Bootstrap Developersพร้อมรับจ้าง

 • Bootstrap
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 206 รายการ
 • ว่าจ้าง   devitmd98
ว่าจ้าง   devitmd98

  devitmd98 devitmd98

  Moldova, Republic of $60 USD / ชม.
  Accomplished Software Engineer | Full-stack
  Moldova, Republic of
  5.5
  2 รีวิว 2 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  Hello ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- As a seasoned full-stack web developer with 8 years of experience, I bring a combination of innovation, creativity, and technical expertise to every project. From leading development of large-scale applications to collaborating effectively with cross-functional teams, I...
  Hello ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- As a seasoned full-stack web developer with 8 years of experience, I bring a combination of innovation, creativity, and technical expertise to every project. From leading development of large-scale applications to collaborating effectively with cross-functional teams, I consistently deliver high-quality results. My strength lies in translating complex requirements into functional interfaces that are intuitive for end-users, ensuring that projects are completed on-time and within budget. With a sharp eye for emerging trends and constant learning, I stay up-to-date with the latest technologies and modern frameworks, providing cutting-edge solutions to my clients. I am confident in my ability to bring fresh ideas to the table, and generate positive results for clients. If you're looking for a reliable, results-driven web developer who can take your online presence to the next level, I'm your guy. ย่อ
 • ว่าจ้าง devitmd98
 • ว่าจ้าง   vw7209238vw
ว่าจ้าง   vw7209238vw

  vw7209238vw vw7209238vw

  Venezuela $25 USD / ชม.
  Database Web Fullstack Booststrap PHP Mysql Excel
  Venezuela
  4.5
  2 รีวิว 2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Graduated with a degree in Computer Science at the Central University of Venezuela. Worked as Analyst, Software Developer, Fullstack, Backend, Frontend Programmer, DBA Data Administration. Skills: Database, PHP, HTML5, AJAX, Javascript, Angular, ERdesign, Scrap, Mysql, SQLserver, DBA,Office, VB6, Excel VBA, Inno...
  Graduated with a degree in Computer Science at the Central University of Venezuela. Worked as Analyst, Software Developer, Fullstack, Backend, Frontend Programmer, DBA Data Administration. Skills: Database, PHP, HTML5, AJAX, Javascript, Angular, ERdesign, Scrap, Mysql, SQLserver, DBA,Office, VB6, Excel VBA, Inno Setup Installer, Visio. ย่อ
 • ว่าจ้าง vw7209238vw
 • ว่าจ้าง   winmaclin
ว่าจ้าง   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ชม.
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  6.5
  19 รีวิว 19 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 350 skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. ย่อ
 • ว่าจ้าง winmaclin
 • ว่าจ้าง   shrec
ว่าจ้าง   shrec

  shrec shrec

  Georgia $50 USD / ชม.
  Professional Web / Mobile Service
  Georgia
  4.1
  4 รีวิว 4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I...
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I can work with a large list of different software and coding languages, including: • HTML • CSS • Javascript • Jquery • Front-End Frameworks (Bootstrap, Google's Material Design) • Javascript Frameworks (Angular, React, Vue) • Preprocessors (Less, Sass) • Building Tools (Gulp, Webpack, Grunt) In terms of Mobile Development, I can create projects using the following: • Java • Kotlin • Swift • Object-C • Android/iOS • Ionic Framework • React Native • Dart/Flutter I’ll happily sit down and work with you to build the best possible plan of attack to create and perfect your vision! ย่อ
 • ว่าจ้าง shrec
 • ว่าจ้าง   martin926
ว่าจ้าง   martin926

  martin926 martin926

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  Architect of Digital Realms
  United Kingdom
  3.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Embark on a digital journey with a versatile Full Stack Developer, skilled in seamlessly navigating both front-end and back-end landscapes. This tech virtuoso blends creativity and functionality to construct captivating user interfaces while fortifying the backbone of applications. Adept at wielding an array of...
  Embark on a digital journey with a versatile Full Stack Developer, skilled in seamlessly navigating both front-end and back-end landscapes. This tech virtuoso blends creativity and functionality to construct captivating user interfaces while fortifying the backbone of applications. Adept at wielding an array of programming languages, databases, and frameworks, this developer transforms ideas into immersive digital experiences. Elevate your projects to new heights with a Full Stack Developer who weaves innovation into every line of code, sculpting the future of web and app development. ย่อ
 • ว่าจ้าง martin926
 • ว่าจ้าง   constantinenaum1
ว่าจ้าง   constantinenaum1

  constantinenaum1 constantinenaum1

  Ukraine $25 USD / ชม.
  Senior Fullstack Developer
  Ukraine
  3.8
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced Senior Fullstack Developer with a proven track record of delivering high-quality solutions. Proficient in both frontend and backend technologies, I bring a holistic approach to development. Specializing in [mention specific technologies or frameworks you excel in, I am dedicated to ensuring the success...
  Experienced Senior Fullstack Developer with a proven track record of delivering high-quality solutions. Proficient in both frontend and backend technologies, I bring a holistic approach to development. Specializing in [mention specific technologies or frameworks you excel in, I am dedicated to ensuring the success of every project. Let's collaborate to turn your ideas into reality with robust and scalable solutions. My skills: - backend: PHP, Laravel, Ruby on Rails, CodeIgniter, Node.js, Next.js - frontend: JavaScript, React.js, CSS, HTML, Bootstrap, Metronic - database: MySQL, PostgreSQL, MSSQL - version control: Github, Gitlab, Bitbucket - 3rd-party integration: Paypal, Stripe, Chargebee, Google, Twilio, Cronofy, Mobminder, etc. - other: Heroku, AWS, Vercel ย่อ
 • ว่าจ้าง constantinenaum1
 • ว่าจ้าง   tojisb059
ว่าจ้าง   tojisb059

  tojisb059 tojisb059

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Web Design & Development | PHP/Wordpress/ Code Igniter | Graphics | SEO/SEM Expert | DB/Server Admin
  Pakistan
  5.7
  16 รีวิว 16 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail...
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail Oriented SEO Analyst, keeping up to date on any SEO changes by the major Search Engines & can Develop and Implement innovative SEO strategies to boost Traffic and Performance. Experienced in Keyword and Market Rank Research, SEO content Development, and Marketing content coordination. Specializes in public service Blogs and E-commerce Websites. A Server Administrator with extensive analytical and software experience of investigating, diagnosing and Troubleshooting of Linux and Windows Servers. WHY ME? I know the importance of on-line Business and assure prompt Response, 24/7 Availability, On time Delivery, Fast Turn Around, Unlimited Revisions and excellent communication skills. ย่อ
 • ว่าจ้าง tojisb059
 • ว่าจ้าง   Hammadhassan21
ว่าจ้าง   Hammadhassan21

  Hammadhassan21 Hammadhassan21

  Pakistan $20 USD / ชม.
  UI/UX | React.js | PHP/Laravel | App | WordPress |
  Pakistan
  3.8
  5 รีวิว 5 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, I'm Hammad Hassan, a dedicated web and app designer, and developer with a proven track record in crafting cutting-edge websites and mobile applications tailored to clients' specific needs. Committed to excellence, I prioritize client satisfaction by leveraging modern technological solutions. Key Expertise...
  Greetings, I'm Hammad Hassan, a dedicated web and app designer, and developer with a proven track record in crafting cutting-edge websites and mobile applications tailored to clients' specific needs. Committed to excellence, I prioritize client satisfaction by leveraging modern technological solutions. Key Expertise in Design and development Tools: Proficiency in HTML, PHP, CSS, and Bootstrap for responsive web solutions. Expertise in creating E-commerce platforms. Specialization in PHP and Laravel for web applications. Development of Android and iOS mobile applications. Graphic design encompassing web, UI/UX, and branding. Expertise in CMS customization and development, including WordPress, Wix, Squarespace, and Shopify. Creation of blockchain-based NFT platforms integrating wallets and smart contracts. Skilled in Front-End and Back-End development using Angular, Node, React, Vue, and ReactJS. I am committed to delivering top-notch services, often dedicating up to 20 hours a day, and ensuring 24/7 responsiveness to meet your project requirements effectively. If you're looking to elevate your business journey, I'm your go-to expert. Thank you for considering my profile. Warm regards, Hammad Hassan ย่อ
 • ว่าจ้าง Hammadhassan21
 • ว่าจ้าง   nikhilroyjs
ว่าจ้าง   nikhilroyjs

  nikhilroyjs nikhilroyjs

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  FrontEnd ReactJs+NextJs, BackEnd Django Developer.
  Bangladesh
  3.8
  8 รีวิว 8 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hi Namaste, I am here to work with my skills and grow your business, a personal project. Front-End Development skills more than 3 years and had a strong past projects, repositories. Skills: 1. HTML 2. CSS 3. BOOTSTRAP 4. JAVASCRIPT 5. JQUERY 6. REACTJS 7. XD,PSD TO HTML OR REACTJS COMPONENT 8. Other Js libraries...
  Hi Namaste, I am here to work with my skills and grow your business, a personal project. Front-End Development skills more than 3 years and had a strong past projects, repositories. Skills: 1. HTML 2. CSS 3. BOOTSTRAP 4. JAVASCRIPT 5. JQUERY 6. REACTJS 7. XD,PSD TO HTML OR REACTJS COMPONENT 8. Other Js libraries such as chartjs, particlesjs, swiperjs, node modules etc. Back-End Development: 1. Python(Django) Django Rest framework and other pip modules. 2. MySql, Postgress 3. Firebase (Basic) ย่อ
 • ว่าจ้าง nikhilroyjs
 • ว่าจ้าง   BVMSolution
ว่าจ้าง   BVMSolution

  BVMSolution BVMSolution

  India $25 USD / ชม.
  PHP|Laravel|Wordpress|CI|Shopify|Magento|GRAPHICS
  India
  4.4
  4 รีวิว 4 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  * Top Rated Web Development Team Here. * 15+ Years Experience in Web Development. * 1500+ Projects Completed Till Now And Keep Counting. * 50+ Master Developers Team With Great Experience. * 99% Satisfied Customers And Keep Increasing. BVM Web Solutions Pvt. Ltd. is a leading website development, corporate branding,...
  * Top Rated Web Development Team Here. * 15+ Years Experience in Web Development. * 1500+ Projects Completed Till Now And Keep Counting. * 50+ Master Developers Team With Great Experience. * 99% Satisfied Customers And Keep Increasing. BVM Web Solutions Pvt. Ltd. is a leading website development, corporate branding, and digital marketing company. We have great experienced developers and designers team here with 50+ in total. We fit in with your requirements and works with the sole objective of empowering you and your business by providing state-of-the-art Website Design & Development Services, corporate branding services, and graphic design, Our Services Are: Web Consultancy PHP Application Development Website Maintenance Website Designing WordPress Development CMS Website Development PHP Open Scripts Customization Hire Full-Time Resources E-Commerce Development Graphic / Print Design Thanks BVM Web Solutions Pvt. Ltd. ย่อ
 • ว่าจ้าง BVMSolution

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""