐ Graphic Designer: Over the years, I worked with a diverse range of clients, from small startups to established brands, consistently delivering top-notch designs that meet and exceed their expectations. My portfolio showcases a wide array of projects, including logo design, branding, web graphics, Business card, banner, brochure, flyer, print materials, and digital media. ⭐ Results-Driven: My goal is not just to write content but to help you achieve your business objectives. Whether it's boosting your website's organic traffic, increasing conversions, or building brand authority, I'm committed to delivering results. ⭐ Let's Chat! Ready to elevate your online presence and connect with your audience on a deeper level? I'd love to discuss your project and show you how my words can make a difference. Contact me today, and let's embark on a journey of captivating content creation together! ย่อ
 • ว่าจ้าง SamarAltaf16
 • ว่าจ้าง   duakhann92
ว่าจ้าง   duakhann92

  duakhann92 duakhann92

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Copywriting | Resumes | PitchDesk | BPlans
  Pakistan
  4.9
  23 รีวิว 23 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Are you in need of an expert freelancer who can transform your ideas into compelling content? Look no further! With over 7 years of hands-on experience, I specialize in a wide array of skills, offering top-notch services in research writing, resume creation, PowerPoint design, business plans and content...
  Are you in need of an expert freelancer who can transform your ideas into compelling content? Look no further! With over 7 years of hands-on experience, I specialize in a wide array of skills, offering top-notch services in research writing, resume creation, PowerPoint design, business plans and content development. Expertise Highlights: Business Plans and Pitch Decks: Transform your business concepts into compelling narratives with my expertise in creating comprehensive business plans and attention-grabbing pitch decks. Whether you're seeking investors or presenting to stakeholders, I craft documents that articulate your vision and strategy persuasively. Research Writing: Whether it's business, market, medical, social science, or human resource research, I bring a wealth of knowledge and a meticulous approach to every project. My extensive background allows me to deliver well-researched, insightful, and data-driven content. Resume Expert: Crafting resumes that stand out in a competitive job market is an art. Let me leverage my expertise to highlight your skills and accomplishments, ensuring your resume captivates potential employers. PPT Design: I excel in creating visually stunning and impactful presentations. From corporate meetings to research lectures, I ensure that your message is not only communicated effectively but also leaves a lasting impression. Versatile Content Writer: Need engaging website content? I specialize in creating content that not only informs but also resonates with your target audience. From blog posts to product descriptions, I adapt my writing style to suit your brand's unique voice. ย่อ
 • ว่าจ้าง duakhann92
 • ว่าจ้าง   rashidm1982
ว่าจ้าง   rashidm1982

  rashidm1982 rashidm1982

  Pakistan $12 USD / ชม.
  Web Scraping, Research, Products Data Entry, PDF
  Pakistan
  7.5
  191 รีวิว 191 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the...
  Since 2010, I have been a full-time professional freelancer, helping customers worldwide. I am extremely detail oriented, thorough, reliable and take great pride in 100% customer satisfaction. I am looking forward to providing my services to my customer throughout the globe. Why Hire Me? ☑️ Quality Work is the Priority ☑️ Available 24X7 via Freelancer Messenger ☑️ Samples are Provided before Starting any Work ☑️ Focused to deliver the Project on time and budget I am experienced in the following fields: - >> PPT >> PDF >> Excel >> Printful >> Data Entry >> Email Lists >> Data Mining >> Link Building >> Data Scraping >> File Conversion >> T-shirt Designs >> Lead Generation >> Business Reviews >> Shopify Data Entry >> Business Research >> Products Uploading >> Magento Data Entry >> WordPress Data Entry >> Market/Web Research This is not a complete list, so feel free to check out my skill set or reach out and ask about any services you may need. Thank you for visiting my profile. Feel free to drop a message to initiate a chat. ย่อ
 • ว่าจ้าง rashidm1982
 • ว่าจ้าง   qualityxenter
ว่าจ้าง   qualityxenter

  qualityxenter qualityxenter

  Pakistan $40 USD / ชม.
  ✨✨Work before Deadline in Low rates✨✨
  Pakistan
  4.1
  14 รีวิว 14 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  ✨✨ “ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَ كِيلُ ”✨✨ “Sufficient for us is Allah, and [He is] the best Disposer of affairs.” ▶Myself Amna Ahmad and I am a highly committed towards my work. You can rely on QualityXenter for quality and consistency in...
  ✨✨ “ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَ كِيلُ ”✨✨ “Sufficient for us is Allah, and [He is] the best Disposer of affairs.” ▶Myself Amna Ahmad and I am a highly committed towards my work. You can rely on QualityXenter for quality and consistency in writing. I never violate copyright rules. I am professionally active in the field of writing since 2019 for my clients on different platforms. I am well versed in various referencing styles such as ✔Harvard, ✔APA, ✔MLA, ✔Chicago, ✔AGLC, ✔OSCOLA Turabian, ✔IEEE and various others. 100% plagiarism-free essays for everyone! ▶Professionally qualified Freelancer with more than ten years of experience. Available 24/7 to provide quality and reliable services that suits your budget. Have completed more than 5000 projects that ranges from; ✔Academic Writing (Research Papers, Term Papers, and Course Works) ✔Thesis and Dissertations ✔Presentations ✔Proposals ✔Business Plans ✔Research Writing ✔Report Writing ✔Data analysis ✔SPSS, MATLAB ✔Technical Writing ✔Proofreading ✔ebook writing ✔Graphic Design ▶Be assured of 100% original content with strict adherence to deadline. ★★★★★Exceptional quality work ★★★★★100% original and plagiarism free work ★★★★★ Constant Communication ★★★★★Prompt delivery ╚⏤⏤------------------------------------------⏤╗❀╔⏤-------------------------------------------------------⏤⏤╝ ▶I am dam sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages......❣ ย่อ
 • ว่าจ้าง qualityxenter
 • ว่าจ้าง   aqsaishrat
ว่าจ้าง   aqsaishrat

  aqsaishrat aqsaishrat

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Strategic Content and Brand Marketing Architect
  Pakistan
  5.2
  10 รีวิว 10 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital...
  In this ever-evolving world, numerous industries and skilled professionals have seized the opportunity to showcase their expertise on a global scale through the remote work culture. Consider me one of those individuals who can elevate your brand presence and endorse your organization across various digital channels. Platforms such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit, YouTube, TikTok, Snapchat, Discord, and Pinterest have become the modern arenas where brands compete for recognition. If you wish to stay ahead of the game and secure the number one spot in the market, leave the mind mapping to me. I possess a secret weapon of creativity that leads to unparalleled brand recognition, ensuring your brand is remembered for decades to come. Strategies like, Influencer Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Brand Recognition - (Covering UK, US, Europe & Asia) content Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Search Engine Marketing - (Covering UK, US, Europe & Asia) Revenue Achievements of a Year of Different Industries, Crypto/NFT Industry - Increased 35% Revenue in a Year of Service Fashion and Beauty Industry - Increased 20% Revenue in a Year of Service E-commerce Industry - Increased 40% Revenue in a Year of Service eBooks - Increased 25% Revenue in a Year of Service The success of the implemented strategies lies in their multifaceted approach: Backend SEO optimization enhanced website ranking and impressions through content and keyword optimization, aligned with search engine algorithms. Additionally, comprehensive management of website content, layout, speed, and theme ensured optimal performance. Brand awareness played a pivotal role, utilizing influential personalities to engage customers and drive revenue growth. Creative and captivating content transported audiences to imaginative realms and catered to technophiles' interests in business and technology. Customers' perception of the brand proved crucial in their purchasing decisions. By effectively showcasing the brand's unique qualities and values, trust and loyalty were cultivated. The establishment of an emotional connection fostered repeat customer choices. In summary, with my comprehensive skills and experience in digital marketing, I am poised to take your brand to new heights. I will employ cutting-edge strategies, engage influential personalities, and craft compelling content that will leave a lasting impression on your target audience. Let us embark on this exciting journey together, ensuring your brand's success for years to come. ย่อ
 • ว่าจ้าง aqsaishrat
 • ว่าจ้าง   addison2002
ว่าจ้าง   addison2002

  addison2002 addison2002

  India $30 USD / ชม.
  I'm your one-stop shop for all your writing needs!
  India
  5.7
  55 รีวิว 55 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise,...
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise, and full of life. With my experience as a ghostwriter, I have had the opportunity to work with a diverse range of clients and topics, from business professionals to researchers in the sciences. I am a master at evoking emotion and creating a captivating narrative. In addition to my expertise in writing and storytelling, I have recently completed a course on PowerBI. This has expanded my skill set and equipped me with the knowledge to effectively analyze and visualize data, providing valuable insights for clients who require data-driven storytelling. When I'm not writing or analyzing data, I'm constantly expanding my knowledge by reading, networking, and attending workshops to stay up to date on the latest trends in the industry. I am an ambitious wordsmith with a passion for storytelling and an ability to make stories come alive. Whether you're writing a memoir, a blog post, or a book, I'm here to help you share your story with the world. Together, we can create a compelling narrative that engages readers and leaves a lasting impact. Ready to captivate your readers? Reach out for flawless writing! ย่อ
 • ว่าจ้าง addison2002
 • ว่าจ้าง   Anderson8592
ว่าจ้าง   Anderson8592

  Anderson8592 Anderson8592

  Bangladesh $10 USD / ชม.
  Data Entry | Web Scraping | Lead Generation
  Bangladesh
  6.5
  65 รีวิว 65 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I'm Shuvankar Gupta, a dedicated and detail-oriented freelancer with a passion for Data Entry, Web Scraping, Web Search, and Lead Generation. I may be a student, but my commitment to excellence and my proficiency in these areas make me a valuable asset for your project. **Skills:** - Data Entry - Web...
  Hello, I'm Shuvankar Gupta, a dedicated and detail-oriented freelancer with a passion for Data Entry, Web Scraping, Web Search, and Lead Generation. I may be a student, but my commitment to excellence and my proficiency in these areas make me a valuable asset for your project. **Skills:** - Data Entry - Web Scraping - Web Search - Lead Generation I have 5 years of professional experience, but I bring a fresh perspective, enthusiasm, and a willingness to go the extra mile to ensure your project's success with my 10 friends. I approach every task with precision and accuracy, ensuring that the data I enter is error-free and well-organized. My web scraping skills allow me to extract valuable information from websites efficiently and ethically. Whether you need data collection, research, or lead generation, I'm here to help. **Why Choose Me?** - Attention to Detail: I take pride in my meticulous approach to data entry and research, ensuring the highest quality results. - Timeliness: Despite my student schedule, I am committed to meeting deadlines and delivering results promptly. - Problem Solver: I enjoy challenges and problem-solving, so I can tackle even the most complex web scraping and data entry tasks. You can count on me to handle your project with professionalism and integrity. My goal is to provide you with accurate and valuable data to support your business objectives. If you're ready to get started, feel free to reach out to me. I'm excited to discuss how I can assist you with your data-related needs. Let's collaborate to turn your data into actionable insights. Contact me at freelancer Chat list to discuss your project or request a quote. Thank you for considering me as your freelance partner. I look forward to working with you and helping you achieve your goals. ย่อ
 • ว่าจ้าง Anderson8592
 • ว่าจ้าง   hdlan
ว่าจ้าง   hdlan

  hdlan hdlan

  Vietnam $10 USD / ชม.
  Excel, Data entry, Web research, LinkedIn
  Vietnam
  9.5
  89 รีวิว 89 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I am here to serve as your virtual assistant, specializing in data entry tasks. I can efficiently handle data extraction from a wide range of sources, including scanned or regular PDF documents, as well as images. I will transfer the extracted data into Excel, Word, CSV, TXT files, or even Google Sheets, ensuring...
  Hi, I am here to serve as your virtual assistant, specializing in data entry tasks. I can efficiently handle data extraction from a wide range of sources, including scanned or regular PDF documents, as well as images. I will transfer the extracted data into Excel, Word, CSV, TXT files, or even Google Sheets, ensuring accurate and organized results. I am available to conduct thorough web research using various platforms such as Google, Google Maps, directories, and social media platforms including LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, and Twitter. I can gather valuable information and data from these sources to fulfill your research needs. I possess expertise in Excel formulas, Excel conditional formatting, and data processing. I can assist you in extracting data from websites, directories, LinkedIn, and other sources either manually or by utilizing VBA, ImportXML, and Google API functionalities. Whether you require data extraction or data manipulation, I am well-equipped to provide the necessary support. I am also proficient in helping you source candidates from LinkedIn. I can assist you in identifying and connecting with potential candidates on LinkedIn, leveraging the platform's features and search capabilities In addition, I have experience with other platforms such as Airtable, WordPress, Shopify, HubSpot, Apollo, Instantly, Skip Tracing (BeenVerified, US Search), etc. As a native Vietnamese speaker, I am proficient in translating English documents into Vietnamese. I can accurately and effectively translate your documents, ensuring that the meaning and context are conveyed accurately in Vietnamese. I am available online for the majority of the time, and I strive to respond to your messages promptly within a time frame of 12-24 hours. Please contact me during the following hours in your local time: Americas: 5 pm - 6 am, Australia: 8 am - 9 pm, New Zealand: 10 am - 2 am, Europe: 10 pm - 2 pm. Your inquiries and requests will be addressed in a timely manner to ensure a smooth and efficient communication process. How may I assist you today? ย่อ
 • ว่าจ้าง hdlan

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""