Research Writersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนงานวิจัย
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 526 รายการ
 • ว่าจ้าง   hassanarshad92
ว่าจ้าง   hassanarshad92

  hassanarshad92 hassanarshad92

  Pakistan $15 USD / ชม.
  A Preferred Freelance Writer | Research Analyst
  Pakistan
  7.1
  228 รีวิว 228 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, Writing is my passion, and I have a vast experience in all writing genres. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver a write-up that speaks your heart and reflects your persona. My clients have...
  Hi there, Writing is my passion, and I have a vast experience in all writing genres. You may be an expert in your domain and profession, but presenting your skillset with written communication is a specialized domain. I can deliver a write-up that speaks your heart and reflects your persona. My clients have achieved brilliance in various fields and domains through my creative, academic, and professional writing assistance. Feel free to contact me for any writing tasks, including academic writing, creative writing, business plans, SEO writing, web content, legal write-ups, assignments, a thesis, and publications. I have got all this covered, and I only provide original content. Look no further if you're looking for a professional and academic content writer who can bring your words to life. Contact me today to start the conversation and see how I can help you achieve your goals. Cheers. ย่อ
 • ว่าจ้าง hassanarshad92
 • ว่าจ้าง   Melodyswright
ว่าจ้าง   Melodyswright

  Melodyswright Melodyswright

  Canada $40 USD / ชม.
  Communications Expert and Professional Writer
  Canada
  8.3
  438 รีวิว 438 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  I have a passion for writing. I write on an exceptionally wide variety of topics. Emails, email sequences, SEO content, article writing, blog writing, and rewrites are my specialties. I also work as a professional business instructional designer. I am Canadian. I am a native English speaker, with more than 25 years...
  I have a passion for writing. I write on an exceptionally wide variety of topics. Emails, email sequences, SEO content, article writing, blog writing, and rewrites are my specialties. I also work as a professional business instructional designer. I am Canadian. I am a native English speaker, with more than 25 years of experience in business, finance, communications, psychology and marketing. I can use International (UK) or American (US) syntax upon request. I can help with your: ebook ghostwriting, proofreading, copywriting, email nurture sequences, website content (SEO), blog posts, copy editing, fact sheets, emails, 'how to' guides/articles, brochures, lesson plans or policies & procedures. I have an intermediate ability with Spanish. ย่อ
 • ว่าจ้าง Melodyswright
 • ว่าจ้าง   msaqibfreelancer
ว่าจ้าง   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ชม.
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  5.6
  12 รีวิว 12 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! ย่อ
 • ว่าจ้าง msaqibfreelancer
 • ว่าจ้าง   SolutionMart
ว่าจ้าง   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ชม.
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  6.5
  190 รีวิว 190 รีวิว $13 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! ย่อ
 • ว่าจ้าง SolutionMart
 • ว่าจ้าง   Freelancersedo
ว่าจ้าง   Freelancersedo

  Freelancersedo Freelancersedo

  Kenya $15 USD / ชม.
  Research Writer | SPSS |Business Plans|Wikipedia
  Kenya
  8.0
  708 รีวิว 708 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, financial and accounting projects (good with Quick Books and SAGE softwares), literature reviews, technical write-ups, business plans, Business...
  I am a proficient Qualitative Writer with expertise in APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, and ACM styles.I have many years of writing and rewriting articles, essays, reports, financial and accounting projects (good with Quick Books and SAGE softwares), literature reviews, technical write-ups, business plans, Business Plans, personal statements, marketing plans, medical projects, law tasks comparative studies, and even project documentations. I can manage chemistry and biology projects too. I will write wikipedia pages too. I am also good in STATISTICS with great experience of using SPSS, STATA, SAS, EXCEL etc. I believe in offering high quality, top-notch, original assistance at reasonable rates to my clients, and ensure on-time delivery. I always put the value invested in me through efficient output to ensure 100% client satisfaction. Hire me for an outstanding and excellent work. I am ready to make you ace your project. Just Click on the Hire Me button to get the best services. ย่อ
 • ว่าจ้าง Freelancersedo
 • ว่าจ้าง   zubairbadar98
ว่าจ้าง   zubairbadar98

  zubairbadar98 zubairbadar98

  Pakistan $10 USD / ชม.
  "Research Writing Expert"
  Pakistan
  7.2
  219 รีวิว 219 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am a professional academic and technical writer. I will provide you with 100% perfect work with high-quality standards and professional research writing of various complexities with the least budget. I have a Ph.D. in Computer Science specializing in Software Engineering and an MBA. My professional degrees are a B....
  I am a professional academic and technical writer. I will provide you with 100% perfect work with high-quality standards and professional research writing of various complexities with the least budget. I have a Ph.D. in Computer Science specializing in Software Engineering and an MBA. My professional degrees are a B. ed and M.ed in education. I secured a BSN in nursing as an additional qualification in the medical field. I have ten years of experience writing and publishing research papers in reputed international journals with good impact factors. My Expertise: Academic Writing Technical writing Scientific Manuscript Preparation Research Writing Report Writing Essay Writing Content Writing Analysis of Case Studies Journal Article Writing Book Writing Medical Writings Prepare Business Plans Resume writing And 100% Human Translation in different languages ย่อ
 • ว่าจ้าง zubairbadar98
 • ว่าจ้าง   waseemdhatoo
ว่าจ้าง   waseemdhatoo

  waseemdhatoo waseemdhatoo

  United Kingdom $75 USD / ชม.
  TOP 1% PPT & Presentation | PITCHDECK CONNOISSEUR
  United Kingdom
  7.8
  86 รีวิว 86 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective...
  Hi there, I am a Marketing Grad from University College London (Class of '15), and have embarked upon this business venture. I have incredible expertise in helping start-up companies & growing businesses get their vision and story told to potential on looking investors! In the modern business environment, effective communication is essential. Whether you are looking for investors, customers or partners, making an impact on your potential customers is a challenge. An impeccable profile, business plan, marketing collateral & pitch deck gets target audience (investors & customers) excited about your idea and engages them in a conversation about your business, and leading to an investment or purchase. I have tons of ideas about how to impressively present your plain data so that your audience will know and see the extracted and exact highlighted points of your business. ย่อ
 • ว่าจ้าง waseemdhatoo
 • ว่าจ้าง   DrShahbazS
ว่าจ้าง   DrShahbazS

  DrShahbazS DrShahbazS

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Researcher/Analyst (Preferred/Verified freelancer)
  Pakistan
  6.9
  64 รีวิว 64 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I have extraordinary skills, capabilities and strengths in data handling, research writing, article writing and research publications. I have 30 research publications in Q1-Q2 reputed journals. I have also a strong command on data analysis statistical and qualitative tools. In simple words, God has made me unique for...
  I have extraordinary skills, capabilities and strengths in data handling, research writing, article writing and research publications. I have 30 research publications in Q1-Q2 reputed journals. I have also a strong command on data analysis statistical and qualitative tools. In simple words, God has made me unique for doing extraordinary works. I have 8 years of experience in research writing, content writings, blog writings, data analysis, thesis writing, proposal writing, funded projects, higher education research projects, research consultant, research associate, data analysis quantitative and qualitative tools. My skills are distinctively available below: (a) English Translator and Writer (1) Thesis, Proposal, and Dissertation Writing (2) Data analysis and research methodology expert (3) Article, Research papers Writing and Publications (4) Research data handling and analysis through statistical tools and qualitative tools (4) Nvivo and Citavi referencing tool (5) Structural equation Modeling (SEM) through Smart PLS-SEM, AMOS (6) Multivariate analyses through MPLUS statistical tool (7) Certified trainer of MINITAB, SPSS, R & R studio, NVIVO, QUIRKOS, ATLAS, Python, ADANCO and STATA statistical tools for data analysis (8) NVIVO and QUIRKOS qualitative data analysis tools (9) Trainer of all statistical and qualitative tools (10) Drafting research projects (11) HEC funded projects (12) Providing paid research paper authorship positions (13) Word Press expert (14) MS Word, Excel, Powerpoint and Access expert (15) Blog Writer (16) Data entry operator (17) IELTS qualified and expert in English Writing, speaking and listening (18) Social Media Marketer (19) Management Science supervising (20) Co-Editor in the journal 'International Journal of Social Science, Innovation and Educational Technologies (e-ISSN: 2717-7130) (21) Journals Reviewer (22) Having 10 years of Teaching Experience ย่อ
 • ว่าจ้าง DrShahbazS
 • ว่าจ้าง   geologistt
ว่าจ้าง   geologistt

  geologistt geologistt

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Academic Writer, Research Analyst & Proofreader
  Pakistan
  8.0
  605 รีวิว 605 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  ' The highest result of education is tolerance' ................................................................................................. A2Z Research Consultants is here to offer its services in Academic Research and Academic writing/tutoring. Our goal is to help the English & Non-English students studying...
  ' The highest result of education is tolerance' ................................................................................................. A2Z Research Consultants is here to offer its services in Academic Research and Academic writing/tutoring. Our goal is to help the English & Non-English students studying any where around the globe to achieve higher in their academic career. Our 5 star rating, more than 650 successfully completed projects and 100% on time delivery of projects speaks about our credibility in academic writing/tutoring. We have been offering our service from more than 12 years in writing academic essays, reports, business/marketing plans, research proposals, thesis & dissertations for hundreds of English & Non-English clients around the globe. Best Regards CEO A2ZResearch Shahid Ali ย่อ
 • ว่าจ้าง geologistt
 • ว่าจ้าง   DrKimi
ว่าจ้าง   DrKimi

  DrKimi DrKimi

  Pakistan $25 USD / ชม.
  PhD | Scientist | Researcher | Academic Writer
  Pakistan
  5.8
  19 รีวิว 19 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am a PhD holder currently working as a Postdoc at the prestigious Seoul National University (QS rank: 39th). I have published more than 30+ research articles and more than 10 review articles in high-end top-notch Web of Science & Scopus indexed journals. I have expertise in academic writing & editing...
  I am a PhD holder currently working as a Postdoc at the prestigious Seoul National University (QS rank: 39th). I have published more than 30+ research articles and more than 10 review articles in high-end top-notch Web of Science & Scopus indexed journals. I have expertise in academic writing & editing including Thesis/Dissertation Writing Research Article Writing Literature Review Writing Scoping Review Writing Research Paper Writing Content Writing Report Writing Presentation Writing Bibliometric Analysis Scientific Writing Science Research Support Peer-Review Support Journal Publication Support Social Sciences Research Support Proposal Writing for NHS, NSFC, EU. Systematic Review Writing with Covidence, NVivo, Thematic analysis etc. References & In-text Citations including Endnote, Zotero, Mendeley etc. APA, MLA, Chicago Style. Structural equation Modeling (SEM) through Smart PLS-SEM, AMOS Data Analysis through SPSS, STATA, R studio, NVivo, ATLAS.ti, and Python Copyediting & Proofreading especially thesis editing, books editing, research article editing etc. I have the Google Scholar as well as Researchgate links which could be provided on demand. ย่อ
 • ว่าจ้าง DrKimi

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""