Ubuntu Expertsพร้อมรับจ้าง

 • Ubuntu
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 189 รายการ
 • ว่าจ้าง   udayarpandey2022
ว่าจ้าง   udayarpandey2022

  udayarpandey2022 udayarpandey2022

  Nepal $50 USD / ชม.
  IT Infra Solution Architect - DevOps - Security
  Nepal
  6.1
  144 รีวิว 144 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D.
  Let's keep this short. Anything related to IT: (System/Network/DevOps/Virtualization/Wordpress/Development/Servers/Mail) I can handle them all, period. Ganesh D. ย่อ
 • ว่าจ้าง udayarpandey2022
 • ว่าจ้าง   mrkimoz
ว่าจ้าง   mrkimoz

  mrkimoz mrkimoz

  Egypt $30 USD / ชม.
  System Admin | Cloud | DevOps | Network
  Egypt
  5.0
  40 รีวิว 40 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  As a seasoned System Administrator with over a decade of experience, I specialize in managing both Linux and Windows operating systems. My expertise is grounded in a robust skill set that spans a broad range of technical responsibilities. Key areas of proficiency include: 1- Cloud Computing: Skilled in AWS Cloud...
  As a seasoned System Administrator with over a decade of experience, I specialize in managing both Linux and Windows operating systems. My expertise is grounded in a robust skill set that spans a broad range of technical responsibilities. Key areas of proficiency include: 1- Cloud Computing: Skilled in AWS Cloud services, such as EC2, RDS, EBS, CDN, AS3, and VPC. 2- Virtualization Technologies: Experienced with a variety of virtualization software including Proxmox, ESXI, Xen, KVM, Virtualbox, and VMWare. 3- Server Management: Proficient in managing Web, FTP, DNS, Database, and Email Servers. 4- Security and Monitoring: Adept in securing PHP, system monitoring, hacking detection, and server cleanups. 5- Control Panels: Knowledgeable in control panels like cPanel/WHM, Plesk, Webmin, Virtuozzo, CWP, CyberPanel, and Vestacp. 6- Network Administration: Expertise in administering networks, including LANs, WANs, and VLANs. 7- Database Management: Competent in MySQL Cluster and Load Balancing. 8- Firewall Management: Skilled in firewalls such as Sophos, Pfsense, and Kerio. 9- Streaming Technologies: Proficient in setting up and managing streaming servers including 10- RTMP, WMSPanel, Nimble, HLS, and FFMPEG. 11- Containerization: Experienced with Docker installation and image setup. 12- VPN and Proxy Solutions: Proficient in configuring and managing VPN networks, including OpenVPN and WireGuard, and proxy servers such as Squid, 3proxy, and HAproxy. ย่อ
 • ว่าจ้าง mrkimoz
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  5.9
  2 รีวิว 2 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   ClearPoint
ว่าจ้าง   ClearPoint

  ClearPoint ClearPoint

  United States $75 USD / ชม.
  Critical Emergency?TOP RATED + WP/PHP/MySQL/Server
  United States
  3.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and...
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and maintaining client websites. ( ̄︶ ̄)↗ No matter if… ✅ You broke your site due to server issues ✅ If you hired a less experienced developer to work on your site and they broke your site ✅ Something horrible happened and your site is down ✅ Your site was hacked. ✅ Do you want to improve Design and functionalities with your website? ❁´◡`❁ WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS ?❁´◡`❁ ✅Immediate and perfect solution : I consistently provide immediate and flawless solutions by closely auditing PHP syntax and monitoring server status to stay on top of any issues. ✅Responsibility : I take responsibility for any issues arising from the same reasons, and I provide solutions free of charge to ensure your satisfaction. ✅Responsiveness : I maintain an extremely responsive approach, ensuring instant responses and keeping all lines of communication readily open with clients. ❁´◡`❁ My customers said: -I would definitely hire Adam again & I definitely intend to hire him on future upcoming projects. Adam is no joke with tech ability & knowledge, and really knows his stuff!!! He was very responsive from the moment that I posted my ad for the work I needed. He started right away and hammered it out. I am very happy with the work and time frame that it was completed on the same day. Hire Adam for your tech work if he says he can do it, then trust it will be done correctly, quickly, and efficently. - He was great very knowledgeable in the process and our needs. He was absolutely outstanding!! For sure a great hire for any help you in AWS systems. - Adam is truly a master at fixing any technical Wordpress issues. Multiple pages on my site were not working, he backed my site up so I didn't loose a tremendous investment in my site. He completed the work extremely quickly. I will be using him again for all future projects. Look no further for an honest and professional Wordpress expert. Thank you for reviewing my profile. Adam Levinson ย่อ
 • ว่าจ้าง ClearPoint
 • ว่าจ้าง   abhichaudharii
ว่าจ้าง   abhichaudharii

  abhichaudharii abhichaudharii

  India $55 USD / ชม.
  Python Dev | API Guru | Web Scraping
  India
  3.3
  6 รีวิว 6 รีวิว $55 USD ต่อชั่วโมง
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that...
  Hello there! I'm Abhi Chaudhari, a results-driven Python developer hailing from India, armed with over 6 years of dynamic experience. My passion lies in crafting robust APIs using the prowess of Flask, Django, and FastAPI, enabling the creation of efficient, scalable, and high-performance software applications that consistently surpass client expectations. My journey is marked by a diverse portfolio spanning e-commerce platforms, social media landscapes, and data-driven applications. However, where I truly shine is in automation. I'm a virtuoso with Selenium and Appium, effortlessly orchestrating complex workflows across industries as varied as healthcare, finance, and e-commerce. My forte extends to the development of bespoke automation frameworks, test cases, and scripts, serving as a guardian of software quality. Adept in CI/CD pipelines and Git, I navigate version control with finesse. Web scraping is my playground, and I'm a seasoned player. Armed with libraries like BeautifulSoup, Scrapy, and Selenium, I've orchestrated over 140 web scraping triumphs. My expertise encompasses data extraction from e-commerce giants, social media juggernauts, and bustling job portals. My affinity for data structures, algorithms, and databases equips me to transform raw information into gold. My modus operandi is simple yet effective: deliver impeccable Python tools, communicate seamlessly, and embrace deadlines with gusto. My flair for collaboration shines through in both individual feats and team endeavors. My track record is solid - a legacy of delivering top-tier work within unforgiving timelines, all while fostering transparent communication with cherished clients. Intrigued by my skills? Let me present my formidable arsenal: ⭐ Services at a Glance ⭐ ✅ Python FastAPI for lightning-fast APIs ✅ Python GUI for intuitive user experiences ✅ Python Automation, where the mundane meets innovation ✅ Web Scraping and Web Crawling, unearthing data treasures ✅ Algo Trade BOTs, where algorithms meet financial prowess ✅ Telegram and Discord BOTs for seamless communication ✅ Expertise in Bot Detection Bypass and IP Rotations ✅ Google AppScript mastery, a world of automation possibilities ✅ Python Appium for uncharted realms of Android Automation ✅ Shopify API wizardry, the e-commerce realm is my playground ⭐ My Trusted Libraries ⭐ ✔️ PyQt5 ✔️ Selenium ✔️ Scrapy ✔️ Requests ✔️ Django ✔️ Flask ✔️ FastAPI ✔️ Zerodha API ...and beyond! Let's make waves together. Your project, my expertise - a match crafted in the realms of innovation. Connect with me, and let's turn ideas into remarkable realities. ย่อ
 • ว่าจ้าง abhichaudharii
 • ว่าจ้าง   rupa37
ว่าจ้าง   rupa37

  rupa37 rupa37

  Nepal $25 USD / ชม.
  System Administrator/DevOps Engineer/CICD/CLOUD
  Nepal
  3.9
  7 รีวิว 7 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I bring over 15 years of extensive experience in the fields of system administration and DevOps, making me a seasoned professional in managing and optimizing IT infrastructures. With a strong foundation in virtualization technologies, I excel in creating efficient and scalable virtualized environments. My expertise...
  I bring over 15 years of extensive experience in the fields of system administration and DevOps, making me a seasoned professional in managing and optimizing IT infrastructures. With a strong foundation in virtualization technologies, I excel in creating efficient and scalable virtualized environments. My expertise extends to a wide range of Linux systems, and I am well-versed in handling various distributions, ensuring their stability, security, and performance. I have a proven track record of successfully deploying web applications, guaranteeing smooth and reliable online experiences for users. One of my core strengths lies in managing system updates and applying security patches promptly, reducing vulnerabilities and minimizing downtime. My commitment to network security is unwavering, and I implement robust measures to protect data and maintain the integrity of systems. Furthermore, my proficiency in Cisco networking solutions allows me to design, configure, and troubleshoot complex network infrastructures, ensuring seamless connectivity and optimal performance. Additionally, I have a solid understanding of HPE (Hewlett Packard Enterprise) equipment, enabling me to efficiently manage and maintain these devices to meet organizational needs. With my extensive knowledge, practical experience, and dedication to staying updated with the latest industry trends, I am well-equipped to contribute significantly to any organization's IT operations, ensuring they run smoothly, securely, and efficiently. ย่อ
 • ว่าจ้าง rupa37
 • ว่าจ้าง   servermaster
ว่าจ้าง   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ชม.
  Professional IT specialist
  Estonia
  5.8
  18 รีวิว 18 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems + distros: debian, ubuntu, gentoo, suse, redhat, centos, rocky linux, almalinux and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done ย่อ
 • ว่าจ้าง servermaster
 • ว่าจ้าง   dwinurhadi
ว่าจ้าง   dwinurhadi

  dwinurhadi dwinurhadi

  Indonesia $35 USD / ชม.
  System Engineer | DevOps Specialist
  Indonesia
  4.5
  38 รีวิว 38 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense...
  I have been working with network devices and system admin for the past few years and have great experience with them. I am ready to be hired and start working on your projects today. ~regards | Cisco Expert Routing Switching | | VMware Expert | Juniper Router | HCNA Huawei | | Fortinet NSE1 NSE2 NSE3 | | PFSense Advanced | FreeBSD Advanced | Mikrotik MTCNA MTCWE | Palo Alto Expert | | Docker | Docker Compose | Nomad | Kubernetes | Ansible Expert | Terraform | Scripting Automation | WebServer Nginx and Apache Expert | | MySQL Tune High Performance | Indexing | Tune Up | | Github Action | Gitlab Pipelines Expert ย่อ
 • ว่าจ้าง dwinurhadi
 • ว่าจ้าง   AZTURK1
ว่าจ้าง   AZTURK1

  AZTURK1 AZTURK1

  Azerbaijan $50 USD / ชม.
  Microsoft® Certified System Administrator
  Azerbaijan
  4.8
  26 รีวิว 26 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I have 7 years of experience deploying and maintaining the following: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V,...
  I have 7 years of experience deploying and maintaining the following: ✅ Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2022, Ubuntu, Debian, RHEL, CentOS. ✅ Directory service: Active Directory, OpenLDAP. ✅DNS, DHCP: Windows Server DNS, DHCP and Linux DNS, DHCP services. ✅ Virtualization: Microsoft® Hyper-V, VMware Hypervisors (ESXI, vCenter), Proxmox, VirtualBox. ✅ Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services, Microsoft®, Google Cloud Platform(GCP). ✅ Self-Hosted Clouds: NextCloud, OwnCloud, Seafile. ✅ File servers: IIS FTP, proftpd, FileZilla FTP Server, SAMBA. ✅ Web servers: IIS, APACHE, NGINX ✅Scripting: PowerShell scripting, Bash Scripting ✅Containers: DOCKER, Windows Subsystem for Linux (WSL). ✅Backup Systems Veaam Backup, Iperius Backup, UrBackup. ✅ Mail servers: POSTFIX, EXIM, Microsoft Exchange 2000 to 2019, QMAIL ,Zimbra ,Mail Enable , SmarterMail, hMail. ✅ Database servers: MySQL, PostgreSQL ✅ Firewalls: Windows firewall,ISA/Forefront TMG, MikroTik, PFSense, Zywall and other Routers; ✅ Data Storage Systems: Netapp, FAS, EMC, VNX; ✅NAS: FreeNAS, TrueNAS ,Synology, QNAP, Buffalo ✅ Monitoring ZABBIX, CACTI, NAGIOS ✅ Hosting Panels: PLESK, cPanel, CyberPanel ✅24 hours availability ✅Unlimited revisions ✅Fast response Microsoft® Certified ** MCSA | MCSE | MCT ** ย่อ
 • ว่าจ้าง AZTURK1
 • ว่าจ้าง   Topgmaster
ว่าจ้าง   Topgmaster

  Topgmaster Topgmaster

  Algeria $55 USD / ชม.
  Python backend developer and API specialist
  Algeria
  3.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $55 USD ต่อชั่วโมง
  I am a highly skilled Python developer with expertise in backend development and API design. I have extensive experience working with Linux and databases, and am proficient in a variety of frameworks and libraries. I am dedicated to delivering high-quality, scalable solutions for my clients, and have a strong track...
  I am a highly skilled Python developer with expertise in backend development and API design. I have extensive experience working with Linux and databases, and am proficient in a variety of frameworks and libraries. I am dedicated to delivering high-quality, scalable solutions for my clients, and have a strong track record of successfully completing projects on time and within budget. In addition to my technical skills, I am also a strong communicator and problem-solver, and am able to effectively collaborate with cross-functional teams to deliver successful projects. ย่อ
 • ว่าจ้าง Topgmaster

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""