Software Architecture Developersพร้อมรับจ้าง

 • สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 687 รายการ
 • ว่าจ้าง   abhichaudharii
ว่าจ้าง   abhichaudharii

  abhichaudharii abhichaudharii

  India $55 USD / ชม.
  Python Dev | API Guru | Web Scraping
  India
  6.2
  62 รีวิว 62 รีวิว $55 USD ต่อชั่วโมง
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that...
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that consistently surpass client expectations. My journey is marked by a diverse portfolio spanning e-commerce platforms, social media landscapes, and data-driven applications. However, where I truly shine is in automation. I'm a virtuoso with Selenium and Appium, effortlessly orchestrating complex workflows across industries as varied as healthcare, finance, and e-commerce. My forte extends to the development of bespoke automation frameworks, test cases, and scripts, serving as a guardian of software quality. Adept in CI/CD pipelines and Git, I navigate version control with finesse. Web scraping is my playground, and I'm a seasoned player. Armed with libraries like BeautifulSoup, Scrapy, and Selenium, I've orchestrated over 140 web scraping triumphs. My expertise encompasses data extraction from e-commerce giants, social media juggernauts, and bustling job portals. My affinity for data structures, algorithms, and databases equips me to transform raw information into gold. My modus operandi is simple yet effective: deliver impeccable Python tools, communicate seamlessly, and embrace deadlines with gusto. My flair for collaboration shines through in both individual feats and team endeavors. My track record is solid - a legacy of delivering top-tier work within unforgiving timelines, all while fostering transparent communication with cherished clients. Intrigued by my skills? Let me present my formidable arsenal: ⭐ Services at a Glance ⭐ ✅ Python FastAPI for lightning-fast APIs ✅ Python GUI for intuitive user experiences ✅ Python Automation, where the mundane meets innovation ✅ Web Scraping and Web Crawling, unearthing data treasures ✅ Algo Trade BOTs, where algorithms meet financial prowess ✅ Telegram and Discord BOTs for seamless communication ✅ Expertise in Bot Detection Bypass and IP Rotations ✅ Google AppScript mastery, a world of automation possibilities ✅ Python Appium for uncharted realms of Android Automation ✅ Shopify API wizardry, the e-commerce realm is my playground ⭐ My Trusted Libraries ⭐ ✔️ PyQt5 ✔️ Selenium ✔️ Scrapy ✔️ Requests ✔️ Django ✔️ Flask ✔️ FastAPI ✔️ Zerodha API ...and beyond! Let's make waves together. Your project, my expertise - a match crafted in the realms of innovation. Connect with me, and let's turn ideas into remarkable realities. ย่อ
 • ว่าจ้าง abhichaudharii
 • ว่าจ้าง   Tafsol
ว่าจ้าง   Tafsol

  Tafsol Tafsol

  Pakistan $45 USD / ชม.
  Award-Winning Digital Agency Among Top 1%
  Pakistan
  8.9
  29 รีวิว 29 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate...
  TAFSOL TECHNOLOGIES Group!! Aiming to deliver $10M+ Projects in 2024-2025 32nd profound member of the OpenJS Foundation among other tech giants including Google, Microsoft, IBM, Uber and Coinbase, etc. Actively contributing to Official WordPress, the platform behind millions of websites. "Honoured WWF Corporate Member, Because saving the world is just a side gig!" TAFSOL Technologies is an Award-Winning Digital Agency Recognized by Clutch.co and Manifest as: 1. TOP B2B (Business-to-Business) SERVICES by Clutch.co in the Mobile App Development category. 2. MOST REVIEWED COMPANIES by The Manifest in the Software Development category. Our team of skilled professionals has extensive experience in providing a wide range of digital services such as: ✅ Logo Designing to give your business a Brand Identity ✅ Graphics Designing to make your customers fall in love with ✅ Website Design and Development that tells your business story and sells your products/services globally ✅ Mobile App Design and Development to make your business available at your customers' fingertips ✅ CRM Design and Development to effectively manage your customers ✅ SAAS-based platform Design and Development to streamline your business processes and increase efficiency ✅ ERP solutions Design and Development to integrate all business operations and provide real-time insights ✅ Blockchain Development to create decentralized platforms, decentralized applications (dApps), and smart contracts based on Blockchain networks, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, etc. At TAFSOL, we understand that having a strong online presence is crucial to the success of any business. That's why we take a comprehensive approach to our services, ensuring that every aspect of your digital presence is optimized for maximum impact. From creating eye-catching logos to developing fully-functional and user-friendly websites, web apps, and mobile applications. What we Offer: ✅ 100% Client Satisfaction Rate ✅ 200+ Years of Accumulated Team Experience in IT Services ✅ 1000+ List of Satisfied Clients ✅ 100+ In-house Resources ✅ 42+ Countries in Which Our Clients are Based ✅ Quick Response Time < 2-3 Hours ✅ 5 Star Rated Profile Across All Platforms ✅ Dedicated Project Managers with Fluent English ✅ Support Services are available 5 days a week in EST, PST, MST, and GMT time zones. ✅ Physical Presence in the UK, USA, UAE, and PK Let's start a chat here on Freelancer.com so we can discuss your requirements in detail and share our ideas with you. You can also google us “Tafsol Technologies” and enjoy exploring more about our amazing services and reviews. Thanks for Visiting our Profile!! ย่อ
 • ว่าจ้าง Tafsol
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  8.6
  96 รีวิว 96 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   LordAskar
ว่าจ้าง   LordAskar

  LordAskar LordAskar

  Egypt $15 USD / ชม.
  Premium Developer: Automation,Trading,Web,Soft,AI.
  Egypt
  4.8
  32 รีวิว 32 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Ambitious engineer offers high-level enthusiasm and strong academic background. Technical professional specializing in developing software solutions with expertise in multiple programming languages. Commended for strong critical thinking and research skills. Excellent command of industry terminology and coding best...
  Ambitious engineer offers high-level enthusiasm and strong academic background. Technical professional specializing in developing software solutions with expertise in multiple programming languages. Commended for strong critical thinking and research skills. Excellent command of industry terminology and coding best practices. Skills: • Advanced problem solving skills. • Testing and debugging. • Project Manager. • Automation. • Innovative. • Web Scrapping. • APIs, SES, Gmail, SMTP, Bots development, Trading APIs, WIX toolset, IVR Systems, Chats. • Front/Back-end Developer. • Web Apps from A to Z, Backend, Frontend, Hosting, Deployment. • Python, JavaScript, C++, PHP, SQL, R Studio, MATLAB. • Pytorch, Tensorflow, Flask, Django, Tkinter, Blenderpy, Open3d, OpenGL, OpenCV, Banda3D, Numpy, Scipy, Keras, Panadas, AST, Celery, Selenium, Requests, MatplotLib, Detectron2, Asyncio, SQLpostgress, MongoDB, Selenium, BeautifulSoup, FBX, GLTF, OBJ, EXE, CSV, XML. • Payment Gateways: Stripe, Paypal. • Automotive Systems, Chats, Threads. • Data Scientist. • Deep Learning. • Machine Learning. • AWS, GCP, Jupyter, Google colab, Kaggle, Twilio, ElevenLabs, WhatsApp, Telegram, OpenAI, GitHub, WordPress, Elementor, TradingView, Shoonya, BitGet, ByGit, MT4, MT5, Binance. • 3D Animator, Designer. • 3D Developer. • Video Editor. My Policy: 1- I don't accept project awards without first establishing pre-agreed milestones. 2- I don't work with individuals who provide unclear project explanations or demonstrate a lack of clarity about their requirements. Achievements: -Founded AI-powered motion capture tech startup. -Built his startup team from scratch. -Created animated videos about robotics on YouTube. -Verified software publisher. -Received scholarship from VEX Robotics. ย่อ
 • ว่าจ้าง LordAskar
 • ว่าจ้าง   webnautical
ว่าจ้าง   webnautical

  webnautical webnautical

  India $35 USD / ชม.
  Turn Vision into Digital Reality | AI Specialist
  India
  7.3
  9 รีวิว 9 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Explore Infinite Possibilities! Unlock Your Potential with Our Creative Powerhouse! At Web Nautical, we're a dynamic collective of 25 experts, masters in Graphic Design, Illustration, Web, and App Development. We blend expertise and creativity to bring your visions to life. Services: - Web Development: Craft...
  Explore Infinite Possibilities! Unlock Your Potential with Our Creative Powerhouse! At Web Nautical, we're a dynamic collective of 25 experts, masters in Graphic Design, Illustration, Web, and App Development. We blend expertise and creativity to bring your visions to life. Services: - Web Development: Craft responsive websites. - Website Design: Innovative designs. - HTML/CSS: Foundation of web excellence. - Vue.js, Bulma, Angular.js, React: Cutting-edge frameworks. - Bootstrap: Sleek web solutions. - SASS/SCSS/LESS: Elevate site's style. - JQuery: Enhance interactivity. - Mobile App Development: Bring app ideas to life. - Logo Design: Craft unique brand identities. - Graphic Design: Stunning visuals. - Illustrations: Add magic to content. - Content Writing: Engaging narratives. - Corporate Identity Design: Build standout brands. - Company Branding Design: Create lasting impressions. - Website Redesign: Revamp online presence. - E-commerce Website Development: Gateway to online suc ย่อ
 • ว่าจ้าง webnautical
 • ว่าจ้าง   abubakar12345678
ว่าจ้าง   abubakar12345678

  abubakar12345678 abubakar12345678

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Top rated in Freelancer.com
  Pakistan
  4.4
  11 รีวิว 11 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am very passionate and experienced guy from Pakistan. I deal in Web Development, Mobile Apps, Digital Marketing, Graphic Designing, Video Animation etc. If you have work related to me hit me up. I will show you good result. Thanks
  I am very passionate and experienced guy from Pakistan. I deal in Web Development, Mobile Apps, Digital Marketing, Graphic Designing, Video Animation etc. If you have work related to me hit me up. I will show you good result. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง abubakar12345678
 • ว่าจ้าง   owebest
ว่าจ้าง   owebest

  owebest owebest

  India $18 USD / ชม.
  Ranked in TOP 2% on FREELANCER BASED ON REVIEWS
  India
  9.2
  283 รีวิว 283 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  OweBest is a dynamic and rapidly expanding IT company based in India. We assist our customers in identifying their most significant business opportunities and capitalizing on them through our exceptional services. Our expertise includes: 1. Artificial Intelligence (AI) 2. Web Design & Development 3. Mobile...
  OweBest is a dynamic and rapidly expanding IT company based in India. We assist our customers in identifying their most significant business opportunities and capitalizing on them through our exceptional services. Our expertise includes: 1. Artificial Intelligence (AI) 2. Web Design & Development 3. Mobile Application Development 4. Core PHP Development 5. CodeIgniter, CakePHP, Laravel Development 6. WordPress, Python, Magento Development 7. Node.js, AngularJS, Express.js, React 8. .NET MVC 9. AWS, Azure, and Google Cloud Solutions 10. Hybrid and Native Mobile App Development 11. Android & iOS App Development 12. Salesforce 13. Machine Learning 14. Blockchain Development 15. Flutter and React Native 16. MongoDB, Cassandra, Big Data 17. Cryptocurrency Exchange 18. Penetration & Vulnerability Testing We also work with many other technologies. With OweBest, you can be assured of quality and genuine work. Take a look at our portfolio - it speaks for itself. Best Regards, Team OweBest ย่อ
 • ว่าจ้าง owebest
 • ว่าจ้าง   Bilalguls
ว่าจ้าง   Bilalguls

  Bilalguls Bilalguls

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Professional Computer Scientist,expert Devleoper
  Pakistan
  3.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hello and welcome to my profile! As a professional It specialist with over 4 years of programming experience, I'm excited to offer my expertise to help solve your tech problems. I hold Professional Certifications in Networking from Huawei, IT Support from Google, and Machine Learning from Coursera. My programming...
  Hello and welcome to my profile! As a professional It specialist with over 4 years of programming experience, I'm excited to offer my expertise to help solve your tech problems. I hold Professional Certifications in Networking from Huawei, IT Support from Google, and Machine Learning from Coursera. My programming skills include proficiency in C, C++, JAVA, JavaScript, Python, and PHP, allowing me to create excellent websites and web applications. Additionally, I specialize in building mobile applications using Flutter. As a full stack developer. Let's Chat to know me better! ย่อ
 • ว่าจ้าง Bilalguls
 • ว่าจ้าง   imagicaworld
ว่าจ้าง   imagicaworld

  imagicaworld imagicaworld

  India $25 USD / ชม.
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  India
  7.7
  25 รีวิว 25 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 |...
  Welcome !! I am in Top 100 Freelancers list My motto is to provide high-quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. Expertise in Taxi Booking, Home Service, Food Ordering, Dating Android | iPhone | iPad | Laravel | Python (Django) | Hybrid app I E-Commerce | PHP5 | Wordpress | HTML5 I 150+ Mobile Application | 200+ Web Applications | My Android/iOS mobile App expertise- - Uber Style App, Home service app, Package delivery app, Scientific Calculator app, Social Networking apps, mobile Ads integration Admob, - Dating app, water controller app, PhoneGap apps , E learning , Life Style , Quiz app - Google Map/GPS system apps, Restaurant delivery apps, Food ordering app, - Photo / Video apps, Health / Fitness apps, pregnancy app - Travel apps , Business Advertisement apps We have more than 5 years of experience in Android, Iphone, Mobile Applications, PHP, WORDPRESS, HTML5,CSS, Ajax, jquery, JavaScript, Mysql, Graphic Design, Website Design, Android, Iphone and Mobile app development. ย่อ
 • ว่าจ้าง imagicaworld
 • ว่าจ้าง   amit0423
ว่าจ้าง   amit0423

  amit0423 amit0423

  India $18 USD / ชม.
  Top 1% | Highly Recommended | Verified by FL Staff
  India
  6.5
  5 รีวิว 5 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  iSkylar Technologies was started in 2012 with a mission to provide world class IT solutions to clients across the world. We have great history to provide world class solutions which people love to use. We have worked with startups to unicorns and get continuous work form world's best IT companies. We believe...
  iSkylar Technologies was started in 2012 with a mission to provide world class IT solutions to clients across the world. We have great history to provide world class solutions which people love to use. We have worked with startups to unicorns and get continuous work form world's best IT companies. We believe that our client's success is our success, to prove this ideology we love to go extra miles for our clients to provide them world class solutions. iSkylar holds expertise in providing custom software solutions as per requirements from web design and development, mobile app development, UI/UX design, machine learning, AI chat boats, salesforce and digital marketing solutions. Quality, perseverance, commitment, passion and dedication - these are five pillars of our team. The iSkylar family has 80+ members and continuous growing every day. Each member in our team is equally important and has a deep knowledge of what they do. ย่อ
 • ว่าจ้าง amit0423

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""