SPSS Statistics Expertsพร้อมรับจ้าง

 • SPSS Statistics
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 107 รายการ
 • ว่าจ้าง   eldadshericks
ว่าจ้าง   eldadshericks

  eldadshericks eldadshericks

  Kenya $15 USD / ชม.
  ESSAY | REPORT | SPSS | STATA | R | EXCEL | NVIVO
  Kenya
  6.5
  104 รีวิว 104 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative...
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative studies, and even project documentation. I am equally a very well-versed statistician with expertise in the following; - SPSS - STATA - R - EXCEL - PYTHON - EVIEWS - NVIVO - TABLEAU - MATLAB - SAS I give very well-examined scholastics in several writing styles, including; HARVARD, APA, MLA, OSCOLA, IEEE, ACM, Chicago, Oxford, and Vancouver. . I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in Economics & Statistics, which provides me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first-class, and unique assistance to all my clients within their budgets. This aligns with my approach of putting clients' interests first with the point of building a decent relationship. Hire me now. ย่อ
 • ว่าจ้าง eldadshericks
 • ว่าจ้าง   kelvinm094
ว่าจ้าง   kelvinm094

  kelvinm094 kelvinm094

  Kenya $20 USD / ชม.
  BIOSTATISTICIAN, DATA ANALYST, WRITER, WORD EXPERT
  Kenya
  7.0
  185 รีวิว 185 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are...
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are assured of 1. Original work 2. quality work 3. Quick turnaround 4. Fair prices 5. 24/7 customer service ย่อ
 • ว่าจ้าง kelvinm094
 • ว่าจ้าง   ShaikhAneesa
ว่าจ้าง   ShaikhAneesa

  ShaikhAneesa ShaikhAneesa

  Pakistan $12 USD / ชม.
  Gateway To Premium Content And Design Services!
  Pakistan
  2.9
  4 รีวิว 4 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ...
  Hello, I'm Aneesa, the creative force behind Content360, your one-stop destination for unparalleled Content/Research and design solutions. With a robust professional journey spanning over 8 years, I bring a wealth of experience in content and copywriting, seamlessly paired with an artistic flair for graphic design. ⏩ Content and Copywriting Mastery: Immersed in the world of words, I've honed my skills to craft compelling and strategic content. From SEO-optimized articles to persuasive marketing copy, business / marketing plans, or creative writing I am dedicated to delivering content that resonates with the target audience. Your story deserves to be told with precision and impact, and I ensure it's done seamlessly. ⏩ Graphic Design Wizardry: Beyond the written word, Content360 unleashes visually stunning designs. With a keen eye for aesthetics, I've mastered the art of creating graphics that elevate brand identity. Social media visuals, Logo/Branding items, or presentations - each piece is meticulously designed to leave a lasting impression. Wanna know more about me? Please check my client’s testimonials: ⭐ Very flexible and delivered a good quality business portfolio - Karim A. ⭐ Great creativity and communication. It was easy working with this company - Keith O. ⭐ Very good work In time Efficient Artistic - Soumitra D. ⭐ Excellent work I keep working continuously with Content360 - Fedor T. Ready to elevate your project? HIRE ME, and let's embark on this creative journey! Best Regards, Aneesa Shaikh. ย่อ
 • ว่าจ้าง ShaikhAneesa
 • ว่าจ้าง   Vasilchenko
ว่าจ้าง   Vasilchenko

  Vasilchenko Vasilchenko

  Ukraine $25 USD / ชม.
  Vasylchenko Andriy
  Ukraine
  7.6
  129 รีวิว 129 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  My previous workplaces are: 2021-2023 https://placeintelligence.ai/ BigData, Data Analytics 2018-2022 University of Luxemburg, as an expert in social sciences/research. Academic projects on this site (7 years) I do marketing and social research in Ukraine (quantitative and qualitative). My skills are: Data...
  My previous workplaces are: 2021-2023 https://placeintelligence.ai/ BigData, Data Analytics 2018-2022 University of Luxemburg, as an expert in social sciences/research. Academic projects on this site (7 years) I do marketing and social research in Ukraine (quantitative and qualitative). My skills are: Data Scientist, Big Data, Statistician, Analyst, Social and Marketing Research (Ukraine), Academic projects. Quantitative and qualitative research in Ukraine (Full list of works). Cartography&MapApps, Spatial data analytics. Programmer (Excel macro, Delphi, SPSS, Python (Jupiter Notebook)) Statistical analysis - SPSS, R(Rstudio), Python, Excel. Business analyst - Forecasts, ML, DSS, SEM. Databases developer (SQL, MySql, Access, VBA, and other tools) Microsoft Office products and programming 7 years of academic projects on this site 20 years of social and market research in Ukraine. ย่อ
 • ว่าจ้าง Vasilchenko
 • ว่าจ้าง   azizva
ว่าจ้าง   azizva

  azizva azizva

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Data Analyst| Research Analyst |SPSS |Power BI|
  Pakistan
  4.9
  19 รีวิว 19 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing...
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing efficiency. ❖Excel: With advanced Excel skills, I transform raw data into meaningful trends, employing formulas and pivot tables to extract critical business intelligence. ❖Power BI & Tableau: Crafting compelling visualizations with Power BI and Tableau, I distill intricate data into accessible insights, aiding stakeholders' strategic decision-making. ❖Statistics: My statistical prowess illuminates hidden trends within data, guiding informed business strategies and mitigating risks. ❖IBM SPSS: I leverage IBM SPSS to unearth nuanced patterns in data, facilitating precise decision-making through meticulous analysis. ❖Machine Learning (ML): Applying ML algorithms, I extract predictive insights, enabling businesses to proactively respond to changing market dynamics. The synthesis of these skills amplifies my value proposition, enabling me to offer comprehensive analytical solutions and strategic digital marketing approaches. My unwavering commitment to delivering actionable results positions me as an indispensable asset, poised to contribute significantly to your organization's growth and success. ย่อ
 • ว่าจ้าง azizva
 • ว่าจ้าง   bimzaman000
ว่าจ้าง   bimzaman000

  bimzaman000 bimzaman000

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Statistician|Report Writer|Python Expert|Tableau
  Pakistan
  5.7
  81 รีวิว 81 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hey! This is Bisma. I have done Masters in Applied Statistics. I can provide better statistical results based on my knowledge and expertise in the field of statistics. There are my following expertise in the field of statistics: Questionnaire/Survey Design, Probability, Econometrics, Regression Analysis, ANOVA,...
  Hey! This is Bisma. I have done Masters in Applied Statistics. I can provide better statistical results based on my knowledge and expertise in the field of statistics. There are my following expertise in the field of statistics: Questionnaire/Survey Design, Probability, Econometrics, Regression Analysis, ANOVA, MANOVA, Multivariate Analysis, Factor Analysis, Discriminant Analysis, Logistic and Multiple Logistic Regression, ANOVA, MANOVA, Principal Component Analysis PCA, Time series, Simple & Multiple Linear Regression, Control Charts, Hypothesis Testing, Parametric and non-parametric tests, Survival-Analysis. I have expertise on R shiny dashboard. There are statistical and mathematical software listed in which I have expertise:  SPSS & AMOS and Smart PLS  R-studio and R programming language  Minitab  EViews  Python  Power BI  Tableau I have also expertise in the report writing and research writing in which I provide you the best quality work. I can also provide the services of thesis writing and research proposal. I also have expertise in the accounting field in which I can provide the following services.  QuickBooks Tall9 VT Transaction Plus Peachtree Bookkeeping services  Company setup  Bank reconciliation  Financial Statement Accounting software:  QuickBooks certified pro advisor advance  Peachtree Accounting Software  Tally 9 ERP  Advanced Excel ย่อ
 • ว่าจ้าง bimzaman000
 • ว่าจ้าง   janita24
ว่าจ้าง   janita24

  janita24 janita24

  Kenya $20 USD / ชม.
  Data Analyst | Website Developer | Research writer
  Kenya
  2.0
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R...
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R programming, Python, Excel, VBA, NVivo, Tableau, Power BI ☑️ Analysis reports and presentations. ☑️ Data mining and Customized Workflow Design using Orange, KNIME and Rapid Miner Are you in need of a captivating and functional website? Look no further! I am well-versed in a variety of programming languages including: ☑️ PHP, Java, CSS, and HTML. ☑️ Popular frameworks like Laravel, Angular, and React.js. ☑️ Database development i.e MySQL, SQL, Postgresql etc From sleek and modern designs to seamless user experiences, I'll create a website that leaves a lasting impression on your visitors. But wait, there's more! As a wordsmith extraordinaire, I also offer top-notch report writing services. ☑️ SEO-optimized content, Engaging blogs, Well-researched papers, Persuasive grant writing, Business plan, Technical writing So why choose me? ☑️ Committed to QUALITY ☑️ Flexibility ☑️ Competitive pricing ☑️ Integrity ☑️ Satisfaction Guaranteed ☑️ Timely delivery Let's collaborate and create something truly spectacular! Reach out to me today, and together, we'll elevate your business to new heights. Trust me, you'll be thrilled with the results. ย่อ
 • ว่าจ้าง janita24
 • ว่าจ้าง   LiveExperts
ว่าจ้าง   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Engineers | Research Writers | Developers
  Pakistan
  5.4
  5 รีวิว 5 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! ย่อ
 • ว่าจ้าง LiveExperts
 • ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi
ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $20 USD / ชม.
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  4.8
  9 รีวิว 9 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. ย่อ
 • ว่าจ้าง NoelReubenMuturi
 • ว่าจ้าง   datasurvey79
ว่าจ้าง   datasurvey79

  datasurvey79 datasurvey79

  Germany $34 USD / ชม.
  Research expert: Market, Social, Academic
  Germany
  3.7
  2 รีวิว 2 รีวิว $34 USD ต่อชั่วโมง
  As a seasoned data scientist with over 12 years of experience in the market research industry, I bring a wealth of expertise in survey design, sampling, automated data processing, and statistical analysis. My academic background in Statistics, Sociology and Psychology complements my practical skills in data...
  As a seasoned data scientist with over 12 years of experience in the market research industry, I bring a wealth of expertise in survey design, sampling, automated data processing, and statistical analysis. My academic background in Statistics, Sociology and Psychology complements my practical skills in data engineering and cleansing. My strong analytical skills and methodical approach ensure reliable and efficient work, while my proficiency in the Linux command line and diverse tech stack including bash, awk, SPSS, Python, R, SQL, and more, enable me to tackle complex data challenges with ease. I specialize in research design, automated data flow, and statistical modeling, delivering results that meet academic standards. With competencies in hypothesis testing, validation of measurement instruments (EFA, CFA, SEM) and customer segmentation, I excel in providing fact based insights to my customers. I am a trusted partner for reliable data solutions. Let me bring my passion for data and research to your projects, exceeding your expectations with quality results. ย่อ
 • ว่าจ้าง datasurvey79

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""