Resume Writersพร้อมรับจ้าง

 • ประวัติย่อ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 176 รายการ
 • ว่าจ้าง   Enam0309
ว่าจ้าง   Enam0309

  Enam0309 Enam0309

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  CV/Resume Writer & LinkedIn Profile Specialist.
  United Kingdom
  6.9
  128 รีวิว 128 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing...
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing resumes in all major industries and professions and at all career levels. We always focus on tailoring and highlighting client's capabilities and achievements to the specific job postings they're applying to. Our approach is geared 100% towards landing more interviews and is meticulously crafted based on keyword visibility and modern design. You don't have to lose chances to ATS algorithms. With our years of experience crafting premium resumes by implementing the best resume-creation practices for various sectors and levels of expertise, you can be assured that you will be hired! We enjoy breaking the barriers to how professional your resume can be! Please get in touch! ย่อ
 • ว่าจ้าง Enam0309
 • ว่าจ้าง   SolutionMart
ว่าจ้าง   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ชม.
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  1.6
  3 รีวิว 3 รีวิว $13 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! ย่อ
 • ว่าจ้าง SolutionMart
 • ว่าจ้าง   jordanhig
ว่าจ้าง   jordanhig

  jordanhig jordanhig

  Australia $20 USD / ชม.
  SEO Copywriter/Proofreader/Resume Writer
  Australia
  3.9
  4 รีวิว 4 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, my name is Maroun and I am a professional copywriter and editor from Australia. I specialize in creating SEO-optimized content such as articles, website copy, and blog posts. My other services: • Legal document writing • Product descriptions • Technical content writing • Press releases writing • Script...
  Hello, my name is Maroun and I am a professional copywriter and editor from Australia. I specialize in creating SEO-optimized content such as articles, website copy, and blog posts. My other services: • Legal document writing • Product descriptions • Technical content writing • Press releases writing • Script writing • Resume writing • Cover letter writing • Meticulous editing • Proofreading services. • Social media content writing • Business writing • Grant writing • Business plan writing I have over 10 years of experience in the field of content writing and have worked with clients in various niches, including health and wellness, technical, lifestyle and fitness, travel and tourism, beauty and skincare, and the SaaS sector. My work is dedicated to delivering premium-quality content that is eye-catching, result-oriented, and 100% original. I take pride in creating reader-friendly SEO content that captivates readers from the very first word to the final punctuation. My fast, professional, and excellent-quality work is offered at a fair price. If you’re looking to elevate the quality of your content, please feel free to reach out to me. I’d be happy to help you achieve your goals. ย่อ
 • ว่าจ้าง jordanhig
 • ว่าจ้าง   nihalmishra21
ว่าจ้าง   nihalmishra21

  nihalmishra21 nihalmishra21

  India $2 USD / ชม.
  Experienced Internet Marketer & Virtual Assistant
  India
  Nihal Mishra Experienced Internet Marketer and Virtual Assistant ? Welcome to my profile! I'm Nihal Mishra, a seasoned professional with 5 years of valuable experience in the realm of Internet Marketing, Sales, and Social Media Management. ? Skills: Internet Marketing: From crafting effective strategies to driving...
  Nihal Mishra Experienced Internet Marketer and Virtual Assistant ? Welcome to my profile! I'm Nihal Mishra, a seasoned professional with 5 years of valuable experience in the realm of Internet Marketing, Sales, and Social Media Management. ? Skills: Internet Marketing: From crafting effective strategies to driving tangible results, I excel in creating online marketing campaigns that resonate with audiences and boost brand presence. Sales: My knack for identifying leads and converting them into loyal customers has consistently contributed to revenue growth for various businesses. Social Media Mastery: Proficient in leveraging the power of platforms like Twitter, Facebook, and YouTube, I've executed successful social media campaigns that engage, inform, and drive conversions. Advertising Expertise: I specialize in creating compelling ads that grab attention and drive clicks, maximizing ROI and enhancing brand visibility. Virtual Assistance: As a detail-oriented virtual assistant, I'm dedicated to streamlining tasks, enhancing productivity, and ensuring the seamless execution of projects. Lead Generation: My expertise in lead generation techniques has helped clients discover new opportunities and expand their customer base. ? Why Choose Me? I am not just a marketer; I'm a growth partner. By collaborating with me, you gain access to a holistic approach to internet marketing that focuses on results, innovation, and personalized strategies. ? Key Achievements: Increased social media engagement for multiple clients by over 40%, resulting in enhanced brand visibility. Generated leads that contributed to a 25% increase in sales for a leading e-commerce brand. Created and managed successful advertising campaigns that consistently exceeded conversion rate benchmarks. ? Let's Grow Your Brand Together! Whether you're a startup looking to make your mark or an established business aiming to take your online presence to new heights, I'm here to drive your success. Let's collaborate and achieve your digital marketing goals! ? Feel free to reach out for inquiries, projects, or just to connect. Let's create a digital journey that transforms your brand's potential into palpable success. ย่อ
 • ว่าจ้าง nihalmishra21
 • ว่าจ้าง   msaqibfreelancer
ว่าจ้าง   msaqibfreelancer

  msaqibfreelancer msaqibfreelancer

  United States $45 USD / ชม.
  Business & Content Maverick | eBook Maestro #Top3%
  United States
  2.7
  4 รีวิว 4 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's...
  Meet Saqib Maqbool the one-of-a-kind business and content strategist who can spin words into gold and make even the most complex ideas sound like a breeze. I am not your average business writer & consultant - but a creative powerhouse who's always looking for new ways to shake up the status quo. With a mind that's constantly buzzing with ideas, I am all about helping people achieve their wildest dreams. With a passion for research that borders on obsession, I am always on top of global trends and armed with credible resources. My philosophy is not just about making a quick buck. Rather I am in it for the long haul, building lasting relationships with clients and contributing to their success through my offered services. With following core competences like business plans, market research, proposals, pitch decks, consulting, grant applications, RFP & RFQ’s and documentations. I am the collaboration that you might need for a life time, not just for the next project. You might think this is it. But here's the kicker: I am not only limited to business writing services, I am the creative wizard your business needs. I love writing, content solutions were something I started working at way back in the day. When it comes to crafting content, I am is your magician. Whether it's a catchy tagline, a blog post that goes viral, or a sales pitch that seals the deal, I have a way with words that's downright spellbinding. My writing is witty, sharp, and always on point. From articles to web copies, social media content to brand-focused content pieces, fiction based novels to top selling eBooks. I've got the words that sell and will make your audience sit up and take notice. I use strong and persuasive words, engaging hooks and headings, and content that's not fluff. Ensuring that it carries clarity and is optimized according to the latest trends. Providing content with a clear CTA, perspective, and authenticity is my top priority. So, if you want to work with someone who sticks to their deadlines like glue and always delivers top-notch quality work, here is your guy. I am the needle that will light up your haystack and lead you and your business straight to success! ย่อ
 • ว่าจ้าง msaqibfreelancer
 • ว่าจ้าง   HelpingHut
ว่าจ้าง   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ชม.
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  3.2
  7 รีวิว 7 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" ย่อ
 • ว่าจ้าง HelpingHut
 • ว่าจ้าง   assignsolver
ว่าจ้าง   assignsolver

  assignsolver assignsolver

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Business Plan|SEO Content| CV/Resume|Top 1% Expert
  Pakistan
  3.3
  14 รีวิว 14 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would...
  "I am Faisal Mehmood and I am a highly committed person towards my work. I have more than 10+ Years of experience in the field of producing; Business Plan, Pitch Deck and Feasibility Reports." ⭐⭐ Business Plan ⭐⭐ I am a Business Plan Writer with 10+ years experience in business consultancy and plan writing. I would love to help your business reach new heights by optimizing your business for opportunities. My business plans are investors friendly and as such includes; ✹✹Executive Summary ✹✹Company Summary ✹✹Products Services ✹✹Market Analysis Summary (Industrial Analysis, Market Needs and Trends, and Target Market Description) ✹✹Competitive Analysis ✹✹Strategy and Implementation Summary (Competitive Edge) ✹✹Marketing Plan ✹✹SWOT Analysis ✹✹Important Charts and Graphs A complete financial plan will include: ✹✹Start-up Summary ✹✹Sales Forecasts ✹✹Projected Profit and Loss ✹✹Balance Sheet ✹✹Cash Flow ✹✹Break-even Analysis ✹✹Charts and Tables ⭐⭐ Pitch Deck ⭐⭐ I am a Professional Business PowerPoint Presentation Specialist and Pitch deck designer with over 10+ years of experience. I offer a classy, creative, professional type of presentation with custom graphics. My services include: ✹✹Pitch Deck Presentations. ✹✹Corporate Presentations. ✹✹Google Slides Presentation. ✹✹Branded Templates. ✹✹Professional design of your idea. ✹✹Corporate PowerPoint presentation templates. ✹✹Redesign your existing deck to the new standards. Why to choose me: ⭐ I Have prepared more than 1300 investor-ready business plans and about 60% of them got funded. ⭐ I do not offer templates. Our team works on each business plan from start and prepares a document 100% relevant to the business. ⭐ I offer 3 documents – An editable word file, a professional PDF file (if needed) and an automated and editable excel file for financials. ⭐ My plans are professionally-formatted and ready to be presented to anyone. I am damn sure that you will love my services, try me once at least. I am anxiously waiting for your messages...!!! ย่อ
 • ว่าจ้าง assignsolver
 • ว่าจ้าง   jepita200
ว่าจ้าง   jepita200

  jepita200 jepita200

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  ☑️Business plan☑️Data Analysis☑️Financial☑️SEO& CV
  Bangladesh
  3.4
  7 รีวิว 7 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am Juetiara. I have many years Experience in Proofreading, Writing, Business Plan, CV/Resume, Graphic Design, 2D, 3D animation, Transcription and Translation excellent technical knowledge with extensive experience in all aspects of writing. I will provide the high-quality content you need. My writing experience...
  I am Juetiara. I have many years Experience in Proofreading, Writing, Business Plan, CV/Resume, Graphic Design, 2D, 3D animation, Transcription and Translation excellent technical knowledge with extensive experience in all aspects of writing. I will provide the high-quality content you need. My writing experience spans many industries, including travels, sales, tech and lifestyle. ✳️Service for my valuable clients✳️ ❇️ Business plan ❇️ Data Analysis ❇️Web Design ❇️Coding ❇️HTML ❇️JavaScript ❇️ PowerPoint ❇️ Translation ❇️ Transcription ❇️ CV/Resume, Cover letter & Linkedin profile ❇️ Technical Writing ❇️ Articles & Blogs ❇️ Literature review ❇️ Content writing ❇️ Data entry ❇️ E-book writing ❇️ Writing ❇️ Product Description ❇️ Academic writing ❇️ Finance writing ❇️ Skincare writing ❇️ Medical writing ❇️ Health & Fitness writing Hire me and I will provide you A++ Quality work without Plagiarism or Any single Error Guaranteed. Best Regards Mt Juetiara ย่อ
 • ว่าจ้าง jepita200
 • ว่าจ้าง   addison2002
ว่าจ้าง   addison2002

  addison2002 addison2002

  India $30 USD / ชม.
  I'm your one-stop shop for all your writing needs!
  India
  2.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise,...
  Thank you for visiting my profile! As a professional ghostwriter and a skilled researcher, I'm passionate about helping clients bring their stories to life. I believe in the power of words to captivate an audience, and I strive to craft stories that will leave a lasting impression. My writing is crisp, concise, and full of life. With my experience as a ghostwriter, I have had the opportunity to work with a diverse range of clients and topics, from business professionals to researchers in the sciences. I am a master at evoking emotion and creating a captivating narrative. In addition to my expertise in writing and storytelling, I have recently completed a course on PowerBI. This has expanded my skill set and equipped me with the knowledge to effectively analyze and visualize data, providing valuable insights for clients who require data-driven storytelling. When I'm not writing or analyzing data, I'm constantly expanding my knowledge by reading, networking, and attending workshops to stay up to date on the latest trends in the industry. I am an ambitious wordsmith with a passion for storytelling and an ability to make stories come alive. Whether you're writing a memoir, a blog post, or a book, I'm here to help you share your story with the world. Together, we can create a compelling narrative that engages readers and leaves a lasting impact. Ready to captivate your readers? Reach out for flawless writing! ย่อ
 • ว่าจ้าง addison2002
 • ว่าจ้าง   penslingers06
ว่าจ้าง   penslingers06

  penslingers06 penslingers06

  Pakistan $7 USD / ชม.
  Award winning PHD Writer
  Pakistan
  2.6
  8 รีวิว 8 รีวิว $7 USD ต่อชั่วโมง
  ✨بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ✨ ⭐⭐"In the name of the God,the most Gracious,the most Merciful"⭐⭐ ✒️"You can always edit a bad page;but you can't edit a blank page". I am associated since 2014 and have almost 7 years of working experience in the writing industry.Beside being an author extraordinary and having...
  ✨بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ✨ ⭐⭐"In the name of the God,the most Gracious,the most Merciful"⭐⭐ ✒️"You can always edit a bad page;but you can't edit a blank page". I am associated since 2014 and have almost 7 years of working experience in the writing industry.Beside being an author extraordinary and having a strong command in instructional and professional writing;I am also pretty much aware of formatting and reference styles that includes: ⭐APA(6th edition) ⭐MLA ⭐Harvard ⭐IEEE ⭐Chicago etc. Till now,I have also served more than 2500 clients including students seeking help for their assignments and tasks and helped them securing A+ grades. My priority is to provide my clients proper satisfaction for what they are desiring from me and I am always succeed in fulfilling their desires by providing them high grades quality work with 100% originality. ⭐⭐My strengths:⭐⭐ ⭐Thesis/Dissertations ⭐Essay writing ⭐Case studies ⭐Research/Technical Writing ⭐Report writing including lab reports ⭐Paragraph writing/Rewriting/Rephrase ⭐Literature review/Summaries/Bibliography ⭐Methodology ⭐PowerPoint Presentations/MS Excel ⭐Proofreading/Best editing My expertise: As having a hand on experience in professional writing and in social media contents,I also deal with; ⭐Blog writing ⭐Article writing ⭐Content writing ⭐All types of professional Reports ⭐Resumes/Cover letters ⭐Product reviews,Product descriptions and much more. "We don't want to push our ideas on the customers,we simply want to make what they want". My aim is to provide master piece works under the budget amount that will meet the need of my client because for me quality matters the most more than quantity. 100% satisfied results you will get with countless revisions until you have come up to your satisfaction!Also,I deal with different types of customized work depending on the demand of our clients. So,take back your seats,and leave the rest to me. Hopefully looking forward from you!!. Thank you! ย่อ
 • ว่าจ้าง penslingers06

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""