Statistical Analysersพร้อมรับจ้าง

 • วิเคราะห์สถิติ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 166 รายการ
 • ว่าจ้าง   adityadarji1828
ว่าจ้าง   adityadarji1828

  adityadarji1828 adityadarji1828

  India $50 USD / ชม.
  Data Analyst | Python | ML | Power BI | Dashboard
  India
  5.3
  28 รีวิว 28 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data...
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data workflows. - Python and SQL: Proficient in data manipulation, analysis, and database management. - Power BI/Tableau/Looker: Developing user-friendly, data-rich dashboards for visualizing complex information. - Data Visualization: Presenting data in a clear and visually appealing manner to facilitate decision-making. - AI and Machine Learning: Leveraging artificial intelligence and machine learning techniques to drive predictive analytics and enhance decision-making. - Natural Language Processing (NLP): Analyzing and processing human language data for sentiment analysis, text classification, and more. - Big Data Analysis: Handling and analyzing large datasets to uncover valuable insights and trends. Why Consider Collaborating with Me? ✅ Client Satisfaction: My clients consistently rehire me, with a remarkable 25% rehire rate, and they have this to say: ⭐⭐⭐⭐⭐ "Very responsive and diligent!! Aditya D. did an amazing job for our analysis and we will definitely be reaching out again when we need him!!" - Michael F. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Excellent data scientist, very good communication, delivered the project on time. Would highly recommend.." - Jason H. ⭐⭐⭐⭐⭐ "He is a professional Power BI developer. Submits high-quality work on time." - Hubertus V. Let's harness the potential of your data and drive your business toward success. Get in touch with me today to discuss your project needs. ย่อ
 • ว่าจ้าง adityadarji1828
 • ว่าจ้าง   gowrilakshmi2322
ว่าจ้าง   gowrilakshmi2322

  gowrilakshmi2322 gowrilakshmi2322

  Germany $30 USD / ชม.
  AI/ML/DL/CV ⭐LLMs ⭐Web⭐ Python/Matlab/R
  Germany
  4.5
  5 รีวิว 5 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am professional in AI engineering, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, OpenAI, blockchain and web application. I have powerful background in using Langchain, LLMs, GPT3.5, GPT4.0. I am very familiar with python, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV,...
  I am professional in AI engineering, computer vision, Deep learning, machine learning, data science, OCR, NLP, OpenAI, blockchain and web application. I have powerful background in using Langchain, LLMs, GPT3.5, GPT4.0. I am very familiar with python, keras, tensorflow, openAI, pytorch, Java, JavaFX, OpenCV, C/C++/ C#, Javascript, html, Django, flask, PHP, javascript, React.js, node.js, Solididy, Smart Contract, Binance, Ethereum, Web3.js, Matlab, R, SPSS and so on. ⭐ AI, Machine learning , deep learning, computer vision -NLP, Langchain, GPT3.5, GPT4.0, LLMs, OpenAI, OCR -Time serious prediction -Speech recognition -Object detection and recognition -CNN, ANN, RNN , LSTM, SVM , GAN, OpenAI, Reinforcement learning, Mediapipe, knn, Random Forest, Decision tree, Pytorch, tensorflow, keras, tesarret ⭐ Matlab programming : machine learning, signal processing, DCT, FFT, WTF, Optimization, GA, PSO, ACO, Image processing ⭐ R program, SPSS ,Stata, statistical analysis : descriptive statistics, inferential statistics, predict model, data analysis, Bayesian model, averaging meta analysis, Multivariate analysis, non-parametric regression analysis, index creation, Financial markets, APIs, time series forecasting, feature engineering, Machine Learning ⭐ Web application Back-end: Laravel, CodeIgnitor, CakePHP, Zend, Python/Django, Node etc. Front-end: Vue.js, React.js, AngularJS, HTML5, CSS3, Bootstrap, Material, SASS, LESS, etc. CMS: Wordpress, Drupal, Joomla Ecommerce: Shopify, Magento, Opencart, Woocommerce DB: MySQL , Sqlite, Oracle, PostgreSQL, MongoDB API integration and development: Social media, Payment gateways, Google, E-commerce, Logistics and order management system, Background check, Finance/Banking, Travel (GDS), Affiliate platform, WebRTC, SMS/Messaging, Email marketing, etc. AWS, S3, EC2, Lambda, ECS, Cloud front, AWS elemental media live & Azure, Google cloud ⭐ BlockChain Crypto, Solana, DEFI, DAPP, NFT marketplaces, Trading charting system like poocoin. Tokens and smart contract such as BRC20, BEP20, ERC20, ERC721 on Ethereum, BSC, Polygon network. ย่อ
 • ว่าจ้าง gowrilakshmi2322
 • ว่าจ้าง   janita24
ว่าจ้าง   janita24

  janita24 janita24

  Kenya $20 USD / ชม.
  Data Analyst | Developer | Research Writer | PDF
  Kenya
  4.2
  15 รีวิว 15 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R programming, Python, Excel,...
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R programming, Python, Excel, Tableau, Power BI ☑️ Well-researched papers, technical writing, copy writing, Blogs ☑️ Editing, PDF, Image/picture Editing, Proofreading, Microsoft word, PowerPoint. So why choose me? ☑️ Committed to QUALITY ☑️ Flexibility ☑️ Competitive pricing ☑️ Integrity ☑️ Satisfaction Guaranteed ☑️ Timely delivery Let's collaborate and create something truly spectacular! Reach out to me today, and together, we'll elevate your business to new heights. Trust me, you'll be thrilled with the results. ย่อ
 • ว่าจ้าง janita24
 • ว่าจ้าง   SolutionMart
ว่าจ้าง   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ชม.
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  2.5
  4 รีวิว 4 รีวิว $13 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! ย่อ
 • ว่าจ้าง SolutionMart
 • ว่าจ้าง   kelvinm094
ว่าจ้าง   kelvinm094

  kelvinm094 kelvinm094

  Kenya $25 USD / ชม.
  BIOSTATISTICIAN, WRITER, R, SPSS, EXCEL, WORD, PDF
  Kenya
  7.2
  225 รีวิว 225 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are...
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are assured of 1. Original work 2. quality work 3. Quick turnaround 4. Fair prices 5. 24/7 customer service ย่อ
 • ว่าจ้าง kelvinm094
 • ว่าจ้าง   saba106
ว่าจ้าง   saba106

  saba106 saba106

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Data Analyst | Statistician | ML | Research Writer
  Pakistan
  4.8
  27 รีวิว 27 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am doing a PHD degree in Statistics. My bachelor's and master's degrees in statistics are from Punjab University with A+ grades. I am an expert data analyst, a great report writer, and fluent in English. Below is some expertise in which I am best: Statistics expertise Machine Learning, Probability, Regression...
  I am doing a PHD degree in Statistics. My bachelor's and master's degrees in statistics are from Punjab University with A+ grades. I am an expert data analyst, a great report writer, and fluent in English. Below is some expertise in which I am best: Statistics expertise Machine Learning, Probability, Regression Analysis, Anova, Manova, Econometrics, Mathematics, statistics, Inference, Sampling, Multivariate Analysis, Statistical Analysis, Data Analytics, Time series, Experimental Design Analysis, Categorical Analysis, Algorithm, parametric testing, non-parametric testing, Hypothesis testing, etc. Statistical and Mathematical software in which i am perfect SPSS Machine Learning in R, Matlab, and Python. R language Excel Analysis STATA Gretl EMOS Python etc. Also, have experience in Article writing Research Writing Ms Word Ms PowerPoint etc. There are many more things that I am trying to learn I am passionate about my work and will give work on-demand and with 100% accuracy. Thanks. ย่อ
 • ว่าจ้าง saba106
 • ว่าจ้าง   saim2105
ว่าจ้าง   saim2105

  saim2105 saim2105

  India $15 USD / ชม.
  Python | Excel | Data Extraction | Translation
  India
  2.8
  2 รีวิว 2 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  If you are looking to supplement your team with out-of-the-box thinking that not only generates ideas but has the skills and resources necessary to execute within budget and on time, Please Get in Touch.
  If you are looking to supplement your team with out-of-the-box thinking that not only generates ideas but has the skills and resources necessary to execute within budget and on time, Please Get in Touch. ย่อ
 • ว่าจ้าง saim2105
 • ว่าจ้าง   bimzaman000
ว่าจ้าง   bimzaman000

  bimzaman000 bimzaman000

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Statistician|Report Writer|Python Expert|Tableau
  Pakistan
  5.9
  104 รีวิว 104 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hey! This is Bisma. I have done Masters in Applied Statistics. I can provide better statistical results based on my knowledge and expertise in the field of statistics. There are my following expertise in the field of statistics: Questionnaire/Survey Design, Probability, Econometrics, Regression Analysis, ANOVA,...
  Hey! This is Bisma. I have done Masters in Applied Statistics. I can provide better statistical results based on my knowledge and expertise in the field of statistics. There are my following expertise in the field of statistics: Questionnaire/Survey Design, Probability, Econometrics, Regression Analysis, ANOVA, MANOVA, Multivariate Analysis, Factor Analysis, Discriminant Analysis, Logistic and Multiple Logistic Regression, ANOVA, MANOVA, Principal Component Analysis PCA, Time series, Simple & Multiple Linear Regression, Control Charts, Hypothesis Testing, Parametric and non-parametric tests, Survival-Analysis. I have expertise on R shiny dashboard. There are statistical and mathematical software listed in which I have expertise:  SPSS & AMOS and Smart PLS  R-studio and R programming language  Minitab  EViews  Python  Power BI  Tableau I have also expertise in the report writing and research writing in which I provide you the best quality work. I can also provide the services of thesis writing and research proposal. I also have expertise in the accounting field in which I can provide the following services.  QuickBooks Tall9 VT Transaction Plus Peachtree Bookkeeping services  Company setup  Bank reconciliation  Financial Statement Accounting software:  QuickBooks certified pro advisor advance  Peachtree Accounting Software  Tally 9 ERP  Advanced Excel ย่อ
 • ว่าจ้าง bimzaman000
 • ว่าจ้าง   azizva
ว่าจ้าง   azizva

  azizva azizva

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Data Analyst| Research Analyst |SPSS |Power BI|
  Pakistan
  5.2
  26 รีวิว 26 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing...
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing efficiency. ❖Excel: With advanced Excel skills, I transform raw data into meaningful trends, employing formulas and pivot tables to extract critical business intelligence. ❖Power BI & Tableau: Crafting compelling visualizations with Power BI and Tableau, I distill intricate data into accessible insights, aiding stakeholders' strategic decision-making. ❖Statistics: My statistical prowess illuminates hidden trends within data, guiding informed business strategies and mitigating risks. ❖IBM SPSS: I leverage IBM SPSS to unearth nuanced patterns in data, facilitating precise decision-making through meticulous analysis. ❖Machine Learning (ML): Applying ML algorithms, I extract predictive insights, enabling businesses to proactively respond to changing market dynamics. The synthesis of these skills amplifies my value proposition, enabling me to offer comprehensive analytical solutions and strategic digital marketing approaches. My unwavering commitment to delivering actionable results positions me as an indispensable asset, poised to contribute significantly to your organization's growth and success. ย่อ
 • ว่าจ้าง azizva
 • ว่าจ้าง   WycOj
ว่าจ้าง   WycOj

  WycOj WycOj

  Kenya $35 USD / ชม.
  (PHD)DATA SCIENTIST -SPSS-R-STATA-CHEMIST-EXCEL
  Kenya
  6.4
  100 รีวิว 100 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 6 years .In chemistry, I provide services on : Advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms Formulations of new products (organic and inorganic ). Chemical engineering Research...
  VERIFIED CHEMIST AND STATISTICIAN I am a chemistry specialist and a Data Analyst with a solid background and experience of 6 years .In chemistry, I provide services on : Advanced synthesis of compounds and reaction mechanisms Formulations of new products (organic and inorganic ). Chemical engineering Research papers and lab reports. In Data analysis, I provide these services: Data cleaning and manipulation Data coding and encoding Systematic review and Meta analysis Statistical analysis Structural Equation modelling using AMOS Machine learning Deep learning Data Visualisations and dashboards Qualitative and quantitative analysis Predictive analytics Time series analysis Biostatistics Econometrics Majored in the following software’s and Languages SPSS & SPSS AMOS Excel R studio STATA JAMOVI SAS MINITAB SMART PLS NVIVO Python SQL Welcome :AVAILABLE 24/7: QUALITY WORK GUARANTEED WITHIN THE TIME LIMIT ย่อ
 • ว่าจ้าง WycOj

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""