Statistical Analysersพร้อมรับจ้าง

 • วิเคราะห์สถิติ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 160 รายการ
 • ว่าจ้าง   hudex
ว่าจ้าง   hudex

  hudex hudex

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Electrical |SPSS | R | data scientist |Research|py
  Pakistan
  5.6
  38 รีวิว 38 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to our comprehensive tutoring service! We are a team of seasoned professionals with expertise spanning Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. We are dedicated to empowering students and professionals to excel in these...
  Welcome to our comprehensive tutoring service! We are a team of seasoned professionals with expertise spanning Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. We are dedicated to empowering students and professionals to excel in these multifaceted domains. Our Profile Summary: ? Electrical Expertise: Our tutors have a profound understanding of electrical engineering principles, from circuit analysis to power systems, ensuring a solid foundation for your electrical studies. ? Data Science Proficiency: We specialize in data science, machine learning, and data analysis, providing guidance from basic concepts to advanced techniques that are essential in today's data-driven world. ? Computer Science Mastery: Our computer science tutors cover a wide range of programming languages and concepts, including algorithms, software development, and system design, giving you a holistic understanding of the field. ? Statistics and Data Analysis: We excel in statistics and data analysis, helping you make sense of data, conduct meaningful research, and draw insightful conclusions. ? Mathematics Excellence: Our mathematics tutors offer comprehensive support in various mathematical topics, from calculus to linear algebra, enhancing your mathematical reasoning and problem-solving abilities. ? Business Analysis: We bring business analysis expertise to the table, helping you understand business processes, identify opportunities for improvement, and make informed decisions. ? Case Study Proficiency: Our tutors are well-versed in case study analysis, providing guidance on dissecting complex business scenarios, conducting in-depth research, and presenting effective solutions. Our Approach: ? Customized Learning: We tailor our tutoring sessions to your unique requirements, ensuring that you gain a deep understanding of the subjects and their practical applications. ? Practical Application: We emphasize real-world applications in our teaching, allowing you to bridge the gap between theory and practice effectively. ? Results-Oriented: Your success is our primary goal, and we are committed to helping you achieve your academic and professional aspirations. ? Lifelong Learning: We believe in continuous learning and stay updated with the latest developments in our fields to provide you with the most relevant and cutting-edge knowledge. Whether you are a student aiming to excel in coursework, a professional seeking to enhance your skill set, or an individual passionate about learning more about these diverse fields, we are your dedicated guides on this educational journey. Unlock your full potential with our expert tutors and elevate your knowledge and skills across Electrical Engineering, Data Science, Computer Science, Statistics, Data Analysis, Mathematics, Business Analysis, and Case Studies. Contact us today to embark on a transformative learning experience with us! ย่อ
 • ว่าจ้าง hudex
 • ว่าจ้าง   LiveExperts
ว่าจ้าง   LiveExperts

  LiveExperts LiveExperts

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Engineers | Full stack Devs | Researchers
  Pakistan
  6.1
  14 รีวิว 14 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every...
  Live Experts®: Experienced Engineers and Developers for All Your Projects. "At Live Experts, we are a team of professional engineers and developers who have a proven track record of delivering high-quality work. Our focus is on transforming your ideas into reality, while ensuring your satisfaction with every project." Research Writing: We specialize in research writing services, including literature reviews, research papers etc Computer Science: Our team is proficient in Machine learning, Deep learning, Artificial intelligence, Algorithms, Linux, Bash, Docker, and Asterisk. Engineering: We offer expertise in electrical, mechanical, civil, chemical, software, petroleum, and structural engineering. Statistics/Data Analysis: Our team has experience in SPSS, Minitab, Weka, and R programming for statistics and data analysis. Big Data Analysis: We offer services in classification and prediction, Hadoop, and Spark for big data analysis. Game/Web Development: Our team specializes in 3D, AR, VR, Unity 3D, and IOS/Android app development. Software Development: We provide software development services using languages such as Matlab and Mathematica, Python, Java, C/C++, C#, Arduino, Raspberry pi, and cloud computing. Engineering Tools: We are proficient in using tools such as 3ds Max, AutoCAD, Solidworks, Revit, Cisco, Simulink, Verilog/VHDL, Ansys, CAD, CAM, Abaqus, Arena, PCB, and hardware. Other Skills: We also have experience in EAGLE, Linux, Unix, Socket, Aspen, Hysys, TensorFlow, Keras, OpenCV, OpenGL, COMSOL and PLC Contact us today to discuss your project and get started! ย่อ
 • ว่าจ้าง LiveExperts
 • ว่าจ้าง   janita24
ว่าจ้าง   janita24

  janita24 janita24

  Kenya $20 USD / ชม.
  Data Analyst | Website Developer | Research writer
  Kenya
  3.5
  7 รีวิว 7 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R...
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R programming, Python, Excel, VBA, NVivo, Tableau, Power BI ☑️ Analysis reports and presentations. ☑️ Data mining and Customized Workflow Design using Orange, KNIME and Rapid Miner Are you in need of a captivating and functional website? Look no further! I am well-versed in a variety of programming languages including: ☑️ PHP, Java, CSS, and HTML. ☑️ Popular frameworks like Laravel, Angular, and React.js. ☑️ Database development i.e MySQL, SQL, Postgresql etc From sleek and modern designs to seamless user experiences, I'll create a website that leaves a lasting impression on your visitors. But wait, there's more! As a wordsmith extraordinaire, I also offer top-notch report writing services. ☑️ SEO-optimized content, Engaging blogs, Well-researched papers, Persuasive grant writing, Business plan, Technical writing So why choose me? ☑️ Committed to QUALITY ☑️ Flexibility ☑️ Competitive pricing ☑️ Integrity ☑️ Satisfaction Guaranteed ☑️ Timely delivery Let's collaborate and create something truly spectacular! Reach out to me today, and together, we'll elevate your business to new heights. Trust me, you'll be thrilled with the results. ย่อ
 • ว่าจ้าง janita24
 • ว่าจ้าง   SolutionMart
ว่าจ้าง   SolutionMart

  SolutionMart SolutionMart

  Pakistan $13 USD / ชม.
  Academic Writer | Fast delivery | Low Prices
  Pakistan
  2.5
  4 รีวิว 4 รีวิว $13 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and...
  Welcome!! You have landed at a place where your quality of content, deadline, and satisfaction matters the most because I don’t leave a single loophole while handling your given task. Forget about your worries of shortage of time, approaching deadlines, or having little knowledge of doing your academic tasks and assignments. I will be your go-to writer who will provide top-notch quality delivered within your given deadline. I am helping people since 2015 to stay away from any trouble of missing deadlines or getting lower grades. I have dedicated myself to providing a professional support system, where you don’t feel down anymore, but rather feel happy and satisfied by getting good grades and percentages in your coursework. Have a look at my services and ping me what you are looking for: (1) - Discussion Posts (2) - Reply Posts (3) - Annotated Bibliography (4) - Research Thesis (5) - Research Papers (6) - Proposal and Summaries (7) - Case Studies (8) - Research Essays & Article (9) - Journal Articles (10) - Book Summary and Analysis (12) - Online Quiz & Exams (13) - PowerPoint Presentations (14) - Report Writing Why Me? (1) - Well- Referenced (APA, MLA Harvard, Chicago, or IEEE) (2) - On-time Delivery (3) - Urgent Support if needed (4) - Plagiarism-Free Work Hire me and feel that "Your Work is Done". To discuss your projects please message me. Thank You! ย่อ
 • ว่าจ้าง SolutionMart
 • ว่าจ้าง   kelvinm094
ว่าจ้าง   kelvinm094

  kelvinm094 kelvinm094

  Kenya $20 USD / ชม.
  BIOSTATISTICIAN, DATA ANALYST, WRITER, WORD EXPERT
  Kenya
  7.1
  214 รีวิว 214 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are...
  Matthew 9:29 - "Because of your faith, it will happen" Welcome to your ONE-STOP SHOP for your PROJECTS involving; Internet Research, Data Entry, WIKIPEDIA PAGE CREATION, STATISTICS, DATA ANALYSIS (SPSS, Advanced Excel, R programming, Tableau, Jamovi ), DATA VISUALIZATION, and POWERPOINT DESIGN. Here, you are assured of 1. Original work 2. quality work 3. Quick turnaround 4. Fair prices 5. 24/7 customer service ย่อ
 • ว่าจ้าง kelvinm094
 • ว่าจ้าง   sajedali784
ว่าจ้าง   sajedali784

  sajedali784 sajedali784

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Verified DataAnalyst Academic/Scientific ArticleWr
  Pakistan
  6.0
  25 รีวิว 25 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Head of Department/Assistant Professor in a leading University,  Medical Writer  Life Sciences  Biologist  Thesis Editing and Writing (Medical, Management Science, Life Science)  Research Paper Writing (Medical, Management Science, Life Science)  Scientific Writer,  Article Writer  Human Resource...
  Head of Department/Assistant Professor in a leading University,  Medical Writer  Life Sciences  Biologist  Thesis Editing and Writing (Medical, Management Science, Life Science)  Research Paper Writing (Medical, Management Science, Life Science)  Scientific Writer,  Article Writer  Human Resource Manager,  Expert in HR Policies,  Statistical Analysis (SPSS and R-programming)  Data Entry, Data Interpretation,  Urgent Works welcomed specially Medical Writing ย่อ
 • ว่าจ้าง sajedali784
 • ว่าจ้าง   azizva
ว่าจ้าง   azizva

  azizva azizva

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Data Analyst| Research Analyst |SPSS |Power BI|
  Pakistan
  5.0
  25 รีวิว 25 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing...
  As a versatile professional, I excel as a Data/Business Analyst armed with a potent arsenal of expertise across a spectrum of tools. My proficiency spans: ❖Python: Leveraging Python's capabilities, I harness data for actionable insights, creating predictive models and automating complex processes, enhancing efficiency. ❖Excel: With advanced Excel skills, I transform raw data into meaningful trends, employing formulas and pivot tables to extract critical business intelligence. ❖Power BI & Tableau: Crafting compelling visualizations with Power BI and Tableau, I distill intricate data into accessible insights, aiding stakeholders' strategic decision-making. ❖Statistics: My statistical prowess illuminates hidden trends within data, guiding informed business strategies and mitigating risks. ❖IBM SPSS: I leverage IBM SPSS to unearth nuanced patterns in data, facilitating precise decision-making through meticulous analysis. ❖Machine Learning (ML): Applying ML algorithms, I extract predictive insights, enabling businesses to proactively respond to changing market dynamics. The synthesis of these skills amplifies my value proposition, enabling me to offer comprehensive analytical solutions and strategic digital marketing approaches. My unwavering commitment to delivering actionable results positions me as an indispensable asset, poised to contribute significantly to your organization's growth and success. ย่อ
 • ว่าจ้าง azizva
 • ว่าจ้าง   adityadarji1828
ว่าจ้าง   adityadarji1828

  adityadarji1828 adityadarji1828

  India $50 USD / ชม.
  Data Analyst | Python | ML | Power BI | Dashboard
  India
  5.1
  27 รีวิว 27 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data...
  I'm Aditya, with over 2 years of freelance experience specializing in data analysis. I've helped more than 30 businesses in leveraging data to make better decisions and enhance their operations. My versatile skill set includes: - Advanced Excel: Crafting advanced formulas, automating tasks, and optimizing data workflows. - Python and SQL: Proficient in data manipulation, analysis, and database management. - Power BI/Tableau/Looker: Developing user-friendly, data-rich dashboards for visualizing complex information. - Data Visualization: Presenting data in a clear and visually appealing manner to facilitate decision-making. - AI and Machine Learning: Leveraging artificial intelligence and machine learning techniques to drive predictive analytics and enhance decision-making. - Natural Language Processing (NLP): Analyzing and processing human language data for sentiment analysis, text classification, and more. - Big Data Analysis: Handling and analyzing large datasets to uncover valuable insights and trends. Why Consider Collaborating with Me? ✅ Client Satisfaction: My clients consistently rehire me, with a remarkable 25% rehire rate, and they have this to say: ⭐⭐⭐⭐⭐ "Very responsive and diligent!! Aditya D. did an amazing job for our analysis and we will definitely be reaching out again when we need him!!" - Michael F. ⭐⭐⭐⭐⭐ "Excellent data scientist, very good communication, delivered the project on time. Would highly recommend.." - Jason H. ⭐⭐⭐⭐⭐ "He is a professional Power BI developer. Submits high-quality work on time." - Hubertus V. Let's harness the potential of your data and drive your business toward success. Get in touch with me today to discuss your project needs. ย่อ
 • ว่าจ้าง adityadarji1828
 • ว่าจ้าง   eldadshericks
ว่าจ้าง   eldadshericks

  eldadshericks eldadshericks

  Kenya $15 USD / ชม.
  ESSAY | REPORT | SPSS | STATA | R | EXCEL | NVIVO
  Kenya
  6.2
  76 รีวิว 76 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative...
  I pride myself on vast knowledge and experience in all forms of writing, spanning over 8 years. I am versatile in writing articles, essays, reports, case studies, literature reviews, technical write-ups, research proposals, theses, dissertations, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative studies, and even project documentation. I am equally a very well-versed statistician with expertise in the following; - SPSS - STATA - R - EXCEL - PYTHON - EVIEWS - NVIVO - TABLEAU - MATLAB - SAS I give very well-examined scholastics in several writing styles, including; HARVARD, APA, MLA, OSCOLA, IEEE, ACM, Chicago, Oxford, and Vancouver. . I hold an MBA in Strategic Management and a first Degree in Economics & Statistics, which provides me with the necessary background to handle your project. I have confidence in offering excellent, first-class, and unique assistance to all my clients within their budgets. This aligns with my approach of putting clients' interests first with the point of building a decent relationship. Hire me now. ย่อ
 • ว่าจ้าง eldadshericks
 • ว่าจ้าง   programmingarena
ว่าจ้าง   programmingarena

  programmingarena programmingarena

  Bangladesh $25 USD / ชม.
  ✅ML✅DL✅Python✅Java✅C,C+,C#✅R,SAS,Statistics✅Matlab
  Bangladesh
  2.1
  4 รีวิว 4 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, Dear Potential Clients take my Greetings! Thank you for considering me as your project needs! Myself Bablu Mondol. "Everything is Under One Umbrella" -- This is my main motto now-a-days as I am multi skilled and grew up my skill since my college days, I have all the necessary skillset that you are looking for. I...
  Hi, Dear Potential Clients take my Greetings! Thank you for considering me as your project needs! Myself Bablu Mondol. "Everything is Under One Umbrella" -- This is my main motto now-a-days as I am multi skilled and grew up my skill since my college days, I have all the necessary skillset that you are looking for. I am a Professional Machine Learning and Deep Learning programmer with 9+ years of professional experience. I am an Electronics & Embedded Systems Engineer specialist in all Programming Languages. I am here to assist the world with the best of my knowledge. Being an Engineer it's my passion to solve the complex Electrical and Electronics related problems! I came to this platform only to provide my services. ✅ I've completed the different and update courses on : ★ Machine Learning ★ Deep Learning ★ Python Programming ★ Django Programming ★ Java Programming ★ C/C++/C# Programming ★ R Programming ★ Statistics Programming ★ SAS & SPSS Programming ★ Delphi Programming ★ React J/JS Programming ★ Matlab & Mathematics ★ Odoo code Programming ★ SQL / MySQL Programming ★ Meta Trader 4 & 5 Programming ★ VBA (Visual Basic for Apps) Programming ✅ Specifically Expertise on Backend & Frontend : ✔ Backend Development : ✪ PHP. ✪ DJANGO. ✪ LARAVEL. ✔ Frontend Development : ✪ HTML. ✪ CSS & PureCSS. ✪ BOOTSTRAP. ✪ BOOLMA. ✪ VUEjs. ✪ Jquery. ⟶➤ Note : "I have a team of strong skilled developer of different countries, sometimes they assist me to solve the most complex programming task. Consequently, If you have seen my bid on your project, that means I have worked with very relevant projects and technologies involved with your project and I'm ready to deliver the requirements described." ✅ So, If you are stuck with any tasks related to my expertise then you are at right place. Don't be hesitated to infrom me and please feel free to contact with me if you have any task related to my skills. Thanks & Best wishes by ⟶ Engineer Bablu. ❤️ (The owner of Programming Arena) ❤️ ย่อ
 • ว่าจ้าง programmingarena

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""