Web Hosting Expertsพร้อมรับจ้าง

 • เว็บโฮสติ้ง
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 423 รายการ
 • ว่าจ้าง   Netfreehost
ว่าจ้าง   Netfreehost

  Netfreehost Netfreehost

  India $40 USD / ชม.
  Linux, Ubuntu, AWS, Google Cloud, PHP Expert
  India
  7.8
  969 รีวิว 969 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS -...
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - csf/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setup Listed on FreeLancer Security Hall Of Fame - Yujin Boby (@serverokin) https://www.freelancer.com/about/security/hall-of-fame You can hire me by clicking on the "Hire Me" button on my profile page or using the following link https://www.freelancer.com/hireme/NetFreeHost ย่อ
 • ว่าจ้าง Netfreehost
 • ว่าจ้าง   rajat07me
ว่าจ้าง   rajat07me

  rajat07me rajat07me

  Bangladesh $35 USD / ชม.
  Content & Web Developer | SEO & Digital Marketer
  Bangladesh
  4.6
  9 รีวิว 9 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality...
  I entered the field of content writing in 2010, driven by a passion for quality content creation. I managed several projects single-handedly which were published on reputed platforms on the web. I gained much experience while completing projects, and I decided to create my own venture. Sensing the demand for quality creative services that had the power to transform the web space, I incorporated SEOPage1 in 2013. Over time, SEOPAGE1 has broadened the domain of its services into the following fields: Content Writing Web Designing and Developing Graphics Design Search Engine Optimization How did we become successful? • We created a team of 50 writers, web developers, Graphics designers and marketers in our office located in Dhaka, Bangladesh. • Enforced stringent quality checks on the content produced by our team members. • Formed a pool of researchers with the necessary expertise in various fields to offer dynamic, insightful and well-researched end products to our clients. ย่อ
 • ว่าจ้าง rajat07me
 • ว่าจ้าง   programmatis
ว่าจ้าง   programmatis

  programmatis programmatis

  United States $250 USD / ชม.
  Your tailored tech success route - let's chat
  United States
  5.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $250 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to Programmatis! Your tailored tech success route – because one size never fits all. At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. OUR...
  Welcome to Programmatis! Your tailored tech success route – because one size never fits all. At Programmatis, we're not just developers; we are visionaries in the digital landscape. We specialize in creating custom business solutions that blend cutting-edge technology with user-centered design. OUR SERVICES Fractional CTO: Drive innovation and growth without a long-term commitment. Know your options before making a decision about your business technology. Technology Design & Development: We provide clients with everything they need to dominate their corner of cyberspace. Programmatis has a broad portfolio ranging from NASDAQ-listed giants to local businesses, each with their own success story. Organic Online Marketing (SEO): Create a long-term digital marketing strategy that uses non-paid tactics to build brand awareness and engage with leads. Additional Services: Managed Hosting, API Integrations, Mobile App Development, Software Development, SaaS Development, Website Development WHY PROGRAMMATIS? Return on investment. Our clients come back 4 times more than the competition, a testament to the value we inject into our client businesses at a fundamental, operational level. At 62%, we are the highest ranking account on freelancer.com in Repeat Hire Rate as well as boasting a perfect 100% on all other performance metrics. When you work with Programmatis, you're not just hiring a developer; you're gaining an extension of your team, committed to your business's growth and success. Send us a message anytime to discuss your next project! Don't just dream of it. Your tech success journey starts here. ย่อ
 • ว่าจ้าง programmatis
 • ว่าจ้าง   dfordesigners
ว่าจ้าง   dfordesigners

  dfordesigners dfordesigners

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Full-Stack Developer | WordPress | Designer
  Pakistan
  5.6
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, and welcome to my Freelancer profile! Note: Free Support 1- Basic SEO 2- 2 week free support for minor changes after completing the project 3- 1 Month Security Backup Availability: 6 a.m. to 6 p.m., according to the EST time zone. Achievement: Top Rated by the Preferred Freelancer Team My name is...
  Hello, and welcome to my Freelancer profile! Note: Free Support 1- Basic SEO 2- 2 week free support for minor changes after completing the project 3- 1 Month Security Backup Availability: 6 a.m. to 6 p.m., according to the EST time zone. Achievement: Top Rated by the Preferred Freelancer Team My name is Kausar Parveen, and I am a skilled multimedia web designer with a passion for creating visually stunning and effective designs for my clients. ➤ My Skills include: ⚫ CMS Expertise ◉ WordPress, Shopify, Wix, Prestashop, Magento, Odoo, Hubspot ◉ Modules and Plugin Development and Customizations ⚫ Custom Website Development ◉ HTML5, CSS3, XML, Bootstrap ◉ Javascript, Node JS, Angular JS, Express JS, Typescript, Angular ◉ Code Igniter, Cake PHP, Laravel, Core PHP ◉ Python, Django, Flask, CherryPy ◉ MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ◉ MERN and MEAN stack ◉ AWS, Azure and Google Cloud Solutions ⚫ Graphic Designing ◉ Logo Design, Brochure, Poster, Business Card ◉ Ad Design, Post Card, Company Profile ◉ All related services ⚫ SEO ◉ On-page and Off-page SEO ◉ Website Optimization, Backlinks building on High DA & Do-Follow sites ◉ Keyword Research and Meta Tag Writing ⚫ Animation and Illustration ◉ 2D and 3D Character Animation, Logo Animation ◉ All kinds of Illustrations There are many more technologies in which I work. Overall, my goal is to help businesses and organizations reach their full potential through effective branding and design. Thank you for considering me for your project, and I look forward to the opportunity to work with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง dfordesigners
 • ว่าจ้าง   w4web
ว่าจ้าง   w4web

  w4web w4web

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Verified By Freelacner.com- Expert Web Developer
  Pakistan
  6.2
  4 รีวิว 4 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  As the CEO of The Web Crew, I bring over 13 years of senior-level experience in web design and development to our esteemed clientele. Recognized as one of the top 10 freelancers within a community of 2.2 million professionals on freelacner.com, our track record speaks volumes. With a flawless record of completing...
  As the CEO of The Web Crew, I bring over 13 years of senior-level experience in web design and development to our esteemed clientele. Recognized as one of the top 10 freelancers within a community of 2.2 million professionals on freelacner.com, our track record speaks volumes. With a flawless record of completing numerous website development projects, we pride ourselves on consistently receiving five-star reviews from satisfied clients. Distinguishing ourselves from competitors, we specialize exclusively in web design and development services. Our expertise encompasses the creation of websites, eCommerce platforms, and web applications. Leveraging technologies such as WordPress, WooCommerce, Shopify, Magento, and the Laravel PHP Framework, we have successfully delivered countless projects to the highest standards of quality and client satisfaction. Our top skills ‣ WordPress ‣ Woocommerce ‣ Shopify Ecommerce ‣ Squarespace ‣ WebFlow ‣ Php ‣ Laravel ‣ Magento ‣ Elementor Pro ‣ Divi ‣ Avada ‣ Enfold Our Expertise include: ‣ Ecommerce Store development using Woocommerce ‣ Shopify Ecommerce custom solutions and theme customization ‣ WordPress custom Web design and development ‣ Elementor, Divi, Avada ‣ Php based Web applications development ‣ Laravel framework ย่อ
 • ว่าจ้าง w4web
 • ว่าจ้าง   afzaaalahs
ว่าจ้าง   afzaaalahs

  afzaaalahs afzaaalahs

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Fullstack|WordPress Expert Shopify | woo/Ecommerce
  Pakistan
  1.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, This is Afzaal Hussain. I am a passionate WordPress Expert, Shopify expert, WIX, Prestashop, e-commerce, woocommerce, graphic designer, Article writer & Website developer. I have created many WordPress Websites, logos and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Afzaal Introducing myself as...
  Hi, This is Afzaal Hussain. I am a passionate WordPress Expert, Shopify expert, WIX, Prestashop, e-commerce, woocommerce, graphic designer, Article writer & Website developer. I have created many WordPress Websites, logos and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Afzaal Introducing myself as a Wordpress Expert, Shopify expert, WIX, Prestashop, e-commerce, woocommerce, & a graphic designer. Thanks for visiting my profile. I consider your valuable time so before awarding a job kindly contact me and discuss the project in detail. I'm very responsive and I will try to respond your messages as soon as possible.The following are the areas of my expertise: ****Web Design & development**** o PSD to wordpress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise**** o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML**** o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise**** o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise**** o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere ย่อ
 • ว่าจ้าง afzaaalahs
 • ว่าจ้าง   inertiasoftltd
ว่าจ้าง   inertiasoftltd

  inertiasoftltd inertiasoftltd

  Pakistan $12 USD / ชม.
  HIGHLY RECOMMENDED❗ TOP 1%❗CERTIFIED CMS EXPERT❗❗❗
  Pakistan
  4.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  ✅ Seeking web solutions? Are you worried about your digital presence? Fear not! I specialize in crafting exceptional online experiences tailored to your needs. With over 8 years of expertise, I guarantee unparalleled results in website development. ✅ My approach isn't just about coding; it's about creating digital...
  ✅ Seeking web solutions? Are you worried about your digital presence? Fear not! I specialize in crafting exceptional online experiences tailored to your needs. With over 8 years of expertise, I guarantee unparalleled results in website development. ✅ My approach isn't just about coding; it's about creating digital masterpieces. From requirement analysis to deployment and ongoing support, I ensure a seamless process. Specializing in CMS, WordPress, Shopify, WIX, and more, I deliver top-notch solutions. ✅ Confused about where to begin? My detailed process guides you every step of the way. Together, we'll analyse your requirements and preferences, crafting a design mockup that exceeds expectations. ✅ Worried about errors or performance? I've got you covered. My meticulous error-fixing process and comprehensive testing ensure a flawless outcome, validated through detailed reports and feedback. ✅ Deadlines matter, and I prioritize delivering exceptional results on time. Your project is unique, and I'm ready to bring your vision to life. ✅ Don't let confusion hold you back. Let's collaborate and turn your ideas into digital reality. Reach out for a detailed discussion about your project, and let's get started! Lets chat to discuss more Luqman Ahmad ย่อ
 • ว่าจ้าง inertiasoftltd
 • ว่าจ้าง   MRARIFAKRAM
ว่าจ้าง   MRARIFAKRAM

  MRARIFAKRAM MRARIFAKRAM

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Linux | Windows | pbx | cloud computing
  Pakistan
  4.8
  21 รีวิว 21 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am Muhammad Abdullah , with 8 years of expertise in various fields: I specialize in providing dedicated assistance for both Linux and Windows systems. I am skilled in Blockchain Development, including BTC NODE & GETH. I can configure Apache, Nginx, or other HTTP servers to meet specific requirements. I offer...
  I am Muhammad Abdullah , with 8 years of expertise in various fields: I specialize in providing dedicated assistance for both Linux and Windows systems. I am skilled in Blockchain Development, including BTC NODE & GETH. I can configure Apache, Nginx, or other HTTP servers to meet specific requirements. I offer support for WHM, cPanel, Plesk, DirectAdmin, and other control panels. I can handle tasks related to VPS, VDS, VPN, VPC, and subnet setups. I excel at seamless migration from one host to another. I can configure Reverse Proxy for efficient web traffic management. I have expertise in Load Balancing for applications and websites. I can resolve PHP-related issues and extend its functionality through various extensions. I am experienced with Java Web Server (Apache Tomcat) setup and maintenance. I can assist with IIS configuration and optimization. I have extensive knowledge in debugging Ubuntu, Debian, or Debian-based operating systems. I can troubleshoot CentOS-related issues. ย่อ
 • ว่าจ้าง MRARIFAKRAM
 • ว่าจ้าง   imranphp
ว่าจ้าง   imranphp

  imranphp imranphp

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top Freelancers | Wordpress/Security/SEO
  Pakistan
  6.1
  82 รีวิว 82 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, My name is Imran Ali working as a Freelance Developer, Coder & Designer for last 15+ years. Completed hundreds of projects on Freelancer. Basic Services Overview: Hacked Websites Recovery: ----------------------------- Can clean malware and fix hacked websites + Apply Security, Firewall for...
  Hi, My name is Imran Ali working as a Freelance Developer, Coder & Designer for last 15+ years. Completed hundreds of projects on Freelancer. Basic Services Overview: Hacked Websites Recovery: ----------------------------- Can clean malware and fix hacked websites + Apply Security, Firewall for Wordpress Responsive Websites Development: ------------------------------------------------- -- Static Websites (HTML/CSS) -- Dynamic (PHP/MYSQL) -- Wordpress (New Theme Dev, Customizing Themes) Error Fixing: -------------- Can fix bugs/errors on HTML/PHP/WP sites. Scraping Data: ------------------- Use PHP to scrap websites & store data in TXT/CSV/HTML/WP. Content Writing: --------------------- Well researched, Unique, SE friendly, Copyscape passed articles Design: ----------- Logos, Icons, Brochures, Cards, Letter-Heads Designing Amazon/Adsense Websites: ------------------------------------- Amazon Affiliate & Adsense Websites To Earn Money Online Search Engine Optimization: -------------------------------------------- On-Site and Off-Site SEO for more traffic & Higher Conversions ย่อ
 • ว่าจ้าง imranphp
 • ว่าจ้าง   ClearPoint
ว่าจ้าง   ClearPoint

  ClearPoint ClearPoint

  United States $75 USD / ชม.
  Critical Emergency?TOP RATED + WP/PHP/MySQL/Server
  United States
  4.7
  10 รีวิว 10 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and...
  Hi, Everyone. I am a Top Rated Plus freelancer. Are you in tough times? You've got solution. In the past 15years, as a system admin(linux/windows/apach/nginx expert) experienced in PHP(OOP conceptions), I have been working vast type of challenging tech projects and have been fixing 1800 websits php error free and maintaining client websites. ( ̄︶ ̄)↗ No matter if… ✅ You broke your site due to server issues ✅ If you hired a less experienced developer to work on your site and they broke your site ✅ Something horrible happened and your site is down ✅ Your site was hacked. ✅ Do you want to improve Design and functionalities with your website? ❁´◡`❁ WHY CHOOSE ME OVER OTHER FREELANCERS ?❁´◡`❁ ✅Immediate and perfect solution : I consistently provide immediate and flawless solutions by closely auditing PHP syntax and monitoring server status to stay on top of any issues. ✅Responsibility : I take responsibility for any issues arising from the same reasons, and I provide solutions free of charge to ensure your satisfaction. ✅Responsiveness : I maintain an extremely responsive approach, ensuring instant responses and keeping all lines of communication readily open with clients. ❁´◡`❁ My customers said: -I would definitely hire Adam again & I definitely intend to hire him on future upcoming projects. Adam is no joke with tech ability & knowledge, and really knows his stuff!!! He was very responsive from the moment that I posted my ad for the work I needed. He started right away and hammered it out. I am very happy with the work and time frame that it was completed on the same day. Hire Adam for your tech work if he says he can do it, then trust it will be done correctly, quickly, and efficently. - He was great very knowledgeable in the process and our needs. He was absolutely outstanding!! For sure a great hire for any help you in AWS systems. - Adam is truly a master at fixing any technical Wordpress issues. Multiple pages on my site were not working, he backed my site up so I didn't loose a tremendous investment in my site. He completed the work extremely quickly. I will be using him again for all future projects. Look no further for an honest and professional Wordpress expert. Thank you for reviewing my profile. Adam Levinson ย่อ
 • ว่าจ้าง ClearPoint

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""