Shopping Cart Designersพร้อมรับจ้าง

 • ระบบตระกร้าสินค้า
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 399 รายการ
 • ว่าจ้าง   creatvmind
ว่าจ้าง   creatvmind

  creatvmind creatvmind

  India $9 USD / ชม.
  Expert in Shopify/Wordpress/Joomla/PHP/HTML5/CSS
  India
  6.0
  17 รีวิว 17 รีวิว $9 USD ต่อชั่วโมง
  Experience Developers & Designers.. we are Expertise in PHP,AJAX,Joomla,Wordpress,Woocommerce,Shopify,Simple CMS, HTML/XHTML, CSS 3,Oscommerce, Javascript, XML, Web 2.0, Logo/Flyer & Banner Ad Designing with all Cross-browsers compatible Designing.... Creatvmind offers innovative Services for making your online...
  Experience Developers & Designers.. we are Expertise in PHP,AJAX,Joomla,Wordpress,Woocommerce,Shopify,Simple CMS, HTML/XHTML, CSS 3,Oscommerce, Javascript, XML, Web 2.0, Logo/Flyer & Banner Ad Designing with all Cross-browsers compatible Designing.... Creatvmind offers innovative Services for making your online presence lively and productive. We are a professional web development and offshore outsourcing Firm. We've the proven experience and expertise in custom web design development solutions , Our end to end Web Development - Solutions are simple, solid & professional,Our processes insure that each project is developed with best practices and quality is not compromised while keeping your financial goals in sight.We believe that creativity and usability are the two vital aspects of any online entity ย่อ
 • ว่าจ้าง creatvmind
 • ว่าจ้าง   Tafsol
ว่าจ้าง   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ชม.
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  5.4
  3 รีวิว 3 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! ย่อ
 • ว่าจ้าง Tafsol
 • ว่าจ้าง   admk80
ว่าจ้าง   admk80

  admk80 admk80

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Preferred Choice By Freelancer.Com ✅
  Pakistan
  6.3
  130 รีวิว 130 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  *About ADMK Solutions: Crafting Digital Excellence for 5 Years* At ADMK Solutions, we're not just a web development company; we're your trusted partners in the digital realm. With over half a decade of experience and a passionate team of over 50 skilled professionals, we've been redefining the online landscape one...
  *About ADMK Solutions: Crafting Digital Excellence for 5 Years* At ADMK Solutions, we're not just a web development company; we're your trusted partners in the digital realm. With over half a decade of experience and a passionate team of over 50 skilled professionals, we've been redefining the online landscape one pixel at a time. *Here is the Deal* 1. *Web Consultancy:* Your digital journey starts here. We're your strategic guides, helping you navigate the ever-changing online world with expert advice. 2. *PHP Application Development:* We don't just write code; we sculpt powerful, secure, and scalable PHP applications that breathe life into your digital vision. 3. *Website Maintenance:* Keeping your online presence fresh and flawless is our commitment. We handle the technicalities so you can focus on your business. 4. *Website Designing:* Design is our playground. We craft visually stunning, user-centric websites that captivate and convert. 5. *WordPress Development:* WordPress is our canvas, and we paint masterpieces. From blogs to business sites, we make WordPress work wonders for you. 6. *CMS Website Development:* Content is king, and we build the thrones. Our CMS solutions empower you to manage your content effortlessly. 7. *PHP Open Scripts Customization:* We breathe life into open scripts, customizing them to align perfectly with your unique needs. 8. *Hire Full-Time Resources:* Need a dedicated digital team? We offer talented professionals ready to work exclusively for your success. 9. *E-Commerce Development:* Your online store is your digital storefront. We create e-commerce experiences that boost sales and customer satisfaction. 10. *Graphic Design and Video Editing:* Our creativity knows no bounds. We turn ideas into captivating visuals and videos that leave a lasting impression. *Why Choose ADMK Solutions?* ✓ Innovation at the Core: We thrive on pushing the boundaries of what's possible, embracing the latest technologies to keep you ahead of the competition. ✓ Reliability and Trust: Our track record of excellence and satisfied clients speaks for itself. Your project is in safe hands. ✓ Client-Centric Approach: Your goals are our goals. We listen, understand, and deliver solutions tailored to your specific needs. ✓ Creativity Unleashed: We don't just code; we create digital experiences that engage, inspire, and drive results. Ready to embark on a digital journey like no other? Let's write your success story together. Contact ADMK Solutions today, where innovation meets excellence. ย่อ
 • ว่าจ้าง admk80
 • ว่าจ้าง   NadMax
ว่าจ้าง   NadMax

  NadMax NadMax

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Web | Mobile | UI/UX | Ai/ML | Games (3D & 2D)
  Pakistan
  4.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Full Stack (Web and Mobile apps) developer, proficient in: Web Expertise: → Laravel (PHP) | NodeJS | Python → HTML/HTML5 | CSS/TailwindCSS | JavaScript | BootStrap → ReactJS | AngularJS | VueJS | NextJS | NuxtJS | ReduxJS | Three.js | Express.js → Databases: SQL | MySQL | PostgreSQL | Oracle | MongoDB | MariaDB →...
  Full Stack (Web and Mobile apps) developer, proficient in: Web Expertise: → Laravel (PHP) | NodeJS | Python → HTML/HTML5 | CSS/TailwindCSS | JavaScript | BootStrap → ReactJS | AngularJS | VueJS | NextJS | NuxtJS | ReduxJS | Three.js | Express.js → Databases: SQL | MySQL | PostgreSQL | Oracle | MongoDB | MariaDB → A plus: Python, Java, .NET Core → RESTful and SOAP API(s) development + integrations → CMS: WordPress | Shopify | Joomla | Drupal | Magento | Wix | Prestashop → UI/UX Design: Figma | AdobeXD Mobile Expertise: → Native: Java, Kotlin, Swift, Objective C, Xamarin → Hybrid: Flutter, React Native → SQLite, MongoDB, PostgreSQL → Games: Unity (3D and 2D) Ai/ML Expertise: → TensorFlow, PyTorch, scikit-learn → Data Manipulation and Analysis: pandas, NumPy → NLP: NLTK (Natural Language Toolkit), spaCy → Cloud Services: AWS, Azure, Google Cloud → Big Data and Distributed Computing: Apache Hadoop, Apache Spark → OpenAI Gym, Stable Baselines, OpenCV I've been serving the field of tech since 2012 and have worked with leading tech giants in my country. I've worked on numerous robust Web and Mobile-based projects currently serving their bigger causes. Choice is yours! ย่อ
 • ว่าจ้าง NadMax
 • ว่าจ้าง   Kanwalshaikh06
ว่าจ้าง   Kanwalshaikh06

  Kanwalshaikh06 Kanwalshaikh06

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Top Rated Freelancer | Web-Development | Graphics.
  Pakistan
  4.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hi Everyone! I am Kanwal and I am a professional Web developer and graphic designer with 5+ years of successful experience. I am totally in love with my profession. As a highly skilled Website and graphic designer, I always try to do my best to meet my client's expectations and I strive to create unique and...
  Hi Everyone! I am Kanwal and I am a professional Web developer and graphic designer with 5+ years of successful experience. I am totally in love with my profession. As a highly skilled Website and graphic designer, I always try to do my best to meet my client's expectations and I strive to create unique and professional products for all my clients according to their requirements. I DO NOT use ready-made templates or clip-arts. So if I am hired by You, You will receive: - 100% self-created, unique, and original artwork in the mentioned time frame - revisions until reaching the desirable result - the final artwork in Your required file formats (editable, fully ready print, vector, web) Also, You will own 100% copyright of the final artwork. I am a full-time freelancer, so feel free to contact me at any time. Looking forward to working with You ย่อ
 • ว่าจ้าง Kanwalshaikh06
 • ว่าจ้าง   derekjlaporte
ว่าจ้าง   derekjlaporte

  derekjlaporte derekjlaporte

  United States $65 USD / ชม.
  Professional Skilled Developer
  United States
  4.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $65 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my profile! Thanks for visiting! My name is Derek and I am an experienced Full Stack developer based in Los Angeles. My background includes: - Proficiency in Javascript, Typescript, PHP, Python, C#, Golang, Swift, Objective-C, Java, Kotlin and other programming languages to build robust native,...
  Welcome to my profile! Thanks for visiting! My name is Derek and I am an experienced Full Stack developer based in Los Angeles. My background includes: - Proficiency in Javascript, Typescript, PHP, Python, C#, Golang, Swift, Objective-C, Java, Kotlin and other programming languages to build robust native, cross-platform apps, web apps and game. - Extensive experience with web development frameworks and libraries like Angular, React and Vue.js and databases like MySQL, PostgreSQL, MongoDB and Amazon DynamoDB. - Extensive experience with iOS frameworks like UIKit, ARKit, CoreBluetooth, and Android architecture like Jetpack, Retrofit, to implement advanced features and optimize performance. - Extensive experience in designing and implementing gameplay features, mechanics, and systems, as well as knowledge of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) development, creating engaging experiences for immersive platforms using Unity, Unreal Engine. - Integrating third-party SDKs like Facebook, Firebase into apps to enable social logins, analytics and more and cloud services like AWS, Google Cloud and Microsoft Azure. - Implementing custom and pixel-perfect UIs by using modern frameworks like Tailwind CSS, Ant-Design, Styled component and etc. - Leveraging tools like Git, Jira, AWS to improve collaboration and streamline workflows. Let's collaborate to transform your vision into an exceptional app experience. Contact me to discuss your project goals - I am passionate about delivering top-notch mobile apps and providing exceptional value. As always, thanks for visiting and I hope that we can work together to achieve your dreams! ย่อ
 • ว่าจ้าง derekjlaporte
 • ว่าจ้าง   ykarora26
ว่าจ้าง   ykarora26

  ykarora26 ykarora26

  India $15 USD / ชม.
  WordPress | Shopify | Laravel | PHP | APPS
  India
  4.6
  6 รีวิว 6 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am an experienced professional Full-stack developer working from last 14 years in the web development and App development. My Services: • PHP/MySQL : Core PHP, CMS like Joomla/ WordPress/ Drupal/ PrestaShop/ Magento/ Smarty/ OpenCart. Frameworks : CakePHP/ CodeIgniter/ Laravel. React Native, React Js, Vue jS,...
  I am an experienced professional Full-stack developer working from last 14 years in the web development and App development. My Services: • PHP/MySQL : Core PHP, CMS like Joomla/ WordPress/ Drupal/ PrestaShop/ Magento/ Smarty/ OpenCart. Frameworks : CakePHP/ CodeIgniter/ Laravel. React Native, React Js, Vue jS, Node Js, Mongo DB My Mission: To provide our Clients with the best quality with a quick turnaround time. We serve: • Quality with Affordable prices • Professional websites • Captivating design • Cutting-edge technology • Unique customized solutions • Quick Communication • Quick Turnaround Time • Speed (Fast Loading Web Pages) • Web Design/ Graphic Design/ Logo Design. An architect by definition is the one who creates. We create: • Designs that win clients • Codes that deliver • Strategies that build business & • The analysis that gives useful insight We will be keen about your requirements and focus only on client satisfactions . What are your areas of expertise? Word press, HTML, CSS, jQuery, AJAX, PHP Developer Do you work in a team? If so, how many? What timezone are you available to work in? All Time zone Why should a potential client hire you? • Quality with Affordable prices • Professional websites • Captivating design • Cutting-edge technology • Unique customized solutions • Quick Communication • Quick Turnaround Time • Speed (Fast Loading Web Pages) List the tools/software that you know how to use Beyond my services and expertise, I’ve built my business around quality and professionalism. I believe in bringing my clients the kind of results they could only dream of while offering prices well within budget. Thanks for visiting my profile and considering me for your project! ย่อ
 • ว่าจ้าง ykarora26
 • ว่าจ้าง   kaleem99
ว่าจ้าง   kaleem99

  kaleem99 kaleem99

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Top 1% | Drupal | WordPress | PHP | HTML5 | CSS3
  Pakistan
  3.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, Thank you for visiting my profile :) I am a highly experienced web designer and developer and I have developed a wide range of websites using Drupal, WordPress, HTML5, CSS3, PHP, and MySQL including websites for startup companies and small businesses. I am very efficient in building websites from the ground up as...
  Hi, Thank you for visiting my profile :) I am a highly experienced web designer and developer and I have developed a wide range of websites using Drupal, WordPress, HTML5, CSS3, PHP, and MySQL including websites for startup companies and small businesses. I am very efficient in building websites from the ground up as well as in re-design, customization and management of existing websites. I also develop Mobile Apps for Android and iOS, both native and hybrid. I provide high quality services and the friendliest support possible. This is why all my clients are fully satisfied and happy. Try me for your next project and I am sure you'll get fully satisfied and happy as well :) ย่อ
 • ว่าจ้าง kaleem99
 • ว่าจ้าง   xcart
ว่าจ้าง   xcart

  xcart xcart

  Turkey $25 USD / ชม.
  Very fast sites with Single Page Application type
  Turkey
  5.0
  6 รีวิว 6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am doing very fast loading sites using Single Page Application technology. I have my own ready SPA CMS.
  I am doing very fast loading sites using Single Page Application technology. I have my own ready SPA CMS. ย่อ
 • ว่าจ้าง xcart
 • ว่าจ้าง   gopaldbr
ว่าจ้าง   gopaldbr

  gopaldbr gopaldbr

  India $10 USD / ชม.
  Wordpress || Web Design || Web Development
  India
  4.2
  12 รีวิว 12 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  FEATURED REVIEW "Very impressive Freelancer. Freelance have worked with us continually with 2 developers plus support staff for 6 months to deliver our project on time and to high quality. - Rapid understanding of our requirements with quick explanation - Good scope of services supplied: Web applications, Screen...
  FEATURED REVIEW "Very impressive Freelancer. Freelance have worked with us continually with 2 developers plus support staff for 6 months to deliver our project on time and to high quality. - Rapid understanding of our requirements with quick explanation - Good scope of services supplied: Web applications, Screen design and graphics work - Excellent communication and response - Excellent attitude and willingness to work hard to achieve milestones - Good quality innovative artwork" - Laurent D. PHP | Wordpress |Html |Opencart | Materialize CSS | Responsive Web Designing | Why hire me? Because: » I have 7+ years of experience » I'm very organized » I delivery before the deadline » I develop following high standards What I do? » Websites from static to complex backends » Web design and mockups » WordPress themes, plugins, websites » PSD to HTML5 » Single page applications » Android, iOS, Windows Phone and BlackBerry apps » Logo and corporate identity design » Develop new features to existing websites and fix old ones » Develop APIs using high security ย่อ
 • ว่าจ้าง gopaldbr

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""